Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Undeb Ewropeaidd yn pennu dyletswydd mewnforio uwch na sero ar gyfer indrawn, sorghum a rhyg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

sorghum-addaswyd yn enetig-bwydydd-africa-llunHeddiw (16 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi y bydd y dreth fewnforio ar indrawn, sorghum a rhyg i'w gosod ar 5.32 EUR / tunnell. Mae'r penderfyniad yn seiliedig ar y Rheoliad sylfaenol ac mae'n dod mewn ymateb i'r sefyllfa ym marchnadoedd y byd ar gyfer indrawn a'r prisiau isel sy'n deillio o hynny. At hynny, nid yw indrawn, sorgwm a rhyg yn destun ad-daliadau allforio.

Yn dilyn rhagolwg o gynhyrchu indrawn y byd yn 2014 a amcangyfrifwyd gan y Cyngor Grawn Rhyngwladol ar gymaint â 963 miliwn tunnell, hy yr ail uchaf ar ôl y lefel uchaf erioed y llynedd, cario stociau indrawn y byd drosodd ar ddiwedd 2014/2015 dylai'r flwyddyn farchnata gynyddu o 13 miliwn tunnell i 180 miliwn tunnell, y lefel uchaf mewn pum mlynedd, gan gynnwys yn y prif wledydd allforio ac yn arbennig yn yr Unol Daleithiau.

O ganlyniad i'r rhagolwg hwn o gynhaeaf bumper o indrawn yn 2014 ledled y byd, ond yn enwedig yn yr Unol Daleithiau, gostyngodd prisiau marchnad indrawn yn sydyn ac ar 1 Gorffennaf 2014 roedd 203 $ / tunnell FOB (am ddim ar fwrdd) Gwlff yr UD , pris nas gwelwyd ers mis Awst 2010. Ar 1 Gorffennaf 2013, y dyfynbris oedd 304 $ / tunnell.

hysbyseb

Dyletswyddau mewnforio

Mae'r UE wedi rhwymo dyletswyddau ar gyfer yr holl rawnfwydydd a osodir o dan y cytundeb GATT. Fodd bynnag, ar gyfer rhai grawnfwydydd, mae'r cyfraddau a gymhwysir yn wahanol. Mae'r system yn tarddu o Gytundeb Blair House rhwng yr Unol Daleithiau a'r UE ac mae'n cynnwys gosod tariffau ar sail prisiau cyfeirnod unigol y byd ar gyfer mathau grawnfwyd penodol. Mae'r mecanwaith yn cael ei sbarduno'n awtomatig. Mae'r ddyletswydd yn sefydlog ar sail y gwahaniaeth rhwng pris ymyrraeth effeithiol yr UE ar gyfer grawnfwydydd wedi'i luosi â 1.55 a phris mewnforio CIF cynrychioliadol (hy cost, yswiriant a chludo nwyddau) ar gyfer y grawnfwydydd hyn ym mhorthladd Rotterdam.

Am fisoedd lawer (er 17 Awst 2010), gosodwyd y ddyletswydd canlyniadol ar gyfer indrawn ar 0 EUR / tunnell. Mae'r ddyletswydd ar gyfer sorghum a rhyg hefyd wedi'i osod ar 0 EUR / tunnell er 19 Hydref 2010.

hysbyseb

Ers 1 Gorffennaf 2011 (blwyddyn farchnata 2011/2012), mae'r pris mewnforio cif cynrychioliadol ar gyfer sorghum a rhyg wedi bod yn hafal i'r pris mewnforio cif cynrychioliadol ar gyfer indrawn1. Ers y dyddiad hwnnw, felly, mae'r ddyletswydd fewnforio ar gyfer sorghum a rhyg wedi bod yn hafal i'r ddyletswydd fewnforio ar gyfer indrawn.

Nid yw'r mesur yn effeithio ar gwotâu tariff unigol. Mae cwota di-ddyletswydd o 277,988 tunnell o india corn, wedi'i rannu'n ddwy gyfran gyfartal sy'n agored i bob gwlad y tu allan i'r UE, yn cael ei agor bob blwyddyn ar 1 Ionawr. Erbyn 4 Gorffennaf 2014, roedd y cwota wedi'i gymryd yn llawn.

Yn y sector grawnfwyd, gan ategu'r gefnogaeth wleidyddol ac ariannol y mae'r UE wedi penderfynu ei darparu i'r Wcráin, mabwysiadwyd Rheoliad y Comisiwn ar 8 Ebrill 2014 yn agor cwotâu tariff ar gyfer mewnforion grawn o'r Wcráin. Bydd y Rheoliad yn agor y farchnad Gymunedol tan 31 Hydref 2014 ar gyfer 400,000 tunnell o india corn yn ddarostyngedig i dreth fewnforio sero. Ar 4 Gorffennaf 2014, cymerwyd 8% o'r cwota.

Mae mewnforion indrawn a sorghum i Sbaen a Phortiwgal wedi bod yn destun llai o ddyletswyddau mewnforio ers i'r ddwy wlad hon ymuno â'r UE. Mae cytundeb rhwng yr UE ac UDA yn caniatáu mewnforio swm sefydlog o india corn / sorghum trydydd gwlad, os oes angen yn ddarostyngedig i ddyletswydd is ('lleihau'), i ddigolledu'r Unol Daleithiau am golli marchnadoedd Penrhyn Iberia. Mae'r cytundeb cyfredol yn cynnwys 2 filiwn tunnell o indrawn a 300,000 tunnell o sorghum i'w fewnforio i Sbaen bob blwyddyn. Mae'r symiau hyn yn cael eu lleihau yn ôl unrhyw faint o amnewidion grawn (ee gweddillion startsh, porthiant glwten corn a mwydion sitrws) a fewnforir i Sbaen yn yr un flwyddyn. Cytunwyd hefyd ar gwota tariff o 500,000 tunnell o india corn i'w fewnforio i Bortiwgal (gosodir dyletswydd ar uchafswm o 50 ewro y dunnell i warantu defnydd llawn o'r cwota). Ar gyfer 2014, mae'r cwotâu, ar gyfer Sbaen a Phortiwgal wedi'u llenwi'n gyflym. Ar 4 Gorffennaf 2014, cymerwyd 11% o'r cwota sorghum ar gyfer Sbaen. Yng ngoleuni'r ddyletswydd a gyfrifwyd yn EUR 0 / tunnell a'r tempo parhaus o fewnforion indrawn, ni roddwyd gostyngiad yn 2014.

Am y blynyddoedd diwethaf, mae'r meintiau a fewnforiwyd, wedi'u mynegi mewn tunelli, fel a ganlyn:

 

Blwyddyn farchnata 2011 / 2012

Blwyddyn farchnata 2012 / 2013

Blwyddyn farchnata 2013 / 2014

Indrawn

6.3

11

14.2

Sorghum

0.1

0.3

0.3

Rye

0.3

0.1

0.1

1 :

Rheoliad Gweithredu (EC) Rhif 643/2011 yn diwygio Rheoliad (EU) Rhif 642/2010 o ran dyletswyddau mewnforio ar sorghum a rhyg (OJ L 175, 2.7.2011, t. 1)

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd