Cysylltu â ni

Economi

AEE a Grantiau Norwy yn rhyddhau adroddiad blynyddol ar gyflawniadau mewn gwledydd buddiolwr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

140827CoverPhotoAnnualReportRoedd 1 Ionawr 2014 yn nodi pen-blwydd 20fed Cytundeb Ardal Economaidd Ewrop (AEE). Ers 1994, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy wedi darparu cefnogaeth i leihau gwahaniaethau cymdeithasol ac economaidd yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd trwy'r Grantiau AEE a Norwy. Mae'r adroddiad Blynyddol yn darparu trosolwg o rai o gyflawniadau Grantiau Norwy yng ngwledydd buddiolwyr 16 dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Grantiau AEE a Norwy yn cefnogi rhaglenni a phrosiectau mewn meysydd sy'n hanfodol i dwf economaidd a'r amgylchedd yn y dyfodol, yn ogystal â helpu gwledydd buddiolwyr i fynd i'r afael â materion sy'n benodol iddynt.

Mae eleni wedi ymwneud â gweithredu, cyflawni ac olrhain canlyniadau. Mae cant a hanner o raglenni ar waith ac mae mwy na phrosiectau 1,600 wedi'u cymeradwyo hyd yma.

hysbyseb

Mae hyrwyddwyr prosiectau, buddiolwyr a phartneriaid yn y wlad sy'n rhoi rhoddion wedi adrodd ar sut mae prosiectau'n cael eu rhoi ar waith ac yn dechrau gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae yna lawer o straeon i ddewis ohonynt: o wella amodau ar gyfer ceiswyr lloches yng Ngwlad Groeg, prosiect cyn-ysgol sy'n rhoi dechrau gwell i blant Roma ym Mwlgaria a sut mae dŵr yn cael ei amddiffyn a'i wneud yn fwy cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yn Lithwania.

Dywedodd Dr Aurelia Frick, Gweinidog Materion Tramor Liechtenstein Gohebydd UE: “Mae Grantiau AEE a Norwy yn cael eu gyrru gan ganlyniadau. Rydym yn falch o ddatblygiadau dros y flwyddyn ddiwethaf ac rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar y llwyddiant hwn. "

Anogir cydweithredu rhwng sefydliadau yn y gwledydd buddiolwr a rhoddwyr yn eang, gan gryfhau cydweithrediad dwyochrog a dod ag arbenigedd gwerthfawr.

hysbyseb

Dywedodd AEE Norwy a Gweinidog Materion yr UE, Vidar Helgesen: “Nid stryd unffordd yn unig mohono, nid rhoddwyr yn unig ydyn ni, rydyn ni'n bartneriaid adeiladol sy'n helpu gwledydd i fynd i'r afael â heriau a rennir a dod o hyd i atebion ar y cyd. Mae hyrwyddo cydweithredu yn nod canolog Grantiau’r AEE a Norwy, mae gan dros hanner y rhaglenni bartneriaid o leiaf un o’r gwledydd sy’n rhoi rhoddion. ”

Yn yr adran thematig, mae golwg fanwl ar ddau faes pwysig i'r Grantiau - newid yn yr hinsawdd, a gwaith gweddus a deialog gymdeithasol. “Rydyn ni’n helpu gwledydd buddiol i gyrraedd eu targedau newid yn yr hinsawdd a rhwymo ynni adnewyddadwy ar gyfer 2020. Mae gan wledydd rhoddwyr lawer o arbenigedd mewn datblygu ffynonellau ynni sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd,” meddai Gunnar Bragi Sveinsson, Gweinidog Materion Tramor Gwlad yr Iâ.

AEE a Grantiau Norwy - gallwch hefyd ddilyn ar Twitter yn @EEANorwayGrants, neu Facebook - Grantiau AEE a Norwy.

Grantiau AEE a Norwy: Mae Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy yn darparu € 1.8 biliwn mewn cyllid i wledydd buddiol 16 yng Nghanol a De Ewrop ar gyfer y cyfnod 2009 - 2014. Gellir gweithredu prosiectau tan 2016. Mae cyllid yn cael ei sianelu trwy raglenni 150. Ymhlith y meysydd cymorth allweddol mae diogelu'r amgylchedd a newid yn yr hinsawdd, arloesi gwyrdd, ymchwil ac addysg, cymdeithas sifil, plant ac iechyd, treftadaeth ddiwylliannol, gwaith gweddus a chyfiawnder a materion cartref.

Grantiau AEE: € 993.5 miliwn (Norwy 95.8%, Gwlad yr Iâ 3.0%, Liechtenstein 1.2%)

Grantiau Norwy: € 804.6m, wedi'i ariannu gan Norwy yn unig.

Gwledydd buddiol: Bwlgaria, Croatia, Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Estonia, Gwlad Groeg, Hwngari, Latfia, Lithwania, Malta, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofacia, Slofenia a Sbaen.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd