Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi mesurau cymorth eithriadol ar gyfer cynhyrchwyr UE o ffrwythau a llysiau darfodus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fresh_Fruits_and_VegetablesnYng nghyd-destun cyfyngiadau Rwseg ar fewnforio cynhyrchion amaethyddol yr UE ac yn dilyn ymlaen o drafodaeth cyfarfod Pwyllgor Rheoli'r wythnos diwethaf ar sefyllfa'r farchnad, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn symud o heddiw ymlaen (18 Awst) i gyflwyno mesurau cymorth ar gyfer rhai ffrwythau a llysiau darfodus.

Wrth sôn am y penderfyniad, y Comisiynydd Amaeth a Datblygu Gwledig Dacian Cioloș meddai: "Gan ystyried sefyllfa'r farchnad yn dilyn cyfyngiadau Rwseg ar fewnforion cynhyrchion amaethyddol yr UE, o heddiw ymlaen, rwy'n sbarduno mesurau brys CAP a fydd yn lleihau cyflenwad cyffredinol nifer o gynhyrchion ffrwythau a llysiau ar y farchnad Ewropeaidd fel a phan fydd pwysau prisiau dod yn rhy wych yn ystod y misoedd nesaf.

"Bydd holl ffermwyr y cynhyrchion dan sylw - p'un ai mewn sefydliadau cynhyrchu ai peidio - yn gymwys i ymgymryd â'r mesurau cymorth marchnad hyn lle gwelant yn dda. Bydd gweithredu'n gynnar yn darparu cefnogaeth effeithlon i'r pris a delir i gynhyrchwyr ar y farchnad fewnol, yn helpu'r addasu'r farchnad a bod yn gost-effeithiol."

hysbyseb

Cefndir

Y cynhyrchion sy'n ymwneud â'r mesurau a gyhoeddwyd heddiw yw'r canlynol: tomatos, moron, bresych gwyn, pupurau, blodfresych, ciwcymbrau, a gherkins, madarch, afalau, gellyg, ffrwythau coch, grawnwin bwrdd a chiwis. Mae'r marchnadoedd ar gyfer y cynhyrchion hyn yn eu tymor llawn, heb unrhyw opsiwn storio ar gyfer y mwyafrif ohonynt a dim marchnad amgen uniongyrchol ar gael.

Bydd y mesurau eithriadol a gyhoeddwyd heddiw yn cynnwys tynnu’r farchnad yn ôl yn enwedig ar gyfer dosbarthu am ddim, iawndal am beidio â chynaeafu a chynaeafu gwyrdd. Bydd y cymorth ariannol yn cwmpasu'r holl gynhyrchwyr p'un a ydynt wedi'u trefnu yn nhrefniadaeth y cynhyrchwyr ai peidio. Bydd y mesurau yn cael effaith ôl-weithredol o Awst 18. Hynny yw, bydd unrhyw gyfrolau a dynnir yn ôl o heddiw ymlaen (neu'n ddarostyngedig i gynaeafu gwyrdd neu'r mesurau eraill) eisoes yn dod o dan y mesurau ychwanegol hyn, yn ddarostyngedig i'r rheolaethau angenrheidiol. Bydd y mesurau hyn yn berthnasol tan ddiwedd mis Tachwedd gyda rhagolwg o gyllideb o € 125 miliwn.

hysbyseb

Bydd sefyllfa barhaus y farchnad ar gyfer yr holl gynhyrchion yn cael ei thrafod mewn cyfarfod arall gydag arbenigwyr aelod-wladwriaethau ac arbenigwyr o Senedd Ewrop sydd i fod i ddigwydd ym Mrwsel ddydd Gwener.

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn parhau yn dilyn datblygu marchnadoedd ar gyfer yr holl sectorau yr effeithir arnynt gan waharddiad Rwseg ar amaethyddiaeth a chynhyrchion bwyd mewn cysylltiadau agos ag aelod-wladwriaethau ac ni fydd yn oedi cyn cefnogi sectorau pellach sy'n ddibynnol iawn ar allforion i Rwsia neu i addasu'r mesurau a gyhoeddwyd eisoes, Os yw'n anghenrheidiol.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd