Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Nid yw'r Comisiwn wedi goruchwylio 'proses ddatgysylltu' yn briodol ar gyfer cymorth fferm yr UE, dywed archwilwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Harvest_home, _BrickhallMae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw (9 Gorffennaf) gan Lys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn dangos na wnaeth y Comisiwn oruchwylio aelod-wladwriaethau yn ddigonol ar gyfer cyfrifo hawliau taliadau i gymorth fferm yr UE o dan Gynllun y Taliad Sengl yn y cyfnod 2010-2012. Nid oedd dosbarthiad y cymorth sydd ar gael gan yr aelod-wladwriaethau bob amser yn gyson ag egwyddorion ac amcanion polisi'r UE ac weithiau cyfrifwyd yr hawliau talu yn anghywir.

“Roedd y Cynllun Taliad Sengl (SPS), a gyflwynwyd yn 2005, yn disodli'r rhan fwyaf o'r taliadau uniongyrchol blaenorol a oedd yn gysylltiedig â chynhyrchu amaethyddol. Roedd yr adolygiad o ddiwygiad PAC 2003 yn 2008, a elwir yn 'archwiliad iechyd', yn ymestyn y SPS i sectorau amaethyddol lle nad oedd y cynllun hyd yn hyn wedi cael ei gyflwyno'n rhannol. Roedd gan aelod-wladwriaethau gryn dipyn o ddisgresiwn wrth ddyrannu a chyfrifo'r hawliau talu; fodd bynnag, mae'r Comisiwn yn cadw'r cyfrifoldeb terfynol dros dalu cymorth yr UE i ffermwyr. Canfu'r Llys nad oedd y Comisiwn wedi mabwysiadu rheolau gweithredu clir ac nad yw wedi goruchwylio'r aelod-wladwriaethau'n ddigonol wrth iddynt ddosbarthu'r cymorth sydd ar gael ymhlith eu ffermwyr of tua € 4.2 biliwn yn ystod y cyfnod 2010-2012. O ganlyniad, weithiau nid oedd y meini prawf a ddiffiniwyd gan aelod-wladwriaethau yn parchu egwyddorion yr UE, yn enwedig y rhai sy'n trin ffermwyr yn gyfartal, cymesuredd a rheolaeth ariannol gadarn, ac weithiau cyfrifwyd hawliau taliadau ffermwyr yn anghywir,Dywedodd Augustyn Kubik, yr aelod ECA sy'n gyfrifol am yr adroddiad.“Gall hyn hefyd gael effaith bwysig ar y cynlluniau talu newydd i ffermwyr o 2015.”

Roedd datgysylltu cymorth uniongyrchol i ffermwyr o gynhyrchu a chyflwyno'r SPS yn elfennau hanfodol yn y broses o ddiwygio'r PAC yn 2003. Prif amcan y SPS oedd symud cyfeiriad polisi o gefnogaeth farchnad i gymorth incwm wedi'i ddatgysylltu gyda ffermwyr, felly gwella cyfeiriadedd y farchnad ffermwyr a sicrhau mwy o ddatganoli. Yr SPS hyd yn hyn wedi cael ei gyflwyno mewn aelod-wladwriaethau 18 a chyfrifon 54% o holl gyllideb yr UE ar gyfer amaethyddiaeth a datblygu gwledigCymorth o dan tmae SPS yn annibynnol (wedi'i ddatgysylltu) o gynhyrchu amaethyddol gwirioneddol ond mae'n rhaid i ffermwyr gael hawliau talu a thir cymwys er mwyn derbyn cymorth SPS. Mae'r SPS yn parhau mewn grym tan ddiwedd 2014. O 2015, caiff ei ddisodli gan gynllun taliadau sylfaenol newydd a fydd hefyd yn seiliedig ar hawliau talu. O dan rai amodau, gall aelod-wladwriaethau drosglwyddo gwerth cyfredol hawliau taliadau i'r system newydd. Felly, gallai cyfrifo hawliau taliadau SPS gael effaith ar daliadau yn y dyfodol i ffermwyr tan 2021.

hysbyseb

Yr adroddiad arbennig (Rhif 8 / 2014), â'r hawl A yw'r Comisiwn wedi rheoli integreiddio cymorth wedi'i gyplysu'n effeithiol â'r Cynllun Taliad Sengl?, asesu sut yr oedd y Comisiwn yn rheoli integreiddio cymorth yr UE ynghyd â meintiau penodol o gynhyrchu amaethyddol (ee tir wedi'i drin neu nifer yr anifeiliaid) i mewn i'r Cynllun Taliad Sengl (SPS) ar ôl archwiliad iechyd 2008 o'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Yn fwy penodol, archwiliodd archwilwyr yr UE a oedd y Comisiwn wedi goruchwylio a gwirio cyfrifiad hawliau taliadau yn ddigonol yn yr aelod-wladwriaethau, p'un a oedd deddfwriaeth yr aelod-wladwriaethau yn cydymffurfio â'r amodau a'r egwyddorion a nodwyd yn neddfwriaeth yr UE ac a oedd yr awdurdodau cymwys wedi cynnal gwiriadau effeithiol sicrhau cyfrifiad cywir a dyrannu hawliau taliadau.

Canfu'r ECA na wnaeth y Comisiwn ddefnyddio ei fandad i sicrhau bod y meini prawf a gymhwyswyd ar gyfer dosbarthu'r cymorth sydd ar gael bob amser yn gyson ag egwyddorion yr UE, yn enwedig y rheini o beidio â gwahaniaethu ar ffermwyr a chymesuredd, p'un a oeddent yn dilyn egwyddorion ariannol gadarn rheoli neu effeithio ar gyflwr y farchnad.

Er bod yr aelod-wladwriaethau, gan amlaf, wedi defnyddio data cyfeiriol ffermwyr yn gywir, canfu archwilwyr yr UE wendidau sylweddol yn y modd y cymhwyswyd y rheolau a'r egwyddorion cyfrifo yn gywir. Nid oedd y fframwaith a sefydlwyd gan y Comisiwn hefyd yn egluro'n ddigonol pa wiriadau y mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau eu gwneud i sicrhau bod cyfrifiad cywir o hawliau talu a systemau rheoli Aelod-wladwriaethau yn amrywio o ran ansawdd. Roedd gwendidau hefyd yn y ffordd yr oedd y Comisiwn yn monitro parch y nenfydau cymwys, yn gwirio cydymffurfiaeth yr aelod-wladwriaethau â deddfwriaeth berthnasol yr UE ac yn gorfodi cywiro gwallau.

hysbyseb

Mae archwilwyr yr UE yn argymell bod y Comisiwn:

  • Sicrhau bod mesurau'r PAC yn cael eu rhoi ar waith yn gyson ar gyfer cynlluniau taliadau uniongyrchol newydd yn y dyfodol, drwy sefydlu canllawiau clir ar y lefel briodol, a mynnu bod aelod-wladwriaethau'n dangos bod y meini prawf a fabwysiadwyd yn wrthrychol ac yn anwahaniaethol, gan osgoi afluniad marchnad neu gystadleuaeth;

  • yn goruchwylio cydymffurfiad â nenfydau cymwys yn effeithiol ac yn mabwysiadu dull mwy cynhwysfawr ar gyfer arolygiadau clirio cydymffurfiaeth sy'n talu sylw i'r risgiau penodol sy'n gysylltiedig â chynllun cymorth yn seiliedig ar hawl, ac yn cyflymu'r gwaith dilynol ar achosion o ddiffyg cydymffurfio;

  • yn gorfodi cywiro hawliau talu nad yw eu gwerthoedd wedi'u cyfrifo yn unol â'r rheolau cymwys ac yn adennill hawliau talu a ddyrannwyd yn ormodol a thaliadau SPS diangen, yn enwedig gwallau systematig;

  • yn darparu ar gyfer mabwysiadu gweithdrefnau clir gan asiantaethau talu i gynnwys gwiriadau effeithiol ar ddibynadwyedd y data sy'n sail i'r cyfrifiadau ac ar gywirdeb hawliau taliadau a ddyrennir gan aelod-wladwriaethau.

Cyfweliad fideo byr gyda'r aelod ECA sy'n gyfrifol am yr adroddiad yw ar gael yma.

Gweler hefyd adroddiad ECA cysylltiedig: Cynllun y Taliad Sengl (SPS): materion i fynd i'r afael â hwy i wella ei reolaeth ariannol gadarn

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd