Cysylltu â ni

Economi

Cyflogaeth: Mae'r Comisiwn yn cynnig € 1 miliwn o'r Gronfa Globaleiddio i helpu gweithwyr diangen yn sector metel Sbaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gweithwyr llongauMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig darparu € 1,019,184 i Sbaen o'r Gronfa Addasu Globaleiddio Ewropeaidd (EGF) i helpu 300 o weithwyr a ddiswyddwyd yn y sector metel yn rhanbarth Comunidad Valenciana i ddod o hyd i swyddi newydd. Mae'r cynnig nawr yn mynd i Senedd Ewrop a Chyngor Gweinidogion yr UE i'w gymeradwyo.

Cyflogaeth, dywedodd Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant Comisiynydd László Andor: "Mae'r miliwn miliwn ewro o Gronfa Addasu Globaleiddio Ewrop y mae'r Comisiwn wedi'i gynnig i ddangos undod yr UE tuag at y rhai sydd wedi colli eu swyddi o ganlyniad i'r argyfwng economaidd ac ariannol. Mae'r sefyllfa gyflogaeth yn Comunidad Valenciana yn destun pryder mawr ond mae'r rhanbarth wedi gwnes ddefnydd da o'r cyfleoedd a gynigiwyd gan yr EGF, a welais wrth ymweld â Valencia ym mis Mawrth eleni. Hyderaf y byddai'r mesurau pendant a gynigir heddiw yn helpu'r gweithwyr diangen i ddod o hyd i swyddi newydd addas. "

Gwnaeth Sbaen gais am gefnogaeth gan yr EGF yn dilyn diswyddo gweithwyr a gyflogwyd gan 142 o wneuthurwyr cynhyrchion metel ffug yn Comunidad Valenciana, o ganlyniad i'r argyfwng economaidd ac ariannol. Mae'r sector cynhyrchion metel ffug yn ddarparwr allweddol mewnbynnau i ystod eang o ddiwydiannau gweithgynhyrchu, yn enwedig sectorau adeiladu llongau, adeiladu a modurol. Effeithiodd yr argyfwng economaidd yn sylweddol ar y rhain i gyd ledled yr Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb

Byddai'r mesurau a gydariannir gan yr EGF yn helpu'r 300 o weithwyr sy'n wynebu'r anawsterau mwyaf i ddod o hyd i swyddi newydd trwy ddarparu cymorth chwilio am swydd dwys a lleoli swyddi iddynt; cwnsela ac arweiniad; hyfforddiant ac ail-hyfforddi cyffredinol; hyfforddiant galwedigaethol, hyrwyddo entrepreneuriaeth ac amrywiaeth o lwfansau a chymhellion.

Cyfanswm cost amcangyfrifedig y pecyn yw € 1.7m, y byddai'r EGF yn darparu 60% ohono.

Cefndir

hysbyseb

Rhwng 2000 a 2007 - cyn yr argyfwng ariannol ac economaidd - roedd twf blynyddol cyfartalog y mynegai cynhyrchu diwydiannol yn yr UE-28 wedi bod oddeutu 1.7%; y mynegai yn cyrraedd ei lefel uchaf yn chwarter cyntaf 2008 (112.8). Rhwng Ebrill 2008 ac Ebrill 2009, gostyngodd cynhyrchu diwydiannol yn yr UE-28 fwy na 22 pwynt canran. Wedi hynny, fodd bynnag, fe adferodd adferiad cymharol ddeinamig am oddeutu dwy flynedd. Er mis Mai 2011, mae cynhyrchiant diwydiannol wedi gostwng eto. Mae mynegai cynhyrchu diwydiannol cyfartalog yr UE ar gyfer 2013 yn gymharol â lefel 2003.

Yn Sbaen, dilynodd twf blynyddol cyfartalog y mynegai cynhyrchu diwydiannol yr un duedd â'r UE-28 tan 2007. Fodd bynnag, rhwng Ebrill 2008 ac Ebrill 2009, gostyngodd cynhyrchiant diwydiannol yn Sbaen bron i 27 pwynt canran (pum pwynt yn fwy nag ar gyfer y EU-28). Ers hynny, nid yw cynhyrchu diwydiannol wedi gwella a bu dirywiad cymharol gyson. Mae mynegai cynhyrchu diwydiannol cyfartalog Sbaen ar gyfer 2013 yn gymharol â'r lefel ym 1994.

Cafodd y gostyngiad mewn cynhyrchiant yn y diwydiant ganlyniadau ar gyfer cyflogaeth. Felly collodd Sbaen bron i 600,000 o swyddi yn y diwydiant rhwng 2008 a 2012, gyda 150,000 ohonynt yn y sector cynhyrchion metel a weithgynhyrchwyd. Mae'r colledion swyddi hyn yn cynrychioli 24% o gyfanswm cyflogaeth yn y diwydiant a 35% o gyfanswm cyflogaeth yn y sector metel.

Yn gynnar eleni, cynigiodd y Comisiwn ddefnyddio adnoddau EGF i helpu gweithwyr tecstilau diangen yn yr un rhanbarth (IP / 14 / 81). Yn flaenorol, roedd y rhanbarth wedi derbyn cefnogaeth EGF ar gyfer saith achos diswyddo torfol arall wrth weithgynhyrchu deunyddiau adeiladu (IP / 13 / 835), sector adeiladu (IP / 12 / 616, IP / 12 / 137 IP / 10 / 543), diwydiant esgidiau (IP / 12 / 448) A sectorau tecstilau a cherrig.

Mae mwy o fasnach agored â gweddill y byd yn arwain at fuddion cyffredinol ar gyfer twf a chyflogaeth, ond gall hefyd gostio rhai swyddi, yn enwedig mewn sectorau bregus ac effeithio ar weithwyr â sgiliau is. Dyma pam y cynigiodd Llywydd y Comisiwn Barroso yn gyntaf sefydlu cronfa i helpu'r rhai sy'n addasu i ganlyniadau globaleiddio. Ers dechrau ei weithrediadau yn 2007, mae'r EGF wedi derbyn 128 o geisiadau. Gofynnwyd am ryw € 523m i helpu mwy na 111,000 o weithwyr. Mae ceisiadau EGF yn cael eu cyflwyno i helpu gweithwyr mewn nifer cynyddol o sectorau, a chan nifer cynyddol o Aelod-wladwriaethau. Yn 2013 yn unig, darparodd fwy na € 53.5m mewn cefnogaeth.

Ym mis Mehefin 2009, adolygwyd rheolau'r EGF i gryfhau rôl yr EGF fel offeryn ymyrraeth gynnar sy'n rhan o ymateb Ewrop i'r argyfwng ariannol ac economaidd. Daeth y Rheoliad EGF diwygiedig i rym ar 2 Gorffennaf 2009 ac roedd y maen prawf argyfwng yn berthnasol i bob cais a dderbynnir rhwng 1 Mai 2009 a 30 Rhagfyr 2011.

Gan adeiladu ar y profiad hwn a'r gwerth a ychwanegir gan y EGF i'r gweithwyr a gynorthwyir a rhanbarthau yr effeithir arnynt, mae'r Gronfa yn parhau yn ystod y cyfnod 2014-2020 fel mynegiant o undod yr UE, gyda gwelliannau pellach i'w weithrediad. Mae ei gwmpas wedi cael ei ehangu i gynnwys eto gweithwyr eu diswyddo oherwydd yr argyfwng economaidd, yn ogystal â gweithwyr cyfnod penodol, yr hunan-gyflogedig, a, thrwy Fel rhanddirymiad tan ddiwedd 2017, pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant mewn rhanbarthau o ddiweithdra ieuenctid yn uchel.

Mwy o wybodaeth

gwefan EGF
Newyddion Fideo Wasg:
Mae Ewrop yn gweithredu i frwydro yn erbyn yr argyfwng: adfywiodd Cronfa Globaleiddio Ewrop
Yn wynebu byd sydd wedi'i globaleiddio - Cronfa Globaleiddio Ewrop
Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant
Gwefan László Andor
Dilynwch @ László AndorEU ar Twitter

Economi

'Mae angen economi arnom sy'n gweithio i bawb, sy'n ystyried yr argyfwng hinsawdd' ASE Andresen

cyhoeddwyd

on

Bydd yr UE yn ailagor ei drafodaeth ar y rheolau sy'n cydlynu polisïau cyllidol ac economaidd cenedlaethol yn ystod y misoedd nesaf. Gwahoddodd 'Fiscal Matters', sy'n dwyn ynghyd cymdeithasol, amgylcheddol, cymdeithas sifil ac academyddion arbenigwyr a gwleidyddion i rannu eu barn ar ba newidiadau oedd eu hangen i'r fframwaith cyfredol. Siaradodd Gohebydd yr UE â Rasmus Andresen ASE (DE) o'r grŵp Gwyrdd ar sut y gallai partïon ddysgu o'r gorffennol a gosod llwybr newydd tuag at y dyfodol. 

Gohebydd yr UE (ER): Ydych chi'n meddwl ein bod ni wedi dysgu o'r argyfwng ariannol ac ymateb yr UE i'r pandemig?

RA: Mae yna lawer o wersi y dylen ni eu dysgu. O'n persbectif ni, fel lawntiau yn Senedd Ewrop, rydym am weld diwygio'r polisi cyllidol a'r rheolau cyllidol ar lefel Ewropeaidd. Yn gyntaf oll, y rheolau cyllidol fu'r rheswm y mae'r rhaniad economaidd yn yr UE yn y blynyddoedd diwethaf wedi tyfu. Rydym yn dal i allu gweld lefel uchel o ddyled ac mae llawer o wledydd, yn gweld rhaniad cymdeithasol ac economaidd dyfnach, mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid i ni fynd i'r afael ag ef. Gallem weld rhaniadau dyfnach ac mae angen fframwaith economaidd arnom sy'n gweithio i bawb ac sydd hefyd yn ystyried bod gennym heriau eraill, fel yr argyfwng hinsawdd.

hysbyseb

ER: Rydych chi, wrth gwrs, yn ASE Gwyrdd yr Almaen ac rydyn ni'n gwybod yn dilyn etholiadau ffederal yn yr Almaen (26 Medi) mae'n debyg y bydd llywodraeth glymblaid ac y bydd y Blaid Werdd yn rhan o'r glymblaid honno. Ydych chi'n meddwl y bydd llawer o newid yn null economaidd llywodraeth glymblaid sy'n cynnwys y Blaid Werdd?

RA: Mae angen i bethau fod yn wahanol. Mae'n wir, nid yw'n hawdd mynd i mewn i'r trafodaethau oherwydd rydyn ni'n gwybod y bydd yn rhaid i ni drafod gyda gweinidog cyllid presennol yr Almaen. Ond o leiaf credaf nawr y gall yr ymgyrchoedd ddod i ben y gallwn gael sgwrs onest am bolisi cyllidol Ewropeaidd, y sefyllfa yn Ewrop, a'r hyn y mae angen inni ei wneud. Ond fel Gwyrddion, byddwn yn ymladd am bolisi cyllidol gwahanol a safbwynt newydd yn yr Almaen.

ER: Mae sibrydion y bydd y rhyddfrydwyr eisiau swydd economaidd o fewn y llywodraeth newydd fel rhan o’u cytundeb i fod yn rhan o’r glymblaid. A yw hynny'n rhywbeth y byddech chi yn y Blaid Werdd yn ei wrthsefyll? Neu a yw'n bwysicach cael cytundeb ar y sylwedd fel rhan o'r glymblaid yn hytrach na swyddi gweinidogol yn y weinyddiaeth?

hysbyseb

RA: Hynny yw, ni allwch newid polisi hinsawdd, ni allwch newid polisi cymdeithasol, materion Ewropeaidd heb fod â rôl gref mewn polisi economaidd. Ac ydy, dyma un o'r gwrthdaro allweddol y byddwn ni'n ei wynebu gyda'r rhyddfrydwyr (FDP), sydd â sefyllfa eithaf gwahanol. Yn y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol mae yna lawer o gefnogaeth i bolisi gwyrdd, ond gyda'r rhyddfrydwyr, maen nhw'n gwrthwynebu llawer o'n syniadau. Os ydych chi'n edrych ar sut mae trafodaethau'r glymblaid yn mynd yn yr Almaen, a pha mor llwyddiannus y gallen nhw fod, yna mae'n rhaid i chi gael golwg agosach ar y polisi economaidd a'r trafodaethau ynglŷn â hyn, oherwydd credaf fod yna, y gwrthdaro neu'r mae'r gwahaniaethau yn y maes hwn yn fwy nag mewn eraill.

Mae ER: Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni, wedi awgrymu y gallai buddsoddiad sy'n gysylltiedig â chwrdd â sero net gael ei eithrio o'r cyfyngiadau gwariant cyfredol. Ydych chi'n meddwl y byddai'r ateb hwn yn ddigon?

RA: Gallai fod yn gam cyntaf da, oherwydd mae'r anghenion gwariant sy'n gysylltiedig â'r trawsnewid yn yr hinsawdd yn enfawr. Nid ydym yn barod am hyn ar lefel Ewropeaidd. Felly gallai hwn fod yn un ateb allan o lawer o rai eraill lle gallem weld rhai camau i'r cyfeiriad cywir. Fy ngobaith yw y bydd llywodraeth newydd yr Almaen o leiaf yn agored i hyn, oherwydd gwyddom fod angen cefnogaeth yr aelod-wladwriaethau arnom, yn enwedig gan rai o'r rhai mwy a chyfoethocach. 

ER: Heddiw, roeddech chi'n siarad mewn trafodaeth ar gefnogaeth drawsbleidiol ar gyfer dull newydd. Mae hyn yn cysylltu ychydig â'r hyn rydych chi eisoes wedi bod yn ei ddweud am ffurfio clymblaid a'r dull o ariannu gwyrdd. Ond a ydych chi'n credu y bydd hynny'n bosibl? Ydych chi'n meddwl bod yr awyrgylch wedi newid?

AR: Do, yn Senedd Ewrop, fe wnaethom ni, am y tro cyntaf yn hanes Senedd Ewrop, lunio adroddiad mewn gwirionedd, a fynegodd gefnogaeth i newid y rheolau cyllidol. Mae'n adroddiad lle dywedodd mwyafrif yn y senedd fod angen i ni newid y rheolau cyllidol a'i fod yn cydnabod ein bod mewn sefyllfa newydd, sy'n newyddion da mewn gwirionedd. A gallwn hefyd weld rhai datblygiadau newydd yn digwydd yn y Comisiwn Ewropeaidd, soniasoch eisoes. Felly fy nheimlad yw y bydd rhywfaint o bwysau o ochr y Senedd a'r Comisiwn Ewropeaidd, bydd rhai datblygiadau newydd ac yna gallwn geisio gwthio'r aelod-wladwriaethau fel y bydd yn digwydd mewn gwirionedd.

Parhau Darllen

Economi

'Nid yw'r Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf a'r compact cyllidol yn addas at y diben mewn gwirionedd'

cyhoeddwyd

on

Fel rhan o 'Fiscal Matters', sy'n dwyn ynghyd gymdeithasol, amgylcheddol, cymdeithas sifil ac academyddion i drafod dyfodol polisi cyllidol Ewrop, siaradodd Frances Coppola, economegydd ariannol, awdur a blogiwr am y gymysgedd polisi cyllidol ac ariannol gorau posibl. Fe wnaethon ni ddal i fyny gyda hi ar ôl y digwyddiad. 

Gohebydd yr UE: A oes gennym y cydbwysedd cywir rhwng polisi ariannol a pholisi cyllidol ar hyn o bryd?

CC: Ar hyn o bryd, credaf fod llywodraethau a banciau canolog yn ei gael yn iawn o ran polisi ariannol a chyllidol, rydym wedi dod i ben oherwydd y pandemig, mewn patrwm lle mae llywodraethau yn gwneud beth bynnag sydd ei angen i gefnogi eu heconomïau , dim ond i gadw pobl yn fyw, er mwyn galluogi busnesau i oroesi. Mae banciau canolog yn gwneud dau beth. Yn gyntaf oll, maen nhw'n atal marchnadoedd rhag torri allan. Ac yn ail, maen nhw'n cefnogi llywodraethau, fel y gall llywodraethau wneud beth bynnag sydd ei angen. Ac rwy'n credu bod hynny'n gydbwysedd eithaf da rhwng awdurdodau cyllidol a banciau canolog.

hysbyseb

EUR: Yn y gorffennol, rydych chi wedi cefnogi'r syniad o leddfu meintiol (QE) i bobl. A oes angen hynny os oes gennym y math cywir o sefydlogwyr cyllidol ar waith a chefnogaeth i bobl trwy'r mecanwaith hwnnw, yn hytrach na thrwy ymateb ariannol?

FC: Wel, fy marn i yw y dylai QE pobl bob amser ymwneud â'r hyn rydych chi'n ei wneud mewn argyfwng ac ni fwriadwyd i QE erioed - hyd yn oed QE traddodiadol - fod yn rhywbeth rydych chi'n ei ddefnyddio fel mater o drefn am flynyddoedd yn unig, mae wedi dod yn hynny, ond ni fwriadwyd erioed iddo fod yn rhywbeth rydych chi'n ei wneud fel mater o drefn, ond yn rhywbeth rydych chi'n ei ddefnyddio pan fydd ei angen arnoch chi, yn rhan o'ch pecyn cymorth. Felly dylai banciau canolog allu cefnu ar eu llywodraethau, os dyna sydd ei angen ar y pryd, dylai llywodraethau allu gwneud beth bynnag sydd ei angen i gefnogi pobl, busnesau a'r economi mewn argyfwng. Ond gobeithio nad oes gennym ni argyfyngau trwy'r amser. 

Mae angen sefydlogwyr cyllidol arnom hefyd, fel budd-daliadau diweithdra, er enghraifft, ac efallai incwm sylfaenol cyffredinol. Y mathau hyn o bethau, mae arnom angen y rheini hefyd ar gyfer y math cyffredin o siglenni yn yr economi, nad ydynt yn argyfyngau, yn union, dim ond amrywiadau. Gallwn oroesi'r rheini heb orfod troi at offer eithriadol, fel arian hofrennydd.

hysbyseb

EUR: A ddylem ni boeni am bethau fel chwyddiant, a chyfraddau llog isel iawn, hyd yn oed negyddol?

CC: Fy marn i yw y byddwn yn cael rhywfaint o chwyddiant. Ysgrifennais am hyn a dywedais mai pwynt QE pobl yw codi chwyddiant, eich bod am i chwyddiant godi rhywfaint, oherwydd pan ddewch allan o'r argyfwng, mae eich ochr galw bob amser yn gwella cyn eich ochr gyflenwi. Mae'r argyfwng hwn wedi bod yn y dirwasgiad dyfnaf ers 300 mlynedd, mae'r ochr galw yn gwella'n gyflymach na'r ochr gyflenwi. Felly byddech chi'n disgwyl y bydd rhywfaint o chwyddiant, ond os ydych chi'n stampio ar ochr y galw, yna rydych chi'n mynd i brifo'ch ochr gyflenwi, oherwydd mae angen i'ch ochr gyflenwi ddod i fyny i gyd-fynd â'r galw. Felly'r hyn sy'n rhaid i chi fod yn ei wneud yw cyflenwi polisïau cyfeillgar i'r ochr gyflenwi a goddef chwyddiant am ychydig. Y cwestiwn yw pa mor hir rydych chi'n goddef am ac felly mae'r holl gwestiynau hyn ynglŷn â beth yw gallu cynhyrchiol eich economi mewn gwirionedd, yn cael eu chwarae, a hefyd rôl buddsoddi.

Nid yw'r sector cyhoeddus yn ymwneud â buddsoddiad yn unig, mae angen y sector preifat arnom hefyd. Mae gennym lawer iawn o arian eithaf anghynhyrchiol yn eistedd o gwmpas a allai gael ei ddefnyddio'n well ar bethau fel y trawsnewidiad gwyrdd y mae dirfawr angen amdano i gwrdd â sero net.

EUR: Gyda'r Comisiwn Ewropeaidd yn ailagor ei ymgynghoriad ar ddyfodol Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf yr UE, beth hoffech chi ei weld yn digwydd? 

CC: Rwyf bob amser wedi meddwl bod y rheolau cyllidol, y Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf (SGP) nid yn unig yn aneffeithiol, oherwydd eu bod yn cael eu torri fel mater o drefn, ond yn wrthgynhyrchiol. Mae wedi bod yn hynod o anodd i gyrion y De wella oherwydd y SGP. Rwy'n credu mai dyna hefyd pam mae'r ECB wedi gorfod parhau i leddfu ariannol eithriadol am amser hir iawn. Nid yw'r SGP na'r compact cyllidol yn addas at y diben mewn gwirionedd. Mae angen i ni ail-ystyried hyn. Mae angen i ni gael mwy o ryddid i lywodraethau wneud eu penderfyniadau eu hunain ynglŷn â sut maen nhw'n cefnogi eu heconomïau a sut maen nhw'n eu cael i symud. Sut maen nhw'n cynhyrchu'r ffyniant y mae holl boblogaeth ardal yr ewro ei eisiau.

Parhau Darllen

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd