Cysylltu â ni

Economi

Hunan-drefnu Fenter Dinasyddion Ewropeaidd 'yn erbyn yr Unol Daleithiau a Chanada yn delio masnach topiau miliwn o lofnodion mewn amser record

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

06_mg_8200Mae mwy na miliwn o bobl ledled Ewrop wedi llofnodi Menter Dinasyddion Ewropeaidd hunan-drefnus yn ystod y ddau fis diwethaf yn gwrthwynebu bargeinion masnach rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Gogledd America. Cefnogir yr ymgyrch, sy'n cael ei rhedeg gan glymblaid Stop TTIP, gan fwy na 320 o sefydliadau cymdeithas sifil, undebau llafur a chyrff gwarchod defnyddwyr o 24 aelod-wladwriaeth yr UE.

Dywed ymgyrchwyr y byddai'r bargeinion masnach dadleuol, a elwir yn TTIP a CETA, yn rhoi pŵer digynsail i gorfforaethau rhyngwladol ac felly'n bygwth diystyru democratiaeth, rheolaeth y gyfraith yn ogystal â diogelu'r amgylchedd a defnyddwyr. Byddai'r cytundebau'n caniatáu i lywodraethau gael eu herlyn gan gorfforaethau gerbron byrddau cyflafareddu preifat os yw eu deddfau neu eu polisïau yn niweidio elw'r cwmni.

Dywedodd John Hilary, aelod o Bwyllgor Dinasyddion Stop TTIP: “Mae Stop TTIP wedi casglu mwy na miliwn o lofnodion yn yr amser record. Mae hyn yn arbennig o chwithig i'r Comisiwn Ewropeaidd gan ei fod wedi ceisio dro ar ôl tro rwystro cyfranogiad unrhyw ddinasyddion yn y ffordd y mae'r cytuniadau hyn yn cael eu negodi a beth ddylai'r canlyniad fod. Dylai Jean Claude Juncker wrando ar yr wrthblaid gynyddol a rhoi’r gorau i’r ddau gytundeb ar unwaith. ”

hysbyseb

Ganol mis Gorffennaf, roedd y glymblaid Stop TTIP wedi gwneud cais i gofrestru Menter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI) yn mynnu bod y Comisiwn Ewropeaidd yn atal y trafodaethau ar TTIP ac i beidio â dod â CETA i ben. Yn ôl rheolau'r UE, gall ECI o fwy na miliwn o lofnodion orfodi'r Comisiwn Ewropeaidd i adolygu polisi a chynnal gwrandawiad yn Senedd Ewrop. Fodd bynnag, ddechrau mis Medi gwrthododd y Comisiwn Ewropeaidd gofrestru'r ECI, gan honni nad oedd yn dderbyniadwy. Yna aeth Stop TTIP ymlaen gyda fersiwn hunan-drefnus o'r ECI ac mae hefyd yn herio penderfyniad y Comisiwn Ewropeaidd yn Llys Cyfiawnder Ewrop.

Susan George, aelod o Bwyllgor Dinasyddion Stop TTIP: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn ceisio'n daer i rwystro cyfranogiad dinasyddion ac atal dadl feirniadol rhag digwydd am y bargeinion masnach hyn. Nid ydym yn derbyn hyn. Mae TTIP a CETA yn bygwth democratiaeth, hawliau llafur, safonau amgylcheddol a gwasanaethau cyhoeddus hanfodol. Mae dinasyddion eisiau dweud eu dweud yn hyn a dylent! Mae miliwn eisoes wedi dweud “Na, diolch!” Faint yn fwy sydd angen siarad allan cyn y bydd Brwsel yn gwrando? ”

Cyhoeddodd Stop TTIP y byddai'n dwysáu protestiadau yn y misoedd i ddod. Bydd y casgliad llofnodion yn parhau a bydd gweithredoedd creadigol a gorymdeithiau yn cyd-fynd ag ef. Bydd y cyntaf o'r rhain yn digwydd ym Mrwsel ymlaen Rhagfyr 9th, pen-blwydd Llywydd y Comisiwn, Jean-Claude Juncker, yn 60 oed.

hysbyseb

Ychwanegodd John Hilary: “Byddwn yn cyflwyno anrheg arbennig i Jean-Claude Juncker ar ei ben-blwydd: Cerdyn pen-blwydd anferth wedi’i lofnodi gan filiwn o Ewropeaid. Mae gwleidyddion bob amser yn galw ar ddinasyddion i chwarae rhan weithredol yng ngwleidyddiaeth Ewrop, a dyma fwy na miliwn o bobl sydd wedi gwneud yn union hynny. Ar ei ben-blwydd yn 60, dylai Juncker chwythu'r canhwyllau allan ar y bargeinion masnach hynod amhoblogaidd ac annemocrataidd hyn y mae pobl ledled Ewrop yn eu gwrthwynebu. Megis dechrau yw'r miliwn o lofnodion. Byddwn yn parhau â’n protest nes bod TTIP a CETA yn hanes. ”

Mwy o wybodaeth am yr ymgyrch Stop TTIP
Ymateb i wrthod y Comisiwn Ewropeaidd o'r Fenter Dinasyddion Ewropeaidd arfaethedig
Gellir gweld lluniau am ddim o brotestiadau Stop TTIP yma

Cyflogaeth a masnach ASEau arbenigwyr TTIP cwis

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd