Cysylltu â ni

Economi

Adroddiad Caritas Newydd: 'Ni fydd Ewrop 2020 yn cyflawni os yw gyrwyr economaidd yn dominyddu'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Caritas_EuropaMae angen i amcanion cymdeithasol Strategaeth Ewrop 2020 fod wrth wraidd polisïau’r UE i adfer hyder dinasyddion, gwrthdroi tueddiadau negyddol cyfredol, a chyflawni cyfiawnder cymdeithasol ac economaidd, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Caritas Europa heddiw (19 Tachwedd). Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y bwlch wrth gyflawni targedau tlodi Ewrop 2020, ac yn annog bod dull cyfannol, sy'n cynnwys rhaglenni a mentrau eraill yr UE, yn cyfrannu tuag at gyflawni amcanion Ewrop 2020, gyda ffocws penodol ar dargedau cymdeithasol.

Mae'r adroddiad, o'r enw Ewrop 2020: Ble Ydym Ni Nawr a Pa Ffordd Ymlaen. 5 mlynedd ar ôl ymrwymo i leihau tlodi a thwf cyflogaeth, yw'r pedwerydd rhifyn blynyddol o Adroddiad Cysgodol Caritas Europa. Mae'r adroddiad yn seiliedig ar brofiadau unigryw, llawr gwlad sefydliadau Caritas a'u staff mewn 27 aelod-wladwriaeth, sy'n dystion i dystiolaethau bywyd pobl sy'n profi tlodi yn Ewrop. Mae eu rhyngweithio dyddiol â phobl mewn angen, yn eu gosod yn dda i ddrafftio argymhellion allweddol i lunwyr polisi cyn yr adolygiad canol tymor o Ewrop 2020.

RHAI ARGYMHELLION ALLWEDDOL I AKERS POLISI

hysbyseb
  • Sicrhau bod amcanion cymdeithasol Ewrop 2020 wrth wraidd polisïau'r UE.
  • Sicrhau bod gan y Strategaeth rôl oruchwylio, gyda mentrau eraill yr UE yn cyfrannu at gyflawni nodau Ewrop 2020, gan gynnwys nodau cymdeithasol.
  • Cymryd mesurau aml-ddimensiwn (trethiant cynaliadwy a systemau cyllidol, incwm, gwasanaethau cymdeithasol, tai, ac ati) er mwyn cyrraedd y targedau tlodi.
  • Cyfrannu at roi diwedd ar greu swyddi ansefydlog, ansicr, gan arwain at dlodi mewn gwaith, gan fod hyn yn atal rhag sicrhau twf economaidd a chyflogaeth.
  • Rhannwch dargedau tlodi ac allgáu cymdeithasol yn flaenoriaethau penodol, megis tlodi plant, tlodi ieuenctid a thlodi mewn gwaith.

Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Caritas Europa, Jorge Nuño Mayer: “Credwn y gall yr adroddiad hwn gyfrannu at yr adolygiad o Ewrop 2020, fel y’i diffiniwyd gan Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd yr wythnos diwethaf. Mae yna hanner degawd o hyd i wneud Ewrop yn fwy cymdeithasol. Chwe blynedd ers dechrau'r argyfwng yn 2008, ychydig iawn o dwf sydd, ac mewn cyferbyniad, mae lefelau dyled enfawr, niferoedd enfawr o ddi-waith, a miliynau o bobl yn byw mewn tlodi. Gyda'r astudiaeth hon, mae Caritas Europa yn dangos ei ymrwymiad i gefnogi gwleidyddion yr UE a gwleidyddion cenedlaethol i adolygu Strategaeth Ewrop 2020 er mwyn cyrraedd ei nodau cychwynnol, yn enwedig y targedau tlodi ”.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth a Materion Cymdeithasol Marianne Thyssen: “Mae nifer yr aelwydydd sy’n dioddef o amddifadedd materol difrifol, dwyster gwaith isel a thlodi mewn gwaith wedi cynyddu’n ddramatig. Mae'r Comisiwn hwn yn bwriadu rhoi cychwyn newydd ar fynd i'r afael â'r heriau cymdeithasol, y rhai sy'n deillio o'r argyfwng a'r rhai sy'n ei ragflaenu. Cytunodd yr Arlywydd Juncker, felly, ar gontract gyda Senedd Ewrop. Mae'r contract hwn yn seiliedig ar fuddsoddiadau, diwygiadau strwythurol a hygrededd cyllidol. "

hysbyseb

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd