Cysylltu â ni

Demograffeg

Cyflogaeth: Pasport Sgiliau Ewropeaidd i hwyluso recriwtio yn y sector lletygarwch

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

passport1Ar 17 Mehefin, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd y Pasbort Sgiliau Lletygarwch Ewropeaidd, offeryn a ddatblygwyd i hwyluso cyswllt rhwng ceiswyr gwaith a chyflogwyr yn y sector lletygarwch a thwristiaeth yn Ewrop. Mae'r Pasbort Sgiliau yn caniatáu i weithwyr a chyflogwyr oresgyn rhwystrau iaith a chymharu sgiliau gweithwyr lletygarwch er mwyn hwyluso recriwtio yn y sector. Wedi'i gynnal ar y Porth Symudedd Swyddi Ewropeaidd EURES, mae'r pasbort sgiliau ar gael ym mhob un o ieithoedd swyddogol yr UE. Bydd y pasbort yn cael ei ymestyn i sectorau eraill yn y dyfodol.

Cyflogaeth, dywedodd Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant Comisiynydd László Andor: "Mae'r Pasbort Sgiliau Lletygarwch Ewropeaidd yn offeryn ymarferol pwysig i hyrwyddo symudedd gweithwyr Ewropeaidd, yn enwedig pobl ifanc, mewn sector sydd â photensial twf uchel. Mae'r fenter hon hefyd yn enghraifft dda o ganlyniad deialog gymdeithasol rhwng sefydliadau gweithwyr a chyflogwyr ar lefel Ewropeaidd, ac edrychwn ymlaen at weld y cydweithrediad hwn yn ehangu i sectorau eraill o'r farchnad lafur. "

Mae'r Pasbort Sgiliau yn fenter gan y Comisiwn ar y cyd â sefydliadau cyflogeion a chyflogwyr yn y sector lletygarwch: HOTREC, y gymdeithas ymbarél sy'n cynrychioli gwestai, bwytai, caffis a sefydliadau tebyg yn Ewrop; ac EFFAT, Ffederasiwn Undebau Llafur Ewrop yn y sectorau Bwyd, Amaeth a Thwristiaeth.

hysbyseb

Yn y Pasbort Sgiliau, gall gweithwyr gofnodi'r holl sgiliau a chymwyseddau a enillwyd yn ystod eu haddysg, eu hyfforddiant a'u profiad gwaith ymarferol mewn fformat hygyrch. Mae'r Pasbort yn ategu Cwricwlwm Vitae traddodiadol ac yn galluogi cyflogwyr i oresgyn rhwystrau iaith yn gyflym a dod o hyd i'r gweithwyr medrus sydd eu hangen arnynt i lenwi eu swyddi gwag. Felly mae'n hwyluso gwell cyfatebiaeth rhwng y cyflenwad a'r galw ar y farchnad lafur lletygarwch.

Y Pasbort Sgiliau Lletygarwch Ewropeaidd yw'r cyntaf mewn cyfres o basbortau sydd wedi'u hanelu at sectorau symudedd uchel yn economi Ewrop. Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i gefnogi symudedd ar y farchnad lafur Ewropeaidd fel un ffordd o wella cyflogaeth, a bydd yn parhau i weithio gyda'i bartneriaid i ehangu'r offeryn Pasbort Sgiliau Ewropeaidd i gefnogi sectorau symudedd uchel eraill yn Ewrop.

Cefndir

hysbyseb

Ym mis Ebrill 2014 roedd mwy na 5 o bobl ifanc o dan 25 yn ddi-waith yn yr UE, gyda chyfradd diweithdra gyffredinol o 22.5. Mae hyn yn ei gwneud yn bwysicach fyth cefnogi sectorau sydd wedi darparu cyfleoedd i bobl ifanc yn gyson, fel y sector lletygarwch a thwristiaeth.

A Cyhoeddwyd astudiaeth ar draws Ewrop ar ddiwedd 2013 datgelodd fod y sector lletygarwch yn chwarae rôl hanfodol wrth ymladd diweithdra ymhlith pobl ifanc ac mae'n hanfodol ar gyfer swyddi a thwf ac iechyd sectorau eraill. Ategir y canfyddiadau hyn gan ystadegau marchnad lafur, sy'n dangos bod cyflogaeth yn y sector lletygarwch wedi tyfu gan 2.9% y flwyddyn yn 2000-2010, a greodd swyddi 2.5 miliwn. Mae hyn yn cael ei gymharu â chyfradd gyfartalog o 0.7%.

Er mwyn hyrwyddo lansiad y Pasbort Sgiliau, mae'r Comisiwn Ewropeaidd, HOTREC, EFFAT ac EURES yn trefnu Wythnos Thematig Pasbort Sgiliau Lletygarwch Ewropeaidd ar 23 - 27 Mehefin 2014. Bydd hwn yn cael ei gynnal ar draws cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y partneriaid a bydd yn ymgysylltu â cheiswyr gwaith. a chyflogwyr yn y sector lletygarwch a thwristiaeth ledled Ewrop i'w cyflwyno i nodweddion yr offeryn.

Mwy o wybodaeth

Fideo Pasbort Sgiliau Lletygarwch Ewropeaidd
Tiwtorial Pasbort Sgiliau Lletygarwch Ewropeaidd i gyflogwyr
Tiwtorial Pasbort Sgiliau Lletygarwch Ewropeaidd ar gyfer ceiswyr gwaith
EURES
Taflen ffeithiau EURES
Taflen ffeithiau EFFAT
Taflen ffeithiau HOTREC
Gwefan László Andor
Dilynwch László Andor ar Twitter
Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Demograffeg

Mae ASE yn annog aelod-wladwriaethau i ddod i gytundeb ar fynd i'r afael ag argyfyngau #migration

cyhoeddwyd

on

Daeth yr amser i arweinwyr yr UE wneud penderfyniad ar y mater llosg o ddiwygio polisi mudo'r UE, dweud ASEau.

Mewn dadl yn asesu canlyniad yr uwchgynhadledd olaf yr UE ym mis Mawrth, ym mhresenoldeb Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk a Llywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker, pwysleisiodd ASEau yr angen i roi pecyn mudo'r UE yn ôl ar yr agenda ar gyfer uwchgynadleddau sydd i ddod, gorchymyn i arweinwyr yr UE gyrraedd y nod a diffinio safbwynt cyffredin.

Ymysg mesurau eraill, galwodd ASEau am well amddiffyniad o ffiniau allanol yr UE, gan gyflwyno cwotâu cenedlaethol i ymfudwyr sy'n derbyn ac ailbwysleisiodd y syniad o Gynllun Marshall yr UE ar gyfer Affrica.

hysbyseb

Tynnodd ASEau sylw hefyd at yr angen i symud ymlaen i ddiwygio ardal yr ewro, cwblhau Undeb Bancio yr UE, gan ymgorffori'r Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd yn y fframwaith cymunedol, gan weithio tuag at allu ariannol ar gyfer ardal yr ewro a chyflwyno mecanwaith i fonitro llygredd a rheol y gyfraith Gwledydd yr UE. Mae rhai ASEau eisiau i'r sefyllfa yn Hwngari a Gwlad Pwyl gael ei rhoi ar y bwrdd yn y Cyngor Ewropeaidd ar gyfer trafodaeth gan benaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth.

Gallwch wylio'r ddadl yn y Cyfarfod Llawn ewch yma.

Cliciwch ar enwau i wylio fideos o ddatganiadau unigol

hysbyseb

Donald Tusk, i'r Cyngor

Jean-Claude Juncker, i'r Comisiwn

Manfred Weber (EPP, DE)

Maria João Rodrigues (S&D, PT)

Syed Kamall (ECR, UK)

Guy Verhofstadt (ADLE, BE)

Sven Giegold (Gwyrddion / EFA, DE)

Dimitrios Papadimoulis (GUE / NGL, EL)

Nigel Farage (EFDD, UK)

Harald Vilimsky (ENF, AT)

Jean-Claude Juncker yn cau

Donald Tusk yn cau

Parhau Darllen

Demograffeg

#Migration A border diogelwch: Sut mae'r Senedd yn helpu i gadw Ewrop yn ddiogel

cyhoeddwyd

on

20160708PHT36567_width_600Dangosodd yr argyfwng ymfudo ni allwch gael parth Schengen o symud yn rhydd heb ffiniau allanol cryf. Yn ôl yr arolwg Eurobarometer diweddaraf, 71% o Ewropeaid am i'r UE wneud mwy i ddiogelu ffiniau hyn. Senedd yn gweithio ar ystod o fentrau i gryfhau'r rheolaethau hynny.

Beth y Senedd yn gweithio ar

ASEau gymeradwywyd ar 6 Gorffennaf cynlluniau i sefydlu system rheoli ffiniau yr UE, Gan ddwyn ynghyd asiantaeth ffin Frontex a rheoli ffin genedlaethol awdurdodau yr UE. Bydd awdurdodau cenedlaethol yn dal i reoli eu ffiniau o ddydd i ddydd, ond, os yw eu ffiniau allanol yr UE o dan bwysau, byddant yn gallu cael help gan y Border Ewropeaidd a'r Asiantaeth Gwylwyr y Glannau i ddefnyddio timau gard ffin cyfun i'r rhai yn gyflym ffiniau. Unwaith y bydd y Cyngor yn cymeradwyo'r cynnig, gallai fynd i mewn i rym yr hydref hwn.

hysbyseb

Aelod EPP Latfieg Artis Pabriks, sy'n gyfrifol am lywio'r cynlluniau trwy'r Senedd: "Bydd Rheoliad Ffiniau a Gwylwyr y Glannau Ewrop yn sicrhau bod ffiniau allanol yr UE yn fwy diogel ac yn cael eu rheoli'n well. Nid yw hwn yn fwled arian a all ddatrys yr argyfwng mudo y mae'r UE yn ei wneud. yn wynebu heddiw neu'n adfer ymddiriedaeth yn ardal Schengen yn llawn, ond mae ei angen yn gam cyntaf. "

Yn ogystal, y Senedd yn trafod gyda'r Cyngor i wneud teithio dramor at ddibenion terfysgaeth yn drosedd yn yr holl wledydd yr UE. Byddai hyn yn cynnwys gweithgareddau fel hyfforddiant neu cael eu hyfforddi, anogaeth i terfysgaeth neu ariannu gweithgareddau terfysgol.

Senedd hefyd yn trafod gyda'r Cyngor cynnig i gael manylion yr holl dinasyddion yr UE eu gwirio yn erbyn cronfeydd data o ddogfennau a gollir a dwyn yn yr awyr, y môr a thir allanol ffiniau.

hysbyseb

Ynglŷn â'r arolwg

Cynhaliwyd yr arolwg ymhlith pobl 27,969 o holl wledydd yr UE rhwng 9 18 mis Ebrill a mis Ebrill. Cafodd ei sefydlu i fod yn gynrychioliadol o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd.

Ar lefel yr UE, roedd 71% yr ymatebwyr eisiau i'r UE wneud mwy ar ddiogelu'r ffiniau allanol o'i gymharu â 67% yn Iwerddon a 67% yn y DU. Gwiriwch yma i gael gwybod y canlyniadau ar gyfer gwledydd eraill.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Demograffeg

#Eurostat: Ganwyd dros 5.1 miliwn o fabanod yn 2014 - Daeth menywod yn famau gyntaf ar bron i 29 ar gyfartaledd

cyhoeddwyd

on

babi-brawf-1

Yn 2014, 5.132 miliwn o fabanod eu geni yn yr Undeb Ewropeaidd, o'i gymharu â 5.063 2001 miliwn yn.

Ymhlith aelod-wladwriaethau, Ffrainc parhau i gofnodi'r nifer uchaf o enedigaethau (819 300 yn 2014), o flaen y Deyrnas Unedig (775 900), Yr Almaen (714 900), yr Eidal (502 600), Sbaen (426 100) a Gwlad Pwyl ( 375 200).

hysbyseb

Ar gyfartaledd yn yr UE, merched sy'n rhoi genedigaeth i'w plentyn cyntaf yn 2014 yn oed bron 29 (blynyddoedd 28.8). Ar draws aelod-wladwriaethau, mamau tro cyntaf oedd yr ieuengaf ym Mwlgaria a'r hynaf yn yr Eidal.

Ar y cyfan, cynyddodd y gyfradd ffrwythlondeb yn yr UE o 1.46 2001 yn i 1.58 2014 yn. Mae'n amrywio rhwng aelod-wladwriaethau o 1.23 ym Mhortiwgal i 2.01 yn Ffrainc yn 2014. Mae cyfradd ffrwythlondeb cyfanswm o enedigaethau gwmpas 2.1 byw bob menyw yn cael ei ystyried i fod y lefel amnewid mewn gwledydd datblygedig: mewn geiriau eraill, y nifer cyfartalog y genedigaethau byw fesul merch ei angen i gadw'r maint y boblogaeth cyson yn absenoldeb mewnfudo ac allfudo.

Daw'r wybodaeth hon o erthygl a gyhoeddwyd gan Eurostat, swyddfa ystadegol o'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r dangosyddion ffrwythlondeb a gyflwynir yn y datganiad newyddion yn dangos dim ond rhan fach o'r swm mawr o ddata yn ymwneud â demograffeg sydd ar gael yn Eurostat.

hysbyseb

 

Eurostat

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd