Cysylltu â ni

Economi

Cyflogaeth: Adroddiad yn dangos gweithwyr sgiliau is yn wynebu anawsterau cynyddol o hyd i swydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

flickr-435291926-hdMae gweithwyr sgiliau isel yn cael anawsterau cynyddol i ddod o hyd i swydd, yn wynebu sefydlogrwydd swydd is ac yn cael eu cystadlu'n well gan weithwyr sgiliau canolig hyd yn oed mewn galwedigaethau elfennol. Mewn cyferbyniad, mae cyfleoedd gwaith yn tyfu mewn rhai proffesiynau medrus iawn. Y rhain yw prif ganfyddiadau'r Adroddiad Swyddi Gwag a Recriwtio Ewropeaidd 2014 a gyhoeddwyd heddiw (23 Mehefin). Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y cynnydd mewn gwaith dros dro a rhan-amser yn ystod yr argyfwng ac yn tanlinellu'r angen i gefnogi trawsnewidiadau ysgol i waith yn well, i leihau cylchraniad y marchnadoedd llafur ac i uwchraddio ceiswyr gwaith, yn enwedig y rhai â chymwysterau isel.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor: "Mae cylchraniad parhaus y farchnad lafur ac adferiad economaidd gwan yn golygu bod llawer o bobl yn cael eu heithrio rhag cyfleoedd gwaith ac mewn perygl o syrthio i dlodi. Mae'r rhagolygon cyflogaeth ar gyfer y rheini ag addysg wael yn enbyd oni bai eu bod yn ennill y set gywir o sgiliau a chymwyseddau y mae cyflogwyr yn eu ceisio. Rhaid inni gryfhau ar frys y gefnogaeth i drawsnewidiadau ar y farchnad lafur, yn enwedig trwy'r Warant Ieuenctid. Mae angen i ni hefyd fuddsoddi mewn cynlluniau hyfforddi a datblygu gyrfa sy'n mynd i'r afael â'r rhai â sgiliau is. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn darparu cefnogaeth ariannol bwysig ar gyfer hyn i gyd."

Mae'r Adroddiad Swydd Wag yn dadansoddi natur amrywiol cyflogaeth yn Aelod-wladwriaethau'r UE yn ystod y dirwasgiad. Mae'n nodi tri chlwstwr o wledydd yn ôl amodau eu marchnad lafur:

hysbyseb
 1. Grŵp cyntaf o wledydd a gafodd eu taro waethaf gan y dirwasgiad (fel Gwlad Groeg, Sbaen a Phortiwgal) lle roedd gweithwyr ifanc yn dibynnu ar swyddi elfennol gyda rhagolygon gwael;

 2. ail glwstwr dan arweiniad y perfformwyr gorau yn ystod yr argyfwng (megis Awstria, Sweden a'r Almaen), lle gostyngodd llogi ychydig eto ond roedd paru da rhwng lefelau addysg a sgiliau swydd, a;

 3. trydydd clwstwr sy'n cynnwys gwledydd (fel Hwngari, Gwlad Pwyl a Slofacia) a nodweddir gan brinder yn y farchnad lafur mewn rhai proffesiynau medrus uchel.

  hysbyseb

Mae'r adroddiad yn cyflwyno'r canfyddiadau allweddol canlynol:

 1. Cyflogaeth: yn 218 miliwn, roedd cyflogaeth yr UE ar gyfartaledd yn 2012 2.6% yn llai nag yn 2008. Dim ond pum gwlad (Awstria, Gwlad Belg, yr Almaen, Malta a Sweden) sydd wedi adfer eu CMC cyn-argyfwng a'u lefelau cyflogaeth.

 2. Swyddi gwag a llogi: gostyngodd nifer y swyddi gwag 19% a llogi 14% ar gyfartaledd rhwng 2008 a 2012, gydag amrywiad sylweddol rhwng gwledydd. Yn benodol, bu dirywiad sydyn yn y bobl a gafodd eu recriwtio yn Aelod-wladwriaethau dwyreiniol a deheuol, gyda gostyngiadau o 25% neu fwy yn is na lefelau cyn-argyfwng yng Ngwlad Groeg, Rwmania, Slofenia, Slofacia a Sbaen.

 3. Ceiswyr gwaith ifanc: Effeithiodd yr argyfwng ar bobl ifanc â chymwysterau isel - gostyngodd llogi draean (-31%) o gymharu â'r ail chwarter yn 2013 â 2008. Yn gyffredinol mae pobl ifanc yn mwynhau cyfradd llogi uchel, ond nid yw gostyngiad sylweddol yn adlewyrchu hyn. mewn diweithdra ymhlith pobl ifanc oherwydd trosiant uchel.

 4. Mathau o gontractau: Cododd contractau dros dro ac ansafonol rhwng 2008 a 2012. Yn 2012, roedd 58% o'r holl logi trwy gontractau dros dro, y rhan fwyaf ohonynt yn anwirfoddol, gan ddangos bod ceiswyr gwaith yn cael eu gorfodi i dderbyn swyddi dros dro neu ran-amser. Mewn 'galwedigaethau elfennol', roedd mwy na 70% o'r bobl a gafodd eu recriwtio ar gontractau dros dro. Mae'r adroddiad yn rhybuddio am effeithiau andwyol posibl cyflogaeth dros dro ar ddatblygiad gyrfa.

 5. Galw galwedigaethol: Mae galwedigaethau â sgiliau lefel uwch yn dominyddu'r proffesiynau sy'n tyfu gyflymaf i raddau helaeth. Mae gweithwyr proffesiynol meddalwedd a gwerthu, yn ogystal â gweithwyr gofal personol a nyrsys yn y gwasanaethau iechyd yn dangos twf cadarn mewn cyflogaeth. Roedd swyddi oedd angen sgiliau isel i ganolradd, yn enwedig y rhai oedd angen sgiliau llaw, ymhlith y rhai â'r dirywiad mwyaf mewn gweithwyr rhwng 2011 a 2012. Roedd y cwymp yn nifer y gweithwyr yn arbennig o sydyn yn y sector adeiladu (-17% ar gyfartaledd yn yr UE, ond -50% yng Ngwlad Groeg, Iwerddon, Lithwania a Sbaen) ac yn y diwydiant gweithgynhyrchu (-10% ar gyfartaledd yn yr UE, ond -20% neu fwy yn yr un gwledydd).

 6. Gofynion addysg: mae'r gyfran o logi ar gyfer y rhai â chymwysterau isel yn contractio ar draws yr holl brif grwpiau galwedigaethol, gan gynnwys mewn 'galwedigaethau elfennol' (-4% rhwng 2008 a 2014). Mae hyn yn arbennig o wir yn y gwledydd Baltig a hyd yn oed yn fwy felly ym Mhortiwgal. Gall hyn fod yn arwydd o amodau'r farchnad lafur yn gwaethygu, gan beri i weithwyr medrus lenwi swyddi â sgiliau isel.

Mae canfyddiadau'r adroddiad yn tynnu sylw at yr angen i aelod-wladwriaethau weithredu mentrau polisi sydd wedi'u cynllunio i gefnogi ceiswyr gwaith yn well, fel y Gwarant Ieuenctid. Cyllid gan Cronfeydd Strwythurol yr UE ar gael i helpu aelod-wladwriaethau i fynd i'r afael â'r heriau economaidd a chymdeithasol y mae Ewrop yn eu hwynebu rhwng nawr ac 2020, gan gynnwys buddsoddi mwy na € 80 biliwn (mewn prisiau cyfredol) mewn cyfalaf dynol trwy'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop (Gweler MEMO / 13 / 1011).

Cefndir

Mae'r Adroddiad Swyddi Gwag a Recriwtio Ewropeaidd yn cyflwyno dadansoddiad manwl o'r tueddiadau cyfredol ym marchnad lafur Ewrop gan ganolbwyntio ar newidiadau yn y galw recriwtio am sgiliau.

Daeth argraffiad cyntaf cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Rhagfyr 2012. Mae'r ail argraffiad hwn yn olrhain datblygiadau mewn recriwtio dros y pum mlynedd diwethaf gan ddefnyddio cyfuniad o ddata ar bobl a gafodd eu recriwtio a swyddi gwag, ac mae'n rhoi cipolwg ar eu goblygiadau ar gyflogaeth.

Mwy o wybodaeth

eitem newyddion ar wefan Cyflogaeth DG
Monitro'r farchnad swyddi yn yr UE
Gwefan László Andor
Dilynwch László Andor ar Twitter
Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
 • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
 • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd