Cysylltu â ni

Economi

Ymagwedd ddyngarol tuag at fudo sydd ei angen yn yr UE 'i amddiffyn ymfudwyr a diogelu eu hawliau'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Sbaeneg RC_Fuerteventura 04 dic 04Yn y gynhadledd 'Hyrwyddo dull dyngarol o fewn Agenda Ymfudo'r Undeb Ewropeaidd' a drefnwyd gan Swyddfa UE y Groes Goch ac a gynhaliwyd gan Bwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop ym Mrwsel ar 20 Tachwedd, siaradwyr lefel uchel o sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd (UE), trafododd y Cenhedloedd Unedig, Cymdeithasau Croes Goch yr UE a sefydliadau cymdeithas sifil eraill sut i hyrwyddo dull dyngarol o fudo o fewn tirwedd wleidyddol a sefydliadol newydd yr UE.

Tynnodd panelwyr sylw at wendidau penodol ymfudwyr trwy gydol y broses fudol, yn ogystal â'r heriau sy'n wynebu gweithwyr dyngarol a chymdeithasol wrth ddarparu cymorth iddynt. Canolbwyntiodd y trafodaethau ar ddwy her enbyd y mae'r UE bellach yn eu hwynebu: yn gyntaf, sicrhau urddas yr holl ymfudwyr, yn enwedig rhai heb eu dogfennu a chynnal eu hawliau a'u mynediad at lwybrau diogel a chyfreithiol i geisio amddiffyniad yn yr Undeb Ewropeaidd. Francesco Rocca, Is-lywydd Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau'r Groes Goch a Chilgant Coch

hysbyseb

Agorodd Is-lywydd Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau’r Groes Goch a Chilgant Coch ac Arlywydd Croes Goch yr Eidal Francesco Rocca y ddadl trwy bwysleisio natur barhaol y ffenomen ymfudo a’r angen i ddod o hyd i atebion gwydn yn seiliedig ar hawliau dynol. "Yr her nawr yw symud o sefyllfa frys i ddull strwythuredig o fudo", meddai. "Dylai agenda ymfudiad yr UE yn y dyfodol gael ei arwain gan reidrwydd dyngarol yn hytrach na buddiannau economaidd. Dylai ganolbwyntio ar leihau gwendidau pob ymfudwr ”.

Laura Corrado o uned Mewnfudo ac Integreiddio cyfarwyddiaeth Materion Cartref y Comisiwn Ewropeaidd

Tanlinellodd Laura Corrado o uned Mewnfudo ac Integreiddio cyfarwyddiaeth Materion Cartref y Comisiwn Ewropeaidd fisâu ailsefydlu a dyngarol fel llwybrau cyfreithiol i'w harchwilio ymhellach. "Bellach, bydd ailsefydlu yn parhau i fod, yn y tymor canolig o leiaf, yn brif lwybr cyfreithiol i bobl sydd angen amddiffyniad rhyngwladol. Dylai aelod-wladwriaethau wneud mwy i ailsefydlu niferoedd mwy o ffoaduriaid", meddai. "Byddwn yn parhau i wthio. , fel cam cyntaf o leiaf, ar gyfer dull mwy cydgysylltiedig ar lefel yr UE o ran materion lloches a fisâu dyngarol, fel y gellir gwneud ceisiadau y tu allan i diriogaeth yr UE ond mae angen ewyllys wleidyddol i symud i'r cyfeiriad hwn ”.

hysbyseb

"Yn 2013, dim ond tua 5000 o bobl a gafodd eu hailsefydlu yn yr UE," meddai Philippa Candler o UNHCR. "Rydym yn annog llywodraethau i gynyddu galluoedd ailsefydlu - mae pob lle ychwanegol yn arbed bywyd," ychwanegodd, gan danlinellu y dylid ystyried cynlluniau noddi preifat hefyd. a bod cynyddu llwybrau cyfreithiol i gael mynediad at ddiogelwch rhyngwladol yn ffordd o fynd i'r afael â masnachu mewn pobl a smyglo.

“Mae angen gweledigaeth gyffredin arnom sy’n rhoi’r dynol wrth wraidd yr holl bolisi,” cadarnhaodd Kashetu Kyenge ASE. “Mae'n ymdrech wleidyddol sy'n gofyn am ddewrder, undod ac uchelgais,” cydnabu.

Kashetu Kyenge, Aelod o Senedd Ewrop

 

Michael Adamson, Prif Swyddog Gweithredol y Groes Goch Brydeinig

 

 

 

 

 

Tynnodd Michael Adamson, Prif Swyddog Gweithredol y Groes Goch Brydeinig, sylw at ddiffygion y system bresennol sy'n aml yn gadael ffoaduriaid yn amddifad heb fawr o gefnogaeth, os o gwbl, ar ôl iddynt gael lloches. Trafododd Adamson deulu ymhellach fel uned gymdeithas sylfaenol sydd â hawl i amddiffyniad a chymorth, a galwodd am gael gwared ar rwystrau beichus, biwrocrataidd i ailuno teuluoedd ledled Ewrop. Ymhellach, tanlinellodd yr angen penodol i gefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed sy'n ffoi o Syria. Mae'n bwysig sicrhau bod ganddynt fynediad effeithiol at weithdrefnau lloches yn yr UE trwy ailsefydlu brys a rhaglenni derbyn dyngarol.

Yna tynnodd y siaradwyr sylw at wendidau penodol ymfudwyr mewn sefyllfa afreolaidd, sydd yn aml oherwydd eu statws yn methu â chyrchu gwasanaethau sylfaenol fel iechyd, addysg, cwnsler cyfreithiol, tai, ac ati. "Rydym yn arsylwi mai mewnfudwyr mewn sefyllfa afreolaidd sy'n perthyn fwyaf grŵp bregus yn ein cymdeithasau ”meddai José Javier Sánchez Espinosa o Groes Goch Sbaen. Tystiodd ymhellach fod yr ofn o gael ei wadu a’i gadw yn rhwystro ymfudwyr rhag arfer eu hawliau. Parhaodd trwy bwysleisio’r heriau wrth estyn allan at ymfudwyr mewn sefyllfa afreolaidd: "yr unig ffordd y gallwn gyrraedd ymfudwyr yw trwy'r gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig". Gorffennodd trwy ddweud mai dim ond dros dro ac fel dewis olaf y dylid defnyddio cadw, a galwodd am ddewisiadau amgen i gadw.

Michele LeVoy, Cyfarwyddwr y Llwyfan ar gyfer Cydweithrediad Rhyngwladol ar Ymfudwyr Heb eu Dogfennu (PICUM)

Parhaodd Michele LeVoy, Cyfarwyddwr y Llwyfan ar gyfer Cydweithrediad Rhyngwladol ar Ymfudwyr heb eu Dogfennu (PICUM) trwy bwysleisio nad yw hyrwyddo hawliau ymfudwyr heb eu dogfennu bellach yn opsiwn ond yn rhwymedigaeth. Ac eto mae gwahaniaethau sylweddol rhwng Aelod-wladwriaethau o ran lefel mynediad at wasanaethau fel gofal iechyd neu addysg. Pwysleisiodd yr angen i ddadbacio a chymhwyso egwyddor y wal dân i sicrhau gwahanu rhwng awdurdodau mewnfudo a gwasanaethau cyhoeddus: "mae angen i ni sicrhau nad yw data am y person heb ei ddogfennu yn cael ei drosglwyddo”.

Jean Lambert, Aelod o Senedd Ewrop

Dywedodd Jean Lambert, Aelod o Senedd Ewrop, fod troseddoli cymorth wedi cynyddu er 2002 a mabwysiadu'r gyfarwyddeb Hwyluso a gyflwynodd bwnc anghyfreithlondeb. Ni ddylid tanseilio'r effaith ar gymdeithas a chydlyniant. "Rydyn ni'n dweud wrth bobl: ni allwch ymarfer eich ysgogiadau dyngarol neu cewch eich troseddoli - mae cyflogwyr, staff meddygol, landlordiaid yn cael eu troi'n swyddogion mewnfudo. Mae angen i ni edrych ar yr hyn y mae hyn yn ei wneud i gymdeithas." Anogodd y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn yr UE a chyfranogwyr y gynhadledd i fyfyrio ar sut mae pobl yn mynd i statws afreolaidd yn y lle cyntaf.

Yn ystod y bore, tynnodd siaradwyr sylw at weithgareddau, rhaglenni a strategaethau pendant i fynd i'r afael â'r heriau hyn, yn ogystal ag argymhellion polisi a wnaed. Fodd bynnag, pwysleisiodd y trafodaethau hefyd yr ymdrechion niferus y mae'n rhaid i ni eu gwneud o hyd ar lefel genedlaethol ac UE i roi'r rhain ar waith yn yr amgylchedd presennol. Mae rhwystrau allweddol yn y cyd-destun ariannol sydd wedi sbarduno toriadau i wasanaethau cymdeithasol, y naratif negyddol yn aml ynghylch ymfudo, a hefyd absenoldeb gweledigaeth gyffredin yr UE ar fudo. Nod y gynhadledd oedd pwysleisio y dylai hyrwyddo dull dyngarol o ymdrin â pholisïau ymfudo fod yn weledigaeth gyffredin inni.

Cefndir

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd