Cysylltu â ni

Economi

Cynllun Buddsoddi UE: Is-lywydd Katainen yn lansio sioe deithiol buddsoddi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

katainen5Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jyrki Katainen (Yn y llun), yn gyfrifol am swyddi, twf, buddsoddiad a chystadleurwydd, heddiw (15 Rhagfyr) lansiodd sioe deithiol 28 gwlad i hyrwyddo'r Cynllun Buddsoddi UE, gwerth mwy na € 300 biliwn, ac i egluro'r cyfleoedd newydd sydd ar gael i lywodraethau, buddsoddwyr, busnesau, yn ogystal ag awdurdodau rhanbarthol, undebau llafur a chymunedau.

Dywedodd yr Is-lywydd Katainen: "Mae ein neges yn glir iawn: rydym yn gweithio i linell amser dynn iawn i gael buddsoddiad newydd i lifo i fentrau busnes â seren arian, cwmnïau cychwynnol, i fuddsoddiadau seilwaith fel trafnidiaeth neu fand eang ac ysgolion ac ysbytai newydd. Rydym yn cymryd ar y ffordd i adeiladu ar y gefnogaeth wleidyddol gref a gawsom eisoes ac i egluro i'r sector cyhoeddus a phreifat sut y gallant gymryd rhan. "

Mae'r sioe deithiol yn cychwyn heddiw yn Rwmania, lle bydd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Corina Crețu yn ymuno â'r is-lywydd.

hysbyseb

Bydd yr Is-lywydd Katainen yn cwrdd â’r Prif Weinidog Victor Ponta, yr Arlywydd-ethol Klaus Iohannis, Llefarydd y Senedd Călin Popescu Tăriceanu, yn ogystal â gweinidogion ac aelodau’r Senedd. Bydd yn cymryd rhan mewn cynhadledd o'r enw 'Hwb buddsoddi i Ewrop' i hyrwyddo'r cyfle i oddeutu 100 o ddarpar fuddsoddwyr a busnesau a chyda chyfranogiad llywodraethwr Banc Cenedlaethol Rwmania.

Bydd hefyd yn trafod dyfodol yr UE gyda myfyrwyr a'r byd academaidd yn Academi Astudiaethau Economaidd Bucharest, a bydd yn agor y Gala Cronfeydd Strwythurol, digwyddiad sy'n gwobrwyo prosiectau a ariennir gan yr UE a wnaeth wahaniaeth ym mywyd y cymunedau y buont yn mynd i'r afael â hwy.

Bydd yn gorffen ei amser yn Bucharest gydag ymweliad â'r prosiect LuminaLed, a ariennir gan yr UE, yn Microelectronica, menter breifat ar gyfer ymchwilio a chynhyrchu LED ar gyfer gweithgynhyrchwyr ceir.

hysbyseb

Bydd ymweliad heddiw â Rwmania yn cael ei ddilyn gan ymweliadau â'r Eidal a'r Almaen ym mis Ionawr, â Sbaen, Croatia, y Weriniaeth Tsiec a'r DU ym mis Chwefror ac â Ffrainc ym mis Mawrth. Y nod yw ymdrin â phob un o 28 gwlad yr UE erbyn mis Hydref 2015. Bydd yr is-lywydd hefyd yn ymweld â gwledydd y tu allan i'r UE i hyrwyddo'r Cynllun Buddsoddi.

Bydd y rhaglen wedi'i theilwra i fynd i'r afael ag anghenion buddsoddi penodol mewn aelod-wladwriaethau penodol. Yn ogystal ag awdurdodau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, bydd yr is-lywydd yn trafod Cynllun Buddsoddi'r UE gyda chynrychiolwyr o'r gymuned fusnes, undebau llafur, y byd academaidd a myfyrwyr yn ogystal â darpar fuddsoddwyr. Bydd hefyd yn ymweld â phrosiectau sy'n elwa o ariannu'r UE ac yn trafod cyfleoedd a gynigir gan y cynllun.
Gwledydd i ymweld â nhw

Cefndir

Bydd y sioe deithiol yn cynnwys tair ongl Cynllun Buddsoddi'r UE:

(1) Mobileiddio Cyllid Buddsoddi. Y nod yw darparu buddsoddwyr posibl (cyhoeddus a phreifat), yn ogystal â'r rhai sy'n ceisio elwa o gyllid yn y dyfodol, gyda gwybodaeth ymarferol am sut y bydd y Gronfa Ewropeaidd newydd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) yn gweithio a sut i gymryd rhan.

Gyda chefnogaeth wleidyddol gref gan Aelod-wladwriaethau a Senedd Ewrop, gellid sefydlu'r Gronfa Ewropeaidd newydd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol ym mis Mehefin 2015, gyda chyllid ar gael ar gyfer prosiectau yn hydref 2015. Gallai cyllid fod ar gael hyd yn oed yn gynharach i fusnesau bach a chanolig wrth i'r Gronfa Fuddsoddi Ewropeaidd bresennol gael. atgyfnerthu.

(2) Mae'r Piblinellau Prosiect newydd. Bydd piblinell o brosiectau dibynadwy, hyfyw yn cael eu creu o dan y Cynllun Buddsoddi - wedi'i sgrinio gan arbenigwyr annibynnol - sy'n ddeniadol i fuddsoddwyr. Bydd y sioe deithiol yn darparu gwybodaeth ar sut y gall partïon â diddordeb, gan gynnwys Aelod-wladwriaethau, rhanbarthau neu hyrwyddwyr prosiectau gyflwyno prosiectau i'w sgrinio, yn ogystal â'r gwasanaeth a ddarperir gan ganolbwynt cymorth technegol newydd, i sicrhau bod prosiectau wedi'u strwythuro'n dda ac yn cydymffurfio â nhw. gofynion rheoliadol;

(3) Mae'r diwygiadau rheoleiddio. Bydd y sioe deithiol yn casglu cefnogaeth wleidyddol ar gyfer diwygiadau rheoleiddio, ar lefel yr UE ac ar lefel genedlaethol sy'n hanfodol i ddileu'r rhwystrau i fuddsoddi, agor cyfleoedd buddsoddi newydd (mewn sectorau fel ddigidol, ynni a marchnadoedd cyfalaf) a newid yn barhaol ar yr amgylchedd buddsoddiad yn Ewrop.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd