Cysylltu â ni

lywodraethu economaidd

Semester Ewropeaidd: Deddf ar eich addewidion polisi economaidd, Aelodau o Senedd Ewrop yn annog gwledydd yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae angen i wledydd yr UE wneud mwy i roi eu haddewidion diwygio polisi economaidd yr UE i rym gartref, yn enwedig yn ardal yr ewro, wedi annog ASEau Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol ar 13 Hydref. Gan nodi mai dim ond 10% o argymhellion diwygio gwlad-benodol (CSRs) y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2013 a weithredwyd yn llawn ac mai ychydig neu ddim cynnydd a wnaed ar 45% ohonynt, pwysodd ASEau hefyd ar y Comisiwn ac ar Arlywydd yr Ewro-grŵp i weld eu bod yn cael eu rhoi ar waith.

Cyfrifoldeb cenedlaethol

Mae aelodau’r pwyllgor yn credu bod gweithredu ar CSRs - y mae aelod-wladwriaethau’r UE eu hunain yn eu cymeradwyo mewn sgyrsiau cydlynu polisi economaidd Semester Ewropeaidd - yn rhagofyniad ar gyfer sicrhau cydgyfeiriant economaidd ar draws Undeb Economaidd ac Ariannol yr UE (EMU), a bod y cydgyfeiriant hwn yn ei dro yn hanfodol i sicrhau'r sefydlogrwydd ariannol ac economaidd sydd ei angen i feithrin twf a chreu swyddi.

hysbyseb

Cymeradwyodd y pwyllgor adroddiad gan Philippe de Backer (ALDE, BE) ar weithredu blaenoriaethau diwygio'r Semester Ewropeaidd ar gyfer 2014, sy'n atgoffa aelod-wladwriaethau o'u cytundebau a wnaed ym Mrwsel a'u cyfrifoldeb cenedlaethol dros weithredu'r diwygiadau strwythurol angenrheidiol.

"Mae angen i ni weld agenda ddiwygio uchelgeisiol yn yr aelod-wladwriaethau a chyllid cyhoeddus cadarn. Dyma'r ffordd graffaf a mwyaf cynaliadwy i dyfu a chreu swyddi," meddai De Backer.

Adrodd yn rheolaidd

hysbyseb

ASEau am i'r Comisiwn wneud 1e9e645ce66d9e3ea372a89f8fad7245i'r Senedd ar y cynnydd o ran gweithredu CSRs. Maent hefyd yn gwahodd aelod-wladwriaethau sydd ar ei hôl hi i ddod i'r Senedd i esbonio'r rhesymau dros beidio â chydymffurfio â'r CSR. At hynny, dylai Llywydd yr Ewro gynnwys adroddiad cynnydd yn ei asesiad o gynlluniau cyllideb cenedlaethol ar gyfer 2015, sydd i'w gyflwyno erbyn canol Hydref 2014.

Hybu twf

Dylai aelod-wladwriaethau oresgyn gwrthwynebiad gwleidyddol domestig i foderneiddio eu heconomïau, systemau nawdd cymdeithasol, systemau pensiwn a gofal iechyd er mwyn osgoi gosod beichiau gormodol ar genedlaethau'r dyfodol, meddai'r adroddiad. Wrth edrych ymlaen at y rownd Semester Ewropeaidd nesaf, dywed ASEau y dylai'r polisi cydgrynhoi cyllidol sy'n gyfeillgar i dwf barhau, ond y dylid rhoi mwy o bwyslais ar ddiwygiadau a pholisïau sy'n gwella twf. "Rhaid i ni ddechrau buddsoddi ar hyn o bryd, ynghyd â'r sector preifat, fel y gallwn gael elw ar fuddsoddiad yn y tymor hir", ychwanegodd Mr De Backer. Croesawyd y rhaglen fuddsoddi € 300 biliwn a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywydd y Comisiwn, dynodedig Juncker.

 

Argymhellion

 

Mae aelodau'r pwyllgor yn galw am farchnad lafur gyffredin yr UE a pholisi mewnfudo modern, cyffredin. Maent yn argymell symleiddio systemau treth a chymryd camau brys i frwydro yn erbyn twyll treth ac osgoi talu treth. Maent hefyd yn galw ar y Comisiwn i gwblhau'r farchnad sengl, yn enwedig ym maes gwasanaethau a chyfalaf, ac yn annog aelod-wladwriaethau'r UE i fuddsoddi mewn ymchwil ac arloesi fel y cytunwyd yn Strategaeth Ewrop 2020.

Mae'r lefel isel bresennol o fuddsoddiad preifat hanfodol, ac yn enwedig y diffyg cyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig, yn creu rhwystr enfawr i dwf, mae'r adroddiad yn dweud. Mae ASEau hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd ategu undeb yswiriant a marchnadoedd i'r Undeb Bancio a'r angen i integreiddio mwy o bobl ifanc i'r gweithlu.

Beth sydd nesaf

Bydd yr adroddiad yn cael ei drafod a'i bleidleisio yn sesiwn lawn mis Hydref. Dyddiad ac union amser i'w gadarnhau.

Yn y gadair: Roberto GUALTIERI (S&D, IT)

#Europseseter

Mwy o wybodaeth 

lywodraethu economaidd

Mae'r trafodaethau'n cychwyn ymhlith ASEau ac ASau cenedlaethol ar #EconomicGovernance

cyhoeddwyd

on

Yn yr agoriad, dan gadeiryddiaeth Cadeirydd y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol, Irene Tinagli (S&D, IT), gwelwyd ymyriadau gan wleidyddion gorau Ewrop yn arwain gweithrediad llywodraethu economaidd a'i ddiwygiadau.

Amlygodd Tinagli y meysydd lle mae cynnydd yn fwyaf dybryd ac y mae Senedd Ewrop yn gweithio arno, gan gynnwys cwblhau'r undeb bancio ac undeb y marchnadoedd cyfalaf, diwygio pensaernïaeth llywodraethu economaidd ac yn fwy penodol, gwneud llywodraethu economaidd yn fwy atebol yn ddemocrataidd.

Cyflwynodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Dombrovskis a'r Comisiynydd Gentiloni gynlluniau'r sefydliad i adolygu pensaernïaeth llywodraethu economaidd. Nododd Llywydd yr Ewro-grŵp Centeno pa weinidogion cyllid fyddai'n cael eu blaenoriaethu yn ystod y misoedd nesaf. Cyflwynodd Zdravko Marić, cadeirydd presennol ECOFIN, flaenoriaethau Llywyddiaeth Croateg y Cyngor.

hysbyseb

Cyflwynodd Fabio Panetta, aelod o Fwrdd Gweithredol yr ECB hefyd agwedd ariannol Ardal yr Ewro a disgrifiodd y camau y mae'r ECB yn dal i'w hystyried yn angenrheidiol i gyflawni'r undeb economaidd ac ariannol (EMU).

Gallwch wylio'r agor dadl yma.

Bydd y cyfarfod yn parhau ddydd Mawrth a dydd Mercher gyda dadleuon ymhlith seneddwyr ar drethi, gwasanaethau ariannol yn ogystal â'r frwydr yn erbyn tlodi a chyllideb hirdymor yr UE (MFF).

hysbyseb

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth am y crynhoad yma, gan gynnwys yr holl ddolenni i wahanol we-ffrydiau'r sesiynau. Mae'r rhaglen yn yma.

Cefndir

Mae Wythnos Seneddol Ewrop, fel y gŵyr y cyfarfod, yn dwyn ynghyd Seneddwyr o bob rhan o’r UE, gwledydd ymgeisydd ac arsylwyr i drafod materion economaidd, cyllidebol a chymdeithasol. Mae'n cynnwys Cynhadledd Semester Ewrop a'r Gynhadledd Ryng-seneddol ar Sefydlogrwydd, Cydlynu Economaidd a Llywodraethu yn yr Undeb Ewropeaidd.

Y nod yw cynyddu goruchwyliaeth ddemocrataidd ar lywodraethu economaidd yr UE ac mae'n rhoi cyfle i gyfnewid gwybodaeth am arferion gorau wrth weithredu cylchoedd Semester.

Parhau Darllen

Bancio

#Cryptocurrencies: I ddefnyddio neu wrthod?

cyhoeddwyd

on

Ar Dachwedd mae 29 bitcoin wedi cracio cofnod arall trwy gyrraedd $ 11 000 yn y pris. Mae'r arian cyfred digidol mwyaf wedi codi i swm anhygoel o fwy na 1,000 y cant eleni. Mae hyn wedi cynyddu cyfalafu cryptocurrencies cyfanswm i $ 300 biliwn, gan gynnwys cyfalafu $ 161bn bitcoin. Yr ail arian digidol mwyaf Etherium sy'n berchen ar $ 46bn arall o'r gyfran gyfan.

Mae'r gyfradd twf cryptocurrencies sy'n tyfu erioed yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag ymgyrchoedd codi arian digidol (offrymau arian cychwynnol, ICO). Cynhaliwyd mwy na 200 ohonynt yn ystod misoedd 10 o 2017, gyda chyfanswm y buddsoddiadau o gwmpas $ 3.5bn.

hysbyseb

Mae cyrff rheoleiddiol yn talu mwy o sylw gan fod nifer y trafodion blociau yn cynyddu ar lefel genedlaethol a thrawswladol. Mae sefyllfa fyd-eang mewn perthynas â'r arian digidol ychydig yn amrywio: Gibraltar, Ynys Manaw, Ynysoedd y Cayman, a Mauritius yw'r partiswyr agored y datblygiad cryptocurrencies, tra bod eraill fel Tsieina, De Corea a Fietnam yn gwahardd cylchrediad mewnol o arian digidol.

Nid yw'r Undeb Ewropeaidd wedi datblygu ymagwedd gyffredin eto tuag at reoleiddio arian cyfred a threfniadau ICO, ond mae cyrff cenedlaethol ac Ewropeaidd yn ystyried datblygu fframweithiau diogelwch twyll a dyfalu am fuddsoddwyr preifat a gwariant economïau cenedlaethol.

Meddai llywodraethwr Banc y Ffrainc, Francois Villeroy de Galhau ym mis Mehefin na all sefydliad cyhoeddus ddarparu hyder Bitcoin, yn golygu bod y rhai sy'n defnyddio cryptocurrencies heddiw yn gwneud hynny ar eu pen eu hunain. Disgrifiodd Carl-Ludwig Thiele, aelod o fwrdd Bundesbank, arian cyfred digidol a Bitcoin fel mwy o plaything hapfasnachol na ffurf taliad. Ar yr un pryd, mae'r Bundesbank wedi bod yn astudio'r broses o gymhwyso technoleg blockchain yn ei systemau talu oherwydd i'r gyfarwyddeb PSD2 ddod i rym. Crëodd De Nederlandsche Bank, banc canolog yr Iseldiroedd, gyda'i cryptocurrency ei hun o'r enw DNBcoin ar gyfer cylchrediad mewnol i ddeall sut mae'n gweithio ac yna dywedir bod blocynnau yn berthnasol yn naturiol o fewn y system trafodion ariannol.

hysbyseb

Soniodd Ewald Nowotny, aelod o gyngor llywodraeth y Banc Canolog Ewropeaidd, a grybwyllwyd ym mis Tachwedd bod deddfwrwyr a bancwyr canolog yn trafod y modelau o reoleiddio cryptocurrencies. Fodd bynnag, mae'r fframweithiau cyfreithiol gwirioneddol yn darparu ar gyfer gohebiaeth prosiectau ICO â rheoleiddio ariannol a buddsoddi. Amlygodd yr Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewropeaidd (ESMA) y risgiau sy'n gysylltiedig â'i ddatganiadau ar gyfer buddsoddwyr a chwmnïau.

"Mae'r mecanweithiau sy'n caniatáu i cryptoinvestors asesu risgiau posibl mewn perthynas â phrosiectau'r ICO. Y mwyaf arwyddocaol ohonynt yw asesiad cydymffurfiad cychwynnol y prosiect sy'n cynnig darnau arian i'r gofynion rheoliadol, gan gynnwys cyfarwyddebau fel 2003/71 / EC (cyfarwyddeb Prosbectws), 2015/849 / EP (Pedwerydd Cyfarwyddeb Gwyngalchu Arian), 2004/39 / EC (Cyfarwyddeb Marchnadoedd mewn offerynnau ariannol - MiFID), 2011/61 / EU (Cyfarwyddeb Rheolwyr Cronfeydd Buddsoddi Amgen - AIFMD), "esboniodd Alexander Zaitsev, cyfarwyddwr gweithredol y Threesixty Elements, cwmni buddsoddi SA sy'n dod â RAISON i'r farchnad Ewropeaidd, y platfform symudol wedi'i seilio ar AI sydd wedi'i gynllunio i drin buddsoddiadau a chyllid personol.

"Ffactorau eraill a allai gymeradwyo diwydrwydd dyladwy prosiect ICO yw'r tîm ysgutorion arbenigol a'r cynllun gweithredu cam wrth gam manwl a ddisgrifir mewn dogfen bapur gwyn gynhwysfawr," ychwanegodd Zaitsev. "Yn ogystal â hynny, mae'n werth atgoffa bod buddsoddiadau menter yn gysylltiedig â risgiau a phrosiectau sy'n dal addewidion incwm mawr mewn cyfnodau amser byr yw'r rhai sothach a priori. Mae dull rhesymol ac archwiliad cefndir prosiect trylwyr yn hanfodol i sicrhau buddsoddiadau crypto."

Felly, atebolrwydd y datblygwr i'r fframweithiau rheoleiddio ariannol ac ymgysylltu cynghorwyr proffesiynol yw'r rhannau o strategaeth syml a fydd yn sicrhau buddsoddiadau prosiectau ICO Ewropeaidd o fewn system gyfreithiol weithredol yr UE.

Mae chwaraewyr marchnad arian arbenigol rhyngwladol a marchnad arian digidol yn tybio bod y duedd fyd-eang ar gyfer datblygu dull rheoleiddio cyffredin yn ateb anghenion cyfredol ac y gallant chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau buddiannau cryptoinvestors. Yn ôl y prif swyddog gweithredol yn US Global Investors, un o'r cwmnïau buddsoddi technolegol rhyngwladol mwyaf, bydd cymdeithas yn fuan yn rhoi mwy o ymddiriedaeth mewn arian digidol: "Beth mae bitcoin wedi'i wneud, mae wedi deffro pawb i rym y dechnoleg blockchain (yr cyfriflyfr sylfaenol sy'n cefnogi bitcoin), fel e-byst deffrodd pawb i fyny i'r rhyngrwyd. Ar y dechrau nid oedd pobl yn ymddiried yn y rhyngrwyd. "

Parhau Darllen

lywodraethu economaidd

#Eurozone: Rhagolwg economaidd Hydref 2017 - twf parhaus mewn cyd-destun polisi sy'n newid

cyhoeddwyd

on

Mae economi ardal yr ewro ar y trywydd iawn i dyfu ar ei gyflymder cyflymaf mewn degawd eleni, gyda rhagolwg twf CMC go iawn yn 2.2%. Mae hyn yn sylweddol uwch na'r disgwyl yn y gwanwyn (1.7%). Mae economi yr UE yn gyffredinol hefyd yn bwrw golwg ar ddisgwyliadau gyda thwf cadarn o 2.3% eleni (i fyny o 1.9% yn y gwanwyn).

Yn ôl ei Ragfyriad yr Hydref a ryddhawyd ar 9 Tachwedd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn disgwyl i dwf barhau yn ardal yr ewro ac yn yr UE yn 2.1% yn 2018 ac yn 1.9% yn 2019 (Gwanwyn Rhagolwg: 2018: 1.8% yn ardal yr ewro, 1.9% yn yr UE).

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ym mhob iaith yma.

Mae Rhagolwg Economaidd 2017 yr Hydref ar gael yma.

hysbyseb

Mae sylwadau'r Comisiynydd Moscovici ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd