Cysylltu â ni

Economi

Datganiad gan y Comisiwn Ewropeaidd a Banc Canolog Ewrop ar ôl i'r ail genhadaeth wyliadwriaeth ôl-raglen ddod i ben i Iwerddon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ewroYmwelodd timau staff o'r Comisiwn Ewropeaidd a Banc Canolog Ewrop (ECB) ag Iwerddon i gyflawni'r ail genhadaeth gwyliadwriaeth ôl-raglen (PPS) ar 17-21 Tachwedd. Cydlynwyd hyn ag ail genhadaeth monitro ôl-raglen (PPM) yr IMF. Cymerodd y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd ran hefyd yn y cyfarfodydd ar agweddau'n ymwneud â'i System Rhybudd Cynnar.

Mae'r sefyllfa economaidd wedi parhau i wella yn Iwerddon ers diwedd rhaglen cymorth ariannol yr UE / IMF, gyda'r adferiad yn ehangu. Cododd twf economaidd yn gryf yn hanner cyntaf 2014, gyda'r cyfrifon cenedlaethol wedi cysoni â'r llif cadarnhaol blaenorol o ddangosyddion amledd uchel, yn enwedig yn y farchnad lafur. Er bod allforion wedi adlamu'n sylweddol yn hanner cyntaf eleni, mae rhywfaint o ansicrwydd o hyd a yw'r cryfder hwn yn gynaliadwy. Mae ehangu'r adferiad yn cael ei adlewyrchu yn y cadarnhad o gryfhau graddol mewn defnydd preifat ac ehangu buddsoddiad. Mae'r llif diweddar o ddata amledd uchel yn argoeli'n dda ar gyfer gweithgaredd economaidd yn ail hanner eleni. Yn y farchnad dai, mae'r galw cynyddol a'r lefel isel o adeiladu newydd wedi cynyddu prisiau'n gyflym, yn enwedig yn Nulyn. Yn gyffredinol, rhagwelir twf CMC go iawn o 4.6% a 3.6% ar gyfer 2014 a 2015 yn y drefn honno. Mae'r prif risgiau anfantais i'r rhagolygon tymor byr yn gysylltiedig â gwanhau momentwm economaidd yn ardal yr ewro a chynaliadwyedd twf allforio uchel.

Yr arwyddion diweddaraf yw bod diffyg y llywodraeth gyffredinol yn 2014 yn debygol o droi allan ychydig yn uwch na rhagolwg cyllidebol diweddaraf yr awdurdodau o 3.7% o CMC, sydd ymhell o fewn y nenfwd gwreiddiol o 5.1%, ac i lawr o 5.7% o'r CMC yn 2013 Mae'r gwelliant yn adlewyrchu sawl ffactor, yn benodol yr adferiad economaidd cryfach na'r disgwyl, refeniw uwch o elw banc canolog, rhywfaint o atal gwariant a'r adolygiad ar i fyny o CMC ochr yn ochr â'r fethodoleg gyfrifyddu genedlaethol newydd (ESA 2010). Eto i gyd, cynyddodd gor-redeg yn y sector gofal iechyd o'i gymharu â'r llynedd. Disgwylir i'r diffyg ostwng o dan 3% -of-GDP erbyn y flwyddyn nesaf. Byddai targedau diffyg mwy uchelgeisiol ar gyfer 2015 a 2016 yn helpu i ddod â chymhareb dyled-i-GDP uchel iawn y llywodraeth yn gadarn ar lwybr tuag i lawr. Mae angen i'r llywodraeth sefyll yn barod i fabwysiadu mesurau ychwanegol i fynd i'r afael â risgiau cyllidol posibl yn y dyfodol.

hysbyseb

Mae amodau cyllido wedi gwella'n sylweddol. (…) Mae'n hanfodol manteisio i'r eithaf ar yr amodau cyllido ffafriol iawn ar hyn o bryd er mwyn dychwelyd i amgylchedd ariannol arferol.

Mae perfformiad banciau domestig Iwerddon yn parhau i symud ymlaen gyda phroffidioldeb cynyddol. Gyda chanlyniadau asesiad cynhwysfawr yr ECB wedi'u cyhoeddi, gellir bellach ddatblygu ymhellach yr ailstrwythuro, ailgyfalafu a gwaredu daliad y Wladwriaeth yn y tri phrif fanc domestig. (…) Yn yr amgylchedd cyfradd llog isel presennol, mae trosglwyddo cyfraddau cyllido isel i'r economi go iawn yn allweddol i gynnal twf economaidd a chreu swyddi. Mae croeso i fentrau'r llywodraeth i hybu cyllid busnesau bach a chanolig ond bydd angen eu gwerthuso'n ofalus, yn enwedig yng nghyd-destun galw gwan gan fusnesau bach am gyllid. Mae diwygiadau strwythurol yn mynd rhagddynt ar gyfraddau amrywiol. Mae diwygiadau i addysg bellach a hyfforddiant bellach yn dod yn eu blaenau yn gyflym, er y bydd yn cymryd amser cyn i'r setliad sefydliadol newydd a'r rhaglenni fod yn gwbl effeithiol wrth fynd i'r afael â chamgymhariadau sgiliau. Dylai gweithredu'r rhaglen Llwybr Swyddi ddarparu cymorth actifadu ychwanegol i'r di-waith tymor hir gan ddechrau yn ail hanner 2015. Mae llinynnau allweddol diwygiadau mewn gofal iechyd yn mynd rhagddynt, ond bydd angen datblygiadau pellach i fedi enillion effeithlonrwydd ychwanegol a rheoli iechyd yn well. gwariant heb gyfaddawdu ar ddarparu gofal iechyd. Ni fydd deddfu'r Mesur Rheoleiddio Gwasanaethau Cyfreithiol yn digwydd fel y cynlluniwyd yn 2014 ac mae sefydlu arferion amlddisgyblaethol yn wynebu mwy o ansicrwydd.

I gloi, er gwaethaf cynnydd sylweddol, mae angen i'r broses addasu macro-economaidd barhau ac mae heriau pwysig yn parhau. Mae diweithdra - yn enwedig diweithdra tymor hir ac ieuenctid - yn parhau i fod yn uchel. Mae lleihau dyled gyhoeddus a phreifat yn mynd rhagddo, ond mae'r gorgyffwrdd dyled yn parhau i fod yn her sylweddol i'r economi, gan alw am gydgrynhoad cyllidol parhaus ac atgyweirio ariannol. Mae'r adferiad yn y sector bancio yn parhau.

hysbyseb

Bydd y genhadaeth PPS nesaf yn digwydd yng ngwanwyn 2015.

Hoffai'r genhadaeth ddiolch i awdurdodau Iwerddon a'r IMF am eu trafodaethau adeiladol a thryloyw.

Mae testun llawn ar gael ewch yma.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd