Cysylltu â ni

Economi

Cymorth gwladwriaethol: Comisiwn yn cymeradwyo creu datblygiad Portiwgaleg sefydliad ariannol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

timthumbMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad bod cynlluniau Portiwgaleg ar gyfer sefydlu sefydliad ariannol (y Instituição Financeira de Desenvolvimento, IFD), yn unol ā rheolau cymorth gwladol yr UE. Y IFD, a ariennir gan y wladwriaeth Portiwgaleg a Chronfeydd Strwythurol Ewropeaidd a Buddsoddiad (ESIF), bydd yn rheoli daliad neu gronfeydd arbenigol ac yn darparu busnesau bach a chanolig gyda mynediad at gyllid ar sail cyd-fuddsoddi gyda buddsoddwyr preifat. Yn benodol, canfu'r Comisiwn y byddai'r mesur yn mynd i'r afael methiannau yn y farchnad sy'n llesteirio busnesau bach a chanolig mynediad at gyllid, heb ystumio'r gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl yn ormodol.

Ym mis Awst 2014, hysbysodd Portiwgal i'r Comisiwn yn bwriadu creu y IFD, y mae ei gychwyn cyfalaf o € 100 miliwn yn cael ei danysgrifio yn llawn gan y wladwriaeth Portiwgaleg. Portiwgal wedi ymrwymo i hysbysu unrhyw chwistrelliad cyfalaf pellach i'r IFD i'r Comisiwn ar gyfer craffu cymorth gwladwriaethol.

Bydd y IFD yn rheoli ac yn sianel Strwythurol Ewropeaidd a Chronfeydd Buddsoddi (ESIF) a ddyrennir i Bortiwgal ar gyfer 2014 2020- ariannu cyfnod, yn ogystal ag ad-daliadau o raglenni a ariennir gan ESIF. Bydd yr IFD yn rheoli cronfeydd daliannol neu gronfeydd arbenigol, gyda chyd-fuddsoddi gan fuddsoddwyr preifat, gyda'r nod o fynd i'r afael â methiannau yn y farchnad gan amharu ar fynediad busnesau bach a chanolig i ddyled, ecwiti a chyllid lled-ecwiti. Nid yw'r penderfyniad presennol yn ymdrin ag unrhyw weithgareddau eraill yr IFD, y gellir codi tâl arnynt yn y dyfodol, ac y gallai fod angen eu hysbysu i'r Comisiwn i'w cymeradwyo.

hysbyseb

Asesir y Comisiwn mesur hwn o dan Erthygl 107 (3) (c) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n caniatáu rhoi cymorth i gefnogi datblygiad gweithgareddau economaidd penodol. Canfu'r Comisiwn yn arbennig bod y mesur yn ddull priodol a chymesur o ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig lle mae methiant y farchnad yn cael ei ddangos. Bydd afluniadau y gystadleuaeth yn cael ei gyfyngu gan y bydd y IFD fod yn chwaraewr cyfanwerthu sy'n darparu ariannu trwy gyfryngwyr ariannol eraill a bydd yn cynhyrchu cyd-fuddsoddi gan fuddsoddwyr preifat.

O ystyried bod y farchnad ar gyfer ariannu busnesau bach a chanolig, ac yn arbennig y cwmpas y methiannau yn y farchnad a all esblygu, mae'r Comisiwn wedi rhoi cymeradwyaeth tan 31 2020 Rhagfyr. Gall hyn fod yn hir yn dilyn ailasesiad.

Cefndir

hysbyseb

Bydd y IFD yn ddarostyngedig i gyfraith bancio Portiwgaleg a goruchwylio gan y Banc Portiwgal. Mae ganddo drwydded i weithredu fel sefydliad ariannol, yn hytrach na sefydliad credyd, ac o ganlyniad ni fydd yn cael ei ganiatáu i gymryd adneuon.

Wrth gynnal ei gweithgareddau, bydd IFD llym yn dilyn y Cytundeb Partneriaeth rhwng ESIF Portiwgal a'r Comisiwn (gweler IP / 14 / 885), Mae'r rhaglenni gweithredol perthnasol a'r rheolau sy'n berthnasol i'r defnydd o ESIF, sy'n dwyn i gof y gofyniad i gydymffurfio â'r rheolau cymorth y wladwriaeth.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad presennol fod ar gael o dan rhif yr achos SA.37824 yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar y wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd