Cysylltu â ni

Economi

cyllideb yr UE: Yn gyntaf 2014, yna 2015, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop Pwyllgor Cyllidebau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

10751365_10155002390325107_10155002380345107_1670_1462_bRhaid i roi cyllideb i'r Undeb Ewropeaidd gael blaenoriaeth dros ailddosbarthu adnoddau i aelod-wladwriaethau, meddai ASEau Cyllidebau Pwyllgor ar ddydd Mawrth (11 Tachwedd), ar ôl trydydd ymdrech ddi-ffrwyth i ymgysylltu â Chyngor y Gweinidogion mewn trafodaethau cyllidebol o fewn y terfyn amser swyddogol. Mae ASEau eisiau i'r biliau mwyaf brys ar gyfer 2014 gael eu setlo cyn trafod y gyllideb 2015, ond nid yw'r Cyngor wedi cytuno hyd yn oed ar y gyllideb gyntaf, a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd mor bell yn ôl â mis Mai.

"Mae'n frawychus nad yw'r Cyngor wedi neilltuo unrhyw amser i drafod sut y dylid talu biliau sy'n ddyledus eleni na sut y dylai cyllideb y flwyddyn nesaf edrych, o gofio bod dinasyddion yn cael eu dadrithio fwyfwy gyda'r ffordd y mae Ewrop yn rheoli ei materion. Dim ond mater GNI y mae wedi'i drafod, nad yw'n effeithio ar y gyllideb, "meddai Cadeirydd y Pwyllgor Cyllidebau Jean Arthuis (ALDE, FR), gan gyfeirio at ganlyniad cyfarfod 7 Tachwedd y Cyngor.

"Mae gan y Senedd safbwynt clir a thryloyw ac mae wedi bod yn aros am ymateb y Cyngor. Ac eto mae'r Cyngor wedi methu â chymryd safiad a dim ond tridiau sydd gennym ar ôl i ddod i'r casgliad. Mae hyn yn dangos diffyg parch at ddinasyddion yr UE sy'n fuddiolwyr olaf y gyllideb, "ychwanegodd.

hysbyseb

2014 cyntaf, yna 2015

Yn gyntaf, mae'r Senedd eisiau gwybod sut y bydd biliau heb eu talu yn cael eu talu yn 2014, cyn trafod cyllid newydd ar gyfer prosiectau aelod-wladwriaeth yn 2015.

Mae swm y biliau heb eu talu ar ddiwedd y flwyddyn yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn oherwydd mae llai o arian ar ôl i'w diwallu. Yn 2010, roedd biliau heb eu talu yn dod i € 5 biliwn, gan godi i € 23.4bn ar gyfer 2014 a € 28bn a ragwelwyd erbyn diwedd y flwyddyn hon. O ganlyniad, mae'n rhaid i fentrau bach a chanolig, myfyrwyr, ymchwilwyr, cyrff anllywodraethol yn y sector dyngarol yn ogystal â bwrdeistrefi aros am arian y mae ganddynt hawl berffaith iddo.

hysbyseb

"Ar ddechrau'r ddeddfwrfa newydd hon mae'n rhaid i ni atal twf biliau heb eu talu. Rhaid i adnoddau annisgwyl eleni o ddirwyon o € 5bn fynd i setlo'r rhai mwyaf brys", meddai Arthuis, gan gyfeirio at refeniw annisgwyl o ddirwyon sy'n gysylltiedig â chystadleuaeth. “Nid ydym yn ffanatics - rydym yn syml yn gofyn i’r Cyngor dalu’r hyn a addawodd,” ychwanegodd.

Er mwyn galluogi'r Senedd a'r Cyngor i gau'r trafodaethau cyllidebol ar amser a bwrdd, mae hynny'n golygu atal twf biliau heb eu talu ac i ariannu rhaglenni newydd, galwodd ASEau y Pwyllgor Cyllidebau ar y Cyngor i gyflwyno ei safiad erbyn diwedd Dydd Iau bore, er mwyn caniatáu trafodaeth a chyflwyno cytundeb gan y Dydd Gwener dyddiad cau.

Cefndir

Cynigir cyllideb yr UE gan y Comisiwn Ewropeaidd a phenderfynir arni gan Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn trafodaethau sy'n para am 21 diwrnod. Rhaid i'r canlyniad gael ei gymeradwyo gan y ddau sefydliad cyn y gall Llywydd y Senedd lofnodi'r gyllideb.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd