Cysylltu â ni

Demograffeg

Denmarc a'r Almaen enillwyr mwyaf integreiddio Ewropeaidd ers creu marchnad sengl yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

mellt ewroMae economi Almaeneg yn dangos cynnydd blynyddol o 37 biliwn ers ffurfio'r farchnad sengl ym 1992 - yr holl wledydd sefydlu'n elwa - mae integreiddio dyfnach yn golygu mwy o fuddion.

Er 1992, mae integreiddio Ewropeaidd cynyddol o fewn marchnad sengl yr UE wedi bod yn cael effaith gadarnhaol ar dwf economaidd yn yr holl wledydd sefydlu. Mae hyn yn arbennig o wir am yr Almaen. Rhwng 1992 a 2012, mae cydgyfeiriant Ewropeaidd wedi helpu'r cynnyrch domestig gros go iawn (GDP) yn yr Almaen i godi ar gyfartaledd 37bn y flwyddyn. Mae hyn yn golygu cynnydd blynyddol mewn incwm o 450 y pen. Denmarc oedd yr unig wlad i weld cynnydd mwy serth dros yr un cyfnod. Mae effaith y farchnad sengl ar dwf yn amrywio'n sylweddol o wlad i wlad. Er enghraifft, yn dibynnu ar ba mor dda yw cysylltiadau masnach, neu pa mor dda y mae'r economi genedlaethol wedi gallu addasu i ddatblygiadau economaidd yn yr UE. Fel rheol gyffredinol, y dyfnaf yw'r integreiddio, y mwyaf o fuddion economaidd a welwn. Dyma ganlyniadau astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan Prognos AG ar gyfer y Bertelsmann Stiftung.

Roedd y cyfraddau uchaf o dwf CMC cysylltiedig ag integreiddio allan o'r holl wledydd sefydlu ym marchnad sengl yr UE yn Nenmarc, gyda 500 y pen y flwyddyn. Mae'r Almaen yn ail, ac Awstria yn dilyn (280), Y Ffindir (220) ac yna Gwlad Belg a Sweden (y ddau 180). Fodd bynnag, gwelodd gwledydd de'r UE dwf sylweddol is. Y cynnydd blynyddol cyfartalog mewn incwm y gellir ei briodoli i integreiddio dyfnach yn Ewrop yw 80 y pen yn yr Eidal, 70 yn Sbaen a Gwlad Groeg, a 20 ym Mhortiwgal. Yn anad dim, helpodd cydgyfeiriant Ewropeaidd y gwledydd hynny sydd â chysylltiadau economaidd tyn â gwledydd eraill yr UE ac sydd felly wedi profi amrywiadau economaidd sy'n unol â'r cyfartaledd ar draws yr UE.

hysbyseb

Mae marchnad sengl sy'n seiliedig ar symud nwyddau, pobl, gwasanaethau a chyfalaf yn rhydd, yn chwarae rhan hanfodol wrth integreiddio Ewropeaidd. Mae'r pedwar rhyddid sylfaenol hyn yn cael gwared ar rwystrau masnach rhwng y gwledydd dan sylw ac yn gwneud mewnforion yn rhatach, sydd yn ei dro yn rhoi hwb i bŵer prynu defnyddwyr. Yn y modd hwn, mae'r farchnad sengl yn caniatáu i gwmnïau gynhyrchu ar gyfer marchnad fwy a gostwng prisiau ymhellach diolch i gynhyrchu màs. At hynny, mae symudedd trawsffiniol gweithwyr a chyfalaf yn golygu y gellir defnyddio ffactorau cynhyrchu mewn ardaloedd lle gallant fod o'r gwerth mwyaf, gan ddarparu ysgogiad twf ychwanegol eto.

Y prif nod wrth greu marchnad gyffredin oedd dod â mwy o ffyniant economaidd i ddinasyddion. Mae ein marchnad gyffredin wedi cyflawni'r nod hwn. “Marchnad sengl yr UE yw calon integreiddio Ewropeaidd ac mae’n rhoi hwb i dwf economaidd yn holl aelod-wladwriaethau’r UE,” meddai Thieß Petersen, Arbenigwr Economeg Bertelsmann Stiftung. Dylai effeithiau cadarnhaol mwy o integreiddiad yr UE, y mae'r astudiaeth yn eu profi yn y tymor hir, annog yr UE i ddyfnhau'r farchnad sengl ymhellach.

Mae yna safbwyntiau ar gyfer ysgogi twf pellach, yn enwedig trwy ehangu'r marchnadoedd gwasanaeth a llafur Ewropeaidd. Mae'r farchnad gyffredin ar gyfer nwyddau eisoes yn gweithredu'n dda iawn, tra bod y sector gwasanaeth yn gadael llawer i'w ddymuno. Er bod gwasanaethau ar hyn o bryd yn cyfrif am 70% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth Ewrop, dim ond 20% o'r fasnach drawsffiniol rhwng gwledydd yr UE ydyn nhw. Mesurau addas i ysgogi darpariaeth gwasanaeth trawsffiniol yn yr UE fyddai safoni gwasanaethau yn well a gweithredu'r Gyfarwyddeb Gwasanaethau yn llawn. Ar ben hynny, gallai cydnabyddiaeth gyflym ac an-fiwrocrataidd o gymwysterau a graddau mamwlad, gwell gwybodaeth drawsffiniol am swyddi gwag a gwell hygludedd buddion nawdd cymdeithasol gynyddu symudedd llafur yn yr UE.

hysbyseb

Methodoleg astudio

Er mwyn meintioli effaith y farchnad sengl Ewropeaidd ar dwf, mesurodd yr astudiaeth integreiddiad Ewropeaidd ar sail ei fynegai ei hun. Dangosodd hyn pa mor agos yw'r cysylltiadau economaidd rhwng gwahanol wledydd. Cyfrifwyd y mynegai ar gyfer y cyfnod rhwng 1992 a 2012, ar gyfer 14 aelod-wladwriaeth allan o'r UE-15 (ni fu'n bosibl adeiladu mynegai dibynadwy ar gyfer Lwcsembwrg oherwydd bylchau data mawr). Gan ddefnyddio dadansoddiad atchweliad, cynhaliodd yr astudiaeth hon werthusiad economaidd o'r effaith y gallai unrhyw godiadau yn y mynegai integreiddio fod wedi'i chael ar gyfraddau twf CMC go iawn y pen. Roedd y cam diweddarach yn cynnwys cyfrifo sut y byddai'r CMC y pen yn y 14 gwlad wedi datblygu, pe na bai integreiddio Ewropeaidd wedi symud ymlaen er 1992.

Demograffeg

Mae ASE yn annog aelod-wladwriaethau i ddod i gytundeb ar fynd i'r afael ag argyfyngau #migration

cyhoeddwyd

on

Daeth yr amser i arweinwyr yr UE wneud penderfyniad ar y mater llosg o ddiwygio polisi mudo'r UE, dweud ASEau.

Mewn dadl yn asesu canlyniad yr uwchgynhadledd olaf yr UE ym mis Mawrth, ym mhresenoldeb Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk a Llywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker, pwysleisiodd ASEau yr angen i roi pecyn mudo'r UE yn ôl ar yr agenda ar gyfer uwchgynadleddau sydd i ddod, gorchymyn i arweinwyr yr UE gyrraedd y nod a diffinio safbwynt cyffredin.

Ymysg mesurau eraill, galwodd ASEau am well amddiffyniad o ffiniau allanol yr UE, gan gyflwyno cwotâu cenedlaethol i ymfudwyr sy'n derbyn ac ailbwysleisiodd y syniad o Gynllun Marshall yr UE ar gyfer Affrica.

hysbyseb

Tynnodd ASEau sylw hefyd at yr angen i symud ymlaen i ddiwygio ardal yr ewro, cwblhau Undeb Bancio yr UE, gan ymgorffori'r Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd yn y fframwaith cymunedol, gan weithio tuag at allu ariannol ar gyfer ardal yr ewro a chyflwyno mecanwaith i fonitro llygredd a rheol y gyfraith Gwledydd yr UE. Mae rhai ASEau eisiau i'r sefyllfa yn Hwngari a Gwlad Pwyl gael ei rhoi ar y bwrdd yn y Cyngor Ewropeaidd ar gyfer trafodaeth gan benaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth.

Gallwch wylio'r ddadl yn y Cyfarfod Llawn ewch yma.

Cliciwch ar enwau i wylio fideos o ddatganiadau unigol

hysbyseb

Donald Tusk, i'r Cyngor

Jean-Claude Juncker, i'r Comisiwn

Manfred Weber (EPP, DE)

Maria João Rodrigues (S&D, PT)

Syed Kamall (ECR, UK)

Guy Verhofstadt (ADLE, BE)

Sven Giegold (Gwyrddion / EFA, DE)

Dimitrios Papadimoulis (GUE / NGL, EL)

Nigel Farage (EFDD, UK)

Harald Vilimsky (ENF, AT)

Jean-Claude Juncker yn cau

Donald Tusk yn cau

Parhau Darllen

Demograffeg

#Migration A border diogelwch: Sut mae'r Senedd yn helpu i gadw Ewrop yn ddiogel

cyhoeddwyd

on

20160708PHT36567_width_600Dangosodd yr argyfwng ymfudo ni allwch gael parth Schengen o symud yn rhydd heb ffiniau allanol cryf. Yn ôl yr arolwg Eurobarometer diweddaraf, 71% o Ewropeaid am i'r UE wneud mwy i ddiogelu ffiniau hyn. Senedd yn gweithio ar ystod o fentrau i gryfhau'r rheolaethau hynny.

Beth y Senedd yn gweithio ar

ASEau gymeradwywyd ar 6 Gorffennaf cynlluniau i sefydlu system rheoli ffiniau yr UE, Gan ddwyn ynghyd asiantaeth ffin Frontex a rheoli ffin genedlaethol awdurdodau yr UE. Bydd awdurdodau cenedlaethol yn dal i reoli eu ffiniau o ddydd i ddydd, ond, os yw eu ffiniau allanol yr UE o dan bwysau, byddant yn gallu cael help gan y Border Ewropeaidd a'r Asiantaeth Gwylwyr y Glannau i ddefnyddio timau gard ffin cyfun i'r rhai yn gyflym ffiniau. Unwaith y bydd y Cyngor yn cymeradwyo'r cynnig, gallai fynd i mewn i rym yr hydref hwn.

hysbyseb

Aelod EPP Latfieg Artis Pabriks, sy'n gyfrifol am lywio'r cynlluniau trwy'r Senedd: "Bydd Rheoliad Ffiniau a Gwylwyr y Glannau Ewrop yn sicrhau bod ffiniau allanol yr UE yn fwy diogel ac yn cael eu rheoli'n well. Nid yw hwn yn fwled arian a all ddatrys yr argyfwng mudo y mae'r UE yn ei wneud. yn wynebu heddiw neu'n adfer ymddiriedaeth yn ardal Schengen yn llawn, ond mae ei angen yn gam cyntaf. "

Yn ogystal, y Senedd yn trafod gyda'r Cyngor i wneud teithio dramor at ddibenion terfysgaeth yn drosedd yn yr holl wledydd yr UE. Byddai hyn yn cynnwys gweithgareddau fel hyfforddiant neu cael eu hyfforddi, anogaeth i terfysgaeth neu ariannu gweithgareddau terfysgol.

Senedd hefyd yn trafod gyda'r Cyngor cynnig i gael manylion yr holl dinasyddion yr UE eu gwirio yn erbyn cronfeydd data o ddogfennau a gollir a dwyn yn yr awyr, y môr a thir allanol ffiniau.

hysbyseb

Ynglŷn â'r arolwg

Cynhaliwyd yr arolwg ymhlith pobl 27,969 o holl wledydd yr UE rhwng 9 18 mis Ebrill a mis Ebrill. Cafodd ei sefydlu i fod yn gynrychioliadol o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd.

Ar lefel yr UE, roedd 71% yr ymatebwyr eisiau i'r UE wneud mwy ar ddiogelu'r ffiniau allanol o'i gymharu â 67% yn Iwerddon a 67% yn y DU. Gwiriwch yma i gael gwybod y canlyniadau ar gyfer gwledydd eraill.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Demograffeg

#Eurostat: Ganwyd dros 5.1 miliwn o fabanod yn 2014 - Daeth menywod yn famau gyntaf ar bron i 29 ar gyfartaledd

cyhoeddwyd

on

babi-brawf-1

Yn 2014, 5.132 miliwn o fabanod eu geni yn yr Undeb Ewropeaidd, o'i gymharu â 5.063 2001 miliwn yn.

Ymhlith aelod-wladwriaethau, Ffrainc parhau i gofnodi'r nifer uchaf o enedigaethau (819 300 yn 2014), o flaen y Deyrnas Unedig (775 900), Yr Almaen (714 900), yr Eidal (502 600), Sbaen (426 100) a Gwlad Pwyl ( 375 200).

hysbyseb

Ar gyfartaledd yn yr UE, merched sy'n rhoi genedigaeth i'w plentyn cyntaf yn 2014 yn oed bron 29 (blynyddoedd 28.8). Ar draws aelod-wladwriaethau, mamau tro cyntaf oedd yr ieuengaf ym Mwlgaria a'r hynaf yn yr Eidal.

Ar y cyfan, cynyddodd y gyfradd ffrwythlondeb yn yr UE o 1.46 2001 yn i 1.58 2014 yn. Mae'n amrywio rhwng aelod-wladwriaethau o 1.23 ym Mhortiwgal i 2.01 yn Ffrainc yn 2014. Mae cyfradd ffrwythlondeb cyfanswm o enedigaethau gwmpas 2.1 byw bob menyw yn cael ei ystyried i fod y lefel amnewid mewn gwledydd datblygedig: mewn geiriau eraill, y nifer cyfartalog y genedigaethau byw fesul merch ei angen i gadw'r maint y boblogaeth cyson yn absenoldeb mewnfudo ac allfudo.

Daw'r wybodaeth hon o erthygl a gyhoeddwyd gan Eurostat, swyddfa ystadegol o'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r dangosyddion ffrwythlondeb a gyflwynir yn y datganiad newyddion yn dangos dim ond rhan fach o'r swm mawr o ddata yn ymwneud â demograffeg sydd ar gael yn Eurostat.

hysbyseb

 

Eurostat

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd