Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

mesurau eithriadol i gynorthwyo cynhyrchwyr eirin gwlanog a nectarin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Hydref_Red_peachesMae'r Comisiwn Ewropeaidd yn symud i gyflwyno mesurau cymorth ar gyfer sectorau eirin gwlanog a neithdarîn yr UE, yn benodol trwy gynyddu nifer y ffrwythau sy'n gymwys ar gyfer gweithrediadau tynnu'n ôl a'u dosbarthu am ddim. Mae'r marchnadoedd hyn wedi cael eu taro'n galed gan dywydd anffafriol, gyda phwysau ychwanegol bellach yn deillio o'r gwaharddiad ar fewnforio a gyflwynwyd gan Rwsia.

Wrth sôn am y symud, dywedodd y Comisiynydd Amaeth a Datblygu Gwledig Dacian Cioloș: "Yn dilyn y dirywiad diweddar mewn prisiau ar y marchnadoedd eirin gwlanog a neithdarîn, mae angen gweithredu ar frys i bropio'r farchnad ac rwy'n bwriadu gweithredu ar unwaith. Byddaf yn cynnig bod y Comisiwn Ewropeaidd yn cymryd mesurau ôl-weithredol ar unwaith gyda'r nod o leihau cyflenwad a hyrwyddo galw. Rwyf wedi bod yn glir iawn na fyddwn yn oedi cyn gweithredu a defnyddio'r PAC newydd, wedi'i foderneiddio i ddarparu cymorth amserol, cymesur ac sy'n canolbwyntio ar y farchnad - mae'r mesur cyntaf hwn heddiw yn arwydd o fwriad. Rydym yn monitro marchnadoedd yn agos ac ni fyddaf yn oedi cyn gwneud yr un peth i gynorthwyo sectorau eraill sy'n ddibynnol ar allforion i Rwsia, pe bai angen. "

Y mesurau a gynigir yw cynyddu cynhyrchiant sefydliadau cynhyrchu (POs) o 5% i 10% y gellir eu tynnu'n ôl i'w ddosbarthu am ddim. Yn ail, bydd mesurau cymorth eithriadol hefyd ar gael i bobl nad ydynt yn aelodau o PO (a delir ar 50% o'r pris tynnu PO). Yn y modd hwn, bydd y mesurau hefyd ar gael i dyfwyr unigol, ar yr amod bod y rheolaethau angenrheidiol ar waith. Yn olaf, darperir arian ychwanegol ar gyfer dyrchafiad, o dan y camau hyrwyddo yn rhaglenni gweithredol y Sefydliad Cynhyrchwyr (o dan y trefniadau cydariannu arferol). Gwneir y penderfyniad ffurfiol yn ystod yr wythnosau nesaf, ond bydd yn berthnasol yn ôl-weithredol o heddiw ymlaen. Roedd hwn yn gam a oedd eisoes yn cael ei drafod yr wythnos diwethaf, ond mae cyhoeddi cyfyngiadau mewnforio gan Rwsia mewn perygl o waethygu sefyllfa'r farchnad ymhellach ac mae wedi cyflymu'r angen i weithredu.

hysbyseb

Cefndir

Prif gynhyrchwyr eirin gwlanog yr UE (cynhyrchiad blynyddol yr UE = 2.4 - 2.5 miliwn tunnell) a neithdarinau (1.1 - 1.2mt) yw'r Eidal, Sbaen, Ffrainc a Gwlad Groeg. Er bod amrywioldeb tymhorol ar y farchnad bob amser oherwydd y tywydd, mae eleni wedi gweld effaith arbennig o negyddol ar y farchnad. Gwelodd y tywydd yn y gwanwyn / dechrau'r haf gynnydd mewn cynhyrchiant, a chynnydd mewn aeddfedrwydd hefyd fel bod cynhyrchion ar gael yn llawer mwy dwys ar ddechrau'r tymor na'r arfer - yn hytrach na bod y cyflenwad yn cael ei wasgaru'n fwy cyfartal dros sawl un. wythnosau. Wedi hynny, arafodd y cyflwr oerach a mwy llaith ym mis Mehefin a mis Gorffennaf y defnydd.

hysbyseb

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd