Cysylltu â ni

Demograffeg

gyfradd ddiweithdra ar gyfer dinasyddion nad ydynt yn yr UE yn sylweddol uwch nag ar gyfer dinasyddion yn yr UE-28

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

codi-uk-immigration-nhs.siYn 2013 yn y UE-28, y gyfradd ddiweithdra ar gyfer dinasyddion nad ydynt yn rhan o'r UE1 (21.3%) yn 20 i 642 oedd mwy na dwywaith y lefel i ddinasyddion y wlad sy'n adrodd (10.0%), y cyfeirir ati fel 'gwladolion1'. Fodd bynnag, roedd cyfran y bobl sy'n ddi-waith am fisoedd neu fwy o 12 ar yr un lefel bron ar gyfer dinasyddion nad ydynt yn rhan o'r UE (48.6%) ac ar gyfer dinasyddion (49.4%).

O ran cyflogaeth, y gyfradd ar gyfer dinasyddion y tu allan i'r UE yn 20 i 64 yn y UE-28 yn sefyll ar 56.1%, tra'i fod yn 68.9% i ddinasyddion. Roedd cyfran y gweithwyr 20 i 64 â chontract dros dro yn uwch ar gyfer dinasyddion nad ydynt yn rhan o'r UE (20.2%) nag ar gyfer dinasyddion (12.4%). Roedd y patrwm yr un fath ar gyfer y gyfran o gyflogaeth ran-amser, a oedd yn fwy cyffredin ymysg dinasyddion nad oeddent yn perthyn i'r UE (27.5%) nag ymhlith dinasyddion (18.4%).

Daw'r wybodaeth hon o gyhoeddiad3 a gyhoeddwyd gan Eurostat, swyddfa ystadegol yr Undeb Ewropeaidd, gyda data, wedi'i ddadansoddi yn ôl dinasyddiaeth a gwlad enedigol, ar ystod eang o ddangosyddion sy'n gysylltiedig â chanlyniadau marchnad lafur poblogaeth ymfudol, a dim ond detholiad bach a ddangosir yma. Dangosyddion integreiddio mudol y farchnad lafur4 yw'r cyntaf mewn cyfres gynlluniedig o gyhoeddiadau ar integreiddio mudol, gan gynnwys cynhwysiant cymdeithasol ac addysg, i'w rhyddhau yn yr hydref eleni.

hysbyseb

Dangosyddion integreiddio mudol y farchnad lafur yn ôl dinasyddiaeth yn yr UE-28, oedran 20-64, 2013

Dinasyddion y wlad sy'n adrodd (gwladolion)

Dinasyddion tramor

hysbyseb

O'r rhain:

Dinasyddion aelod-wladwriaeth arall yr UE

Dinasyddion nad ydynt yn yr UE

CYFLOGAETH

Cyfradd cyflogaeth

68.9

61.9

70.9

56.1

Cyfran y gweithwyr â chontract dros dro (%)

12.4

18.6

16.4

20.2

Cyflogaeth ran-amser (%)

18.4

26.0

24.0

27.5

DIBYNIAETH

Cyfradd diweithdra (%)

10.0

17.5

12.2

21.3

Cyfran o ddiweithdra hirdymor (%)

49.4

46.1

40.0

48.6

Y gyfradd gyflogaeth uchaf ar gyfer dinasyddion aelod-wladwriaeth arall yr UE

Roedd sefyllfa dinasyddion un o aelod-wladwriaethau eraill yr UE yn wahanol iawn. Yn 2013 yn y UE-28, y gyfradd gyflogaeth ar gyfer dinasyddion aelod-wladwriaeth arall yr UE1 (70.9%) yn 20 i 64 ychydig yn uwch na hynny ar gyfer dinasyddion y wlad adrodd (68.9%). O ran amodau cyflogaeth, cyfran y gweithwyr 20 i 64 gyda chontract dros dro yn y UE-28 yn uwch i ddinasyddion aelod-wladwriaeth arall o'r UE (16.4%) nag i ddinasyddion (12.4%), yn yr un modd â chyfran y pacyflogaeth amser-llawn (24.0% o ddinasyddion aelod-wladwriaeth arall yr UE, o'i gymharu â 18.4% ar gyfer dinasyddion).

Ar gyfer diweithdra, y gyfradd i ddinasyddion aelod-wladwriaeth arall o'r UE sy'n 20 i 64 yn y UE-28 yn 12.2% yn 2013, tra'i fod yn 10.0% i ddinasyddion. Fodd bynnag, roedd y gyfran o ddiweithdra hirdymor yn is o lawer i ddinasyddion aelod-wladwriaeth arall o'r UE (40.0%) nag i ddinasyddion (49.4%).

Mae cyfraddau cyflogaeth yn amrywio fwyaf rhwng dinasyddion y tu allan i'r UE a dinasyddion yn Sweden, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Ffrainc, y Ffindir a'r Almaen

Yn 2013 yn y UE-28, roedd y gyfradd gyflogaeth yn 56.1% ar gyfer dinasyddion nad oeddent yn perthyn i'r UE, o'i gymharu â 68.9% ar gyfer dinasyddion y wlad sy'n adrodd. Ym mron pob un o aelod-wladwriaethau'r UE, roedd cyfradd gyflogaeth y gwladolion yn uwch nag ar gyfer dinasyddion nad ydynt yn ddinasyddion yr UE, heblaw am Cyprus (66.8% ar gyfer gwladolion o'i gymharu â 74.3% ar gyfer dinasyddion nad ydynt yn ddinasyddion yr UE), y Gweriniaeth Tsiec (72.4% o'i gymharu â 79.5%), lithuania (69.8% o'i gymharu â 70.8%) a Yr Eidal (59.5% o'i gymharu â 60.1%). Roedd y patrwm yn fwy cymysg wrth gymharu'r gyfradd gyflogaeth ar gyfer gwladolion â chyfradd dinasyddion un o aelod-wladwriaethau eraill yr UE.

Yn 2013 ar draws yr aelod-wladwriaethau, cofnodwyd y gwahaniaethau mwyaf rhwng cyfraddau cyflogaeth dinasyddion nad ydynt yn rhan o'r UE ac ar gyfer dinasyddion Sweden (50.2% ar gyfer dinasyddion y tu allan i'r UE o gymharu â 81.3% ar gyfer dinasyddion, neu -31.1 pwynt canran), ac yna Gwlad Belg (-28.8 pp), y Yr Iseldiroedd (-Ppx pp), france (-Ppx pp), Y Ffindir (-20.5 pp) a Yr Almaen (-Ppx pp).

Gwahaniaethau rhwng cyfraddau cyflogaeth dinasyddion nad ydynt yn rhan o'r UE a dinasyddion, 2013
(mewn pwyntiau canran)

Cyfraddau cyflogaeth poblogaeth 20-64 oed, yn ôl grŵp eang o ddinasyddiaeth, 2013

Dinasyddion y wlad sy'n adrodd (gwladolion)

Dinasyddion tramor

O'r rhain:

Dinasyddion aelod-wladwriaeth arall yr UE

Dinasyddion nad ydynt yn yr UE

UE-28

68.9

61.9

70.9

56.1

Gwlad Belg

68.7

55.3

63.6

39.9

Bwlgaria

63.6

(54.4)

:

:

Gweriniaeth Tsiec

72.4

78.5

77.4

79.5

Denmarc

76.7

64.6

74.1

58.0

Yr Almaen

78.7

65.0

75.2

58.5

Estonia

74.6

67.0

(67.1)

67.0

iwerddon

65.8

64.2

68.6

54.4

Gwlad Groeg

53.4

50.3

52.4

49.7

Sbaen

59.5

52.8

58.2

50.0

Ffrainc *

70.6

55.9

70.1

48.6

Croatia

53.9

(42.5)

:

(39.7)

Yr Eidal

59.5

61.9

65.8

60.1

Cyprus

66.8

68.7

64.8

74.3

Latfia

71.3

60.5

76.6

60.2

lithuania

69.8

(73.7)

:

(70.8)

Lwcsembwrg

68.7

73.6

74.8

61.7

Hwngari

63.2

64.9

65.6

63.0

Malta

65.0

59.9

53.4

63.8

Yr Iseldiroedd

77.3

61.6

74.6

50.5

Awstria

76.8

67.2

75.5

60.7

gwlad pwyl

64.9

67.0

(79.0)

62.0

Portiwgal

65.8

59.0

60.4

58.6

Romania

63.9

:

:

:

slofenia

67.4

59.6

52.4

60.4

Slofacia

65.0

78.0

78.3

:

Y Ffindir

73.8

60.9

71.4

53.3

Sweden

81.3

61.0

75.5

50.2

Deyrnas Unedig

75.4

70.4

79.2

61.9

*ac eithrio adrannau tramor

: Data ar goll neu heb ei gyhoeddi oherwydd maint sampl bach.

Gall maint y samplau bach effeithio ar ddibynadwyedd y data a ddangosir mewn cromfachau.

  1. Ystyr cenedlaetholwyr yw dinasyddion y wlad sy'n adrodd. Mae dinasyddion un o aelod-wladwriaethau eraill yr UE yn cyfeirio at ddinasyddion aelod-wladwriaeth arall o'r UE-27 (ac eithrio dinasyddion Croateg). Mae dinasyddion gwlad y tu allan i'r UE yn cyfeirio at ddinasyddion nad ydynt yn EU27.

  2. Yn y datganiad newyddion hwn, mae pob dangosydd yn cyfeirio at y boblogaeth 20 i 64. Nid yw'r grŵp oedran hwn yr un fath ag a ddefnyddir yn ystadegau marchnad lafur Eurostat.

  3. Eurostat, Esboniodd yr ystadegau erthygl "Integreiddio mudol - Dangosyddion cyflogaeth 2013". Ar gael ar wefan Eurostat:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_employment. Gallai'r data a gyflwynir yn y Datganiad Newyddion hwn fod yn wahanol i'r data a gyhoeddir yn y Ystadegau wedi egluro'r erthygl, oherwydd y diweddariadau a wnaed ar ôl y echdyniadau data a ddefnyddiwyd ar gyfer y cyhoeddiad. Ffynhonnell y data yw'r Arolwg o'r Llafurlu (LFS). Mae'r LFS yn arolwg sampl mawr ymhlith aelwydydd preifat. Dylid nodi bod data LFS yn cyfeirio at y boblogaeth breswyl ac felly mae canlyniadau LFS yn ymwneud â gwlad breswyl personau mewn cyflogaeth, yn hytrach nag â'r wlad waith. Gall y gwahaniaeth hwn fod yn sylweddol mewn gwledydd â llifau trawsffiniol mawr.

  4. Daeth cyfradd cyflogaeth yn cynrychioli pobl gyflogedig fel canran o'r boblogaeth o'r un oedran.

Gweithwyr â chontract dros dro yn gyflogeion y bydd eu prif swydd yn dod i ben naill ai ar ôl cyfnod a bennir ymlaen llaw, neu ar ôl cyfnod nad yw'n hysbys ymlaen llaw, ond sydd wedi'i ddiffinio serch hynny gan feini prawf gwrthrychol, megis cwblhau aseiniad neu gyfnod absenoldeb cyflogai a ddisodlwyd dros dro.

Gweithwyr rhan-amser: Gwneir y gwahaniaeth rhwng gwaith amser llawn a gwaith rhan-amser ar sail ateb digymell a roddir gan yr ymatebydd.

Daeth gyfradd ddiweithdra yw nifer y bobl sy'n ddi-waith fel canran o'r gweithlu. Cyfanswm y bobl a gyflogir ynghyd â'r di-waith yw'r gweithlu.

Diweithdra hirdymor yn cynnwys pobl ddi-waith sydd wedi bod yn chwilio am swydd am flwyddyn neu fwy.

Demograffeg

Mae ASE yn annog aelod-wladwriaethau i ddod i gytundeb ar fynd i'r afael ag argyfyngau #migration

cyhoeddwyd

on

Daeth yr amser i arweinwyr yr UE wneud penderfyniad ar y mater llosg o ddiwygio polisi mudo'r UE, dweud ASEau.

Mewn dadl yn asesu canlyniad yr uwchgynhadledd olaf yr UE ym mis Mawrth, ym mhresenoldeb Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk a Llywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker, pwysleisiodd ASEau yr angen i roi pecyn mudo'r UE yn ôl ar yr agenda ar gyfer uwchgynadleddau sydd i ddod, gorchymyn i arweinwyr yr UE gyrraedd y nod a diffinio safbwynt cyffredin.

Ymysg mesurau eraill, galwodd ASEau am well amddiffyniad o ffiniau allanol yr UE, gan gyflwyno cwotâu cenedlaethol i ymfudwyr sy'n derbyn ac ailbwysleisiodd y syniad o Gynllun Marshall yr UE ar gyfer Affrica.

hysbyseb

Tynnodd ASEau sylw hefyd at yr angen i symud ymlaen i ddiwygio ardal yr ewro, cwblhau Undeb Bancio yr UE, gan ymgorffori'r Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd yn y fframwaith cymunedol, gan weithio tuag at allu ariannol ar gyfer ardal yr ewro a chyflwyno mecanwaith i fonitro llygredd a rheol y gyfraith Gwledydd yr UE. Mae rhai ASEau eisiau i'r sefyllfa yn Hwngari a Gwlad Pwyl gael ei rhoi ar y bwrdd yn y Cyngor Ewropeaidd ar gyfer trafodaeth gan benaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth.

Gallwch wylio'r ddadl yn y Cyfarfod Llawn ewch yma.

Cliciwch ar enwau i wylio fideos o ddatganiadau unigol

hysbyseb

Donald Tusk, i'r Cyngor

Jean-Claude Juncker, i'r Comisiwn

Manfred Weber (EPP, DE)

Maria João Rodrigues (S&D, PT)

Syed Kamall (ECR, UK)

Guy Verhofstadt (ADLE, BE)

Sven Giegold (Gwyrddion / EFA, DE)

Dimitrios Papadimoulis (GUE / NGL, EL)

Nigel Farage (EFDD, UK)

Harald Vilimsky (ENF, AT)

Jean-Claude Juncker yn cau

Donald Tusk yn cau

Parhau Darllen

Demograffeg

#Migration A border diogelwch: Sut mae'r Senedd yn helpu i gadw Ewrop yn ddiogel

cyhoeddwyd

on

20160708PHT36567_width_600Dangosodd yr argyfwng ymfudo ni allwch gael parth Schengen o symud yn rhydd heb ffiniau allanol cryf. Yn ôl yr arolwg Eurobarometer diweddaraf, 71% o Ewropeaid am i'r UE wneud mwy i ddiogelu ffiniau hyn. Senedd yn gweithio ar ystod o fentrau i gryfhau'r rheolaethau hynny.

Beth y Senedd yn gweithio ar

ASEau gymeradwywyd ar 6 Gorffennaf cynlluniau i sefydlu system rheoli ffiniau yr UE, Gan ddwyn ynghyd asiantaeth ffin Frontex a rheoli ffin genedlaethol awdurdodau yr UE. Bydd awdurdodau cenedlaethol yn dal i reoli eu ffiniau o ddydd i ddydd, ond, os yw eu ffiniau allanol yr UE o dan bwysau, byddant yn gallu cael help gan y Border Ewropeaidd a'r Asiantaeth Gwylwyr y Glannau i ddefnyddio timau gard ffin cyfun i'r rhai yn gyflym ffiniau. Unwaith y bydd y Cyngor yn cymeradwyo'r cynnig, gallai fynd i mewn i rym yr hydref hwn.

hysbyseb

Aelod EPP Latfieg Artis Pabriks, sy'n gyfrifol am lywio'r cynlluniau trwy'r Senedd: "Bydd Rheoliad Ffiniau a Gwylwyr y Glannau Ewrop yn sicrhau bod ffiniau allanol yr UE yn fwy diogel ac yn cael eu rheoli'n well. Nid yw hwn yn fwled arian a all ddatrys yr argyfwng mudo y mae'r UE yn ei wneud. yn wynebu heddiw neu'n adfer ymddiriedaeth yn ardal Schengen yn llawn, ond mae ei angen yn gam cyntaf. "

Yn ogystal, y Senedd yn trafod gyda'r Cyngor i wneud teithio dramor at ddibenion terfysgaeth yn drosedd yn yr holl wledydd yr UE. Byddai hyn yn cynnwys gweithgareddau fel hyfforddiant neu cael eu hyfforddi, anogaeth i terfysgaeth neu ariannu gweithgareddau terfysgol.

Senedd hefyd yn trafod gyda'r Cyngor cynnig i gael manylion yr holl dinasyddion yr UE eu gwirio yn erbyn cronfeydd data o ddogfennau a gollir a dwyn yn yr awyr, y môr a thir allanol ffiniau.

hysbyseb

Ynglŷn â'r arolwg

Cynhaliwyd yr arolwg ymhlith pobl 27,969 o holl wledydd yr UE rhwng 9 18 mis Ebrill a mis Ebrill. Cafodd ei sefydlu i fod yn gynrychioliadol o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd.

Ar lefel yr UE, roedd 71% yr ymatebwyr eisiau i'r UE wneud mwy ar ddiogelu'r ffiniau allanol o'i gymharu â 67% yn Iwerddon a 67% yn y DU. Gwiriwch yma i gael gwybod y canlyniadau ar gyfer gwledydd eraill.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Demograffeg

#Eurostat: Ganwyd dros 5.1 miliwn o fabanod yn 2014 - Daeth menywod yn famau gyntaf ar bron i 29 ar gyfartaledd

cyhoeddwyd

on

babi-brawf-1

Yn 2014, 5.132 miliwn o fabanod eu geni yn yr Undeb Ewropeaidd, o'i gymharu â 5.063 2001 miliwn yn.

Ymhlith aelod-wladwriaethau, Ffrainc parhau i gofnodi'r nifer uchaf o enedigaethau (819 300 yn 2014), o flaen y Deyrnas Unedig (775 900), Yr Almaen (714 900), yr Eidal (502 600), Sbaen (426 100) a Gwlad Pwyl ( 375 200).

hysbyseb

Ar gyfartaledd yn yr UE, merched sy'n rhoi genedigaeth i'w plentyn cyntaf yn 2014 yn oed bron 29 (blynyddoedd 28.8). Ar draws aelod-wladwriaethau, mamau tro cyntaf oedd yr ieuengaf ym Mwlgaria a'r hynaf yn yr Eidal.

Ar y cyfan, cynyddodd y gyfradd ffrwythlondeb yn yr UE o 1.46 2001 yn i 1.58 2014 yn. Mae'n amrywio rhwng aelod-wladwriaethau o 1.23 ym Mhortiwgal i 2.01 yn Ffrainc yn 2014. Mae cyfradd ffrwythlondeb cyfanswm o enedigaethau gwmpas 2.1 byw bob menyw yn cael ei ystyried i fod y lefel amnewid mewn gwledydd datblygedig: mewn geiriau eraill, y nifer cyfartalog y genedigaethau byw fesul merch ei angen i gadw'r maint y boblogaeth cyson yn absenoldeb mewnfudo ac allfudo.

Daw'r wybodaeth hon o erthygl a gyhoeddwyd gan Eurostat, swyddfa ystadegol o'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r dangosyddion ffrwythlondeb a gyflwynir yn y datganiad newyddion yn dangos dim ond rhan fach o'r swm mawr o ddata yn ymwneud â demograffeg sydd ar gael yn Eurostat.

hysbyseb

 

Eurostat

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd