Cysylltu â ni

Busnes

Mae'r UE yn cytuno ar lorïau mwy diogel a glanach - ond erbyn 2022

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

MAN-Concept-S-1_2608448bFe gyrhaeddodd 28 o lywodraethau’r UE a Senedd Ewrop neithiwr (10 Rhagfyr) fargen i ddod â lorïau siâp brics i ben, sy’n aneffeithlon ac yn beryglus iawn i feicwyr a cherddwyr. Mae'r gyfraith y cytunwyd arni yn rhoi'r gallu i weithgynhyrchwyr gynhyrchu lorïau symlach, mwy diogel ac effeithlon o ran tanwydd ond, ynghanol lobïo trwm gan ddiwydiant, mae'n gosod oedi tan 2022 [1] cyn caniatáu cabiau lorïau wedi'u hailgynllunio ar ffyrdd Ewrop. Mae angen i gynrychiolwyr aelod-wladwriaethau gymeradwyo'r fargen yn ffurfiol o hyd dydd Gwener yma (12 Rhagfyr) yn COREPER.

Mae'r rheolau cyfredol ar bwysau a dimensiynau lorïau yn cyfyngu hyd cab i 2.35m, sy'n esbonio pam mae gan lorïau Ewropeaidd gabanau siâp bocs o'r fath. Byddai'r newidiadau dylunio y cytunwyd arnynt yn caniatáu i wneuthurwyr lorïau greu trwyn ychydig yn hirach ac yn symlach, a fyddai'n gwella amddiffyniad cerddwyr, perfformiad damweiniau ac a allai gynyddu maes golygfa'r gyrrwr 50%.

Dywedodd William Todts Trafnidiaeth a’r Amgylchedd (T&E): “Mae’r fargen hon yn arwydd o ddiwedd tryciau siâp brics peryglus ac aneffeithlon. Mae hyn yn newyddion da i gludwyr a gyrwyr tryciau ac, yn anad dim, i gerddwyr a beicwyr a fydd yn llawer mwy diogel. Ond mae’r penderfyniad hurt a digynsail i orfodi gwaharddiad ar ddyluniadau lorïau newydd tan 2022 yn taflu cysgod tywyll dros y cytundeb. ”

hysbyseb

O dan gynnig gwreiddiol y Comisiwn, byddai dyluniadau newydd wedi cael eu caniatáu erbyn tua 2017. Roedd Senedd Ewrop yn cefnogi hyn. Fe wnaeth gwneuthurwyr lorïau lobïo i ganiatáu dyluniadau newydd yn llawer hwyrach gan ofni y byddai lwfans cyflym yn tarfu ar y “cydbwysedd cystadleuol” rhyngddynt. Fe wnaethant argyhoeddi aelod-wladwriaethau i orfodi gwaharddiad tan 2025. Wrth y bwrdd trafod, cyfyngodd y Senedd y difrod a thrafod hyn i lawr i 2022, er bod yr union amseriad yn parhau i fod yn ansicr.

Parhaodd Todts: “Ychydig o ddiwydiannau eraill a fyddai’n gwneud yr hyn y mae’r diwydiant lorïau wedi’i wneud yma: lobïo’n galed i gadw gwaharddiad ar well cynnyrch cyhyd ag y bo modd. Dyma'r un diwydiant y dechreuodd y Comisiwn ymchwilio iddo yn ddiweddar i bennu prisiau. Yn amlwg mae angen i'r Comisiwn wneud llawer mwy i chwistrellu cystadleuaeth go iawn yn y sector hwn. Byddai gosod safonau effeithlonrwydd tanwydd uchelgeisiol ar gyfer tryciau fel yr Unol Daleithiau wedi gwneud yn ddechrau da. ”

Pob blwyddyn 15% o'r holl wrthdrawiadau angheuol yn Ewrop - mae tua 4,200 o farwolaethau - yn cynnwys lorïau, yn ôl Cyngor Diogelwch Trafnidiaeth Ewrop. Mae hynny'n gwneud lorïau ddwywaith mor farwol fel ceir. Yn ôl astudiaeth newydd gan y Comisiwn Ewropeaidd, gall newidiadau dylunio achub bywyd i gabiau lorïau arbed hyd at 900 o fywydau bob blwyddyn [2]. Mewn datganiad ar wahân mae’r Comisiwn wedi dweud y bydd yn cynnig diwygiadau i’w reoliadau diogelwch cerbydau yn 2016 i ddatblygu gofynion diogelwch newydd ar gyfer tryciau.

hysbyseb

Er mai dim ond 3% o gerbydau yw lorïau, maent yn cyfrif am 25% o allyriadau CO2 trafnidiaeth ffordd yn Ewrop. Mae eu heffeithlonrwydd tanwydd wedi marweidd-dra am yr 20 mlynedd diwethaf ac, yn groes i geir neu faniau, nid yw'r UE wedi gosod safonau economi tanwydd ar gyfer tryciau. Mae T&E yn amcangyfrif y gallai cab symlach ynghyd â fflapiau cefn hefyd gwella effeithlonrwydd tanwydd hyd at 7-10%, gan arbed tua € 3,000 y cerbyd i gludwyr y flwyddyn.

Yn gynharach eleni, clymblaid o 130 o feiri, undebau llafur, sefydliadau beicwyr, cymdeithasau cludwyr, fflydoedd, ymgyrchwyr gwyrdd a diogelwch gofynnodd i ASEau gipio'r chanc unwaith-mewn-cenhedlaeth hone gorfodi dyluniadau lorïau arbed bywyd ac arbed tanwydd cyn gynted â phosibl.

Mae angen i'r cytundeb hefyd gael ei gadarnhau gan gyfarfod llawn Senedd Ewrop.

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf erthygl yn y cyhoeddiad Politico Ewrop honnir hynny Gohebydd UE wedi cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Ewrop ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen

Pysgodfeydd

Môr y Canoldir a Moroedd Du: Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a cynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022 ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du. Mae'r cynnig yn hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy ar stociau pysgod ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du ac yn cyflawni'r ymrwymiadau gwleidyddol a wnaed yn y MedFish4Ever a Datganiadau Sofia. Mae'n adlewyrchu uchelgais y Comisiwn ar gyfer cyflawni pysgodfeydd cynaliadwy yn y ddau fasn môr hyn, yn unol â'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar 2030 Strategaeth Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir (GFCM).

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rheoli pysgodfeydd yn gynaliadwy ym mhob un o fasnau môr yr UE yw ein hymrwymiad a'n cyfrifoldeb. Er ein bod wedi gweld rhywfaint o welliant yn y blynyddoedd diwethaf ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du, rydym yn dal i fod ymhell o gyrraedd lefelau cynaliadwy ac mae angen mwy o ymdrech i gyflawni'r nod hwn. Rydym, felly, heddiw yn gwneud ein cynnig ar gyfer dal pysgod yn y ddau fasn môr yn gwbl ddibynnol ar gyngor gwyddonol. ”

Yn y Môr Adriatig, mae cynnig y Comisiwn yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Môr y Canoldir GFCM ar gyfer stociau glan môr a'i nod i gyrraedd cynaliadwyedd ar gyfer y stociau hyn erbyn 2026 trwy ostyngiad yn yr ymdrech bysgota. Mae'r cynnig heddiw hefyd yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Gorllewin Môr y Canoldir (MAP) ar gyfer stociau glan môr gyda'r nod o leihau'r pysgota ymhellach, yn unol â chyngor gwyddonol. Yn y Môr Du, mae'r cynnig yn cynnwys terfynau dal a chwotâu ar gyfer twrf a sbrat. Bydd y cynnig yn cael ei gwblhau yn nes ymlaen, yn seiliedig ar ganlyniadau sesiwn flynyddol GFCM (2-6 Tachwedd 2021) ac argaeledd cyngor gwyddonol. Mae mwy o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd