Cysylltu â ni

Busnes

sefyllfa Comisiwn Ewropeaidd am Fforwm Rheolaeth Rhyngrwyd 2014, Istanbul 2-5 Medi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delwedd_galleryBydd Fforwm Llywodraethu Rhyngrwyd 2014 (IGF) yn cael ei gynnal yn Istanbul, Twrci, rhwng 2-5 Medi. Mae'r corff hwn, a gychwynnwyd gan y Cenhedloedd Unedig, yn fforwm aml-randdeiliad nad yw'n gwneud penderfyniadau o bwysigrwydd byd-eang ar gyfer trafodaethau sy'n edrych i'r dyfodol ar faterion rhyngrwyd. Gweinidogion ac arweinwyr Rhyngrwyd gan gynnwys @NeelieKroesEU yn trafod y thema 'Cysylltu Cyfandiroedd ar gyfer Gwell Llywodraethu Rhyngrwyd Aml-randdeiliad '. Mae'r 9th Bydd IGF hefyd yn mynd i'r afael â phynciau a godwyd yn y NETmundial cynhadledd ym Mrasil yn gynharach eleni, gan gynnwys niwtraliaeth net, rôl a chyfrifoldebau gwahanol randdeiliaid, materion awdurdodaeth a chymhwyso egwyddorion llywodraethu rhyngrwyd. Bydd cyfranogwyr IGF hefyd yn ymateb i'r Datganiad NETmundial.

Amcanion Neelie Kroes ar gyfer IGF 2014, yn dilyn ymlaen o amcanion y Comisiwn Cyfathrebu ar Lywodraethu Rhyngrwyd ym mis Chwefror 2014, i:

 • Dangos cefnogaeth yr UE i y model aml-randdeiliad llywodraethu rhyngrwyd, a rôl hanfodol bwysig yr IGF;

  hysbyseb
 • cyfrannu'n weithredol at esblygiad pellach a gwella IGF, yn enwedig yr angen am gyllid cynaliadwy;

 • dylanwadu ar drafodaethau ar y disgwyliedig newidiadau i rôl Llywodraeth yr UD mewn llywodraethu rhyngrwyd (gan gynnwys IANA trosglwyddo);

 • tynnu sylw at feysydd i'w gwella yn nhrefniadau llywodraethu rhyngrwyd heddiw, yn arbennig ICANNatebolrwydd a thryloywder, gan gynnwys prosesau anatebol sy'n ymwneud â hawliau enw parth (megis mater .wine a .vin), a;

  hysbyseb
 • pwyswch lywodraeth Twrci a rhanddeiliaid eraill ar yr angen i barchu rhyddid y cyfryngau a plwraliaeth yn Nhwrci, yng ngoleuni digwyddiadau fel yr ymgais i wahardd Twitter a charcharu newyddiadurwyr.

Cryfhau a gwella'r IGF

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi'n gryf y dylid gweithredu'r Argymhellion Gweithgor y Cenhedloedd Unedig ar Welliannau i'r IGF. Rydym yn hyderus y bydd IGF cryfach yn dod yn sbardun pwysig i lywodraethu rhyngrwyd yn llwyddiannus; yn y cyfamser ni ddylai'r gwelliannau angenrheidiol i'r IGF fod yn rheswm i ohirio gweithgareddau eraill sydd eu hangen ar frys.

Er ei fod yn cadw ei natur unigryw fel platfform gwirioneddol agored i'w drafod, ni ddylai'r IGF gael ei wthio i'r cyrion fel "siop siarad" yn unig. Mae'r amser yn aeddfed i gynhyrchu dogfennau canlyniad, fel argymhellion polisi ar gyfer mabwysiadu'n wirfoddol.

Yn allweddol i hyn yw sicrhau cyllid sefydlog ar gyfer yr IGF. Ar yr un pryd, mae'r IGF yn dibynnu ar gyllid gwirfoddol, gan gynnwys cyfraniadau'r wlad sy'n cynnal a chyfraniadau mewn nwyddau eraill. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn un o brif gyllidwyr Ysgrifenyddiaeth yr IGF.

Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i barhau i gefnogi ysgrifenyddiaeth yr IGF yn ariannol (tan 2015) ac rydym yn croesawu mentrau fel y 'Llanw Cyfeillion Cronfa IGF' a'r 'Cymdeithas Gymorth IGF' i gasglu arian ychwanegol. Wrth gynnal y model cyllido presennol, mae'n bwysig cynyddu cyllid gwirfoddol i wella sefydlogrwydd a rhagweladwyedd cyfraniadau yn y tymor hir. Mae'n bwysig bod yr holl randdeiliaid, yn enwedig aelod-wladwriaethau a chwmnïau Ewropeaidd, yn cynyddu eu cyfraniadau ariannol ac anariannol.

Ar hyn o bryd mae gan yr IGF fandad tan 2015 a bydd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn gwneud penderfyniadau ynghylch adnewyddu'r IGF ar ddechrau mis Rhagfyr 2014. Mae'r Comisiwn yn benderfynol o sicrhau parhad sefydliadol i'r IGF ayn cefnogi ymestyn mandad yr IGF y tu hwnt i delerau 5 mlynedd. Mae hyn yn hanfodol i sicrhau'r sefydlogrwydd sy'n ofynnol i'r IGF gadw i fyny â disgwyliadau uwch gan y gymuned ryngwladol. Mae'r Comisiwn yn nodi ymhellach y byddai'r IGF ar sylfaen llawer mwy cynaliadwy pe bai mwy o'r adnoddau a neilltuwyd i ddiwygio llywodraethu rhyngrwyd wedi'u canolbwyntio o fewn yr IGF, ac mae'n edrych ymlaen at ddysgu am ffyrdd newydd o ariannu'r canlyniad hwn.

Diogelu a gwella'r dull aml-randdeiliad o lywodraethu rhyngrwyd

Mae'r Comisiwn yn cefnogi'r model aml-randdeiliad cyfredol ar gyfer llywodraethu rhyngrwyd a globaleiddio mwy o swyddogaethau rhyngrwyd allweddol, lle mae'n hen bryd trosglwyddo i drefniant rhyngwladol.

Mae hyn yn ymwneud â helpu'r UD i gyflawni ei bwriad hir ei hun i drosglwyddo o'r fath. Yn dilyn cyhoeddiad yr Unol Daleithiau ym mis Mawrth, mae'r Comisiwn wedi bod yn gweithio'n galed i gynorthwyo'r trawsnewid hwn erbyn yr hydref y flwyddyn nesaf. Mae angen i'r trawsnewid fod yn llwyddiannus a pheidio â pheryglu diogelwch, sefydlogrwydd na gwytnwch y rhyngrwyd. Mae'r Is-lywydd Neelie Kroes yn hyderus y bydd pob plaid yn cwrdd â'r dyddiad cau hwnnw.

Gweler Cyfathrebu Comisiwn ar Lywodraethu Rhyngrwyd.

Yn yr IGF, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio i oresgyn diffygion a diffyg atebolrwydd yn y dull aml-randdeiliad o ymdrin â'r rhyngrwyd. Mae'r Comisiwn yn gresynu at ddiffygion gweithdrefnol dros gyflwyno parthau newydd gan gynnwys .wine a .vin. Byddai cyflwyno'r rhain heb amddiffyniadau digonol yn gamgymeriad mawr. Byddai'n tanseilio hawliau cynhyrchwyr gwin, ac yn tanseilio hygrededd y model aml-randdeiliad.

Ymunodd y Comisiwn â chyfarfod cyntaf y Menter NETmundial a lansiwyd gan y Fforwm Economaidd y Byd mewn partneriaeth ag ICANN a rhanddeiliaid allweddol llywodraethol, diwydiant, academaidd a chymdeithas sifil ar 28 Awst 2014 yn Genefa.

Mae'r Comisiwn yn ymwybodol y gall y fenter hon adeiladu momentwm ar gyfer diwygiadau llywodraethu rhyngrwyd ond mae'n dymuno i'r fforwm hwn beidio â thynnu sylw oddi ar ymdrechion presennol rhanddeiliaid yn yr IGF i wella llywodraethu.

Twrci

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymrwymo'n gryf i rhyddid mynegiant. Dyna pam mae'n hyrwyddo 'Strategaeth Dim Datgysylltu' ar gyfer y rhyngrwyd. Mae'r polisi Ewropeaidd ar ryddid ar-lein ynwedi'i fodelu ar yr un ffrâm â'r egwyddorion hawliau dynol cyffredinol ar gyfer rhyddid oddi ar-lein.

Mynegodd y Comisiwn ei bryderon mewn perthynas â'r gyfraith ar y rhyngrwyd, gan ei fod yn is na safonau'r UE, gan osod cyfyngiadau ar ryddid mynegiant i ddinasyddion Twrci. Nododd y Comisiwn ei fod yn barod i ddarparu unrhyw gymorth i awdurdodau Twrci i sicrhau cydymffurfiad â safonau'r UE. Mae'r cynnig hwn yn parhau i fod yn ddilys, fel y mae'r pryderon a fynegwyd.

Mae gan Dwrci botensial enfawr, a dylai barhau i fynd ar drywydd diwygiadau digidol, nid yn unig i gyflawni gofynion derbyn yr UE, ond hefyd er budd y wlad ac er budd ei dinasyddion. Mae'r Comisiwn yn annog Twrci i barhau â'i ymdrechion i ddatblygu ei agenda ddigidol ei hun ac i alinio a gorfodi deddfau a rheoliadau ym maes cyfathrebu electronig a'r cyfryngau.

Cefndir

Mae'r Comisiwn yn darparu tua thraean o gyllid cyfredol y Fforwm Llywodraethu Rhyngrwyd, gan ei wneud y cyfrannwr ariannol mwyaf i'r Fforwm.

Er mwyn sicrhau llais Ewropeaidd cryf yn yr IGF a dangos ymrwymiad yr UE tuag at y model aml-randdeiliad o lywodraethu rhyngrwyd, cynhaliodd y Comisiwn gyfarfodydd paratoadol â diwydiant y ddau UE (ar 27 Gorffennaf); a chyda chymdeithas sifil (gweminar ar 7 Awst). Yn benodol, cafodd y cyfarfod â diwydiant yr UE yr aamcan penodol o gynyddu ymwybyddiaeth gan ddiwydiant Ewropeaidd am y cyfleoedd cyllido a'r cyfraniadau mewn nwyddau y gallant eu cynnig i Ysgrifenyddiaeth yr IGF ac IGF.

Araith gan yr Is-lywydd Neelie Kroes yn seremoni agoriadol y Fforwm Llywodraethu Rhyngrwyd.

Busnes

Darparwr meddalwedd betio ar gyfer busnes llwyddiannus

cyhoeddwyd

on

Mae NuxGame yn ddarparwr datrysiad a chynhyrchion iGaming sy'n cynnig cyfle i weithredwyr newydd lansio eu gwefan casino / llyfr chwaraeon yn gyflym. Mae'r datrysiad yn darparu mynediad ar unwaith i ystod eang o gynhyrchion casino a betio, gan gynnwys API waled di-dor, platfform Turnkey parod, ac injan betio chwaraeon. Gyda NuxGame, gallwch chi gychwyn casino gamblo ar-lein mewn 48 awr. Mae gan weithredwyr fynediad at yr holl nodweddion hanfodol a'r cynhyrchion gorau gan ddarparwyr o'r radd flaenaf. Yn fwy na hynny, NuxGame partneriaid gyda llawer o ddarparwyr gemau uchel eu parch, gan ganiatáu i gasinos gynnig casgliad trawiadol o gemau yn eu lobïau.

Datrysiadau NuxGame

Mae gan NuxGame dri datrysiad blaenllaw ar gyfer y rhai sy'n edrych i ddechrau casino a llyfr chwaraeon ar-lein, fel y dangosir isod.

 1. Turnkey

Mae Turnkey yn blatfform dosbarth uchel sydd wedi'i gynllunio i gynnig gwefan gamblo fodern lluniaidd mewn 48 awr. Mae'r datrysiad parod yn caniatáu i weithredwyr casino uchelgeisiol lansio eu platfform gyda'r holl offer a nodweddion gofynnol. Heblaw am ei setup cyflym, mae Turnkey yn cynnig yr holl gemau mawr, darparwyr, brandio wedi'u personoli, a llu o ddulliau talu cyffredinol. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys yr holl integreiddiadau hanfodol, gan gynnwys meddalwedd betio chwaraeon, slotiau fideo, casinos byw, gemau bwrdd, chwaraeon fideo, ac ati. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â NuxGame, trafod y telerau gyda'r cynrychiolydd, a lansio'ch platfform.

hysbyseb
 1. APIs di-dor

Bydd gweithredwyr yn cael naill ai APIs betio casino neu chwaraeon. Mae dangosfwrdd hawdd ei ddefnyddio yn cysylltu NuxGame a gwefan y cleient, fel y gallwch chi ychwanegu a dileu nodweddion yn hawdd. Mae gan y dangosfwrdd iFrame hawdd ei ddefnyddio amryw o offer defnyddiol sy'n caniatáu rheoli'r cynnwys yn gyflym ac yn hawdd. Er enghraifft, gall gweithredwyr ddefnyddio'r API ods chwaraeon i ddarparu ods cystadleuol, gan ganiatáu i chwaraewyr ddechrau betio heb unrhyw gamau pellach.

 1. Peiriant Chwaraeon

Mae injan chwaraeon NuxGame yn ddatrysiad syml a hawdd ei ddefnyddio sy'n caniatáu ychwanegu modiwl betio chwaraeon i'ch gwefan neu lansio llyfr chwaraeon eich hun o'r dechrau. Mae'n caniatáu addasu 100% ac mae'n ddelfrydol ar gyfer gweithredwyr ar unrhyw raddfa - brandiau mawr sefydledig ac entrepreneuriaid preifat sydd ond yn dod i mewn i'r farchnad betio. Fe gewch chi gynnyrch craidd dibynadwy sy'n eich galluogi i adeiladu porth betio unigryw sy'n cynnwys ods sefydlog cyn y gêm, gemau byw, aml-betiau (cyfuniadau bet), rheoli risg, a rheoli brand. Bydd eich chwaraewyr hefyd yn mwynhau mynediad ar unwaith i filoedd o farchnadoedd ar draws chwaraeon poblogaidd fel pêl-droed, pêl-fasged, tenis, golff, hoci, ac ati.

Cynhyrchion NuxGame

Mae'r NuxGame nifer o gynhyrchion iGaming o'r radd flaenaf er budd eu cleientiaid. Isod mae trosolwg o'r pum prif gynnyrch yr ydym yn argymell ichi eu defnyddio yn lle adeiladu gwefan o'r dechrau.

hysbyseb
 1. Casino Ar-lein - Mae platfform NuxGame yn cynnig mynediad ar unwaith i gemau casino poblogaidd. Gallwch chi ddechrau cynnig slotiau fideo gan ddarparwyr o'r radd flaenaf, gan gynnwys peiriannau ffrwythau clasurol, jacpotiau, megaffyrdd, gemau safonol ar thema pum rîl, a llawer mwy. Yn ogystal â slotiau, mae'r datrysiad yn cynnwys gemau bwrdd fel blackjack, roulette, baccarat, a poker. Fe gewch chi gemau gan Habanero, Endorphina, Pariplay, Spinmatic, Pragmatic Play, Tom Horn Gaming, Playson, Boongo, 1X2, Platipus, Evoplay, Push Gaming, Yggdrasil, Relax Gaming, One Touch, a mwy.
 2. Sportsbook - Mae NuxGame yn cael ei gydnabod yn eang am ei beiriant chwaraeon, sy'n cynnig mynediad at bob math o betio chwaraeon. Daw'r datrysiad bwci ar-lein gydag offer a nodweddion amrywiol ar gyfer profiad betio cofiadwy. Ymhlith y priodoleddau nodedig mae porthiant data amser real ar gwsmeriaid a betiau, offer rheoli gamblo, integreiddio cyflym, rheoli risg / od, a dulliau talu lluosog. Bydd gan chwaraewyr fynediad i'ch llyfr chwaraeon o fewn 48 awr a byddant yn cael mynediad at betio ar dwrnameintiau a chystadlaethau mawr ledled y byd.
 3. Betio Byw - Mae betio byw yn rhan annatod o unrhyw wefan betio ar-lein. Mae'r rhan fwyaf o weithredwyr yn cynnig ods sefydlog cyn betio a betio byw i chwaraewyr sydd am fanteisio ar ods byw hylif. Mae gan NuxGame feddalwedd betio byw dibynadwy sy'n eich galluogi i ddarparu profiad betio chwaraeon cyflawn. Fe gewch chi addasiadau od amser real i fodloni'r galw cynyddol am ods hyblyg yn y gêm.
 4. Casino Deliwr Byw - Mae casinos delwyr byw yn cynnig rhywbeth agosach i chwaraewyr at y profiad gamblo clasurol ar y tir, ynghyd â grwpwyr bywyd go iawn. Mae NuxGame yn caniatáu ichi ychwanegu'r gemau byw gorau o'r stiwdios mwyaf parchus yn y diwydiant. Gallwch gynnig Blackjacks Live, Roulettes, Baccarat, a Poker. Byddwch hefyd yn cael cynhyrchion deliwr byw poblogaidd eraill, fel Dream Catcher, Monopoly, Craps, Keno, Dice, a llawer mwy. Mae'r datrysiad deliwr byw blaengar yn cynnig stiwdios o'r radd flaenaf gyda ffrydiau ansawdd HD, aml-gamera a gosodiadau chwaraewr greddfol.
 5. Chwaraeon Rhithiol - Mae chwaraeon rhithwir wedi gweld twf aruthrol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Pan nad oes chwaraeon bywyd go iawn ar hyn o bryd i betio arno, gall eich chwaraewyr bob amser edrych am rywbeth diddorol yn yr adran hon gan fod digwyddiadau chwaraeon bywyd yn aml iawn. Daw NuxGame Turnkey gyda meddalwedd chwaraeon rhithwir sy'n cynnig efelychiadau o gemau poblogaidd yn seiliedig ar RNG, fel pêl-droed, pêl-fasged, rasio ceffylau, a mwy. Yn wahanol i betio chwaraeon rheolaidd ac eSports, mae chwaraeon rhithwir ar gael 24/7, sy'n fudd mawr.

Manteision NuxGame

Mae manteision defnyddio NuxGame yn eithaf syml, yn enwedig i weithredwyr sydd am lansio eu gwefannau gamblo. Heb atebion fel Turnkey, byddai'n rhaid i chi adeiladu popeth o'r dechrau a chwblhau'r holl integreiddiadau gofynnol, sy'n cymryd llawer o amser, yn ddrud ac yn llethol. Dyma rai manteision defnyddio NuxGame ar gyfer eich busnes gamblo.

 • Ystod Eang o Gemau - Mae NuxGame wedi partneru â datblygwyr gemau casino blaenllaw fel Pariplay, Pragmatic Play, TVBet, Ezugi, Evolution, Golden Race, Habanero a llawer o rai eraill. Bydd gennych lobi gêm drawiadol gyda'r holl ffefrynnau ffan (slotiau, blackjacks, roulettes, poker, deliwr byw, ac ati).
 • Llyfr Chwaraeon Anferthol - Mae'r injan chwaraeon yn cynnig mynediad i filoedd o farchnadoedd ar draws pob math o chwaraeon a thwrnameintiau mawr ledled y byd. Gallwch gynnwys betiau ar bêl-droed, hoci, tenis, criced, badminton, rygbi, golff, rasio, beicio, nofio, eSports, a mwy.
 • Cymorth 24 / 7 - Mae holl gleientiaid NuxGame yn cael cefnogaeth o gwmpas y cloc, felly gallwch ddatrys unrhyw fater i roi'r profiad gamblo gorau i'ch chwaraewyr. Daw'r ateb hefyd gyda rheolwr personol i'ch helpu chi i lywio materion mewn amser real a Seilwaith Cwmwl Amazon.
 • Gweithredu Cyflym - Un o brif fanteision defnyddio datrysiad NuxGame a Turnkey yw'r cyfle i weithredu'ch busnes o fewn 48 awr. Fe gewch chi blatfform parod sy'n cynnwys meddalwedd llyfr chwaraeon, meddalwedd casino, meddalwedd betio byw, betio chwaraeon rhithwir, a mwy.
 • Symudol-Gyfeillgar - Mae datrysiad a chynhyrchion NuxGame wedi'u optimeiddio'n llawn ar gyfer effeithlonrwydd symudol a gweithio ar draws dyfeisiau Android ac iOS. Gallwch chi lansio casino a llyfr chwaraeon sy'n gyfeillgar i ffonau symudol sy'n gydnaws â phorwyr ffôn modern. Mae'r datrysiad hefyd wedi'i optimeiddio o fewn apiau casino symudol pwrpasol.

Crynodeb

Mae NuxGame yn ddatrysiad effeithlon i entrepreneuriaid newydd sy'n ystyried cychwyn busnes gamblo / betio ar-lein. Mae'r ateb yn cynnig platfform parod i'w lansio sy'n barod i ddechrau derbyn cofrestriadau a betiau arian go iawn. Mae hefyd yn hynod ddiogel ac yn cynnwys rheolwyr cyfrifon personol a chymorth i gwsmeriaid 24/7. Bydd gan eich chwaraewyr fynediad i'r gemau casino gorau a'r marchnadoedd betio poblogaidd a chwaraeon.

Parhau Darllen

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf honnodd erthygl yn y cyhoeddiad Politico Europe fod gan Gohebydd yr UE cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Europe ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd