Cysylltu â ni

Economi

Senedd a Chyngor trafodwyr yn cytuno i gytundeb cyllideb yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ewroDaeth trafodwyr dros y Senedd a'r Cyngor i gytundeb dros dro ar gyllideb yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer 2015 a'r modd i setlo biliau di-dâl mwyaf brys eleni. ddydd Llun (9 Rhagfyr). Mae angen i'r fargen gael ei chymeradwyo gan y Senedd lawn a'r Cyngor o hyd. Ar gyfer taliadau, sicrhaodd ASEau € 4.8 biliwn yn fwy i dalu biliau am 2014-2015. Ar gyfer 2015, cytunodd y trafodwyr i gyfaddawd o € 145.3bn mewn ymrwymiadau a € 141.2bn mewn taliadau.

Taliadau

"Mae dirwyn pentwr o filiau di-dâl i ben wedi bod yn nod quintessential y Senedd. Ni allwn fynd ymlaen ag anfon anfonebau drosodd o flwyddyn i flwyddyn oherwydd diffyg adnoddau, dim ond gwylio wrth i gontractwyr arian parod ddioddef ac mae'r UE yn colli ei hygrededd fel partner dibynadwy, "meddai Cadeirydd y Pwyllgor Cyllidebau Jean Arthuis (ALDE, FR), a arweiniodd y ddirprwyaeth seneddol. "Rydyn ni'n gwybod am anawsterau aelod-wladwriaethau, ond yr aelod-wladwriaethau eu hunain a gytunodd i ymrwymo i gontractau y mae angen eu talu. Mae biliau'r UE hefyd yn rhan o'u dyled," ychwanegodd.

hysbyseb

 

Cododd cyfanswm yr hawliadau sydd ar ddod o € 5bn yn 2010 i € 23.4bn ar ddechrau'r flwyddyn hon, a heb yr ychwanegiad y bu'r Senedd yn ymladd drosto, byddai'n codi ymhellach, gan fygwth cwymp y gyllideb yn y pen draw.

 

hysbyseb

Cynllun i ddirwyn y pentwr o hawliadau di-dâl i ben

 

"Gofynnodd y Comisiwn, yn seiliedig ar amcangyfrifon aelod-wladwriaethau, am € 4.8 biliwn, ac fe wnaethom gefnogi'r cais hwn," meddai Gérard Deprez (ALDE, BE) a arweiniodd sgyrsiau ar ychwanegiad y gyllideb ar gyfer 2014. "Ond mae'n rhaid i ni wybod sut mae'r Comisiwn eisiau dirwyn yr ôl-groniad i ben erbyn 2016, "ychwanegodd.

Cytunodd trafodwyr y Senedd i gyllideb 2015 ar yr amod bod y Comisiwn yn cyflwyno cynllun i leihau swm y biliau di-dâl i lefel gynaliadwy gan 2016.

Ychydig yn fwy ar gyfer twf

"Fe wnaethon ni sicrhau swm sylweddol i leddfu'r straen ar gontractwyr, fel mentrau bach a chanolig, cydweithfeydd lleol, a chwaraewyr anllywodraethol. Serch hynny, mae hyn ymhell o'r hyn yr oeddem ei eisiau. Rhaid cofio, er bod cyllideb yr UE dim ond un y cant o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE, rhaid iddo weithredu fel magnet i annog buddsoddwyr eraill i ymuno, "meddai Eider Gardiazábal Rubial (S&D, ES), y prif rapporteur ar gyllideb 2015.

Trafododd y Senedd € 45 miliwn yn fwy ar gyfer rhaglen ymchwil a datblygu’r UE Horizon 2020 a € 16m yn fwy ar gyfer y rhaglen cyfnewid myfyrwyr Erasmus +. Ar gyfer polisi tramor, cynyddwyd y gyllideb € 32m. Derbyniodd asiantaethau goruchwylio bancio a Frontex fwy o arian hefyd.

Cefndir

Mae cyllideb yr UE ar gyfer 2015 yn addo un y cant yn fwy o arian ar gyfer prosiectau na’r flwyddyn flaenorol ac mae’n ddigonol cyflawni un y cant yn fwy o daliadau nag yn 2014. Mae naw deg pedwar y cant o’r swm hwn yn cael ei wario yn yr aelod-wladwriaethau a chan yr aelod-wladwriaethau, a dim ond 6% sy’n cael ei ddefnyddio i redeg yr UE. Cyflwynir y gyllideb ddrafft gan y Comisiwn a'i diwygio gan y Cyngor a'r Senedd.

Y camau nesaf

Er mwyn selio'r cyfaddawd y daethpwyd iddo yn y trafodaethau cyllidebol, rhaid i'r Cyngor gymeradwyo'r testun y cytunwyd arno, ac yna'r Pwyllgor Cyllidebau a'r Senedd lawn. Bydd y ddwy bleidlais olaf yn cael eu cynnal yn sesiwn lawn olaf y Senedd eleni yn Strasbwrg, ymlaen 15-18 Rhagfyr.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd