Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi mesurau cymorth i'r farchnad argyfwng ar gyfer sector llaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

MelkkarussellMae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi heddiw (28 Awst) y bydd yn agor Cymorth Storio Preifat ar gyfer menyn, powdr llaeth sgim (SMP) a chawsiau penodol er mwyn lliniaru effaith cyfyngiadau Rwseg ar fewnforion cynhyrchion llaeth yr UE ac i gyfyngu ar yr effeithiau negyddol. ar y farchnad fewnol. Mae'r Comisiwn hefyd wedi cadarnhau y bydd y cyfnod ar gyfer ymyrraeth gyhoeddus menyn a CRhT yn cael ei ymestyn tan ddiwedd y flwyddyn.

Esboniodd y Comisiynydd Amaeth a Datblygu Gwledig Dacian Cioloș: “Mae signalau prisiau ar farchnad laeth Ewrop yn dangos bod gwaharddiad Rwseg yn dechrau taro’r sector hwn. Mewn nifer o aelod-wladwriaethau mae enillion allforio yn cael eu colli ac mae angen dod o hyd i allfeydd newydd. Mae angen amser a help ar sector llaeth Ewrop i addasu felly rwy'n cyhoeddi heddiw gefnogaeth wedi'i thargedu i'r farchnad, gan ganolbwyntio ar bowdr llaeth, menyn a chawsiau wedi'u hallforio Os oes angen, bydd mesurau pellach yn dilyn. "

Aeth y comisiynydd ymlaen i ddweud: “Yn y dyddiau nesaf, byddaf hefyd yn cyflwyno i'r aelod-wladwriaethau a Senedd Ewrop ddadansoddiad llawn cyntaf o effaith tymor byr a thymor canolig y gwaharddiad hwn yn Rwseg ar holl brif sectorau bwyd-amaeth Ewrop, ynghyd â throsolwg o'r opsiynau polisi. Unwaith eto, mae fy neges i gynhyrchwyr yr UE heddiw yn glir: Lle mae risgiau sylweddol o ansefydlogi'r farchnad yn ymddangos, byddaf yn parhau i ddefnyddio'r PAC newydd i weithredu ymlaen llaw i sefydlogi'r farchnad. "

hysbyseb

Bydd y Comisiwn yn darparu Cymorth Storio Preifat ar gyfer menyn a CRhT i dalu costau dyddiol storio'r cynhyrchion hyn am 3-7 mis. Bydd Deddf weithredu ddrafft yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor yr wythnos nesaf ar gyfer pleidlais ffurfiol.

O ystyried pwysigrwydd rhai cawsiau yng ngwerth allforion yr UE i Rwsia (gwerth bron i € 1 biliwn yn 2013), mae'r Comisiwn eisiau ymestyn y mesur hwn i gawsiau. Bydd y rheolau ar PSA ar gyfer caws ac ymestyn y cyfnod ymyrraeth yn cael eu rheoleiddio gan Ddeddf Ddirprwyedig y bydd y Comisiwn yn ei chyflwyno yn y dyfodol agos o dan reolau'r farchnad argyfwng a sefydlwyd yn y diwygiad PAC y llynedd.

Cefndir

hysbyseb

Mae Cymorth Storio Preifat yn fesur a ragwelir ar gyfer menyn a CRhT o dan reolau marchnad Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) presennol lle mae'r Comisiwn yn helpu i ariannu cost storio dros dro am o leiaf 90 diwrnod - a dim mwy na 210 diwrnod. Mae'r PAC yn cyllido rhan o gost y storfa dros dro hon (sy'n cynnwys cyfradd sefydlog y dunnell, ynghyd â swm dyddiol penodol fesul tunnell). Mae'r cynhyrchion dan sylw yn parhau i fod yn eiddo i'r gweithredwyr, sydd wedyn yn gyfrifol am ei werthu pan ddaw allan o storfa.

O ystyried pwysigrwydd rhai cawsiau yng ngwerth allforion yr UE i Rwsia (gwerth bron i € 1 biliwn ar 2013), mae'r Comisiwn eisiau ymestyn y mesur hwn i gawsiau. Gan fod rheolau presennol y farchnad o dan y PAC yn rhagweld talu PSA am gawsiau menyn, CRhT a PDO / PGI yn unig, bydd yn rhaid defnyddio mesurau eithriadol i gwmpasu'r amrywiaeth o gawsiau sy'n cael eu hallforio i Rwsia.

Roedd allforion llaeth yr UE i Rwsia y llynedd werth € 2.3bn, yn enwedig ar ffurf caws: € 1 bn, ond hefyd ar gyfer paratoadau bwyd (CN 2106 90): € 0.47bn; menyn menyn: € 0.14bn; cynhyrchion llaeth ffres: € 0.1bn; cynhyrchion gorffenedig (1901 90): € 0.09bn; CRhT: € 0.07bn; a phowdr maidd: € 0.03bn; Allforiodd 25 aelod-wladwriaeth gaws i Rwsia yn 2013, ond prif allforwyr caws yr UE i Rwsia yw'r NL, LT, FI, PL, DK, DE, IT, FR a LV.

Daw'r mesurau hyn ar gyfer y sector llaeth heddiw yn ychwanegol at fesurau cymorth marchnad frys y cyhoeddwyd ar eu cyfer eisoes eirin gwlanog a neithdarinau ar 11 Awst (gwerth € 32.7 miliwn) a ffrwythau a llysiau darfodus (€ 125m) ar 25 Awst.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd