Cysylltu â ni

Cyngor y Gweinidogion Economaidd a Chyllid (ECOFIN)

Paratoi Economaidd a Chyllid Cyngor Gweinidogion (ECOFIN)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ECOFINAr 9 Rhagfyr ym Mrwsel, bydd yr Is-lywydd Georgieva, yr Is-lywydd Katainen, y Comisiynydd Hill a’r Comisiynydd Moscovici yn cymryd rhan yng nghyfarfod Cyngor Gweinidogion Economaidd a Chyllid yr UE.

Ar yr agenda mae sawl cynnig deddfwriaethol ym maes trethiant: mae disgwyl i'r Cyngor ddod i gytundeb gwleidyddol ar gymal gwrth-gam-drin y Gyfarwyddeb Atodol i Rieni a bydd yn penderfynu ar gyfnewid gwybodaeth yn orfodol ym maes trethiant. Bydd Gweinidogion hefyd yn cael eu diweddaru o'r gwaith ar y Dreth Trafodiad Ariannol cyffredin. Bydd galw ar y Cyngor i gytuno ar reoliad drafft sy'n pennu'r cyfraniadau i'w talu gan fanciau i gronfa datrysiadau sengl yr UE. O ran y gweithgareddau nad ydynt yn ddeddfwriaethol, bydd y Comisiwn yn cyflwyno i Gynllun Buddsoddi'r Cyngor ar gyfer Ewrop, yn ogystal â gwaith tasglu ar y cyd y Comisiwn-Banc Buddsoddi Ewropeaidd a sefydlwyd ym mis Medi i nodi prosiectau buddsoddi a allai fod yn ddichonadwy.

Bydd y Comisiwn hefyd yn cyflwyno i'r Cyngor Arolwg Twf Blynyddol 2015 ac Adroddiad Mecanwaith Rhybudd 2014, sy'n nodi yn y drefn honno lansiad y Semester Ewropeaidd a lansiad y cylch monitro Macro-anghydbwysedd. Bydd adroddiad blynyddol Llys yr Archwilwyr ar weithredu cyllideb yr UE ar gyfer 2013 hefyd yn cael ei gyflwyno i'r Gweinidogion. Bydd cynhadledd i'r wasg yn cloi'r digwyddiad.

hysbyseb

Bancio

#SustainableFinance - Mae grŵp arbenigol y Comisiwn yn galw am adborth ar system ddosbarthu ledled yr UE

cyhoeddwyd

on

Daeth Grŵp Arbenigol Technegol ar Gyllid Cynaliadwy a sefydlwyd gan y Comisiwn ym mis Gorffennaf Mae 2018 wedi lansio galwad am adborth ar weithredu'r UE i ddatblygu system ddosbarthu unedig ar draws yr UE - neu tacsonomeg - ar gyfer gweithgareddau economaidd sy'n gynaliadwy yn yr amgylchedd.

Daw'r cyhoeddiad o'r UE Cynllun Gweithredu Cyllid Cynaliadwy bod y Comisiwn wedi cyhoeddi ym mis Mawrth 2018 ac yn dilyn ymlaen Cynnig deddfwriaethol y Comisiwn ar dacsonomeg yr UE a gyflwynwyd ym mis Mai 2018. Cam wrth gam, bydd y Comisiwn yn nodi gweithgareddau sy'n gymwys fel rhai 'cynaliadwy', gan ystyried arferion a mentrau presennol y farchnad a thynnu ar gyngor y Grŵp Arbenigol Technegol.

Mewn menter gyntaf, mae'r grŵp yn rhannu ei ganlyniadau rhagarweiniol ar sut y gellid gosod system o'r fath yn ei le, ac ar yr un pryd yn gofyn am fewnbwn technegol gan randdeiliaid ac arbenigwyr â diddordeb. Gwahoddir cyfranogwyr i roi sylwadau ar y gweithgareddau arfaethedig cyntaf sy'n cyfrannu'n sylweddol at liniaru newid yn yr hinsawdd ac i ateb cwestiynau ynghylch defnyddioldeb tacsonomeg.

hysbyseb

Y nod yn y pen draw yw datblygu system sy'n rhoi eglurder i fusnesau a buddsoddwyr ar ba weithgareddau sy'n cael eu hystyried yn gynaliadwy fel eu bod yn cymryd penderfyniadau mwy gwybodus. Rhagwelir hefyd nifer o weithdai i gasglu arbenigedd technegol gan bartïon â diddordeb. Dylai'r gwahoddiad am adborth helpu'r grŵp arbenigol technegol i ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid ac arbenigwyr a bydd yn cau ar 22 Chwefror 2019.

Mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen

Cyngor y Gweinidogion Economaidd a Chyllid (ECOFIN)

#ECOFIN - Mae'r Comisiwn yn croesawu'r cynnydd a gyflawnwyd ar y ffordd i system TAW ddiwygiedig yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r cynnydd a wnaed gan aelod-wladwriaethau ar y gwelliannau sydd eu hangen yn fawr o ran sut mae Treth Ar Werth (TAW) yn gweithio yn yr UE.

Gwelodd y cytundeb o weinidogion cyllid yr UE yn Lwcsembwrg gytundebau ar nifer o ffeiliau yn y maes hwn, a dylai pob un ohonynt helpu i redeg system TAW yr UE o ddydd i ddydd, sydd mewn angen brys i ddiwygio pellgyrhaeddol pellach.

"Mae ffigurau newydd a ryddhawyd gan y Comisiwn ychydig wythnosau yn ôl yn dangos bod aelod-wladwriaethau yn dal i golli € 150 biliwn mewn TAW bob blwyddyn. Mae cytundebau heddiw yn gam arall tuag at fynd i’r afael â’r broblem honno a newid rheolau TAW er gwell. Nawr yw’r amser i gipio’r momentwm a chytuno ar atebion ar gyfer y problemau mwy sylfaenol sy'n wynebu'r system heddiw, "meddai'r Comisiynydd Materion Economaidd ac Ariannol, Trethi a Thollau Pierre Moscovici yn dilyn y cytundebau.

hysbyseb

Mae'r mesurau y cytunwyd arnynt yn cynnwys:

- Rheolau newydd i wella gweithrediad y system TAW gyfredol o ddydd i ddydd nes bod y strategaeth ddiwygio TAW gyffredinol wedi'i rhoi ar waith. Dylai'r 'atebion cyflym' hyn a elwir yn lleihau costau cydymffurfio a chynyddu sicrwydd cyfreithiol i fusnesau. Ar ôl i Senedd Ewrop gyhoeddi ei hadroddiad ar y ffeil hon, dylai'r rheolau newydd fod yn orfodadwy erbyn 2020.

- Mesur newydd i ganiatáu i aelod-wladwriaethau alinio'r cyfraddau TAW y maent yn eu gosod ar gyfer e-gyhoeddiadau, a drethir ar hyn o bryd ar y gyfradd safonol yn y mwyafrif o aelod-wladwriaethau, gyda'r drefn fwy ffafriol sydd mewn grym ar hyn o bryd ar gyfer cyhoeddiadau printiedig traddodiadol. Y penderfyniad yw'r cam olaf i sicrhau bod triniaeth anghyfartal y ddau gynnyrch - papur yn erbyn digidol - yn dod yn beth o'r gorffennol. Mae'r cytundeb hwn yn argoeli'n dda ar gyfer trafodaethau sydd ar ddod ar gynnig diweddaraf y Comisiwn i sicrhau bod gan aelod-wladwriaethau fwy o hyblygrwydd i bennu cyfraddau TAW fel y gwelant yn dda.

hysbyseb

- Mabwysiadu rheolau newydd yn ffurfiol i gyfnewid mwy o wybodaeth a hybu cydweithredu ar dwyll TAW troseddol rhwng awdurdodau treth cenedlaethol ac awdurdodau gorfodaeth cyfraith. Bydd gwybodaeth TAW a gwybodaeth am gangiau trefnus sy'n ymwneud â'r achosion mwyaf difrifol o dwyll TAW bellach yn cael eu rhannu'n systematig â chyrff gorfodi'r UE. Bydd gwell cydgysylltiad ymchwilio rhwng aelod-wladwriaethau eu hunain a chyda chyrff yr UE yn sicrhau bod gweithgaredd troseddol sy'n symud yn gyflym yn cael ei olrhain a'i drin yn gyflymach ac yn fwy effeithiol.

Ar wahân, fe wnaeth gweinidogion heddiw fabwysiadu rheolau wedi'u hatgyfnerthu'n ffurfiol i reoli llif arian anghyfreithlon i mewn ac allan o'r UE, mesur allweddol yn y frwydr yn erbyn ariannu terfysgaeth. Bydd mabwysiadu ffurfiol heddiw tynhau rheolaethau arian parod ar bobl sy'n dod i mewn neu'n gadael yr UE gyda € 10,000 neu fwy mewn arian parod, yn galluogi awdurdodau i weithredu ar symiau yn is na'r trothwy datganiad o € 10,000 lle mae amheuon o weithgarwch troseddol ac yn ymestyn rheolaethau tollau i arian parod a anfonir mewn parseli post neu lwythi nwyddau, i gardiau rhagdaledig ac i nwyddau gwerthfawr megis aur. Unwaith y bydd Senedd Ewrop wedi cadarnhau'r rheolau cytunedig, bydd y ddeddfwriaeth yn cael ei chyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd a bydd yn dod i rym 20 diwrnod yn ddiweddarach.

Cefndir

Mae'r system Treth Ar Werth gyffredin (TAW) yn chwarae rhan bwysig ym Marchnad Sengl Ewrop. Mae TAW yn ffynhonnell refeniw fawr a chynyddol yn yr UE, gan godi dros € 1 triliwn yn 2015, sy'n cyfateb i 7% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE. Mae un o adnoddau'r UE ei hun hefyd yn seiliedig ar TAW. Mae astudiaethau diweddar wedi nodi bod oddeutu € 150 biliwn mewn refeniw TAW yn mynd ar goll bob blwyddyn oherwydd problemau gyda chasglu TAW a thwyll TAW.

Mae'r mesurau y cytunwyd arnynt heddiw yn dilyn ymlaen ar y Cynllun Gweithredu ar TAW tuag at un ardal TAW yr UE a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2016 a'r Cynigion y Comisiwn ar gyfer diwygio system TAW yr UE yn ddwfn a gyflwynwyd ym mis Hydref 2017.

Dylai Aelod-wladwriaethau nawr symud ymlaen a chytuno cyn gynted â phosibl ar y diwygiad llawer ehangach i gwtogi ar dwyll TAW yn system yr UE, fel y cynigiwyd y Comisiwn y llynedd. Byddai'r adfer yn gwella a moderneiddio'r system ar gyfer llywodraethau a busnesau fel ei gilydd, gan wneud y system yn fwy cadarn a symlach i'w defnyddio ar gyfer cwmnïau.

Ar yr un pryd, mae'r Comisiwn eleni hefyd wedi cynnig diwygiadau newydd i alluogi aelod-wladwriaethau i osod cyfraddau TAW fel y gwêl yn dda.

Mwy o wybodaeth

TAW Pecyn Marchnad Sengl Ddigidol

Cynllun Gweithredu ar TAW

Datganiad i'r wasg ar gydweithrediad gweinyddol

Datganiad i'r wasg ar y datrysiadau cyflym

Parhau Darllen

Cyngor y Gweinidogion Economaidd a Chyllid (ECOFIN)

Cytundeb ar dri ffeil treth bwysig a ddisgwylir o lywydd olaf diwethaf Llywyddiaeth Estonia yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion cyllid yr UE yn ymgynnull ym Mrwsel i gefnogi casgliadau Cyngor yr UE ar drethu yr economi ddigidol, mabwysiadu pecyn TAW e-fasnach trawsffiniol a chadarnhau'r rhestr o awdurdodaethau nad ydynt yn gydweithredol ar faterion treth.

Mae pob un o'r ffeiliau hyn wedi bod yn flaenoriaethau llywyddiaeth cyngor Estonia'r UE. Cyngor Ecofin hefyd yw'r olaf o lywyddiaeth Estonia'r UE.

Pwysleisiodd Toomas Tõniste, gweinidog cyllid Estonia, yn cadeirio'r cyfarfod bwysigrwydd y casgliadau ar drethu elw yn oes yr economi ddigidol.

hysbyseb

“Nid newid arall yn y rheolau treth yn unig yw trethiant yr economi ddigidol, rydym yn chwilio am gonsensws arloesol a fydd yn mynd â rheolau trethiant i’r oes ddigidol,“ meddai Tõniste. ”Mae Estonia wedi nodi’n glir ei fod yn un o’n blaenoriaethau a gobeithio y gall y Comisiwn Ewropeaidd a'r OECD symud ymlaen ar sail casgliadau heddiw. Yr hyn sydd ei angen arnom nesaf, yw dull byd-eang. "

Mae dau bwnc trethiant arall ar yr agenda hefyd: y rhestr o awdurdodaethau anweithredol a phecyn TAW e-fasnach trawsffiniol. "Mae'r rhestr o awdurdodaethau yn alwad glir i bawb ddilyn y rheolau rhyngwladol y cytunwyd arnynt ar gyfer trethiant teg," meddai Tõniste.

Disgwylir i'r pecyn TAW e-fasnach gael ei fabwysiadu heb drafodaeth. Prif amcanion y pecyn yw gwneud e-fasnach trawsffiniol yn haws i fentrau bach a chanolig a sicrhau cystadleuaeth deg o fewn yr UE.

hysbyseb

Bydd dau adroddiad undeb bancio hefyd yn cael eu trafod gan weinidogion a'u trosglwyddo i lywyddiaeth Bwlgaria newydd. Mae materion sy'n ymwneud â phroses semester Ewrop a pholisïau cyllidebol Romania a'r DU hefyd ar yr agenda.

Mwy o wybodaeth.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd