Cysylltu â ni

Economi

Rheilffyrdd: Paratoi'r ffordd ar gyfer mwy o dwf, yn fwy effeithlon ac ansawdd y gwasanaeth yn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

llun_20110418PHT18164Mae'r Adroddiad bob dwy flynedd y Comisiwn Ewropeaidd ar y farchnad reilffyrdd Ewropeaidd, a gyhoeddwyd heddiw (19 Mehefin), yn dangos er ei bod yn ddiymwad bod y rheilffyrdd yn tyfu, gellir gwneud mwy o hyd o ran effeithlonrwydd ac ansawdd gwasanaeth mewn sawl aelod-wladwriaeth. Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod cystadleuaeth agored a mwy o dendro cyhoeddus yn darparu gwell gwasanaethau i deithwyr a gwell gwerth i drethdalwyr. Mae rheilffyrdd Ewrop yn amsugno € 36 biliwn o gymorthdaliadau cyhoeddus y flwyddyn (bron cymaint ag y maent yn ei ennill o brisiau tocynnau).

Dywedodd yr Is-lywydd Siim Kallas, comisiynydd Ewropeaidd sy’n gyfrifol am drafnidiaeth: “Mae gan reilffordd botensial sylweddol fel dull trafnidiaeth gwyrdd a chynaliadwy. Ond i roi rheilffyrdd yr UE ar y trywydd iawn ar gyfer yr 21st ganrif, mae angen cymryd mesurau beiddgar: symleiddio gweithdrefnau awdurdodi cerbydau, cynyddu buddsoddiad mewn seilwaith a hybu ymchwil ac arloesi mewn rheilffyrdd ond hefyd agor marchnadoedd rhyng-ddomestig i gystadlu a chyffredinoli tendro ar gyfer contractau gwasanaeth cyhoeddus, fel y cynigir yn y 4th Pecyn Rheilffordd. "

Heddiw, mabwysiadodd y Comisiwn ei adroddiad manwl ar y sector rheilffyrdd - yr Arolwg Monitro Marchnad Rheilffyrdd (RMMS). Mae'r adroddiad yn cadarnhau bod rheilffyrdd teithwyr wedi profi cyfraddau twf aruthrol ers canol y nawdegau mewn gwledydd fel y DU (+ 70%), Sweden (+ 42%), Ffrainc (+ 37%) a Gwlad Belg (+ 26%) ac mae'n tynnu sylw at y pwysigrwydd gwasanaethau cyflym sy'n cynrychioli chwarter yr holl draffig yn yr UE. Mae traffig teithwyr rhyngwladol yn tyfu ac nid monopolïau cyhoeddus traddodiadol traddodiadol y Wladwriaeth yn unig yw'r prif grwpiau rheilffordd Ewropeaidd ond mwy a mwy o grwpiau rheilffordd rhyngwladol gyda mwy na chwarter eu trosiant yn cael ei gynhyrchu y tu allan i'w mamwlad. Mae cludo nwyddau ar reilffordd hefyd yn tyfu ac mae bellach yn cynhyrchu bron i hanner ei draffig o wasanaethau trawsffiniol. Mae newydd-ddyfodiaid yn y sector yn cyflogi tua 120,000 o bobl ac mae ganddynt eisoes gyfran o'r farchnad o reilffordd i deithwyr o 21% a 28% o nwyddau cludo nwyddau ar reilffyrdd.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn canfod bod prisiau'n is lle mae cystadleuaeth agored rhwng cwmnïau rheilffordd a bod teithwyr yn cael gwell gwasanaeth. Er enghraifft, ar high-smae prisiau llinellau peed yn is lle mae cystadleuaeth. Mae'r prisiau ar y llwybr Rhufain-Milan, lle mae dau weithredwr rheilffordd yn cystadlu, 25% hyd at 40% yn rhatach na Madrid-Barcelona nad yw eto'n agored i gystadleuaeth. Mae'r amleddau ar y llwybr Eidalaidd yn ddwbl sy'n dangos cydberthynas gadarnhaol rhwng amledd a chystadleuaeth agored sydd ar hyn o bryd yn bodoli'n bennaf ar linellau cyflym a gwasanaethau pellter hir rhwng dinasoedd.

Ar y llaw arall, mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod y sector rheilffyrdd (yn dal i fod) yn dibynnu'n sylweddol ar gymorthdaliadau cyhoeddus (rhai 36 biliwn yn 2012), bron cymaint â’i refeniw gwerthiant a bod twf cludo nwyddau ar reilffyrdd ar ei hôl hi o ran twf dulliau trafnidiaeth eraill. Mae hefyd yn tanlinellu y gallai porthladdoedd fel Rotterdam ac Antwerp wneud yn well o ran traffig cludo nwyddau ar reilffyrdd a bod gan foddhad â theithio a gorsafoedd rheilffordd lawer o le i wella o hyd (58% o foddhad). Er enghraifft, nid yw rheilffyrdd yn manteisio ar botensial pwysig pobl â symudedd is: nid yw 19% o Ewropeaid yn cymryd y trên oherwydd materion hygyrchedd (a dim ond 6% o bobl Ewrop sy'n cymryd y trên o leiaf unwaith yr wythnos). Yn yr un modd, mae prisiau trên llawer o wasanaethau cyflym yn parhau i fod yn gymharol uchel, yn enwedig o gymharu â rhai llinellau lle mae cystadleuaeth wedi'i chyflwyno.

Mae 94% o wasanaethau rheilffordd i deithwyr yn rhai domestig ac o'r rheini mae tua hanner yn wasanaethau cymudwyr. Bydd cynigion y Comisiwn ar gyfer 4ydd Pecyn Rheilffordd, sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd, yn gorfodi aelod-wladwriaethau i roi'r contractau hyn allan i dendr cyhoeddus er mwyn darparu gwasanaethau rheilffordd o ansawdd gwell a gwell gwerth am arian. Am yr un rheswm, bydd yn gorfodi cystadleuaeth agored ar linellau cyflym a rhyng-ddinas. Mae trethdalwyr yn cael bargen well pan fydd tendro cyhoeddus i ddewis y cwmni a fydd yn rhedeg gwasanaethau cymudwyr, yn ôl yr adroddiad. Er enghraifft, mae llwybrau cymudwyr yn y DU, lle mae'r farchnad wedi cael ei hagor i gystadlu, yn cael eu hystyried yn amlach ac yn fwy dibynadwy ac yn costio llai i'r trethdalwr nag yng Ngwlad Belg a Ffrainc, lle mae'r marchnadoedd yn dal ar gau. Am y rheswm hwn, bydd 4ydd Pecyn Rheilffordd y Comisiwn yn gofyn am fwy o dendro ar gyfer contractau gwasanaeth cyhoeddus.

hysbyseb

Dilynwch@SiimKallasEU

Economi

'Mae angen economi arnom sy'n gweithio i bawb, sy'n ystyried yr argyfwng hinsawdd' ASE Andresen

cyhoeddwyd

on

Bydd yr UE yn ailagor ei drafodaeth ar y rheolau sy'n cydlynu polisïau cyllidol ac economaidd cenedlaethol yn ystod y misoedd nesaf. Gwahoddodd 'Fiscal Matters', sy'n dwyn ynghyd cymdeithasol, amgylcheddol, cymdeithas sifil ac academyddion arbenigwyr a gwleidyddion i rannu eu barn ar ba newidiadau oedd eu hangen i'r fframwaith cyfredol. Siaradodd Gohebydd yr UE â Rasmus Andresen ASE (DE) o'r grŵp Gwyrdd ar sut y gallai partïon ddysgu o'r gorffennol a gosod llwybr newydd tuag at y dyfodol. 

Gohebydd yr UE (ER): Ydych chi'n meddwl ein bod ni wedi dysgu o'r argyfwng ariannol ac ymateb yr UE i'r pandemig?

RA: Mae yna lawer o wersi y dylen ni eu dysgu. O'n persbectif ni, fel lawntiau yn Senedd Ewrop, rydym am weld diwygio'r polisi cyllidol a'r rheolau cyllidol ar lefel Ewropeaidd. Yn gyntaf oll, y rheolau cyllidol fu'r rheswm y mae'r rhaniad economaidd yn yr UE yn y blynyddoedd diwethaf wedi tyfu. Rydym yn dal i allu gweld lefel uchel o ddyled ac mae llawer o wledydd, yn gweld rhaniad cymdeithasol ac economaidd dyfnach, mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid i ni fynd i'r afael ag ef. Gallem weld rhaniadau dyfnach ac mae angen fframwaith economaidd arnom sy'n gweithio i bawb ac sydd hefyd yn ystyried bod gennym heriau eraill, fel yr argyfwng hinsawdd.

hysbyseb

ER: Rydych chi, wrth gwrs, yn ASE Gwyrdd yr Almaen ac rydyn ni'n gwybod yn dilyn etholiadau ffederal yn yr Almaen (26 Medi) mae'n debyg y bydd llywodraeth glymblaid ac y bydd y Blaid Werdd yn rhan o'r glymblaid honno. Ydych chi'n meddwl y bydd llawer o newid yn null economaidd llywodraeth glymblaid sy'n cynnwys y Blaid Werdd?

RA: Mae angen i bethau fod yn wahanol. Mae'n wir, nid yw'n hawdd mynd i mewn i'r trafodaethau oherwydd rydyn ni'n gwybod y bydd yn rhaid i ni drafod gyda gweinidog cyllid presennol yr Almaen. Ond o leiaf credaf nawr y gall yr ymgyrchoedd ddod i ben y gallwn gael sgwrs onest am bolisi cyllidol Ewropeaidd, y sefyllfa yn Ewrop, a'r hyn y mae angen inni ei wneud. Ond fel Gwyrddion, byddwn yn ymladd am bolisi cyllidol gwahanol a safbwynt newydd yn yr Almaen.

ER: Mae sibrydion y bydd y rhyddfrydwyr eisiau swydd economaidd o fewn y llywodraeth newydd fel rhan o’u cytundeb i fod yn rhan o’r glymblaid. A yw hynny'n rhywbeth y byddech chi yn y Blaid Werdd yn ei wrthsefyll? Neu a yw'n bwysicach cael cytundeb ar y sylwedd fel rhan o'r glymblaid yn hytrach na swyddi gweinidogol yn y weinyddiaeth?

hysbyseb

RA: Hynny yw, ni allwch newid polisi hinsawdd, ni allwch newid polisi cymdeithasol, materion Ewropeaidd heb fod â rôl gref mewn polisi economaidd. Ac ydy, dyma un o'r gwrthdaro allweddol y byddwn ni'n ei wynebu gyda'r rhyddfrydwyr (FDP), sydd â sefyllfa eithaf gwahanol. Yn y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol mae yna lawer o gefnogaeth i bolisi gwyrdd, ond gyda'r rhyddfrydwyr, maen nhw'n gwrthwynebu llawer o'n syniadau. Os ydych chi'n edrych ar sut mae trafodaethau'r glymblaid yn mynd yn yr Almaen, a pha mor llwyddiannus y gallen nhw fod, yna mae'n rhaid i chi gael golwg agosach ar y polisi economaidd a'r trafodaethau ynglŷn â hyn, oherwydd credaf fod yna, y gwrthdaro neu'r mae'r gwahaniaethau yn y maes hwn yn fwy nag mewn eraill.

Mae ER: Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni, wedi awgrymu y gallai buddsoddiad sy'n gysylltiedig â chwrdd â sero net gael ei eithrio o'r cyfyngiadau gwariant cyfredol. Ydych chi'n meddwl y byddai'r ateb hwn yn ddigon?

RA: Gallai fod yn gam cyntaf da, oherwydd mae'r anghenion gwariant sy'n gysylltiedig â'r trawsnewid yn yr hinsawdd yn enfawr. Nid ydym yn barod am hyn ar lefel Ewropeaidd. Felly gallai hwn fod yn un ateb allan o lawer o rai eraill lle gallem weld rhai camau i'r cyfeiriad cywir. Fy ngobaith yw y bydd llywodraeth newydd yr Almaen o leiaf yn agored i hyn, oherwydd gwyddom fod angen cefnogaeth yr aelod-wladwriaethau arnom, yn enwedig gan rai o'r rhai mwy a chyfoethocach. 

ER: Heddiw, roeddech chi'n siarad mewn trafodaeth ar gefnogaeth drawsbleidiol ar gyfer dull newydd. Mae hyn yn cysylltu ychydig â'r hyn rydych chi eisoes wedi bod yn ei ddweud am ffurfio clymblaid a'r dull o ariannu gwyrdd. Ond a ydych chi'n credu y bydd hynny'n bosibl? Ydych chi'n meddwl bod yr awyrgylch wedi newid?

AR: Do, yn Senedd Ewrop, fe wnaethom ni, am y tro cyntaf yn hanes Senedd Ewrop, lunio adroddiad mewn gwirionedd, a fynegodd gefnogaeth i newid y rheolau cyllidol. Mae'n adroddiad lle dywedodd mwyafrif yn y senedd fod angen i ni newid y rheolau cyllidol a'i fod yn cydnabod ein bod mewn sefyllfa newydd, sy'n newyddion da mewn gwirionedd. A gallwn hefyd weld rhai datblygiadau newydd yn digwydd yn y Comisiwn Ewropeaidd, soniasoch eisoes. Felly fy nheimlad yw y bydd rhywfaint o bwysau o ochr y Senedd a'r Comisiwn Ewropeaidd, bydd rhai datblygiadau newydd ac yna gallwn geisio gwthio'r aelod-wladwriaethau fel y bydd yn digwydd mewn gwirionedd.

Parhau Darllen

Economi

'Nid yw'r Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf a'r compact cyllidol yn addas at y diben mewn gwirionedd'

cyhoeddwyd

on

Fel rhan o 'Fiscal Matters', sy'n dwyn ynghyd gymdeithasol, amgylcheddol, cymdeithas sifil ac academyddion i drafod dyfodol polisi cyllidol Ewrop, siaradodd Frances Coppola, economegydd ariannol, awdur a blogiwr am y gymysgedd polisi cyllidol ac ariannol gorau posibl. Fe wnaethon ni ddal i fyny gyda hi ar ôl y digwyddiad. 

Gohebydd yr UE: A oes gennym y cydbwysedd cywir rhwng polisi ariannol a pholisi cyllidol ar hyn o bryd?

CC: Ar hyn o bryd, credaf fod llywodraethau a banciau canolog yn ei gael yn iawn o ran polisi ariannol a chyllidol, rydym wedi dod i ben oherwydd y pandemig, mewn patrwm lle mae llywodraethau yn gwneud beth bynnag sydd ei angen i gefnogi eu heconomïau , dim ond i gadw pobl yn fyw, er mwyn galluogi busnesau i oroesi. Mae banciau canolog yn gwneud dau beth. Yn gyntaf oll, maen nhw'n atal marchnadoedd rhag torri allan. Ac yn ail, maen nhw'n cefnogi llywodraethau, fel y gall llywodraethau wneud beth bynnag sydd ei angen. Ac rwy'n credu bod hynny'n gydbwysedd eithaf da rhwng awdurdodau cyllidol a banciau canolog.

hysbyseb

EUR: Yn y gorffennol, rydych chi wedi cefnogi'r syniad o leddfu meintiol (QE) i bobl. A oes angen hynny os oes gennym y math cywir o sefydlogwyr cyllidol ar waith a chefnogaeth i bobl trwy'r mecanwaith hwnnw, yn hytrach na thrwy ymateb ariannol?

FC: Wel, fy marn i yw y dylai QE pobl bob amser ymwneud â'r hyn rydych chi'n ei wneud mewn argyfwng ac ni fwriadwyd i QE erioed - hyd yn oed QE traddodiadol - fod yn rhywbeth rydych chi'n ei ddefnyddio fel mater o drefn am flynyddoedd yn unig, mae wedi dod yn hynny, ond ni fwriadwyd erioed iddo fod yn rhywbeth rydych chi'n ei wneud fel mater o drefn, ond yn rhywbeth rydych chi'n ei ddefnyddio pan fydd ei angen arnoch chi, yn rhan o'ch pecyn cymorth. Felly dylai banciau canolog allu cefnu ar eu llywodraethau, os dyna sydd ei angen ar y pryd, dylai llywodraethau allu gwneud beth bynnag sydd ei angen i gefnogi pobl, busnesau a'r economi mewn argyfwng. Ond gobeithio nad oes gennym ni argyfyngau trwy'r amser. 

Mae angen sefydlogwyr cyllidol arnom hefyd, fel budd-daliadau diweithdra, er enghraifft, ac efallai incwm sylfaenol cyffredinol. Y mathau hyn o bethau, mae arnom angen y rheini hefyd ar gyfer y math cyffredin o siglenni yn yr economi, nad ydynt yn argyfyngau, yn union, dim ond amrywiadau. Gallwn oroesi'r rheini heb orfod troi at offer eithriadol, fel arian hofrennydd.

hysbyseb

EUR: A ddylem ni boeni am bethau fel chwyddiant, a chyfraddau llog isel iawn, hyd yn oed negyddol?

CC: Fy marn i yw y byddwn yn cael rhywfaint o chwyddiant. Ysgrifennais am hyn a dywedais mai pwynt QE pobl yw codi chwyddiant, eich bod am i chwyddiant godi rhywfaint, oherwydd pan ddewch allan o'r argyfwng, mae eich ochr galw bob amser yn gwella cyn eich ochr gyflenwi. Mae'r argyfwng hwn wedi bod yn y dirwasgiad dyfnaf ers 300 mlynedd, mae'r ochr galw yn gwella'n gyflymach na'r ochr gyflenwi. Felly byddech chi'n disgwyl y bydd rhywfaint o chwyddiant, ond os ydych chi'n stampio ar ochr y galw, yna rydych chi'n mynd i brifo'ch ochr gyflenwi, oherwydd mae angen i'ch ochr gyflenwi ddod i fyny i gyd-fynd â'r galw. Felly'r hyn sy'n rhaid i chi fod yn ei wneud yw cyflenwi polisïau cyfeillgar i'r ochr gyflenwi a goddef chwyddiant am ychydig. Y cwestiwn yw pa mor hir rydych chi'n goddef am ac felly mae'r holl gwestiynau hyn ynglŷn â beth yw gallu cynhyrchiol eich economi mewn gwirionedd, yn cael eu chwarae, a hefyd rôl buddsoddi.

Nid yw'r sector cyhoeddus yn ymwneud â buddsoddiad yn unig, mae angen y sector preifat arnom hefyd. Mae gennym lawer iawn o arian eithaf anghynhyrchiol yn eistedd o gwmpas a allai gael ei ddefnyddio'n well ar bethau fel y trawsnewidiad gwyrdd y mae dirfawr angen amdano i gwrdd â sero net.

EUR: Gyda'r Comisiwn Ewropeaidd yn ailagor ei ymgynghoriad ar ddyfodol Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf yr UE, beth hoffech chi ei weld yn digwydd? 

CC: Rwyf bob amser wedi meddwl bod y rheolau cyllidol, y Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf (SGP) nid yn unig yn aneffeithiol, oherwydd eu bod yn cael eu torri fel mater o drefn, ond yn wrthgynhyrchiol. Mae wedi bod yn hynod o anodd i gyrion y De wella oherwydd y SGP. Rwy'n credu mai dyna hefyd pam mae'r ECB wedi gorfod parhau i leddfu ariannol eithriadol am amser hir iawn. Nid yw'r SGP na'r compact cyllidol yn addas at y diben mewn gwirionedd. Mae angen i ni ail-ystyried hyn. Mae angen i ni gael mwy o ryddid i lywodraethau wneud eu penderfyniadau eu hunain ynglŷn â sut maen nhw'n cefnogi eu heconomïau a sut maen nhw'n eu cael i symud. Sut maen nhw'n cynhyrchu'r ffyniant y mae holl boblogaeth ardal yr ewro ei eisiau.

Parhau Darllen

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd