Cysylltu â ni

Economi

'Hyblygrwydd y farchnad lafur ewmeism ar gyfer ecsbloetio' meddai GMB

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

immigration_2280507cMae adroddiad newydd gan y Pwyllgor Ymgynghorol Ymfudo (MAC) yn datgelu tystiolaeth bod gweithwyr medrus isel sy'n agored i niwed mewn perygl o gael eu hecsbloetio oherwydd nad yw rheoliadau llafur yn cydymffurfio â hwy nac wedi'i orfodi'n briodol. 

Canfu'r astudiaeth fod cyflogwyr yn elwa o lafur mudol mewn sectorau megis prosesu bwyd, amaethyddiaeth a thai bwyta, gan nad ydynt yn aml yn gallu cael cyflenwad digonol o weithwyr Prydeinig.

Mae ffigurau o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos yn 2013 bod 2.1 miliwn o bobl o dramor yn gweithio mewn galwedigaethau medrus iawn. O'r rhain, enillwyd 1.2 miliwn y tu allan i'r UE.

hysbyseb

Ond mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (Cyllid a Thollau EM) ac Awdurdod Trwyddedu Gangmasters (GLA), y ddau brif gorff gorfodi sydd wedi'u cynllunio i amddiffyn gweithwyr bregus, heb ddigon o adnoddau ac mae eu cosbau yn rhy wan i fynd i'r afael â'r broblem gynyddol o ddiffyg cydymffurfio a ecsbloetio gweithwyr mudol mewn swyddi sgiliau isel.

Dywedodd yr Athro Syr David Metcalf CBE, cadeirydd y MAC: "Mae ein marchnad lafur hyblyg wedi ein gwasanaethu'n dda. Ond mae angen amddiffyn gweithwyr sgiliau isel bregus, boed yn Brydeinig neu'n dramor.

"Mae yna gydymffurfiad anghyflawn â rheoliadau llafur a'u gorfodi, ac mae adnoddau a chosbau rheoleiddio yn annigonol.

hysbyseb

"Gall cyflogwr nodweddiadol ddisgwyl ymweliad cydymffurfio unwaith yn unig mewn 250 mlynedd ac erlyniad unwaith mewn miliwn o flynyddoedd.

"Rhaid i ni hefyd ddyblu ein hymdrechion i arfogi ein pobl ifanc â'r sgiliau i gystadlu mewn marchnad swyddi hyblyg."

At ei gilydd, canfu'r MAC nad oedd gweithwyr mudol dros y blynyddoedd 20 diwethaf wedi cael effaith fawr ar gyflog gweithwyr Prydain, ar gyflogaeth y DU, economi ehangach y DU, neu feysydd megis tai, gofal iechyd, troseddau, addysg a budd-daliadau lles.

Ond mae mewnfudwyr mewn swyddi sgiliau isel wedi cael llawer mwy o effaith ar lefel leol gan fod y mwyafrif wedi'u crynhoi mewn nifer gymharol fach o ardaloedd ledled y DU. Canfu astudiaeth MAC, gan ddefnyddio nifer o awdurdodau lleol gan gynnwys Peterborough a Newham fel ardaloedd ffocws, fod dyfodiad miliwn o ymfudwyr i swyddi sgiliau isel yn ystod y 10 mlynedd diwethaf wedi gadael awdurdodau lleol yn ei chael yn anodd ymdopi â newid cyflym yn y boblogaeth.

Mae'r MAC yn nodi nifer o themâu y dylai'r llywodraeth eu hystyried wrth ddatblygu polisi yn y dyfodol. Mae'r rhain yn pryderu bod angen mwy o orfodi rheoliadau'r farchnad lafur, sgiliau gwell i bobl ifanc Prydain, mwy o gymorth i ardaloedd lleol yr effeithir arnynt gan fewnfudo a chynllunio gofalus ar gyfer ehangu'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol.

Am gopi o adroddiad MAC Ymfudwyr mewn gwaith medrus isel: Twf llafur yr Undeb Ewropeaidd ac nid yn yr UE mewn swyddi medrus isel a'i effaith ar y DU cliciwch yma.

Mae GMB wedi ymateb i'r adroddiad gan y Pwyllgor Ymgynghorol Ymfudo sy'n datgelu tystiolaeth bod gweithwyr medrus isel sy'n agored i niwed mewn perygl o gael eu hecsbloetio oherwydd nad yw rheoliadau llafur yn cydymffurfio â hwy nac wedi'u gorfodi'n briodol. Gweler y nodiadau i olygyddion am gopi o'r datganiad i'r wasg gan y Pwyllgor Cynghori Mudo.

Dywedodd Paul Kenny Ysgrifennydd Cyffredinol GMB: "Mae'r Pwyllgor Cynghori Mudo wedi cadarnhau hawliadau GMB ar y cyfle i gyflogwyr gamddefnyddio gweithwyr cyflogedig isel. Mae hyblygrwydd y farchnad lafur yn euphemiaeth ar gyfer y camfanteisio hwn.

“Fel y diffyg tai cymdeithasol i’w rentu mae hyn yn ganlyniad uniongyrchol i oruchafiaeth yr elit metropolitan, gwleidyddion gyrfa a dosbarthiadau proffesiynol ym mhob Parti yn y Senedd am fwy na chenhedlaeth.

"Beth bynnag oedd y weledigaeth ar gyfer symud llafur yn rhydd oedd yr hyn sydd gennym nawr, nid ydym yn disgwyl. Bydd Llafur yn cyflwyno ymrwymiadau maniffesto i atal y cam-drin."

 

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd