Cysylltu â ni

Economi

Tlodi: Comisiwn yn mabwysiadu rhaglen Rwmaneg i'w ddefnyddio dros € 441 miliwn o Gronfa am Gymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo Rhaglen Weithredol Rwmania i ddefnyddio'r newydd Cronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD). Bydd Rwmania yn derbyn dros € 441 miliwn (yn y prisiau cyfredol) yn y cyfnod 2014-2020 i ddarparu bwyd i'r rhai mwyaf anghenus, yn ogystal â chyflenwadau ysgol i blant sydd mewn anhawster. Bydd cyllid yr UE yn cael ei ategu gyda dros € 75m o adnoddau cenedlaethol.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Symudedd Llafur, Marianne Thyssen: "Rwy’n croesawu’n fawr fabwysiadu’r rhaglen FEAD ar gyfer Rwmania. Nawr bod dosbarthu bwyd wedi’i gynllunio cyn y gaeaf, bydd y gronfa’n cynnig cefnogaeth hanfodol i’r rhai sydd â’r anoddaf amser. Rwy'n falch hefyd bod y rhaglen yn canolbwyntio ar blant sy'n agored i niwed, felly nid yw diffyg adnoddau yn eu teuluoedd yn lleihau eu cyfleoedd dysgu. "

Y bwriad yw danfon bwyd y gaeaf hwn ac, fel 2015, bydd yn digwydd ddwywaith y flwyddyn. Buddiolwyr fydd pobl sy'n byw ar gymorth cymdeithasol, pensiynwyr â phensiynau isel a phobl y mae eu hincwm yn is na 45% o'r isafswm cyflog cenedlaethol.

Bydd pecynnau bwyd yn cael eu hategu â mesurau sydd wedi'u hanelu at gynhwysiant cymdeithasol, fel hylendid ac addysg faethol, help i gael mynediad at wasanaethau meddygol neu gwnsela cyfreithiol, cyfeiriadedd at y gwasanaethau cymdeithasol ac arweiniad a chefnogaeth i ddod o hyd i swydd.

hysbyseb

Yn achos offer ysgol, o 2015 bydd yn cael ei ddanfon unwaith y flwyddyn. Bydd yn cael ei gynnig i blant o deuluoedd sydd ag incwm misol yn is na 50% o'r isafswm cyflog cenedlaethol.

Bydd cyflenwadau bwyd ac ysgolion yn cael eu darparu trwy fwrdeistrefi ac ysgolion. Bydd cyrff anllywodraethol hefyd yn ymwneud â danfon bwyd i bobl ag anawsterau symudedd ac wrth ddarparu mesurau cynhwysiant cymdeithasol cysylltiedig.

Cefndir

hysbyseb

Mae gan Rwmania un o'r lefelau tlodi uchaf yn yr UE, gyda bron i 30% o'r boblogaeth yn dioddef o amddifadedd materol difrifol. Bydd y Rhaglen Weithredol a fabwysiadwyd heddiw yn helpu'r wlad i symud ymlaen tuag at ei tharged o godi pobl 580,000 allan o dlodi.

Wedi'i lansio ym mis Ionawr 2014, mae'r Cronfa ar gyfer Cymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig (FEAD) yn symbol grymus o undod Ewropeaidd. Ei brif nod yw torri'r cylch dieflig o dlodi ac amddifadedd, trwy ddarparu cymorth anariannol i rai o ddinasyddion mwyaf bregus yr UE. Mae'r FEAD werth € 3.8 biliwn mewn termau real yn y cyfnod 2014 i 2020.

Bydd y Gronfa yn helpu i gryfhau cydlyniad cymdeithasol drwy leddfu mathau gwaethaf o dlodi. Bydd hefyd yn cyfrannu at ddiwallu targed EWROP 2020 o leihau nifer y bobl mewn neu sydd mewn perygl o dlodi ac allgáu cymdeithasol drwy o leiaf 20 2020 miliwn erbyn.

Bydd y FEAD yn cefnogi gweithredoedd pob un o'r 28 aelod-wladwriaeth i ddarparu ystod eang o gymorth anariannol i'r mwyafrif o bobl ddifreintiedig - boed yn unigolion, teuluoedd, cartrefi neu grwpiau o bobl o'r fath. Gall y cymorth hwn gynnwys bwyd, dillad a nwyddau hanfodol eraill at ddefnydd personol fel esgidiau, sebon a siampŵ. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer gweithredoedd sy'n annog integreiddio cymdeithasol.

Bydd pob aelod-wladwriaeth yn diffinio'r grŵp targed o 'bobl fwyaf difreintiedig' yn ei raglen weithredol genedlaethol. Yna gall aelod-wladwriaethau ddewis pa fath o gymorth y maent am ei ddarparu (bwyd neu nwyddau sylfaenol neu gyfuniad o'r ddau), a'u model dewisol ar gyfer caffael a dosbarthu'r bwyd a'r nwyddau, yn ôl eu sefyllfa a'u dewisiadau eu hunain.

Yr UE rhaglen Dosbarthu Bwyd ar gyfer y Bobl Mwyaf Difreintiedig (MDP) oedd o 1987 yn ffynhonnell bwysig o ddarpariaethau ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio mewn cysylltiad uniongyrchol â'r bobl leiaf ffodus sy'n darparu bwyd iddynt. Fe’i crëwyd i wneud defnydd da o’r gwargedion amaethyddol ar y pryd. Gyda'r disbyddiad disgwyliedig o stociau ymyrraeth a'u natur anrhagweladwy uchel dros y cyfnod 2011-2020, o ganlyniad i ddiwygiadau olynol i'r Polisi Amaethyddol Cyffredin, daeth y MDP i ben ar ddiwedd 2013, gan fod y FEAD wedi ei ddisodli ers hynny.

Mwy o wybodaeth

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd