Cysylltu â ni

Economi

rhanbarthau tlotach brwydro i ddal i fyny mewn economïau datblygedig yn dweud OECD

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

graff ar gyfer y rhyddhau yn fachMae safonau byw yn parhau i wyro o fewn llawer o wledydd datblygedig yn economaidd wrth i ranbarthau tlotach ei chael hi'n anodd dal i fyny â rhai cyfoethocach. Mae hanner 34 gwlad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) wedi gweld y bwlch incwm rhwng eu rhanbarthau gorau eu byd a'r rhai gwaethaf eu byd wedi ehangu ers argyfwng 2008, yn ôl ymchwil newydd gan yr OECD.

Daeth Rhagolwg Rhanbarthol OECD 2014 yn dangos, mewn 10 gwlad OECD, bod dros 40% o'r cynnydd cenedlaethol mewn diweithdra ers yr argyfwng wedi'i ganoli mewn un rhanbarth.

Mae rhai o'r anghydraddoldebau incwm mwyaf amlwg i'w gweld mewn dinasoedd mawr. Mae'r OECD yn argymell rheoli ardaloedd trefol yn well, lle mae dau o bob tri o bobl yn byw, fel ffordd i wella ffyniant a lleihau anghydraddoldebau. Gall dinasoedd sy'n cael eu rhedeg yn dda wella effeithlonrwydd a chynhyrchedd o fewn eu ffiniau ac yn yr ardaloedd cyfagos trwy dorri amseroedd cymudo, gwneud strydoedd yn fwy diogel, lleihau llygredd aer a gwella mynediad at wasanaethau cyhoeddus.

hysbyseb

“Mae’r peiriant cydgyfeirio rhanbarthol wedi stopio ers yr argyfwng. Nid yw safonau llesiant cenedlaethol yn cael eu teimlo’n gyfartal gan bobl sy’n byw mewn gwahanol ranbarthau, ”meddai Ysgrifennydd Cyffredinol yr OECD, Angel Gurría, wrth gyflwyno dau adroddiad newydd ar ranbarthau yn y 12th Wythnos Ewropeaidd Rhanbarthau a Dinasoedd ym Mrwsel. “Byddai buddsoddiad cyhoeddus doethach, yn enwedig mewn dinasoedd, a diwygiadau i strwythurau llywodraeth leol sydd wedi dyddio yn helpu i fynd i’r afael â hyn.”

Mae ardal yr OECD yn cyfrif mwy na 140,000 o lywodraethau is-genedlaethol, yn aml wedi'u trefnu'n strwythurau canrifoedd oed sy'n arwain at ddarnio ac aneffeithlonrwydd. Gallai mynd i’r afael â’r problemau hyn helpu i hybu twf yn genedlaethol a lleihau anghydraddoldebau rhanbarthol.

Ail adroddiad OECD, Sut mae Bywyd yn Eich Rhanbarth, yn datgelu gwahaniaethau mawr mewn lles cyffredinol ymhlith 362 o ranbarthau yng ngwledydd yr OECD trwy archwilio meysydd sy'n amrywio o ansawdd aer a disgwyliad oes i incwm y pen, cyflogaeth a mynediad i'r Rhyngrwyd. Mae'n dangos:

hysbyseb
  • Sbaen a'r Eidal sy'n dangos y gwahaniaeth rhanbarthol ehangaf ar gyfer diweithdra a'r Iseldiroedd sy'n dangos y lleiaf. Mae diweithdra ymhlith pobl ifanc yn amrywio fwyaf yn yr Eidal.
  • Mae anghydraddoldeb rhanbarthol yn incwm y cartref ar ei isaf yn Awstria ac ar ei uchaf yn Awstralia.
  • Mae gwahaniaethau rhanbarthol mewn disgwyliad oes wedi tyfu mewn 18 o 30 gwlad er 2000. Mae nifer y blynyddoedd y gall person ddisgwyl byw ym Mhortiwgal yn amrywio bron i bedair blynedd o un rhanbarth i'r llall. Yng Ngwlad Groeg, dim ond 11 mis yw'r amrywiad.
  • Mae De-ddwyrain Lloegr yn yr 20% uchaf o ranbarthau OECD ar gyfer swyddi tra bod Gogledd Ddwyrain Lloegr yn y 30% isaf.
  • Mae rhanbarth Normandi Isaf Ffrainc ymhlith yr 20% mwyaf diogel o ranbarthau OECD, tra bod Corsica yn y 10% isaf.
  • Mae gan fwy na 40% o ranbarthau'r UD chwarter eu poblogaeth mewn perygl o syrthio i dlodi yn erbyn llai nag un rhan o ddeg o ranbarthau mewn economïau Ewropeaidd tebyg.

Amrywiad rhanbarthol yn y gyfradd ddiweithdra, 2013 

Gallwch ddarllen mwy yma ar waith yr OECD ar ranbarthau a gallwch gymharu naw dangosydd llesiant mewn gwahanol ranbarthau OECD ar y Gwefan Llesiant Rhanbarthol OECD.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd