Cysylltu â ni

Economi

arferion masnachu annheg: Cwestiynau Cyffredin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2014-03-26-masnach deg-bananas-5901. Beth yw arferion masnachu annheg?

Mae llawer o'r cysylltiadau masnachol rhwng busnesau yn y gadwyn cyflenwi bwyd yn anghytbwys gan fod gan un partner masnachu bŵer bargeinio llawer mwy na'i barti. Er bod gwahaniaethau o'r fath mewn pŵer bargeinio yn gyffredin ac yn gyfreithlon mewn cydberthnasau masnachol, gallant weithiau arwain at arferion masnachu annheg.

Yn fras, gellir diffinio cynlluniau UTP fel arferion sy'n gwyro oddi wrth ymddygiad masnachol da, yn groes i ewyllys da a delio teg ac yn cael eu gosod yn unochrog gan un partner masnachu ar ei wrthbarti. Mae'r enghreifftiau canlynol yn dangos Cynlluniau UP posibl yn y gadwyn cyflenwi bwyd:

hysbyseb

1 Enghraifft: Mae manwerthwr mawr yn cwblhau contract blynyddol gyda chynhyrchydd caws bach i brynu caws arbenigol am bris penodol. Yng nghanol y cyfnod contractio, mae'r manwerthwr yn rhoi gwybod i'r cyflenwr am ymgyrch pen-blwydd hyrwyddo a gynhelir yn yr holl siopau yn ystod wythnos. Wrth wneud y taliad nesaf ar gyfer prynu cynnyrch, mae'r manwerthwr yn tynnu € 5,000 o'r swm sy'n ddyledus i'r cyflenwr. Mae'r cyflenwr yn cwyno ond mae'r manwerthwr yn dadlau bod yr holl gyflenwyr wedi elwa ar y traffig cynyddol yn y siop a gynhyrchir gan yr hyrwyddiad pen-blwydd. Pan fydd y cyflenwr yn nodi na chyfeiriwyd at y gweithgaredd hyrwyddo yn y contract ac yn crybwyll y posibilrwydd o weithredu cyfreithiol, mae'r manwerthwr yn bygwth terfynu'r berthynas fasnachol.

2 Enghraifft: Mae cynhyrchydd diod meddal rhyngwladol mawr mewn perthynas fasnachol â manwerthwr bach. Mae'r cyflenwr yn lansio cynnyrch newydd ac yn gofyn i'r manwerthwr roi'r cynnyrch ar ei silffoedd. Pan fydd y manwerthwr yn dirywio oherwydd gofod silff cyfyngedig, mae'r cyflenwr yn bygwth peidio â danfon rhai o'i gynhyrchion 'rhaid bod' i'r manwerthwr am gyfnod amhenodol. Pan fydd y manwerthwr yn tynnu sylw nad oedd y cynnyrch a lansiwyd o'r newydd wedi'i gwmpasu yn y contract blynyddol, mae'r cyflenwr yn bygwth terfynu'r berthynas fasnachol.

2. Onid eir i'r afael ag arferion o'r fath o dan y gyfraith bresennol?

hysbyseb

Nid oes deddfwriaeth draws-sectoraidd yr UE yn ymwneud â pherthnasoedd busnes i fusnes ac yn mynd i'r afael yn uniongyrchol â Chynlluniau Rheoli Traffig er bod deddfwriaeth yn bodoli mewn rhai aelod-wladwriaethau. Mewn rhai achosion, gallai'r gyfraith bresennol fynd i'r afael â rhai o'r Cynlluniau UTP a gwmpesir gan y cyfathrebu. Fodd bynnag, yn ymarferol, mae dioddefwyr Cynllun Hyfforddi Integredig yn aml yn ymatal rhag gweithredu cyfreithiol. Er enghraifft, mewn rhai achosion, gallai dioddefwr UTP fynd â'i wrthbarti i'r llys ar sail cyfraith contract genedlaethol. Fodd bynnag, mae'r blaid wannaf mewn perthynas fasnachol yn y gadwyn cyflenwi bwyd (BBaCh yn y rhan fwyaf o achosion) yn aml yn ofni y gallai mynd â'i gwrthbarti i'r llys am wneud UTP arwain y blaid gryfach i derfynu'r berthynas fasnachol.

Oherwydd y 'ffactor ofn' hwn, yn aml nid yw'r blaid wannaf yn cymryd unrhyw gamau cyfreithiol ac yn derbyn yr UTPs, er gwaethaf eu heffeithiau niweidiol. O ganlyniad, mewn aelod-wladwriaethau lle mai ymgyfreitha trwy lysoedd yw'r unig ffordd bosibl o fynd i'r afael â Chynlluniau Gweithredu Unffurf, mae gorfodi unrhyw reolau sy'n mynd i'r afael â'r math o gynlluniau UTP a ddisgrifir yn y cyfathrebu yn gyfyngedig iawn.

3. A all y Fenter Gadwyn Gyflenwi bresennol ddatrys problem Cynlluniau UG?

Yr UE gyfan Menter Cadwyn Gyflenwi yn fframwaith hunan-reoleiddiol a ddatblygwyd gan sefydliadau a gweithredwyr yn y gadwyn cyflenwi bwyd i fynd i'r afael â Chynlluniau Gweithredu Unigol. Lansiwyd y Fenter Cadwyn Gyflenwi ym mis Medi 2013 ac mae'n seiliedig ar set o egwyddorion arfer da, y cytunwyd arnynt gan gyfranogwyr y Fforwm ar gyfer Cadwyn Cyflenwi Bwyd Gwell Swyddogaeth, corff rhanddeiliaid a sefydlwyd gan y Comisiwn yn 2012. Mae nifer sylweddol o fusnesau ar draws gwahanol aelod-wladwriaethau o'r ochr adwerthu a chyflenwi wedi ymrwymo i'r fenter ers ei lansio.

Mae Menter y Gadwyn Gyflenwi yn chwarae rôl bwysig wrth greu amgylchedd lle mae cwmnïau'n delio â'i gilydd mewn ffordd deg a chynaliadwy. Mae angen ymdrech sylweddol ar ran yr holl gwmnïau sy'n ymrwymo iddi. Yn benodol, mae angen i gwmnïau sy'n ymuno addasu eu prosesau a'u trefniant mewnol i fodloni gofynion y Fenter Gadwyn Gyflenwi. Mae'n annog datrys anghydfodau rhwng partïon, a all helpu i osgoi camau cyfreithiol hir a beichus. Felly, mae'r cyfathrebu'n cefnogi'r fenter ac yn gwahodd pob busnes yn y gadwyn gyflenwi bwyd i ymuno â'r cynllun gwirfoddol.

Er hynny, efallai y bydd y 'ffactor ofn' a eglurwyd o dan y cwestiwn blaenorol yn cadw'r blaid fasnachol wannach, sy'n ddibynnol ar yr economi, rhag defnyddio mecanweithiau datrys gwirfoddol. Yn yr achos hwn, gellir cryfhau mesurau yn erbyn Cynlluniau UDRh yn sylweddol gan y posibilrwydd i'r blaid wannaf droi at awdurdod gorfodi annibynnol neu gorff sy'n gallu diogelu cyfrinachedd yr achwynydd. I gloi, gall menter wirfoddol fel y Fenter Gadwyn Gyflenwi, os cedwir ati gan bartïon sydd â phŵer bargeinio cryf, helpu i fynd i'r afael â nifer o achosion o Gynlluniau UP honedig a'u datrys yn effeithlon, ond ymddengys nad yw'n ddigonol i fynd i'r afael â phob achos o Gynlluniau UDRh .

4. Pa awgrymiadau sydd gan y Comisiwn i ddatrys problem Cynlluniau UDRh?

Mae'r cyfathrebiad yn awgrymu 'dull cymysg' gan adeiladu ar egwyddorion a nodweddion y Fenter Cadwyn Gyflenwi a'i llwyfannau cenedlaethol a'i ategu â gorfodaeth annibynnol ar lefel genedlaethol. Yn y modd hwn, gallai mentrau gwirfoddol fel y Fenter Cadwyn Gyflenwi fod y brif ffordd o ddatrys gwrthdaro rhwng partïon masnachu tra byddai gorfodaeth gyhoeddus neu ymgyfreitha llys yn 'ddewis olaf' os nad yw'r dewis arall mwy effeithlon a chyflym o ddatrysiad dwyochrog yn ddichonadwy. . Wrth gymhwyso egwyddorion fel y'u diffinnir yn y Fenter Cadwyn Gyflenwi, mae'n amlwg y byddai'n rhaid i actorion economaidd sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r gyfraith berthnasol, gan gynnwys cyfraith cystadlu genedlaethol a / neu Ewropeaidd, fel sy'n berthnasol.

O safbwynt rheoliadol, nid yw'r cyfathrebiad yn tybio bod datrysiad 'un maint i bawb' yn bodoli ac nid yw'n cynnig gweithredu deddfwriaethol ar lefel yr UE. Mae'n annog aelod-wladwriaethau i sicrhau bod ganddynt fesurau priodol ac effeithiol yn erbyn UTPs, gan ystyried eu hamgylchiadau cenedlaethol.

Mae'r cyfathrebu'n tynnu sylw at egwyddorion arferion da sydd wedi'u cynnwys yn y Fenter Cadwyn Gyflenwi fel safon ledled yr UE ar gyfer nodi'r arferion annheg y dylid mynd i'r afael â nhw o dan fframweithiau rheoliadol yr aelod-wladwriaethau. Byddai hyn yn hwyluso dealltwriaeth gyffredin rhwng aelod-wladwriaethau a byddai'n creu sylfaen gyson ar gyfer gorfodi annibynnol.

Er mwyn sicrhau effeithiolrwydd y mecanweithiau gorfodi annibynnol ar lefel genedlaethol, mae'r cyfathrebu yn nodi rhai gofynion allweddol; yn benodol, rhaid iddo fod yn bosibl derbyn cwynion unigol am Gynlluniau UDRh ar sail gyfrinachol ac i gynnal ymchwiliadau. Mae'r cyfathrebu hefyd yn awgrymu bod awdurdodau gorfodi cenedlaethol a chyrff yn cydweithredu mewn achosion o gynlluniau UTP trawsffiniol.

5. Pam fod y Comisiwn yn mabwysiadu Cyfathrebu ar Gynlluniau UDRh nawr?

Mae nifer o aelod-wladwriaethau wedi cydnabod potensial niweidiol Cynlluniau UDRh ac wedi lansio mentrau rheoleiddio i fynd i'r afael â'r broblem neu maent yn bwriadu gwneud hynny. Nid yw aelod-wladwriaethau eraill wedi cymryd unrhyw gamau o gwbl. Mae hyn wedi arwain at wahaniaeth rheoleiddio cynyddol ar draws yr UE. Mae'r gyfathrebiad hwn yn ceisio annog dealltwriaeth gyffredin rhwng aelod-wladwriaethau ynghylch mesurau i fynd i'r afael â CDUau.

Yn y cyfamser, mae'r Fenter Cadwyn Gyflenwi yn cael ei gweithredu. Drwy fynegi cefnogaeth gref i'r fenter a gwahodd cyfranddalwyr i ymuno â hi, mae'r cyfathrebu hwn yn ceisio cryfhau'r Fenter Cadwyn Gyflenwi.

Gyda'i gilydd, mae'r elfennau hyn yn esbonio pam mae'r Comisiwn wedi dewis yr amseru presennol i fabwysiadu ei gyfathrebu ar gynlluniau UTP.

6. Pam mae ffocws penodol ar Fusnesau Bach a Chanolig yng nghyd-destun CDUau?

Mae'r mwyafrif llethol o fusnesau sy'n gweithredu mewn cyflenwi bwyd neu fanwerthu yn fusnesau bach a chanolig neu'n ficro-fentrau a dim ond ychydig o sectorau, os o gwbl, sydd â nifer cymharol o fusnesau bach. Ar yr un pryd, mae crynodiad y farchnad ar ochr gyflenwi ac adwerthu y farchnad yn sylweddol ac, o ganlyniad, mae'r gadwyn cyflenwi bwyd yn cael ei nodweddu gan nifer cymharol isel o chwaraewyr mawr iawn a nifer uchel iawn o chwaraewyr bach ar y galw ac ochr gyflenwi'r farchnad.

O ganlyniad, gellir disgrifio llawer o gysylltiadau masnachol unigol yn y gadwyn cyflenwi bwyd fel rhai anghytbwys. Gall anghydbwysedd economaidd o'r fath a'r gwahaniaethau canlyniadol mewn pŵer bargeinio arwain at gynlluniau dadleuol sylfaenol sy'n effeithio'n ddieithriad ar y blaid wannaf yn y berthynas fasnachol - yn y rhan fwyaf o achosion BBaChau. Felly byddai busnesau bach a chanolig yn fuddiolwyr allweddol unrhyw fesur polisi sy'n helpu i leihau neu ddileu Cynlluniau Rheoli Traffig.

7. A yw'r ffordd ymlaen a awgrymir yn awgrymu gweithredu deddfwriaethol?

Nid yw hyn yn wir o reidrwydd ac mae'n dibynnu ar asesiad pob aelod-wladwriaeth o: a yw:

  • Mae ei fframwaith rheoleiddio presennol yn briodol i fynd i'r afael â'r Cynlluniau UTP sy'n cael eu cynnwys yn y cyfathrebu a thorri'r egwyddorion arfer da uchod;

  • mae ei awdurdod gorfodi neu gorff perthnasol yn caniatáu i fusnesau unigol dderbyn cwynion cyfrinachol ac mae'n cynnig y posibilrwydd o gynnal ymchwiliadau.

Beth bynnag, mae Cyfathrebu'r Comisiwn yn awgrymu ffordd ymlaen i randdeiliaid ac aelod-wladwriaethau ac nid yw'n cyflwyno rhwymedigaethau sy'n rhwymo'n gyfreithiol. Mae'r Comisiwn, fodd bynnag, yn credu'n gryf y gallai'r dull hwn helpu i leihau neu ddileu UTPs ac, felly, byddai'n arwain at fuddion sylweddol i gwmnïau - yn enwedig busnesau bach a chanolig - sy'n dioddef oherwydd UTPs.

Yn erbyn y cefndir hwn, bydd y Comisiwn yn asesu'r cynnydd a wnaed ar y camau arfaethedig drwy werthuso gwir effaith y Fenter Gadwyn Gyflenwi a'r mecanweithiau gorfodi a sefydlwyd gan aelod-wladwriaethau. Yn dilyn yr asesiad hwn, bydd y Comisiwn yn penderfynu a ddylid cymryd camau pellach ar lefel yr UE i fynd i'r afael â mater Cynlluniau UG.

8. A oes gan y dull a awgrymir yn y Cyfathrebu oblygiadau ar lefel ryngwladol?

Ffocws y cyfathrebu yw mynd i'r afael â phroblem UTPs yn y Farchnad Sengl a lleihau lefel y gwahaniaeth rheoleiddiol rhwng yr aelod-wladwriaethau 28. Serch hynny, dylid nodi y gallai cynlluniau UTP a ddefnyddir yn yr UE gael effaith uniongyrchol neu anuniongyrchol ar gynhyrchwyr a chwmnïau y tu allan i'r UE, gan gynnwys mewn gwledydd sy'n datblygu. Yn hyn o beth, byddai'r mecanweithiau a awgrymir yn y cyfathrebu hwn hefyd yn helpu pleidiau gwannach mewn trydydd gwledydd, gan gynnwys mewn gwledydd sy'n datblygu, pan fyddant yn ddioddefwyr Cynlluniau UG.

9. Pa waith paratoadol a wnaed cyn llunio'r gyfathrebiad hwn?

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd a Papur Gwyrdd ar CDUau ym mis Ionawr 2013 i gasglu barn rhanddeiliaid ar achosion o UTPs yn y gadwyn gyflenwi bwyd a'r rhai nad ydynt yn ymwneud â bwyd ac i nodi ffyrdd posibl o fynd i'r afael â hwy. Roedd yr ymgynghoriad ar y Papur Gwyrdd yn ennyn ymatebion 200 o ystod eang o gategorïau rhanddeiliaid. Er y gall cynlluniau UTP fod yn bresennol mewn unrhyw sector, roedd adborth rhanddeiliaid i'r Papur Gwyrdd yn awgrymu eu bod yn arbennig o broblemus yn y gadwyn cyflenwi bwyd.

astudio comisiynwyd hefyd y fframweithiau rheoleiddio gwahanol yn aelod-wladwriaethau 28. Roedd canlyniadau'r astudiaeth yn cadarnhau lefel uchel o wahaniaeth rheoleiddiol ac yn dangos tuedd gynyddol tuag at fframweithiau rheoleiddio yn cyfuno codau ymddygiad neu gynlluniau gwirfoddol gyda gorfodaeth annibynnol.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd