Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

UE yn atal mewnforion cig ceffyl Mecsicanaidd ar ôl pryderon diogelwch bwyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Jielbeaumadier_contrefilet_de_cheval_2010Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gweithredu gwaharddiad amodol ar fewnforio cig ceffyl o Fecsico yn dilyn cyfres o archwiliadau gan y Swyddfa Bwyd a Milfeddygol. Roedd yr archwiliadau yn gyson yn nodi problemau difrifol gyda diffyg olrhain ceffylau a laddwyd i'w hallforio o'r UE gyda gwreiddiau yn yr Unol Daleithiau a Mecsico, yn enwedig o ran cofnodion triniaeth feddygol filfeddygol. Mae'r archwiliad diweddaraf a gyhoeddwyd ar 4 Rhagfyr yn dditiad damniol o'r diwydiant lladd ceffylau a methiant awdurdodau Mecsico i unioni problemau a nodwyd yn flaenorol.

Er bod y gwaharddiad wedi’i gyflwyno oherwydd pryderon diogelwch bwyd, dywed y grŵp amddiffyn anifeiliaid Humane Society International / Europe y gallai’r penderfyniad o bosibl gael effaith gadarnhaol ar les anifeiliaid wrth leihau nifer y ceffylau sy’n dioddef ar y gweill i ladd Mecsico.

Croesawodd Dr. Joanna Swabe, cyfarwyddwr gweithredol yr Undeb Ewropeaidd HSI, y penderfyniad: “Mae'n hen bryd gwahardd mewnforion cig ceffyl o Fecsico. Am flynyddoedd mae Humane Society International wedi seinio’r larwm dro ar ôl tro am gig ceffyl yn mynd i mewn i’r gadwyn fwyd nad yw’n cwrdd â safonau diogelwch yr UE yn llawn. Yn ogystal â diogelu diogelwch defnyddwyr yr UE, mae cau ein ffiniau i gig ceffyl o'r gwledydd hyn yn bwysig ar gyfer lles anifeiliaid hefyd. Mae lladd ceffylau, waeth ym mha wlad y mae, yn llawn creulondeb cynhenid. ”

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae 87% o'r ceffylau cymwys sy'n cael eu lladd ym Mecsico i'w hallforio i'r UE yn tarddu o'r UD; nid yw ceffylau yn cael eu bridio i'w bwyta naill ai yn yr UD na Mecsico. Yn ogystal, mae'r defnydd o gyffuriau milfeddygol fel phenylbutazone, sydd wedi'i wahardd i'w ddefnyddio mewn anifeiliaid bwyd, yn eang; nid oes cadw cofnodion meddygol gorfodol oes yn bodoli yn y ddwy wlad.

Fel y cadarnhawyd gan y archwiliad diweddaraf, mae'r FVO wedi canfod yn gyson ddibynadwyedd a gonestrwydd datganiadau gwerthwr am gofnodion triniaeth ceffylau'r UD a Mecsico, sy'n golygu y gallai cig o'r fath sy'n dod i mewn i'r UE gynnwys cyffuriau milfeddygol gwaharddedig. Cadarnhaodd yr FVO bryderon penodol HSI hefyd ynghylch yr amodau lles gwael iawn mewn cyfleusterau allforio yn yr UD, wrth eu cludo o'r UD i Fecsico ac yn y lladd-dai.

Mae HSI yn cydnabod bod y Comisiwn o'r diwedd yn cymryd camau trylwyr i amddiffyn diogelwch defnyddwyr yr UE, ond hoffai weld moratoriwm yn cwmpasu Canada, yr Ariannin, Brasil ac Uruguay lle mae problemau olrhain tebyg gydag allforion cig ceffyl yn parhau.

hysbyseb

Ffeithiau

  • Er 31 Gorffennaf 2010, mae'r UE wedi mynnu mai'r unig geffylau y caniateir eu lladd i'w hallforio yn yr Undeb yw'r rhai sydd â hanes triniaeth feddygol gydol oes hysbys a chofnodion triniaeth feddyginiaethol sy'n dangos eu bod yn bodloni'r cyfnodau tynnu meddyginiaeth filfeddygol.
  • Daeth archwiliad diweddaraf y Swyddfa Fwyd a Milfeddygol ym Mecsico i'r casgliad nad yw'n bosibl gwarantu dibynadwyedd affidafidau gwerthwyr ac olrhain ar gyfer ceffylau o darddiad yr UD a Mecsico o ran cynhyrchion meddyginiaethol a gweddillion milfeddygol.
  • Yn ddiweddar, cyflwynodd HSI ddeiseb i Senedd Ewrop yn annog gweithredu i sicrhau bod y Comisiwn yn symud i amddiffyn iechyd defnyddwyr yr UE trwy atal mewnforio cig ceffyl o wledydd y tu allan i'r UE nad ydynt yn cwrdd â gofynion mewnforio'r UE.

Humane Society International (HSI) a'i sefydliadau partner gyda'i gilydd yn un o sefydliadau amddiffyn anifeiliaid mwyaf y byd. Am fwy nag 20 mlynedd, mae HSI wedi bod yn gweithio i amddiffyn pob anifail trwy ddefnyddio rhaglenni gwyddoniaeth, eiriolaeth, addysg a ymarferol. Dathlu anifeiliaid a wynebu creulondeb ledled y byd.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd