Cysylltu â ni

Economi

Cyngor Cystadleurwydd: 25-26 Medi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

data mawrCynhelir y Cyngor Cystadleurwydd cyntaf o dan fandad Llywyddiaeth yr Eidal yn yr UE ym Mrwsel ar 25-26 Medi 2014. Ar 25 Medi, Sandro Gozi, Ysgrifennydd Gwladol yr Eidal dros Bolisi Ewropeaidd yn cadeirio'r Cyngor ar gyfer y diwydiant a phwyntiau'r farchnad fewnol. Cynrychiolir y Comisiwn Ewropeaidd gan yr Is-lywydd Michel Barnier sy'n gyfrifol am y farchnad a'r gwasanaethau mewnol; Comisiynydd Ferdinando Nelli Feroci, sy'n gyfrifol am ddiwydiant ac entrepreneuriaeth; a'r Comisiynydd Neven Mimica, polisi defnyddwyr. Ar 26 Medi, bydd Gweinidog Ymchwil yr Eidal Stefania Giannini yn cadeirio’r Cyngor ar gyfer y pwyntiau ymchwil a bydd y Comisiwn yn cael ei gynrychioli gan y Comisiynydd Máire Geoghegan-Quinn, sy’n gyfrifol am ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth a’r Is-lywydd Neelie Kroes, sy’n gyfrifol am yr Agenda Ddigidol.

Dydd Iau, 25 Medi

DIWYDIANT

hysbyseb

Prif ffrydio cystadleurwydd diwydiannol

Er bod Ewrop yn dangos arwyddion o adferiad, mae'r economi yn dal i fod yn fregus ac yn ei chael hi'n anodd cael ei hun yn ôl ar y trywydd iawn i dyfu. Mae angen cymryd camau pendant i adennill lefelau buddsoddi, yn enwedig yn y sector diwydiannol. Mae angen i'n diwydiant fynd i'r afael â heriau i aros yn gystadleuol yn fyd-eang a rhoi hwb i weddill yr economi.

Bydd y Comisiynydd Nelli Feroci yn cyflwyno adroddiadau blynyddol y Comisiwn ar gystadleurwydd yr UE a'r aelod-wladwriaethau. Mae'r adroddiadau hyn yn dangos bod angen gweithredu ar sawl cyfeiriad gan gynnwys cyllid, sgiliau, marchnad fewnol, a chefnogaeth i fusnesau bach a chanolig. Disgwylir i Weinidogion drafod sut i gryfhau prif ffrydio cystadleurwydd diwydiannol mewn polisïau cyffredinol ar lefel Ewropeaidd a chenedlaethol.

hysbyseb

Disgwylir i'r Cyngor Cystadleurwydd anfon neges gref at y Comisiwn newydd drwy fabwysiadu cyfres o gasgliadau ar brif-ffrydio cystadleurwydd diwydiannol, sy'n pwysleisio'n gryf bwysigrwydd cynnal economi go iawn egnïol a chystadleuol a mynegi'r ewyllys wleidyddol i adfer y lle priodol o bolisi diwydiannol ymhlith polisïau eraill yr UE.

Mwy o wybodaeth.

DIWYDIANT A MARCHNAD MEWNOL

Strategaeth 2020 Ewrop: adolygiad canol tymor

Bydd y Cyngor yn trafod yr adolygiad canol tymor o raglen twf economaidd yr UE. Yn gynnar yn 2010, cynigiodd y Comisiwn strategaeth Ewrop 2020 a lansiwyd fel strategaeth yr UE ar gyfer twf craff, cynaliadwy a chynhwysol (IP / 10 / 225). Y nod oedd gwella cystadleurwydd yr UE wrth gynnal ei fodel economi marchnad gymdeithasol a gwella ei effeithlonrwydd adnoddau yn sylweddol. Pan gafodd ei lansio, roedd strategaeth Ewrop 2020 yn rhedwr blaen wrth eirioli model twf a oedd yn mynd y tu hwnt i gynyddu CMC yn unig.

Ar 5 Mawrth 2014, mabwysiadodd y Comisiwn y Cyfathrebu 'Cymryd stoc o strategaeth Ewrop 2020 ar gyfer twf craff, cynaliadwy a chynhwysol', ac yna trafodaeth ar weithredu'r strategaeth yn y Cyngor Ewropeaidd ar 20-21 Mawrth 2014 (MEMO / 14 / 149). Gan adeiladu ar y Gohebiaeth hon, ar 5 Mai 2014, lansiodd y Comisiwn ymgynghoriad cyhoeddus ar strategaeth 2020 Ewrop tan 31 Hydref 2014, gan wahodd pawb sydd â diddordeb i gyfrannu eu barn (IP / 14 / 504). Yna bydd y Comisiwn yn dadansoddi'r ymatebion ac yn cyflwyno cynigion ar gyfer mynd ar drywydd y strategaeth a gaiff ei thrafod yng Nghyngor Ewropeaidd y Gwanwyn y flwyddyn nesaf.

Yn ystod y ddadl polisi, bydd yr Is-lywydd Barnier yn pwysleisio pwysigrwydd yr adolygiad. Bydd yn awgrymu y gallai ffocws symud ymhellach o reoli argyfwng i bolisïau a diwygiadau tymor canolig a hir. Bydd hefyd yn nodi bod angen adeiladu ar y gwaith presennol a pharhau i fanteisio i'r eithaf ar botensial Marchnad Sengl yr UE yn ei holl ddimensiynau, fel y cychwynnwyd gan Ddeddfau'r Farchnad Sengl I a II.

Bydd y Comisiynydd Nelli Feroci yn pwysleisio bod Strategaeth Ewrop 2020 a'r Semester Ewropeaidd wedi bod yn offerynnau defnyddiol i gydlynu ymdrechion yr holl aelod-wladwriaethau ar yr un amcanion cyffredin. Bydd yn pwysleisio sut mae diwygiadau microeconomaidd o dan yr Argymhellion Gwlad-benodol yn cyfrannu at greu sylfaen dda ar gyfer amgylchedd busnes gwell yn Ewrop.

Mwy o wybodaeth.

Adroddiad gan y Comisiwn: 'Bargen Newydd ar gyfer Amddiffyn Ewropeaidd'

Bydd yr Is-lywydd Barnier a’r Comisiynydd Nelli Feroci yn cyflwyno Map Ffordd Gweithredu’r Comisiwn: Bargen Newydd ar gyfer Amddiffyn Ewropeaidd, a fabwysiadwyd ar 24 Mehefin 2014 (IP / 14 / 718). Y map ffordd yw'r dilyniant i Gyfathrebu'r Comisiwn ar amddiffyn a fabwysiadwyd ym mis Gorffennaf 2013 a chasgliadau'r Cyngor Ewropeaidd. Mae'n nodi sut mae'r Comisiwn yn bwriadu gweithredu mesurau i gryfhau'r Farchnad Sengl ar gyfer amddiffyn, i hyrwyddo diwydiant amddiffyn mwy cystadleuol ac i feithrin synergeddau rhwng ymchwil sifil a milwrol.

Bydd yr Is-lywydd Barnier a'r Comisiynydd Nelli Feroci yn pwysleisio y dylai amddiffyniad barhau i fod yn flaenoriaeth ar agenda'r UE oherwydd ansefydlogrwydd cynyddol, yn enwedig yng nghymdogaeth yr UE, a thoriadau cyllideb cyson yn aelod-wladwriaethau'r UE. Byddant yn rhoi manylion am y blaenoriaethau a'r amserlen a sefydlwyd gan y Map Ffordd er mwyn cyflawni canlyniadau pendant i'r Cyngor Ewropeaidd ym mis Mehefin 2015.

Mwy o wybodaeth.

MARCHNAD MEWNOL

Gweithredu'r Pecyn Patentau

Bydd y Cyngor yn clywed cyflwyniad ar weithredu'r 'pecyn patent' fel y'i gelwir, sy'n creu, ochr yn ochr â'r system gyfredol o 'batentau Ewropeaidd' y mae'n rhaid eu dilysu ym mhob aelod-wladwriaeth, deitl unedol newydd (patent Ewropeaidd gydag effaith unedol - 'Patent Unedol', neu 'UP') yn cynhyrchu effeithiau yn uniongyrchol yn yr holl aelod-wladwriaethau (25 ar hyn o bryd) sy'n cymryd rhan yn y cydweithrediad gwell a wnaeth fabwysiadu'r pecyn yn bosibl. Mae'r pecyn hefyd yn creu un awdurdodaeth newydd sy'n gyffredin i holl lofnodwyr y cytundeb rhyngwladol cyfatebol (y 'Cytundeb Llys Patent Unedig' (UPC)), a fydd â chymhwysedd unigryw ar bob patent Ewropeaidd ('clasurol' ac 'unedol'). Bydd y pecyn patentau yn symleiddio caffael a gwarchod patentau yn Ewrop yn sylweddol, gan arwain at ostyngiad sylweddol iawn yng nghost rheoli a gwarchod portffolios eiddo deallusol yn yr UE.

Bydd yr Is-Lywydd Barnier yn galw am i'r gwaith paratoi gael ei gwblhau mor gyflym â phosibl, fel y gall yr UE ddangos ei allu i gyflawni cynnydd pendant a phendant yn ei ymdrech i sicrhau mwy o gystadleurwydd a thwf seiliedig ar wybodaeth. Drwy leihau cost diogelu arloesedd yn sylweddol, bydd y Patent Unedig a'r Llys Patent Unedig yn meithrin buddsoddiad, twf a swyddi.

Mwy o wybodaeth.

Dynodiad daearyddol

Bydd y Cyngor yn cael trafodaeth ynglŷn â chamau gweithredu posibl ar lefel yr UE yng nghyd-destun ymestyn amddiffyniad daearyddol i gynhyrchion nad ydynt yn amaethyddol.

Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn yn dadansoddi rhinweddau ymestyn diogelwch daearyddol ar draws yr UE i gynhyrchion nad ydynt yn amaethyddol (diwydiannol). A Papur Gwyrdd Gwneud y gorau o wybodaeth draddodiadol Ewrop: tuag at ymestyn amddiffyniad arwydd daearyddol i gynhyrchion heblaw amaethyddol ei gyhoeddi ar 15 Gorffennaf 2014 (IP / 14 / 832). Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus parhaus yn rhedeg tan 28 Hydref 2014. Cyhoeddir ei ganlyniadau ar ddechrau 2015. Bydd y Comisiwn yn defnyddio'r canlyniadau i benderfynu ar gamau priodol ymlaen yn y maes hwn.

Bydd yr Is-lywydd Barnier yn nodi bod arwyddion daearyddol yn sicrhau cystadleuaeth deg i gynhyrchwyr ac yn darparu amddiffyniad yn erbyn camddefnyddio'r enw a nodwyd gan gynhyrchwyr anghyfreithlon. Gall amddiffyniad arwydd daearyddol gyfrannu at gadw swyddi presennol, yn enwedig mewn ardaloedd anghysbell. Felly, byddai amddiffyniad o'r fath yn cefnogi datblygiad economaidd a chymdeithasol rhanbarthau Ewropeaidd, a fyddai o fudd i'r gymdeithas gyfan.

Mwy o wybodaeth.

POLISI DEFNYDDWYR

Bydd y Comisiynydd Mimica yn cyflwyno prif bwyntiau'r Comisiwn Ewropeaidd adrodd ar weithrediad y Rheoliad Cydweithredu Diogelu Defnyddwyr a rhannu ei farn ar sut i sicrhau bod hawliau defnyddwyr yn cael eu gorfodi'n llwyddiannus ar adegau pan fydd mwy a mwy o fusnesau'n gweithredu ar draws ffiniau. Erys gorfodaeth yn nwylo'r aelod-wladwriaethau, ond mae'n amlwg bod angen fframwaith ar yr Undeb Ewropeaidd i fynd i'r afael yn fwy effeithiol â thoriadau eang sy'n ymwneud â nifer o wledydd yr UE neu bob un ohonynt ar yr un pryd. Yn y cyd-destun hwn, mae angen myfyrio'n ofalus ar yr offer a fyddai'n galluogi cydweithredu gwell rhwng awdurdodau cenedlaethol, ac ar rôl y Comisiwn.

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd yr adroddiad ar weithrediad y Rheoliad Cydweithredu Diogelu Defnyddwyr (Rheoliad (EC) Rhif 2006 / 2004) ar 1 Gorffennaf 2014. Mae'r Rheoliad yn sefydlu rhwydwaith sy'n dwyn ynghyd yr awdurdodau cenedlaethol sy'n gyfrifol am orfodi rheolau defnyddwyr Ewropeaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd ac yn eu galluogi i weithio gyda'i gilydd ar droseddau trawsffiniol. Mae'r adroddiad yn dilyn gwerthusiad allanol a gynhaliwyd yn 2012 ac ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd yn 2013-2014. Mae'n crynhoi canlyniadau pendant y cydweithrediad da rhwng awdurdodau cenedlaethol a'r Comisiwn Ewropeaidd hyd yn hyn ac yn amlinellu'r heriau sydd o'n blaenau.

Mwy o wybodaeth.

Dydd Gwener, 26 Medi

YMCHWIL

Strategaeth Ewrop 2020: Adolygiad canol tymor - Ymchwil ac Arloesi fel ffynonellau twf o'r newydd

Bydd y Cyngor yn cynnal dadl yng nghyd-destun yr adolygiad canol tymor o Strategaeth Ewrop 2020 ac o Gyfathrebu'r Comisiwn Ymchwil ac Arloesi fel ffynonellau twf newydd, a gyhoeddwyd ar 10 Mehefin 2014. Mae'r Cyfathrebu hwn yn amlygu pwysigrwydd buddsoddi mewn ymchwil ac arloesedd er mwyn caniatáu i Ewrop gasglu cyfleoedd newydd ar gyfer twf. Mae hefyd yn nodi bod yn rhaid i ansawdd buddsoddiad o'r fath gynyddu i gael y gwerth mwyaf am bob ewro a fuddsoddir. Mae'r Cyfathrebu felly'n galw am ddiwygiadau blaenoriaeth pellgyrhaeddol er mwyn cynyddu ansawdd strategaethau, rhaglenni a sefydliadau cenedlaethol.

Disgwylir i'r ddadl fwydo i mewn i'r Casgliadau ar y Cyfathrebu hwn bod y Llywyddiaeth yn bwriadu eu cyflwyno i'w mabwysiadu i Gyngor Cystadleurwydd mis Rhagfyr. Dylai hefyd gefnogi Adolygiad Canol Tymor Ewrop 2020 a'i fentrau blaenllaw gan gynnwys yr Undeb Arloesi.

Ail adroddiad cynnydd ar yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd

Bydd y Comisiynydd Geoghegan-Quinn yn cyflwyno'r canfyddiadau allweddol i'r Cyngor yr ail adroddiad cynnydd ar y Maes Ymchwil Ewropeaidd (ERA), lle gall ymchwilwyr a gwybodaeth wyddonol gylchredeg yn rhydd. Mae'r adroddiad yn canfod bod y bartneriaeth rhwng aelod-wladwriaethau, rhanddeiliaid ymchwil a'r Comisiwn wedi gwneud cynnydd da wrth ddarparu ERA, a bod yr amodau ar gyfer ei gyflawni ar waith ar lefel Ewropeaidd. Bellach mae'n rhaid gweithredu diwygiadau ar lefel aelod-wladwriaeth i wneud i ERA weithio. Ar yr un pryd, daw'r adroddiad i'r casgliad bod y "farchnad sengl ar gyfer ymchwil" eisoes wedi profi i fod yn dda ar gyfer perfformiad Aelod-wladwriaethau a sefydliadau ymchwil.

Roedd yr adroddiad gyhoeddi ar 16 Medi 2014 ac yn cyflwyno adroddiadau gwledydd unigol sy'n rhoi cipolwg ar weithredu ar lawr gwlad, yn enwedig ar lefel sefydliadau ymchwil.

Disgwylir i aelod-wladwriaethau gyflwyno 'Mapiau Ffordd ERA' erbyn canol 2015, a fydd yn amlinellu eu camau nesaf tuag at weithredu'r ERA. Bydd y Comisiwn, sefydliadau rhanddeiliaid ymchwil ac aelod-wladwriaethau yn cyfarfod ym Mrwsel ym mis Mawrth 2015 i bwyso a mesur.

Cydweithrediad Môr y Canoldir

Yn ystod cinio, bydd yr Arlywyddiaeth yn arwain trafodaeth anffurfiol ddilynol ar gydweithrediad ymchwil agosach yn ardal Môr y Canoldir.

'DATA MAWR'

Bydd yr Is-lywydd Kroes yn cyflwyno'r Cyfathrebu Data Mawr i'r Cyngor. Ym mis Hydref 2013, cydnabu'r Cyngor Ewropeaidd botensial economaidd-gymdeithasol 'Data Mawr' ac 'arloesi sy'n cael ei yrru gan ddata' fel galluogwyr allweddol ar gyfer cynhyrchiant a gwell gwasanaethau yn Ewrop. Fel ymateb, ar 2 Gorffennaf 2014, mabwysiadodd y Comisiwn y Cyfathrebu "Tuag at economi sy'n cael ei gyrru data ffyniannus"gan anelu at roi Ewrop ar flaen y gad yn y chwyldro data byd-eang. Fel cam nesaf, mae'r Comisiwn yn ceisio lansio dadl gyda'r Senedd, y Cyngor a'r holl randdeiliaid allweddol ar gynllun gweithredu manylach yr UE i ategu a gweithredu'r strategaeth. Nod y Comisiwn yw adrodd yn ôl i'r Cyngor Ewropeaidd ar y mentrau a gymerwyd ym maes data mawr a'r economi sy'n cael ei yrru gan ddata yng ngwanwyn 2015.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd