Cysylltu â ni

Busnes

Trethiant: Astudiaeth yn cadarnhau biliynau ar goll yn y bwlch TAW

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Treth ar WerthCollwyd amcangyfrif o X 177 biliwn mewn refeniw TAW oherwydd diffyg cydymffurfio neu ddiffyg casglu yn 2012, yn ôl yr astudiaeth bwlch TAW ddiweddaraf a gyhoeddwyd gan y Comisiwn heddiw (23 Hydref). Mae hyn yn cyfateb i 16% o gyfanswm y refeniw TAW disgwyliedig o aelod-wladwriaethau 261. Mae'r astudiaeth bwlch TAW yn nodi data manwl ar y gwahaniaeth rhwng swm y TAW sy'n ddyledus a'r swm a gasglwyd mewn gwirionedd mewn aelod-wladwriaethau 26 yn 2012. Mae hefyd yn cynnwys ffigurau wedi'u diweddaru ar gyfer y cyfnod 2009-11, i adlewyrchu mireinio'r fethodoleg a ddefnyddiwyd. Cyflwynir y prif dueddiadau yn y bwlch TAW hefyd, ynghyd â dadansoddiad o effaith yr hinsawdd economaidd a phenderfyniadau polisi ar refeniw TAW.

Dywedodd y Comisiynydd Trethiant Algirdas Šemeta: "Mae'r bwlch TAW yn ei hanfod yn arwydd o ba mor effeithiol - neu beidio - mae mesurau gorfodi a chydymffurfio TAW ledled yr UE. Mae ffigurau heddiw yn dangos bod llawer mwy o waith i'w wneud. Ni all aelod-wladwriaethau fforddio colledion refeniw o'r raddfa hon. cynyddu eu gêm a chymryd camau pendant i ail-gipio'r arian cyhoeddus hwn. Mae'r Comisiwn, o'i ran, yn parhau i ganolbwyntio ar ddiwygio'r system TAW yn sylfaenol, i'w gwneud yn fwy cadarn, yn fwy effeithiol ac yn llai tueddol o dwyll. "

Y bwlch TAW yw'r gwahaniaeth rhwng y refeniw TAW disgwyliedig a'r TAW a gesglir mewn gwirionedd gan awdurdodau cenedlaethol. Er bod diffyg cydymffurfio yn sicr yn cyfrannu'n sylweddol at y diffyg refeniw hwn, nid dim ond twyll yw'r bwlch TAW. Mae TAW nas talwyd hefyd yn deillio o fethdaliadau a methdaliadau, gwallau ystadegol, taliadau hwyr ac osgoi cyfreithiol, ymhlith pethau eraill.

hysbyseb

Yn 2012, cofnodwyd y bylchau TAW isaf yn yr Iseldiroedd (5% o'r refeniw disgwyliedig), y Ffindir (5%) a Lwcsembwrg (6%). Roedd y bylchau mwyaf yn Romania (44% o'r refeniw TAW disgwyliedig), Slofacia (39%) a Lithwania (36%). Gostyngodd un ar ddeg o aelod-wladwriaethau eu Bwlch TAW rhwng 2011 a 2012, tra gwelwyd 15 yn cynyddu. Dangosodd Gwlad Groeg y gwelliant mwyaf rhwng 2011 (€ 9.1bn) a 2012 (€ 6.6bn), er ei bod yn dal i fod yn un o'r aelod-wladwriaethau sydd â bwlch TAW uchel (33%).

Cefndir

Mae'r astudiaeth bwlch TAW yn cael ei hariannu gan y Comisiwn fel rhan o'i waith i ddiwygio'r system TAW yn Ewrop ac atal twyll treth ac osgoi talu treth. Mae mynd i'r afael â'r bwlch TAW yn gofyn am ymagwedd aml-bwrpas.

hysbyseb

Yn gyntaf, safiad llymach yn erbyn osgoi talu, a gorfodi cryfach ar lefel genedlaethol, yn hanfodol. Mae diwygio'r TAW a lansiwyd ym mis Rhagfyr 2011 eisoes wedi darparu offer pwysig i sicrhau gwell amddiffyniad yn erbyn twyll TAW (gweler IP / 11 / 1508). Er enghraifft, y Mae Mecanwaith Ymateb Cyflym, a fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2013, yn caniatáu i aelod-wladwriaethau ymateb yn gyflymach ac yn fwy effeithiol i achosion twyll TAW ar raddfa fawr (gweler IP / 12 / 868).

Yn ail, yr hawsaf yw'r system, yr hawsaf yw hi i drethdalwyr gydymffurfio â'r rheolau. Felly, mae'r Comisiwn wedi canolbwyntio'n fwriadol ar wneud y system TAW yn haws i fusnesau ledled Ewrop. Er enghraifft, daeth mesurau newydd i hwyluso anfonebu electronig a darpariaethau arbennig ar gyfer busnesau bach i rym yn 2013 (gweler IP / 12 / 1377), a'r datganiad TAW safonol arfaethedig (gweler IP / 13 / 988) yn lleihau'r baich gweinyddol ar fusnesau trawsffiniol yn sylweddol. O 1 Ionawr 2015, bydd 'Siop Un Stop' yn dod i rym ar gyfer busnesau e-wasanaethau a thelathrebu. Bydd hyn yn hyrwyddo mwy o gydymffurfiad trwy symleiddio gweithdrefnau TAW yn fawr ar gyfer y busnesau hyn a'u galluogi i ffeilio un ffurflen TAW ar gyfer eu holl weithgareddau ledled yr UE (gweler. IP / 12 / 17).

Yn drydydd, mae angen i aelod-wladwriaethau foderneiddio eu gweinyddiaethau TAW er mwyn lleihau'r bwlch TAW. Er enghraifft, rhoddir sylw i fesurau posibl i wella gweithdrefnau yn yr adroddiad ar weithdrefnau casglu a rheoli TAW ar draws yr aelod-wladwriaethau, yng nghyd-destun adnoddau'r UE ei hun, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2014 (gweler EXME 14 / 12.02).

Yn olaf, mae angen i aelod-wladwriaethau ddiwygio eu systemau treth cenedlaethol mewn ffordd sy'n hwyluso cydymffurfio, yn atal osgoi talu ac osgoi, ac yn gwella effeithlonrwydd casglu trethi. Mae'r Comisiwn wedi rhoi arweiniad clir yn hyn o beth drwy'r argymhellion sy'n benodol i'r wlad.

Mwy o wybodaeth

Mae'r adroddiad llawn ar gael yma.
MEMO / 14 / 602
Hafan y Comisiynydd Šemeta
Dilynwch y Comisiynydd Šemeta ar Twitter: @ASemetaEUAtodiad 1: Amcangyfrifon bwlch TAW yn ôl aelod-wladwriaeth

Amcangyfrifon Bwlch TAW 3.1, 2011-2012

2011

2012

Gwlad

Refeniw

VTTL

TAW Bwlch

Bwlch TAW%

Refeniw

VTTL

TAW Bwlch

Bwlch TAW%

AT

23,447

27,009

3,563

13%

24,563

27,807

3,244

12%

BE

26,019

29,669

3,650

12%

26,896

29,887

2,991

10%

BG

3,362

4,434

1,073

24%

3,739

4,697

957

20%

CZ

11,246

13,602

2,356

17%

11,377

14,644

3,267

22%

DE

189,920

211,834

21,914

10%

194,040

215,997

21,957

10%

DK

23,870

25,916

2,047

8%

24,422

26,563

2,141

8%

EE

1,363

1,577

214

14%

1,508

1,763

255

14%

ES

56,009

68,913

12,904

19%

56,125

68,537

12,412

18%

FI

17,020

17,913

893

5%

17,640

18,545

905

5%

FR

140,558

163,417

22,859

14%

142,499

168,082

25,583

15%

GR

15,028

24,213

9,185

38%

13,713

20,364

6,651

33%

HU

8,516

11,252

2,736

24%

9,084

12,055

2,971

25%

IE

9,755

11,093

1,338

12%

10,219

11,482

1,263

11%

IT

98,456

143,916

45,460

32%

95,473

141,507

46,034

33%

LT

2,444

3,820

1,377

36%

2,521

3,957

1,436

36%

LU

2,792

2,937

145

5%

3,064

3,268

204

6%

LV

1,374

2,186

812

37%

1,570

2,389

818

34%

MT

520

733

213

29%

536

777

241

31%

NL

41,610

43,255

1,645

4%

41,699

43,699

2,000

5%

PL

29,843

36,798

6,955

19%

27,881

37,198

9,317

25%

PT

14,265

16,083

1,819

11%

13,995

15,223

1,228

8%

RO

11,412

20,382

8,970

44%

11,212

20,053

8,841

44%

SE

36,631

38,043

1,412

4%

37,861

40,748

2,886

7%

SI

2,996

3,277

282

9%

2,889

3,160

270

9%

SK

4,711

7,015

2,304

33%

4,328

7,114

2,787

39%

UK

130,683

145,724

15,041

10%

142,943

159,501

16,557

10%

Cyfanswm

(UE-26)

903,848

1,075,015

171,167

16%

921,798

1,099,018

177,220

16%

Ffynonellau: Eurostat (refeniw); Cyfrifiadau eich hun. Ffigurau mewn miliwn Ewro oni nodir yn wahanol. Ffigurau arian cyfred cenedlaethol ar gyfer gwledydd nad ydynt yn defnyddio'r Ewro wedi'u trosi ar gyfradd gyfnewid gyfartalog yr Ewro (ffynhonnell: Eurostat).

Busnes

Darparwr meddalwedd betio ar gyfer busnes llwyddiannus

cyhoeddwyd

on

Mae NuxGame yn ddarparwr datrysiad a chynhyrchion iGaming sy'n cynnig cyfle i weithredwyr newydd lansio eu gwefan casino / llyfr chwaraeon yn gyflym. Mae'r datrysiad yn darparu mynediad ar unwaith i ystod eang o gynhyrchion casino a betio, gan gynnwys API waled di-dor, platfform Turnkey parod, ac injan betio chwaraeon. Gyda NuxGame, gallwch chi gychwyn casino gamblo ar-lein mewn 48 awr. Mae gan weithredwyr fynediad at yr holl nodweddion hanfodol a'r cynhyrchion gorau gan ddarparwyr o'r radd flaenaf. Yn fwy na hynny, NuxGame partneriaid gyda llawer o ddarparwyr gemau uchel eu parch, gan ganiatáu i gasinos gynnig casgliad trawiadol o gemau yn eu lobïau.

Datrysiadau NuxGame

Mae gan NuxGame dri datrysiad blaenllaw ar gyfer y rhai sy'n edrych i ddechrau casino a llyfr chwaraeon ar-lein, fel y dangosir isod.

 1. Turnkey

Mae Turnkey yn blatfform dosbarth uchel sydd wedi'i gynllunio i gynnig gwefan gamblo fodern lluniaidd mewn 48 awr. Mae'r datrysiad parod yn caniatáu i weithredwyr casino uchelgeisiol lansio eu platfform gyda'r holl offer a nodweddion gofynnol. Heblaw am ei setup cyflym, mae Turnkey yn cynnig yr holl gemau mawr, darparwyr, brandio wedi'u personoli, a llu o ddulliau talu cyffredinol. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys yr holl integreiddiadau hanfodol, gan gynnwys meddalwedd betio chwaraeon, slotiau fideo, casinos byw, gemau bwrdd, chwaraeon fideo, ac ati. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â NuxGame, trafod y telerau gyda'r cynrychiolydd, a lansio'ch platfform.

hysbyseb
 1. APIs di-dor

Bydd gweithredwyr yn cael naill ai APIs betio casino neu chwaraeon. Mae dangosfwrdd hawdd ei ddefnyddio yn cysylltu NuxGame a gwefan y cleient, fel y gallwch chi ychwanegu a dileu nodweddion yn hawdd. Mae gan y dangosfwrdd iFrame hawdd ei ddefnyddio amryw o offer defnyddiol sy'n caniatáu rheoli'r cynnwys yn gyflym ac yn hawdd. Er enghraifft, gall gweithredwyr ddefnyddio'r API ods chwaraeon i ddarparu ods cystadleuol, gan ganiatáu i chwaraewyr ddechrau betio heb unrhyw gamau pellach.

 1. Peiriant Chwaraeon

Mae injan chwaraeon NuxGame yn ddatrysiad syml a hawdd ei ddefnyddio sy'n caniatáu ychwanegu modiwl betio chwaraeon i'ch gwefan neu lansio llyfr chwaraeon eich hun o'r dechrau. Mae'n caniatáu addasu 100% ac mae'n ddelfrydol ar gyfer gweithredwyr ar unrhyw raddfa - brandiau mawr sefydledig ac entrepreneuriaid preifat sydd ond yn dod i mewn i'r farchnad betio. Fe gewch chi gynnyrch craidd dibynadwy sy'n eich galluogi i adeiladu porth betio unigryw sy'n cynnwys ods sefydlog cyn y gêm, gemau byw, aml-betiau (cyfuniadau bet), rheoli risg, a rheoli brand. Bydd eich chwaraewyr hefyd yn mwynhau mynediad ar unwaith i filoedd o farchnadoedd ar draws chwaraeon poblogaidd fel pêl-droed, pêl-fasged, tenis, golff, hoci, ac ati.

Cynhyrchion NuxGame

Mae'r NuxGame nifer o gynhyrchion iGaming o'r radd flaenaf er budd eu cleientiaid. Isod mae trosolwg o'r pum prif gynnyrch yr ydym yn argymell ichi eu defnyddio yn lle adeiladu gwefan o'r dechrau.

hysbyseb
 1. Casino Ar-lein - Mae platfform NuxGame yn cynnig mynediad ar unwaith i gemau casino poblogaidd. Gallwch chi ddechrau cynnig slotiau fideo gan ddarparwyr o'r radd flaenaf, gan gynnwys peiriannau ffrwythau clasurol, jacpotiau, megaffyrdd, gemau safonol ar thema pum rîl, a llawer mwy. Yn ogystal â slotiau, mae'r datrysiad yn cynnwys gemau bwrdd fel blackjack, roulette, baccarat, a poker. Fe gewch chi gemau gan Habanero, Endorphina, Pariplay, Spinmatic, Pragmatic Play, Tom Horn Gaming, Playson, Boongo, 1X2, Platipus, Evoplay, Push Gaming, Yggdrasil, Relax Gaming, One Touch, a mwy.
 2. Sportsbook - Mae NuxGame yn cael ei gydnabod yn eang am ei beiriant chwaraeon, sy'n cynnig mynediad at bob math o betio chwaraeon. Daw'r datrysiad bwci ar-lein gydag offer a nodweddion amrywiol ar gyfer profiad betio cofiadwy. Ymhlith y priodoleddau nodedig mae porthiant data amser real ar gwsmeriaid a betiau, offer rheoli gamblo, integreiddio cyflym, rheoli risg / od, a dulliau talu lluosog. Bydd gan chwaraewyr fynediad i'ch llyfr chwaraeon o fewn 48 awr a byddant yn cael mynediad at betio ar dwrnameintiau a chystadlaethau mawr ledled y byd.
 3. Betio Byw - Mae betio byw yn rhan annatod o unrhyw wefan betio ar-lein. Mae'r rhan fwyaf o weithredwyr yn cynnig ods sefydlog cyn betio a betio byw i chwaraewyr sydd am fanteisio ar ods byw hylif. Mae gan NuxGame feddalwedd betio byw dibynadwy sy'n eich galluogi i ddarparu profiad betio chwaraeon cyflawn. Fe gewch chi addasiadau od amser real i fodloni'r galw cynyddol am ods hyblyg yn y gêm.
 4. Casino Deliwr Byw - Mae casinos delwyr byw yn cynnig rhywbeth agosach i chwaraewyr at y profiad gamblo clasurol ar y tir, ynghyd â grwpwyr bywyd go iawn. Mae NuxGame yn caniatáu ichi ychwanegu'r gemau byw gorau o'r stiwdios mwyaf parchus yn y diwydiant. Gallwch gynnig Blackjacks Live, Roulettes, Baccarat, a Poker. Byddwch hefyd yn cael cynhyrchion deliwr byw poblogaidd eraill, fel Dream Catcher, Monopoly, Craps, Keno, Dice, a llawer mwy. Mae'r datrysiad deliwr byw blaengar yn cynnig stiwdios o'r radd flaenaf gyda ffrydiau ansawdd HD, aml-gamera a gosodiadau chwaraewr greddfol.
 5. Chwaraeon Rhithiol - Mae chwaraeon rhithwir wedi gweld twf aruthrol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Pan nad oes chwaraeon bywyd go iawn ar hyn o bryd i betio arno, gall eich chwaraewyr bob amser edrych am rywbeth diddorol yn yr adran hon gan fod digwyddiadau chwaraeon bywyd yn aml iawn. Daw NuxGame Turnkey gyda meddalwedd chwaraeon rhithwir sy'n cynnig efelychiadau o gemau poblogaidd yn seiliedig ar RNG, fel pêl-droed, pêl-fasged, rasio ceffylau, a mwy. Yn wahanol i betio chwaraeon rheolaidd ac eSports, mae chwaraeon rhithwir ar gael 24/7, sy'n fudd mawr.

Manteision NuxGame

Mae manteision defnyddio NuxGame yn eithaf syml, yn enwedig i weithredwyr sydd am lansio eu gwefannau gamblo. Heb atebion fel Turnkey, byddai'n rhaid i chi adeiladu popeth o'r dechrau a chwblhau'r holl integreiddiadau gofynnol, sy'n cymryd llawer o amser, yn ddrud ac yn llethol. Dyma rai manteision defnyddio NuxGame ar gyfer eich busnes gamblo.

 • Ystod Eang o Gemau - Mae NuxGame wedi partneru â datblygwyr gemau casino blaenllaw fel Pariplay, Pragmatic Play, TVBet, Ezugi, Evolution, Golden Race, Habanero a llawer o rai eraill. Bydd gennych lobi gêm drawiadol gyda'r holl ffefrynnau ffan (slotiau, blackjacks, roulettes, poker, deliwr byw, ac ati).
 • Llyfr Chwaraeon Anferthol - Mae'r injan chwaraeon yn cynnig mynediad i filoedd o farchnadoedd ar draws pob math o chwaraeon a thwrnameintiau mawr ledled y byd. Gallwch gynnwys betiau ar bêl-droed, hoci, tenis, criced, badminton, rygbi, golff, rasio, beicio, nofio, eSports, a mwy.
 • Cymorth 24 / 7 - Mae holl gleientiaid NuxGame yn cael cefnogaeth o gwmpas y cloc, felly gallwch ddatrys unrhyw fater i roi'r profiad gamblo gorau i'ch chwaraewyr. Daw'r ateb hefyd gyda rheolwr personol i'ch helpu chi i lywio materion mewn amser real a Seilwaith Cwmwl Amazon.
 • Gweithredu Cyflym - Un o brif fanteision defnyddio datrysiad NuxGame a Turnkey yw'r cyfle i weithredu'ch busnes o fewn 48 awr. Fe gewch chi blatfform parod sy'n cynnwys meddalwedd llyfr chwaraeon, meddalwedd casino, meddalwedd betio byw, betio chwaraeon rhithwir, a mwy.
 • Symudol-Gyfeillgar - Mae datrysiad a chynhyrchion NuxGame wedi'u optimeiddio'n llawn ar gyfer effeithlonrwydd symudol a gweithio ar draws dyfeisiau Android ac iOS. Gallwch chi lansio casino a llyfr chwaraeon sy'n gyfeillgar i ffonau symudol sy'n gydnaws â phorwyr ffôn modern. Mae'r datrysiad hefyd wedi'i optimeiddio o fewn apiau casino symudol pwrpasol.

Crynodeb

Mae NuxGame yn ddatrysiad effeithlon i entrepreneuriaid newydd sy'n ystyried cychwyn busnes gamblo / betio ar-lein. Mae'r ateb yn cynnig platfform parod i'w lansio sy'n barod i ddechrau derbyn cofrestriadau a betiau arian go iawn. Mae hefyd yn hynod ddiogel ac yn cynnwys rheolwyr cyfrifon personol a chymorth i gwsmeriaid 24/7. Bydd gan eich chwaraewyr fynediad i'r gemau casino gorau a'r marchnadoedd betio poblogaidd a chwaraeon.

Parhau Darllen

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf honnodd erthygl yn y cyhoeddiad Politico Europe fod gan Gohebydd yr UE cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Europe ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd