Cysylltu â ni

Economi

Trafnidiaeth: UE yn cefnogi prosiectau seilwaith TEN-T allweddol gyda mwy na € 320 miliwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cludo Nwyddau_Train_in_Hershey_NebraskaYng ngalwadau olaf y rhaglen rhwydwaith trafnidiaeth draws-Ewropeaidd (TEN-T) dewisodd y Comisiwn Ewropeaidd gyfanswm o 106 o brosiectau a fydd yn elwa o fwy na € 320 miliwn yng nghefnogaeth yr UE i wella seilwaith trafnidiaeth ledled Ewrop. Bydd y 52 prosiect a ddewiswyd o Alwad Aml-Flynyddol 2013 a’r 54 o Alwad Flynyddol 2013 yn defnyddio cefnogaeth ariannol yr UE i ddod â chwblhau rhwydwaith TEN-T ymlaen yn ogystal ag astudio ffyrdd arloesol o leihau ôl troed carbon y sector trafnidiaeth.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Siim Kallas, sy'n gyfrifol am drafnidiaeth: "Rwy'n hapus iawn i weld y bydd dros gant o brosiectau newydd yn cychwyn diolch i gefnogaeth ariannol yr UE o dan Galwadau TEN-T 2013. Bydd y prosiectau allweddol hyn sydd â gwerth ychwanegol Ewropeaidd yn cyfrannu at ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth cyflawn sy'n cefnogi symudedd di-dor nwyddau a phobl ledled yr Undeb Ewropeaidd."

Mae Galwad Rhaglen Aml-Flynyddol 2013 yn darparu € 230m o gyllid i 52 o brosiectau sy'n ariannu blaenoriaethau uchaf y rhwydwaith TEN-T, gan ganolbwyntio ar bum maes moddol:

hysbyseb
 1. Rheoli Traffig Awyr (ATM) - chwe phrosiect wedi'u dewis, € 9.39m mewn cyllid;

 2. System Rheoli Traffig Rheilffordd Ewropeaidd (ERTMS) - dewiswyd deg prosiect, cyllid o € 37.63m;

 3. Systemau Cludiant Deallus (ITS) - dewiswyd chwe phrosiect, € 52.81m mewn cyllid;

  hysbyseb
 4. Traffyrdd y Môr (MoS) - 15 prosiect wedi'u dewis, € 78.10m mewn cyllid, a;

 5. Prosiectau Blaenoriaeth (PPs) - 15 prosiect wedi'u dewis, € 52.07m mewn cyllid.

Mae Callgives Rhaglen Flynyddol 2013 yn ariannu ar gyfer nifer debyg o brosiectau (cyfanswm o 54) sy'n cwmpasu'r gwahanol ddulliau cludo, ond hefyd yn canolbwyntio ar ddatgarboneiddio trafnidiaeth. Mae'r Alwad hon yn rhoi cyfanswm o € 90.7m mewn dau brif faes blaenoriaeth:

 1. Blaenoriaeth 1 - Astudiaethau yn ymwneud â chyflymu / hwyluso gweithredu prosiectau TEN-T - dewiswyd 27 prosiect, cyllid o € 27.03m

 2. Blaenoriaeth 2 - Mesurau i hyrwyddo arloesedd a thechnolegau newydd ar gyfer seilwaith a chyfleusterau trafnidiaeth sy'n cyfrannu at ddatgarboneiddio neu ostwng y costau allanol yn gyffredinol - dewiswyd 27 prosiect, € 63.66m mewn cyllid

Bydd y prosiectau'n cael eu monitro gan y Swyddog Gweithredol Arloesi a Rhwydweithiau asiantaeth (INEA), gweithio ar y cyd â buddiolwyr y prosiect ar draws yr aelod-wladwriaethau ac o dan adain y Cyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Symudedd a Thrafnidiaeth y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae'r penderfyniadau dethol TEN-T diwethaf hyn yn paratoi'r ffordd ar gyfer y Galwadau am Gynigion cyntaf a gyhoeddir o dan ran drafnidiaeth y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) ym mis Medi 2014.

Mwy o wybodaeth

Llyfryn FAC Rhaglen Aml-flynyddol
Rhaglen aml-flynyddol - prosiectau wedi'u rhestru yn ôl gwlad
Llyfryn FAC Rhaglen Flynyddol
Rhaglen flynyddol - prosiectau wedi'u rhestru yn ôl gwlad
Cysylltwch ag INEA neu e-bost: [e-bost wedi'i warchod]
Dilynwch @SiimKallasEU

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
 • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
 • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd