Cysylltu â ni

Economi

gosod yr UE i archwilio trefniadau treth Apple

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

_75440446_75435320Mae’r Comisiwn Ewropeaidd i agor ymchwiliad ffurfiol i Apple, Starbucks a Fiat mewn perthynas â threfniadau treth gyda thair gwlad yn yr UE, yn ôl y BBC. Ymchwilir i drefniadau priodol y cwmnïau ag Iwerddon, yr Iseldiroedd a Lwcsembwrg.

Wrth gyhoeddi’r symud, dywedodd y Comisiynydd Trethi Algirdas Semeta fod “cystadleuaeth treth deg yn hanfodol”.

Y llynedd, cyhuddodd ymchwiliad gan Senedd yr Unol Daleithiau Iwerddon o roi triniaeth dreth arbennig i Apple.

hysbyseb

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn edrych a yw materion treth y cwmnïau yn torri rheolau'r UE ar gymorth gwladwriaethol.

Dywedodd y Comisiynydd Cystadleuaeth Joaquin Almunia: "Yng nghyd-destun presennol cyllidebau cyhoeddus tynn, mae'n arbennig o bwysig bod cwmnïau rhyngwladol mawr yn talu eu cyfran deg o drethi."

Ni all gwledydd yn Ewrop ganiatáu i rai cwmnïau dalu llai o dreth nag y dylent, ychwanegodd Mr Almunia.

hysbyseb

Sancsiynau

Bydd yr ymchwiliadau’n canolbwyntio ar “brisio trosglwyddo”, neu a oedd y gwledydd wedi caniatáu i’r cwmnïau rhyngwladol godi un rhan o’r cwmni dros yr ods am nwyddau neu wasanaethau o ran arall o’r cwmni fel ffordd o symud elw.

O dan reolau'r Comisiwn, rhaid i gwmnïau godi cyfraddau marchnad eu his-gwmnïau.

Gallai sancsiynau am dorri rheolau treth gynnwys ymgais i adfachu arian yn ôl gan Apple, Starbucks a Fiat.

Dywedodd Apple nad oedd wedi cael “unrhyw fargen dreth arbennig gyda llywodraeth Iwerddon”.

"Nid ydym wedi derbyn unrhyw driniaeth ddethol gan swyddogion Gwyddelig," meddai'r cwmni. "Mae Apple yn ddarostyngedig i'r un deddfau treth â ugeiniau o gwmnïau rhyngwladol eraill sy'n gwneud busnes yn Iwerddon."

Dywedodd gweinidogaeth cyllid Iwerddon nad oedd Apple "yn derbyn triniaeth ddetholus ac nad oedd 'bargen cyfradd treth arbennig'".

"Mae Iwerddon yn hyderus nad oes unrhyw doriad rheol cymorth gwladwriaethol yn yr achos hwn a byddwn yn amddiffyn pob agwedd yn egnïol," meddai'r Adran Gyllid.

Datgelodd ymchwiliad pwyllgor Senedd yr UD y llynedd fod Apple wedi gallu cyllido elw i mewn i is-gwmnïau Gwyddelig neu “gwmnïau ysbrydion” nad oedd wedi datgan preswyliad treth yn unrhyw le yn y byd, gan dorri biliynau o’i fil treth.

Gwrandawiad pwyllgor y Senedd datgelu bod Apple dynododd ei endidau Gwyddelig yn gwmnïau diderfyn, a olygai nad oedd yn rhaid iddo gyhoeddi cyfrifon blynyddol.

Caniataodd trefniant Iwerddon i Apple dalu dim ond 1.9% o dreth ar ei $ 37bn mewn elw tramor yn 2012, er gwaethaf y ffaith mai'r gyfradd dreth ar gyfartaledd yng ngwledydd yr OECD sy'n rhan o'i phrif farchnadoedd oedd 24% y llynedd.

Mewn memorandwm 40 tudalen, dywedodd pwyllgor y Senedd: "Yn y bôn, mae Iwerddon wedi gweithredu fel hafan dreth i Apple."

Rhes dreth Starbucks

Mae'r cawr coffi Starbucks wedi cael ei frodio mewn dadl dreth ers nifer o flynyddoedd.

Yn 2012, cyfaddefodd y cwmni rhyngwladol fod ganddo a bargen dreth arbennig gyda llywodraeth yr Iseldiroedd a ganiataodd iddi drosglwyddo arian i'w chwaer gwmni o'r Iseldiroedd mewn taliadau breindal.

Dywedodd Starbucks ddydd Mercher fod ei drefniadau treth o’r Iseldiroedd yn cydymffurfio â chyfraith ariannol.

"Rydyn ni'n cydymffurfio â'r holl reolau treth, deddfau a chanllawiau OECD perthnasol ac rydyn ni'n astudio cyhoeddiad y Comisiwn sy'n ymwneud â'r ymchwiliad cymorth gwladwriaethol yn yr Iseldiroedd," meddai llefarydd ar ran Starbucks.

Dywedodd gweinidogaeth cyllid yr Iseldiroedd ei bod yn hyderus bod ei system dreth yn "gadarn".

“Rydyn ni’n hyderus y bydd yr ymchwiliad gan y CE yn y pen draw yn arwain at y casgliad nad oes unrhyw gymorth gwladwriaethol dan sylw,” meddai llefarydd ar ran y BBC.

Fiat 'yn cydymffurfio yn Lwcsembwrg'

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn ymchwilio i drefniadau treth cwmni ariannol Fiat, Fiat Finance and Trade.

Dywedodd Fiat, er bod ei gangen ariannol â'i phencadlys yn Lwcsembwrg, mae'r ymchwiliad i'r llywodraeth dan sylw.

"Rydyn ni'n cydymffurfio â holl reoliadau Lwcsembwrg," ychwanegodd y cwmni.

Mae Lwcsembwrg eisoes wedi marchogaeth y Comisiwn Ewropeaidd dros y cwmni.

Dywedodd y Comisiwn ddydd Mercher ei fod yn lansio achos torri yn erbyn Lwcsembwrg am roi atebion rhannol yn unig i geisiadau am wybodaeth am ddyfarniadau treth Cyllid a Masnach Fiat.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd