Cysylltu â ni

lywodraethu economaidd

Mesur canlyniadau gwariant yr UE, nid dim ond camgymeriadau talu, yn dweud Aelodau Seneddol Ewropeaidd rheoli cyllidebol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

belgaimage-60326960_euroRheolaeth gyllidebol

Dylai cyfrifon yr UE fesur cyflawniadau prosiectau a ariennir gan yr UE, ac nid dim ond gwallau talu, dywedodd ASE y Pwyllgor Rheoli Cyllidebol sy'n trafod adroddiad blynyddol Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) ar wariant yr UE yn 2013 ar ddydd Mercher (5 Tachwedd). Mae data gan aelod-wladwriaethau ar sut maen nhw'n gwario cronfeydd yr UE yn rhy aml yn annibynadwy, ychwanegon nhw. Mae cyflwyniad ECA yn nodi dechrau ymarfer 'rhyddhau' 2013 lle mae'r Senedd yn fetio gwariant. Y gyfradd wallau gyffredinol yn 2013 oedd 4.7%, ychydig yn is na 2012.

"Fel rheol, dim ond blaen y mynydd iâ yw afreoleidd-dra taliadau mewn prosiect. Yn fwyaf tebygol mae problemau sylfaenol yn ei berfformiad hefyd," meddai Ingeborg Grässle (EPP, DE), yr ASE sy'n gyfrifol am wirio gwariant mewn meysydd y mae'r Ewropeaidd ar eu cyfer. Y Comisiwn oedd yn gyfrifol.

hysbyseb

Er bod y gyfradd wallau gyffredinol amcangyfrifedig wedi gostwng o 4.8% yn 2012 i 4.7% yn 2013, mae'n dal yn llawer uwch na'r trothwy 2% y gallai ECA ddosbarthu taliadau yn ddi-wall.

Er bod y Comisiwn Ewropeaidd yn gyfrifol yn gyfreithiol am wariant yn gyffredinol, mae 80% o holl arian yr UE mewn gwirionedd yn cael ei reoli a'i dalu'n lleol gan aelod-wladwriaethau a'u hawdurdodau. Ad-delir y gwariant hwn yn ddiweddarach gan yr UE.

Gwiriwch ba arian yr UE sy'n ei brynu

hysbyseb

Pwysleisiodd yr Aelodau Seneddol yr angen i wirio canlyniad gwirioneddol rhaglenni a ariennir gan yr UE. "Mae systemau wedi'u sefydlu i sicrhau cydymffurfiaeth â'r rheolau, ond mae angen inni edrych yn galetach ar yr hyn a wneir mewn gwirionedd gyda'r arian", nododd Petri Sarvamaa (EPP, FI).

Mae'r cyfraddau gwallau uchaf yn dal i fod mewn gwariant rhanbarthol a fferm

Mae'r rhan fwyaf o ardaloedd sy'n agored i wall yn dal yn bolisi rhanbarthol (6.9% yn 2013, i fyny o 6.8% yn 2012) a datblygu gwledig (6.7% yn 2013, i lawr o 7.9% yn 2012). Mae'r ddau wlad yn cael eu rheoli gan yr aelod-wladwriaethau eu hunain.

Mewn gwariant datblygu gwledig, yr oedd y gyllideb yn € 13.7 biliwn ar ei gyfer, roedd y rhan fwyaf o wallau oherwydd methiannau i barchu gofynion cymhwyster, tra bod y polisi rhanbarthol, gyda chyllideb o € 43.6bn, roedd camgymeriadau difrifol mewn caffael cyhoeddus, yn adrodd yr ECA. Y gyfradd gwallau mewn gwariant amaethyddiaeth, yr oedd y gyllideb yn € 45 biliwn yn 2013, oedd 3.6%.

Gwell gwiriadau cenedlaethol sydd eu hangen

"Pe bai'r aelod-wladwriaethau wedi gwneud yr hyn y dylent ei gael i atal ceisiadau ad-daliad afreolaidd rhag cael eu cyflwyno, byddai'r gyfradd wallau wedi bod yn llawer is mewn sawl maes," meddai Llywydd yr ECA, Vítor Manuel da Silva Caldeira. Nododd ASEau hefyd fod y data a ddarperir gan aelod-wladwriaethau ar eu gwariant yn aml yn annibynadwy.

Cefndir

Mae cyflwyniad adroddiad blynyddol yr ECA yn nodi lansiad ffurfiol y weithdrefn "rhyddhau", lle mae'r Senedd yn asesu a yw arian yr UE yn cael ei wario'n gywir. Mae camgymeriadau yn gamgymeriadau anfwriadol mewn gweinyddiaeth, na ddylai fod yn gyfystyr â thwyll.

Bydd y weithdrefn 2013 yn dod i ben gyda phleidlais llawn yn Ebrill 2015. Mae'r ASEau sy'n gyfrifol am asesu gwariant gan y gwahanol sefydliadau fel a ganlyn:

  • Ingeborg Grässle (EPP, DE) - Comisiwn Ewropeaidd
  • Martina Dlabajová (ALDE, CZ) - Cronfa Datblygu Ewrop
  • Gilles Pargneaux (S&D, FR) - Senedd Ewrop
  • Ryszard Czarnecki (ECR, PL) - Cyngor Ewropeaidd, Cyngor, Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd, Llys Cyfiawnder, Llys yr Archwilwyr, Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol, Pwyllgor y Rhanbarthau, Ombwdsmon Ewropeaidd, Goruchwyliwr Diogelu Data Ewropeaidd, asiantaethau
  • Ryszard Czarnecki (ECR, PL) a Mr Anders Primdahl Vistisen (ECR, DK) - ymgymeriadau ar y cyd

Yn y gadair: Ingeborg Grässle

Adroddiad blynyddol ECA 2013
Tudalen ECA ar gyflwyniad yr adroddiad

Pwyllgor Rheoli Cyllidebol

lywodraethu economaidd

Mae'r trafodaethau'n cychwyn ymhlith ASEau ac ASau cenedlaethol ar #EconomicGovernance

cyhoeddwyd

on

Yn yr agoriad, dan gadeiryddiaeth Cadeirydd y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol, Irene Tinagli (S&D, IT), gwelwyd ymyriadau gan wleidyddion gorau Ewrop yn arwain gweithrediad llywodraethu economaidd a'i ddiwygiadau.

Amlygodd Tinagli y meysydd lle mae cynnydd yn fwyaf dybryd ac y mae Senedd Ewrop yn gweithio arno, gan gynnwys cwblhau'r undeb bancio ac undeb y marchnadoedd cyfalaf, diwygio pensaernïaeth llywodraethu economaidd ac yn fwy penodol, gwneud llywodraethu economaidd yn fwy atebol yn ddemocrataidd.

Cyflwynodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Dombrovskis a'r Comisiynydd Gentiloni gynlluniau'r sefydliad i adolygu pensaernïaeth llywodraethu economaidd. Nododd Llywydd yr Ewro-grŵp Centeno pa weinidogion cyllid fyddai'n cael eu blaenoriaethu yn ystod y misoedd nesaf. Cyflwynodd Zdravko Marić, cadeirydd presennol ECOFIN, flaenoriaethau Llywyddiaeth Croateg y Cyngor.

hysbyseb

Cyflwynodd Fabio Panetta, aelod o Fwrdd Gweithredol yr ECB hefyd agwedd ariannol Ardal yr Ewro a disgrifiodd y camau y mae'r ECB yn dal i'w hystyried yn angenrheidiol i gyflawni'r undeb economaidd ac ariannol (EMU).

Gallwch wylio'r agor dadl yma.

Bydd y cyfarfod yn parhau ddydd Mawrth a dydd Mercher gyda dadleuon ymhlith seneddwyr ar drethi, gwasanaethau ariannol yn ogystal â'r frwydr yn erbyn tlodi a chyllideb hirdymor yr UE (MFF).

hysbyseb

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth am y crynhoad yma, gan gynnwys yr holl ddolenni i wahanol we-ffrydiau'r sesiynau. Mae'r rhaglen yn yma.

Cefndir

Mae Wythnos Seneddol Ewrop, fel y gŵyr y cyfarfod, yn dwyn ynghyd Seneddwyr o bob rhan o’r UE, gwledydd ymgeisydd ac arsylwyr i drafod materion economaidd, cyllidebol a chymdeithasol. Mae'n cynnwys Cynhadledd Semester Ewrop a'r Gynhadledd Ryng-seneddol ar Sefydlogrwydd, Cydlynu Economaidd a Llywodraethu yn yr Undeb Ewropeaidd.

Y nod yw cynyddu goruchwyliaeth ddemocrataidd ar lywodraethu economaidd yr UE ac mae'n rhoi cyfle i gyfnewid gwybodaeth am arferion gorau wrth weithredu cylchoedd Semester.

Parhau Darllen

Bancio

#Cryptocurrencies: I ddefnyddio neu wrthod?

cyhoeddwyd

on

Ar Dachwedd mae 29 bitcoin wedi cracio cofnod arall trwy gyrraedd $ 11 000 yn y pris. Mae'r arian cyfred digidol mwyaf wedi codi i swm anhygoel o fwy na 1,000 y cant eleni. Mae hyn wedi cynyddu cyfalafu cryptocurrencies cyfanswm i $ 300 biliwn, gan gynnwys cyfalafu $ 161bn bitcoin. Yr ail arian digidol mwyaf Etherium sy'n berchen ar $ 46bn arall o'r gyfran gyfan.

Mae'r gyfradd twf cryptocurrencies sy'n tyfu erioed yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag ymgyrchoedd codi arian digidol (offrymau arian cychwynnol, ICO). Cynhaliwyd mwy na 200 ohonynt yn ystod misoedd 10 o 2017, gyda chyfanswm y buddsoddiadau o gwmpas $ 3.5bn.

hysbyseb

Mae cyrff rheoleiddiol yn talu mwy o sylw gan fod nifer y trafodion blociau yn cynyddu ar lefel genedlaethol a thrawswladol. Mae sefyllfa fyd-eang mewn perthynas â'r arian digidol ychydig yn amrywio: Gibraltar, Ynys Manaw, Ynysoedd y Cayman, a Mauritius yw'r partiswyr agored y datblygiad cryptocurrencies, tra bod eraill fel Tsieina, De Corea a Fietnam yn gwahardd cylchrediad mewnol o arian digidol.

Nid yw'r Undeb Ewropeaidd wedi datblygu ymagwedd gyffredin eto tuag at reoleiddio arian cyfred a threfniadau ICO, ond mae cyrff cenedlaethol ac Ewropeaidd yn ystyried datblygu fframweithiau diogelwch twyll a dyfalu am fuddsoddwyr preifat a gwariant economïau cenedlaethol.

Meddai llywodraethwr Banc y Ffrainc, Francois Villeroy de Galhau ym mis Mehefin na all sefydliad cyhoeddus ddarparu hyder Bitcoin, yn golygu bod y rhai sy'n defnyddio cryptocurrencies heddiw yn gwneud hynny ar eu pen eu hunain. Disgrifiodd Carl-Ludwig Thiele, aelod o fwrdd Bundesbank, arian cyfred digidol a Bitcoin fel mwy o plaything hapfasnachol na ffurf taliad. Ar yr un pryd, mae'r Bundesbank wedi bod yn astudio'r broses o gymhwyso technoleg blockchain yn ei systemau talu oherwydd i'r gyfarwyddeb PSD2 ddod i rym. Crëodd De Nederlandsche Bank, banc canolog yr Iseldiroedd, gyda'i cryptocurrency ei hun o'r enw DNBcoin ar gyfer cylchrediad mewnol i ddeall sut mae'n gweithio ac yna dywedir bod blocynnau yn berthnasol yn naturiol o fewn y system trafodion ariannol.

hysbyseb

Soniodd Ewald Nowotny, aelod o gyngor llywodraeth y Banc Canolog Ewropeaidd, a grybwyllwyd ym mis Tachwedd bod deddfwrwyr a bancwyr canolog yn trafod y modelau o reoleiddio cryptocurrencies. Fodd bynnag, mae'r fframweithiau cyfreithiol gwirioneddol yn darparu ar gyfer gohebiaeth prosiectau ICO â rheoleiddio ariannol a buddsoddi. Amlygodd yr Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewropeaidd (ESMA) y risgiau sy'n gysylltiedig â'i ddatganiadau ar gyfer buddsoddwyr a chwmnïau.

"Mae'r mecanweithiau sy'n caniatáu i cryptoinvestors asesu risgiau posibl mewn perthynas â phrosiectau'r ICO. Y mwyaf arwyddocaol ohonynt yw asesiad cydymffurfiad cychwynnol y prosiect sy'n cynnig darnau arian i'r gofynion rheoliadol, gan gynnwys cyfarwyddebau fel 2003/71 / EC (cyfarwyddeb Prosbectws), 2015/849 / EP (Pedwerydd Cyfarwyddeb Gwyngalchu Arian), 2004/39 / EC (Cyfarwyddeb Marchnadoedd mewn offerynnau ariannol - MiFID), 2011/61 / EU (Cyfarwyddeb Rheolwyr Cronfeydd Buddsoddi Amgen - AIFMD), "esboniodd Alexander Zaitsev, cyfarwyddwr gweithredol y Threesixty Elements, cwmni buddsoddi SA sy'n dod â RAISON i'r farchnad Ewropeaidd, y platfform symudol wedi'i seilio ar AI sydd wedi'i gynllunio i drin buddsoddiadau a chyllid personol.

"Ffactorau eraill a allai gymeradwyo diwydrwydd dyladwy prosiect ICO yw'r tîm ysgutorion arbenigol a'r cynllun gweithredu cam wrth gam manwl a ddisgrifir mewn dogfen bapur gwyn gynhwysfawr," ychwanegodd Zaitsev. "Yn ogystal â hynny, mae'n werth atgoffa bod buddsoddiadau menter yn gysylltiedig â risgiau a phrosiectau sy'n dal addewidion incwm mawr mewn cyfnodau amser byr yw'r rhai sothach a priori. Mae dull rhesymol ac archwiliad cefndir prosiect trylwyr yn hanfodol i sicrhau buddsoddiadau crypto."

Felly, atebolrwydd y datblygwr i'r fframweithiau rheoleiddio ariannol ac ymgysylltu cynghorwyr proffesiynol yw'r rhannau o strategaeth syml a fydd yn sicrhau buddsoddiadau prosiectau ICO Ewropeaidd o fewn system gyfreithiol weithredol yr UE.

Mae chwaraewyr marchnad arian arbenigol rhyngwladol a marchnad arian digidol yn tybio bod y duedd fyd-eang ar gyfer datblygu dull rheoleiddio cyffredin yn ateb anghenion cyfredol ac y gallant chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau buddiannau cryptoinvestors. Yn ôl y prif swyddog gweithredol yn US Global Investors, un o'r cwmnïau buddsoddi technolegol rhyngwladol mwyaf, bydd cymdeithas yn fuan yn rhoi mwy o ymddiriedaeth mewn arian digidol: "Beth mae bitcoin wedi'i wneud, mae wedi deffro pawb i rym y dechnoleg blockchain (yr cyfriflyfr sylfaenol sy'n cefnogi bitcoin), fel e-byst deffrodd pawb i fyny i'r rhyngrwyd. Ar y dechrau nid oedd pobl yn ymddiried yn y rhyngrwyd. "

Parhau Darllen

lywodraethu economaidd

#Eurozone: Rhagolwg economaidd Hydref 2017 - twf parhaus mewn cyd-destun polisi sy'n newid

cyhoeddwyd

on

Mae economi ardal yr ewro ar y trywydd iawn i dyfu ar ei gyflymder cyflymaf mewn degawd eleni, gyda rhagolwg twf CMC go iawn yn 2.2%. Mae hyn yn sylweddol uwch na'r disgwyl yn y gwanwyn (1.7%). Mae economi yr UE yn gyffredinol hefyd yn bwrw golwg ar ddisgwyliadau gyda thwf cadarn o 2.3% eleni (i fyny o 1.9% yn y gwanwyn).

Yn ôl ei Ragfyriad yr Hydref a ryddhawyd ar 9 Tachwedd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn disgwyl i dwf barhau yn ardal yr ewro ac yn yr UE yn 2.1% yn 2018 ac yn 1.9% yn 2019 (Gwanwyn Rhagolwg: 2018: 1.8% yn ardal yr ewro, 1.9% yn yr UE).

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ym mhob iaith yma.

Mae Rhagolwg Economaidd 2017 yr Hydref ar gael yma.

hysbyseb

Mae sylwadau'r Comisiynydd Moscovici ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd