Cysylltu â ni

Economi

Annog polisi UE i gefnogi beirianwyr Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

SONY DSCMae llunwyr polisi'r Undeb Ewropeaidd wedi cael eu hannog i gefnogi peirianwyr Ewropeaidd i fynd i'r afael ag ystod o faterion beirniadol. Mae'r rhain yn cynnwys codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r proffesiwn a'r angen am lefelau "digynsail" o arian cyhoeddus.

Gwnaeth ffederasiynau peirianneg mawr Ewrop yr apêl yn a Cynhadledd Diwrnod y Peirianwyr Ewropeaidd ym Mrwsel ar ddydd Iau (20 Tachwedd).

Dyma'r tro cyntaf i'r ffederasiynau ddod at ei gilydd i wneud apêl o'r fath.

hysbyseb

Roedd un pwnc o bwys ar gyfer y digwyddiad - a fynychwyd gan 150 o gyfranogwyr o ddiwydiant, y byd academaidd a sefydliadau proffesiynol - yn canolbwyntio ar sut y gall polisïau’r UE helpu’r proffesiwn i fodloni disgwyliadau cymdeithas.

Ond fe wnaeth y gynghrair, sy'n cynrychioli miliynau o beirianwyr ledled Ewrop, hefyd dynnu sylw at faterion "beirniadol" eraill, gan gynnwys prinder sgiliau peirianneg difrifol mewn llawer o wledydd Ewropeaidd, gan gynnwys yn yr Almaen sydd â diffyg o 60,000 o beirianwyr.

Mae'r DU yn wynebu diffyg o fwy nag 81,000 o bobl â sgiliau peirianneg yn y gweithlu.

hysbyseb

Clywodd y digwyddiad fod y prinder yn atgyfnerthu angen brys i ysbrydoli mwy o bobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd yn y proffesiwn.

Roedd y gynhadledd undydd, y tro cyntaf i gynifer o ffederasiynau peirianneg gwrdd ar yr un pryd, hefyd yn mynd i’r afael â materion amserol eraill, gan gynnwys cydnabod cymwysterau proffesiynol peirianwyr a mwy o symudedd ledled yr UE o fewn y proffesiwn ei hun.

Er gwaethaf symudedd llafur cynyddol dywedwyd bod rhai peirianwyr yn anfodlon gadael eu gwlad eu hunain i weithio mewn gwlad arall.

Atgoffodd Dane Flemming Pedersen, sy'n bennaeth Ffederasiwn Cymdeithasau Ymgynghori Peirianneg Ewrop (EFCA), y gynulleidfa orlawn bod peirianwyr yn dylunio ac yn gweithredu prosiectau mawr ac yn "gwneud cymdeithas yn lle gwell i fyw".

Ychwanegodd: "Felly, mewn byd sydd wedi'i globaleiddio, mae rhyngwladoli a chydnabod trawsffiniol cymwysterau peirianneg yn bwysig ac yn hanfodol i greu dyfodol gwell i gymdeithas. Mae angen cydnabod pwysigrwydd asesu ansawdd eu haddysg gychwynnol a pharhaus."

Cymeradwywyd ei sylwadau gan yr ymgynghorydd peirianneg o Wlad Groeg, Vassilis Economopoulos, a siaradodd yn angerddol am "ryngwladoli" peirianneg, gan ychwanegu: "Mae symudedd rhyngwladol bellach yn rhan arferol o yrfa peiriannydd ac mae'r proffesiwn wedi datblygu offer i hwyluso hyn."

Dywedwyd wrth y drafodaeth bod rheolau newydd yr UE ar gydnabod cyd-gymwysterau wedi'u cyflwyno i helpu i oresgyn hyn.

Cymeradwyodd Jose Manuel Vieira, llywydd Ffederasiwn Cymdeithasau Peirianneg Cenedlaethol Ewrop, obeithion y bydd cyfarwyddeb yr UE yn gwella pethau.

Aeth i'r afael hefyd â "phroblem alwedigaethol" y proffesiwn, gan ychwanegu, "Ffaith syml y mater yw nad yw pobl ifanc, yn gynyddol, yn gweld peirianneg fel opsiwn gyrfa. Mae diffyg peirianwyr ledled Ewrop ac mae hyn yn rhywbeth yr ydym ni angen mynd i'r afael. "

Roedd galwadau hefyd ar aelod-wladwriaethau i weithredu Cyfarwyddeb Caffael Cyhoeddus newydd yr UE yn gyflym, sy'n rhan o becyn o fesurau a fydd yn diwygio caffael y sector cyhoeddus ledled yr UE ac y mae'n rhaid ei weithredu mewn aelod-wladwriaethau gan 17 2016 Ebrill.

Dywedodd Martin Frohn, o Gyfarwyddiaeth Farchnad y Comisiwn Ewropeaidd, wrth y ddadl mai nod deddfwriaeth newydd yr UE oedd “symleiddio” gweithdrefnau caffael a heriodd Pedersen “aelod-wladwriaethau i weithredu’r gyfarwyddeb i gyfraith genedlaethol mor“ gyflym â phosib ”.

Oherwydd "cymhlethdod uchel" gwasanaethau peirianneg a'u technolegau, gall fod yn anodd i awdurdodau caffael gymharu cynnwys cynigion, y mae'r gynghrair yn dweud a all arwain at benderfyniadau yn seiliedig ar y pris isaf yn unig.

Clywodd y gynhadledd, gallai hyn fod yn groes i fuddiannau a bwriadau defnyddwyr ac arwain at ddiffyg ansawdd yn ogystal â disgwyliadau nas cyflawnwyd mewn dylunio a chostau annisgwyl wedi'u gorliwio.

Dywedwyd wrth y gynhadledd fod pawb wedi'u "hamgylchynu" gan gynhyrchion peirianneg a pheirianwyr yn dylunio ac yn gweithredu prosiectau mawr sy'n "gwneud cymdeithas yn lle gwell i fyw ynddo.

Ond er mwyn cwrdd â llawer o heriau a newidiadau amgylcheddol heddiw, mae angen lefelau "digynsail" o arian cyhoeddus a siaradwyr eraill, gan gynnwys y peiriannydd siartredig o Awstria, Klaus Thurriedl, o Gyngor Peirianwyr Sifil Ewrop, wedi galw am fwy o fuddsoddiad ac adnoddau gan lunwyr polisi yn yr UE ac yn genedlaethol. lefel er mwyn helpu peirianwyr i arloesi yn y dyfodol.

Dywedodd fod gan yr UE a llunwyr polisi ran bwysig i'w chwarae wrth gefnogi'r proffesiwn, gan ychwanegu: "Bydd llwyddiant economi Ewrop yn dibynnu ar ein gallu i ddatgloi potensial y sector busnesau bach a chanolig a'n hymdrechion i gefnogi entrepreneuriaeth beirianyddol yn ein gwledydd. . "

Neges allweddol arall a ddaeth i'r amlwg o'r digwyddiad oedd yr angen i godi ymwybyddiaeth gyffredinol o'r proffesiwn, yn anad dim i fynd i'r afael â'r broblem o ostyngiad yn nifer y bobl ifanc sy'n mynd i mewn i beirianneg.

Wrth gymryd rhan mewn dadl bord gron a ddaeth â’r gynhadledd i ben, dywedodd Ulrika Lindstrand, o Sweden, ei bod yn “hanfodol bwysig” codi “gwybodaeth a gwerthfawrogiad y cyhoedd” o beirianwyr ynghyd â’u haddysg, eu pryderon proffesiynol a’u “gallu i ddatrys y problemau sy'n codi mewn byd sy'n newid ".

Meddai: "Rydych chi'n cael y teimlad ein bod ni'n beirianwyr wedi dod bron yn anweledig mewn cymdeithas. Nid yw'r cyhoedd yn ymddangos yn ymwybodol o'r gwaith da y mae'r proffesiwn yn ei wneud."

Ychwanegodd: "Mae dealltwriaeth y cyhoedd o'r proffesiwn peirianneg a'i wyddoniaeth sylfaenol yn bwysig i gefnogi'r galwadau am gyllid, yn ogystal â gwella'r gobaith o fabwysiadu atebion technegol arloesol yn llwyddiannus."

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd