Cysylltu â ni

Economi

Mae GMB yn galw am wahardd Carillion ac eraill rhag contractau cyhoeddus nes eu bod yn digolledu 583 o weithwyr Albanaidd ar y rhestr ddu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

GMB-grim-reaper1Barn

Mae'r cynnig iawndal o rhwng £ 15m a £ 20m yn annigonol iawn i gwmnïau ag elw cyn treth o £ 1.04 biliwn sy'n gorfod bod yn berchen, glanhau a thalu a hyd nes y gwnânt hynny ni ddylent gael mwy o waith yn yr Alban, meddai. GMB.

Mae GMB, yr undeb ar gyfer gweithwyr adeiladu, yn cynyddu’r ymgyrch i eithrio Carillion a chwmnïau eraill rhag tendro am unrhyw gontractau sector cyhoeddus pellach yn yr Alban nes eu bod yn digolledu’r 582 o weithwyr yn yr Alban y gwnaethon nhw eu rhestru ar y rhestr fer.

hysbyseb

Mae'r cam nesaf hwn yn ymgyrch y GMB yn dilyn llythyr diweddar at gwmnïau adeiladu o'r Alban gan Lywodraeth yr Alban yn gofyn am eu cymorth i roi cyhoeddusrwydd i ganllawiau Llywodraeth yr Alban ar restru du mewn perthynas â chontractau sector cyhoeddus. Gweler y nodiadau i olygyddion 1 am gopi o'r llythyr.

Mae'r llythyr yn nodi bod y "canllawiau yn ei gwneud hi'n glir bod cwmnïau sydd wedi ymwneud â rhestru du wedi cyflawni gweithred o gamymddwyn proffesiynol difrifol ac y dylid eu heithrio o gaffael cyhoeddus, oni bai eu bod yn gallu dangos camau adferol priodol".

Mae GMB yn bwriadu cynghori'r rhai sy'n delio â thendro contractau cyhoeddus nad yw Carillion na'r cwmnïau eraill y mae gweithwyr ar y rhestr ddu wedi talu unrhyw iawndal eto ac o dan y canllawiau hyn dylid eu heithrio o gaffael cyhoeddus nes eu bod yn gwneud hynny. Daeth rhestru du i’r amlwg pan yn 2009 atafaelodd yr ICO gronfa ddata’r Gymdeithas Ymgynghorol o 3,213 o weithwyr adeiladu ac actifyddion amgylcheddol a ddefnyddir gan 44 o gwmnïau i fetio recriwtiaid newydd a chadw allan o undebau llafur cyflogaeth ac actifyddion iechyd a diogelwch.

hysbyseb

Ym mis Gorffennaf 2014, cychwynnodd Leigh Day, gan weithredu ar ran GMB, gamau yn yr Uchel Lys yn Llundain yn ceisio iawndal i 122 o aelodau GMB a restrwyd gan Carillion a chwmnïau eraill. Mae hawliadau GMB yn ymuno â 449 o hawliadau pellach gan undebau a phleidiau eraill.

Ym mis Mehefin 2014, chwalodd sgyrsiau rhwng GMB a chyfreithwyr sy'n cynrychioli wyth cyflogwr adeiladu ar gynllun iawndal ar gyfer 3,213 o weithwyr ar y rhestr ddu ym mis Mehefin dros faint o arian sy'n cael ei roi i'r cynllun gan y cyflogwyr. Yr wyth cyflogwr adeiladu yw Balfour Beatty, Carillion, Costain, Kier, Laing O'Rourke, Syr Robert McAlpine, Skanska UK a VINCI PLC.

Yn dilyn chwalfa'r sgyrsiau, cyhoeddodd y cyflogwyr hyn eu bod yn bwrw ymlaen yn unochrog â chynllun Bydd amcangyfrifon GMB yn costio rhwng £ 15m ac £ 20m i'r cyflogwyr hyn. Mae hyn yn llai na 2% o elw cyfun yr wyth cwmni adeiladu yn y trafodaethau.

Hyd yn hyn mae 1,724 allan o'r 3,213 ar y rhestr yn gwybod eu bod ar y rhestr ddu. Dynodwyd 467 ohonynt eu hunain gan eu hundebau. Mae 570 o achosion yn dod o dan hawliadau yn yr Uchel Lys. Cysylltodd ICO â 1,257 arall yn uniongyrchol ac o'r rhain mae 776 bellach wedi cael copi o'u ffeiliau. Mae hynny'n gadael 1,489 i'w olrhain o hyd. Ymlaen 15th Ebrill dywedodd yr ICO: "Nid ydym yn bwriadu ysgrifennu at fwy o bobl, gan ein bod yn credu ein bod wedi ysgrifennu at bawb y gallwn fod yn sicr o gael y manylion diweddaraf ar eu cyfer."

Dywedodd Harry Donaldson, Ysgrifennydd GMB yr Alban, “Ni ddylai arian cyhoeddus fynd i gwmnïau fel Carillion sydd wedi ymgymryd â rhestru du nes eu bod wedi glanhau eu heuogrwydd.

Mae Llywodraeth yr Alban wedi cymryd arweiniad cryf wrth ddangos nad yw cwmnïau sy'n rhestru du yn haeddu'r cyfle i gynnig am gontractau cyhoeddus.

Mae'r gyfraith gyfredol yn caniatáu i lywodraethau ac awdurdodau lleol wahardd y cwmnïau hyn o'r rhestrau tendro. Dim ond cryfhau eu sefyllfa y mae Cyfarwyddeb Caffael yr UE 2014 yn mynd i gryfhau. Mae safiad Llywodraeth yr Alban yn ychwanegu pwys difrifol ar y ffaith bod rhestru du yn cyfrif fel “camymddwyn difrifol” yn y gyfraith gaffael.

Mae unrhyw beth heblaw tynnu'r cwmnïau hyn oddi ar restrau tendro yn yr Alban yn annychmygol nes eu bod yn gwneud cynnig gweddus i ddigolledu'r rhai y gwnaethon nhw eu rhestru ar y rhestr fer.

Nid yw Carillion a'r cwmnïau eraill wedi digolledu'r rhai a restrwyd ganddynt eto. Maen nhw o flaen yr Uchel Lys yn Llundain eto ym mis Tachwedd wrth i weithwyr geisio iawndal ganddyn nhw.

Amcangyfrifir bod cyfanswm yr iawndal a gynigiwyd ganddynt ym mis Mehefin rhwng £ 15m ac £ 20m. Mae hynny'n llai na £ 3m y cwmni. Mae hyn yn annigonol iawn i ddelio â'r difrod dinistriol a achoswyd i bobl yn eu bywydau gwaith a goresgyniad enfawr eu preifatrwydd.

Dylai'r cwmnïau fynd o ddifrif a gwneud adferiad iawn a chau'r llyfr ar y bennod gywilyddus hon.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd