Cysylltu â ni

Economi

Sut y gall polisi cydlyniant gyfrannu at adferiad cynaliadwy?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

CockComisiynydd Johannes Hahn, yn siarad yn y 6th Fforwm Cydlyniant, Brwsel, 8 Medi 2014

"Roedd bron i bedair blynedd yn ôl pan wnaethon ni gyfarfod ar gyfer y Fforwm Cydlyniant diwethaf, yn nodi dechrau'r broses ddiwygio Polisi Cydlyniant. Roeddem i gyd yn cytuno bod yn rhaid iddo ddod yn fwy o bolisi buddsoddi. Rwy'n falch o adrodd yn ôl i'r Fforwm hwn fod bellach wedi dod yn realiti. Mae'r fframwaith polisi newydd ar gyfer y cyfnod newydd wedi dod ag amcanion y Polisi Cydlyniant yn unol â strategaeth Ewrop 2020 ac wedi diwygio'r ffordd y mae'r Polisi Cydlyniant yn gweithio i'w wneud yn fuddsoddiad effeithiol ac effeithlon ar gyfer datblygu ein rhanbarthau.

"Nid yw argyfwng yr ychydig flynyddoedd diwethaf ond wedi dangos yr angen i ddiwygio o'r fath. Daeth cael y gorau o'r adnoddau cyfyngedig sydd ar gael o'r pwys mwyaf yn ein hymdrechion i ddychwelyd i dwf. Gadewch inni beidio ag anghofio hynny yn y cyfan o yr UE, gostyngodd buddsoddiad cyhoeddus 20% mewn termau real er 2008. Yn y gwledydd yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan yr argyfwng, megis Gwlad Groeg a Sbaen, roedd y dirywiad oddeutu 60%. Yn y cyd-destun hwn a chyda gostyngiadau mor ddifrifol, daeth y Polisi Cydlyniant yn ffynhonnell fuddsoddi sylweddol, yn enwedig yn yr aelod-wladwriaethau llai datblygedig, lle mae cyllid Cydlyniant bellach yn cynrychioli mwy na 60% o'r gyllideb fuddsoddi. Y gwir yw bod y Polisi Cydlyniant wedi atal cwymp llwyr mewn buddsoddiad cyhoeddus mewn llawer o aelod-wladwriaethau yn ystod yr argyfwng. wedi chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi gallu aelod-wladwriaethau i gynnal twf a buddsoddiadau sy'n gwella swyddi. A bydd yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol a bydd yn well arno nag o'r blaen. Mae Polisi Cydlyniant yn ymwneud â gwneud dewisiadau craff gyda'r adnoddau cyfyngedig ar gael i wneud buddsoddiadau effeithlon a fydd yn llywio Ewrop yn ôl ar lwybr adferiad a thwf.

hysbyseb

"Yn ystod y ddau ddiwrnod nesaf rwy'n siŵr y byddwn yn clywed llawer am rai o bileri'r polisi Cydlyniant diwygiedig fel crynodiad thematig, amodau amodol ex-ante a chyfeiriadedd canlyniadau. Mae'r rhain i gyd yn esblygu o amgylch un syniad sylfaenol sef sicrhau'r gorau canlyniad posibl trwy ganolbwyntio'r adnoddau ar ychydig o flaenoriaethau dethol, yn unol â strategaeth ac o fewn fframwaith polisi priodol. Mae'r rhain wedi'u cynllunio i wneud y buddsoddiadau'n fwy strategol ac yn fwy effeithlon. Ar ben hynny, mae'r Polisi newydd hefyd yn gysylltiedig â'r llywodraethu economaidd a i'r semester Ewropeaidd Y syniad yw na ellir ystyried buddsoddiadau o'r cronfeydd ar wahân i'r amgylchedd economaidd y ymgymerir â hwy.

"Fel y mae'r Adroddiad Cydlyniant yn tanlinellu, mae'r amgylchedd economaidd ar ddechrau'r cyfnod rhaglennu newydd yn un anodd iawn. Mae dyled gyhoeddus wedi cynyddu'n ddramatig, mae incwm wedi dirywio i lawer o bobl ledled yr UE ac mae diweithdra yn uwch nag ers dros 20 mlynedd. ar yr un pryd, mae gwahaniaethau economaidd a chymdeithasol wedi ehangu mewn llawer o wledydd neu wedi stopio culhau mewn eraill. Mae'r datblygiadau hyn yn golygu bod nifer o dargedau Ewrop 2020 bellach yn sylweddol bellach i ffwrdd na phan gawsant eu gosod gyntaf. Bydd angen ymdrech sylweddol dros y nesaf blynyddoedd i'w cyflawni mewn cyd-destun cyfyngiadau cyllidebol sylweddol.

"Nid oes gennym unrhyw amser i wastraffu. Erbyn heddiw, mae 16 o Gytundebau Partneriaeth wedi'u mabwysiadu ac rydym yn agos iawn at gwblhau'r rhai sy'n weddill. Ond dim ond llond llaw o raglenni gweithredol yr ydym wedi'u mabwysiadu, dim ond dwy i fod yn fanwl gywir. Mae hyn yn golygu bod mae llawer o waith i'w wneud o hyd ac rydym yn benderfynol o'i wneud yn iawn a pheidio ag aberthu ansawdd dros gyflymder. Fel yr amlinellwyd yn yr Adroddiad Cydlyniant a hefyd fel y cadarnhawyd gan ddadansoddiad dilynol o'r Cytundebau Partneriaeth a'r Rhaglenni Gweithredol a gyflwynwyd gan aelod-wladwriaethau yno. eisoes yn arwyddion calonogol o ran sut mae'r diwygiad yn cael ei gyfieithu yn ymarferol. Mae eisoes yn amlwg, er enghraifft, bod sylfaen strategol i'r holl fuddsoddiadau gael eu gwneud. Ac mae newid amlwg o ran blaenoriaethau cyllido mewn cymhariaeth. gyda'r cyfnod 2007-2013. Mae'r pwyslais nawr yn canolbwyntio ar feysydd fel effeithlonrwydd ynni, yr economi carbon isel, cyflogaeth, cynhwysiant cymdeithasol a chymorth busnes.

hysbyseb

"Rydym wedi ceisio gwneud fforwm eleni mor ddiddorol a rhyngweithiol â phosibl trwy ddarparu llawer o le i drafod. Hoffwn ddefnyddio'r cyfle hwn i'ch annog i gymryd rhan yn y gwahanol ddadleuon, gan fod angen eich cyfraniad a'ch adborth arnom. Ond nawr mae'n bryd cychwyn arni. Rwy'n dymuno dau ddiwrnod ffrwythlon iawn i bob un ohonoch. "

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd