Cysylltu â ni

Economi

Blaenoriaethau sgiw Comisiwn: Mae angen Ysgogiad i gael eu targedu ar y gwaelod yn dweud Diamod Sylfaenol Incwm Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1559362_682484765135666_8293519_obarn gan Incwm Sylfaenol Diamod Ewrop

Daeth Mae pecyn buddsoddi 315 biliwn a ddadorchuddiwyd yr wythnos hon gan y Jean-Claude Juncker, yn rhy gymhleth ac nid yw wedi'i dargedu at y rhai sydd ei angen fwyaf. Byddai cynlluniau incwm sylfaenol ledled Ewrop yn llawer mwy effeithlon.

Mae cynllun buddsoddi Juncker nid yn unig wedi'i ddylunio'n wael, ond mae'n sgrin fwg ar gyfer dyled pellach.

hysbyseb

Trwy droi at gynllun cronfa wedi'i ysgogi yn lle blaenoriaethu osgoi treth a chysoni cyllidol, mae Comisiwn yr UE yn pandro i fuddiannau preifat.

Mae'n dibynnu ar fuddsoddiad preifat - yn bennaf ar ffurf benthyciadau a gefnogir gan warantau UE - i gychwyn dros 15 gwaith y 5bn o arian hadau a ddarperir mewn gwirionedd gan yr EIB. Mae'r dull hwn nid yn unig yn annhebygol o gael ei wireddu'n llawn, trwy ganolbwyntio ar swyddi mae'n tanamcangyfrif problem tlodi mewn gwaith ac nid yw'n gwneud dim i wella ansawdd gwael llawer o swyddi.

Blaenoriaethau anghywir

hysbyseb

Yn y cyfamser, mae tlodi plant yn cynyddu yn yr Undeb Ewropeaidd (1), ac mae mwy na 25% o'r boblogaeth mewn perygl o dlodi (2). Yn y cyd-destun hwn, mae angen mesurau beiddgar ar Ewropeaid sy'n lleddfu tlodi yn uniongyrchol ac yn cynyddu lles.

Byddai Juncker a'r Comisiwn Ewropeaidd yn gwneud yn well i gau bylchau sy'n caniatáu i gwmnïau osgoi treth a darparu incwm sylfaenol i bob Ewropeaidd. Byddai hyn yn lansio ysgogiad llawer mwy effeithiol i economi Ewrop yn ogystal â lleddfu’r trallod a deimlir gan filiynau, sy’n bygwth tynnu’r UE ar wahân.

“Mae defnyddio cynllun mor gymhleth ac o’r brig i lawr i ysgogi busnes Ewropeaidd pan fydd yr argyfwng cymdeithasol yn cyrraedd lefelau critigol, yn datgelu diffyg dychymyg a blaenoriaethau gwyro’r Comisiwn newydd,” meddai Cadeirydd UBI-Ewrop, Barb Jacobson.

Adeiladu system les heb y fiwrocratiaeth

“Mae angen i ni fynd i’r afael â phroblemau’r UE yn uniongyrchol, heb droi at y math o gynllun cymhleth a gafodd ei blagio yn y gorffennol gan gamddyrannu, os nad llygredd. Hefyd yn yr achos hwn mae yna lawer iawn o feddwl dymunol. Yn yr ystyr hwnnw, mae incwm sylfaenol yn syniad mwy ymarferol, er y byddai'n uchelgeisiol, ”ychwanegodd.

Byddai incwm sylfaenol yn cael ei ddosbarthu'n awtomatig heb amodau i bob unigolyn, gan sicrhau bywoliaeth pobl heb greu mwy o fiwrocratiaeth Ewropeaidd.

Byddai cam bach i'r cyfeiriad hwn yn costio llai. Er enghraifft, dangosodd astudiaeth UNICEF (3) y byddai'n cymryd dim ond € 18bn i ariannu incwm sylfaenol misol € 50 ar gyfer pob plentyn yn yr UE o dan 6 oed. Mae gan gynllun o'r fath y potensial i leihau tlodi plant o leiaf 7%, a byddai'n gyfystyr â sefydlogwr economaidd cryf ar gyfer ardal yr ewro.

Mae UBI-Ewrop yn mynnu bod Comisiwn yr UE yn archwilio posibiliadau a fyddai o fudd gwirioneddol i'r rhai sydd ei angen fwyaf ar hyn o bryd. Byddai incwm sylfaenol yn fuddsoddiad go iawn yn y dyfodol.

Cyfeiriadau:
(1) Tlodi plant ar gynnydd, hyd yn oed yng ngwledydd cyfoethog yr UE - Euractiv
(2) Mwy na 120 miliwn o bobl mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol yn 2013 - Eurostat
(3) Efelychu costau a buddion cynllun Incwm Sylfaenol i Blant ar draws yr UE - UNICEF

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd