Cysylltu â ni

Economi

Sarhaus Buddsoddi UE: Is-lywydd Katainen cymryd sioe deithiol i'r Eidal

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ewropeaidd-Undeb-baner-pictu-014Bydd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jyrki Katainen, sy'n gyfrifol am swyddi, twf, buddsoddiad a chystadleurwydd, cynnal ymweliad deuddydd i'r Eidal (Rhufain 15 Ionawr a Milan 16 Ionawr), fel rhan o sioe deithiol 28-wlad i hyrwyddo'r Cynllun Buddsoddi UE, Yn werth mwy na € 300 biliwn. Y nod yw egluro'r cyfleoedd newydd y mae'r Cynlluniau Buddsoddi yn agor i lywodraethau, buddsoddwyr, busnesau, yn ogystal ag awdurdodau rhanbarthol, undebau llafur a chymunedau.

Dywedodd yr Is-lywydd Katainen: "Ar ôl dim ond 2 fis yn y swydd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno cynigion pendant ar gyfer Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, i ysgogi o leiaf € 315bn mewn buddsoddiad preifat a chyhoeddus ar draws yr Undeb Ewropeaidd. Mae fy neges yn glir, yno yn gyfle enfawr i'r Eidal gael buddsoddiadau i lifo i rannau o'r economi lle mae angen twf a chreu swyddi fwyaf, i roi hwb i ddatblygiad prosiect a chael cyfalaf risg mawr ei angen i fusnesau bach a chanolig. Ond i fod yn llwyddiannus, rhaid i'r Eidal yrru ar yr un pryd. trwy'r diwygiadau cenedlaethol sy'n angenrheidiol i wella'r hinsawdd fuddsoddi. Mae'r diwygiadau hyn yn hanfodol ar gyfer llwyddiant ein menter, ar gyfer ysgogi buddsoddiad ac ar gyfer ail-lansio twf. "

Mae'r sioe deithiol yn dechrau yn Rhufain ar 15 mis Ionawr.

hysbyseb

Bydd Is-Lywydd Katainen cael cyfnewid barn ar y Cynllun Buddsoddi gyda'r Pwyllgor Seneddol dros y Gyllideb, Diwydiant a Masnach, Pwyllgorau Llafur o Senedd ac y Siambr Dirprwyon. Mae'r Is-lywydd yn cwrdd â: Sandro Gozi, Undersecretary Gwladol yn gyfrifol am Faterion yr UE; gyda Pier Carlo Padoan, Gweinidog yr Economi a Chyllid; gyda Andrea Orlando, y Gweinidog dros Gyfiawnder; a Frederica Guidi, y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd. Bydd yr Is-lywydd yn ymweld â Thales Alenia Space Italia ym Mharc Technoleg Tiburtina a gynlluniwyd i ddenu cwmnïau uwch-dechnoleg a thwf diwydiannol ail-lansio. Bydd yr Is-lywydd yn cyfarfod gyda Franco Bassanini, Llywydd Cassa Depositi e Prestiti, a chael cinio weithio gyda phartneriaid cymdeithasol a chymdeithasau busnes.

Mae'r sioe deithiol yn symud i Milan ddydd Gwener 16 mis Ionawr.

Bydd yr Is-lywydd yn cwrdd â Chynrychiolwyr Assolombarda, y gymdeithas fwyaf sy'n cynrychioli entrepreneuriaid yn yr Eidal. Bydd yn rhoi sgwrs cinio yn y ISPI, Sefydliad Eidaleg ar gyfer Astudiaethau Gwleidyddol Rhyngwladol, ac yna trosglwyddo i gwrdd â myfyrwyr prifysgol ym Mhrifysgol Bocconi, mewn sesiwn holi ac ateb a gadeirir gan Mario Monti, Llywydd Prifysgol Bocconi.

hysbyseb

Bydd yr ymweliad â'r Eidal yn cael ei ddilyn gan ymweliadau i'r Almaen 29 / 30 Ionawr i Croatia a'r Weriniaeth Tsiec 23 / 24 mis Chwefror, Sbaen 26 / 27 Chwefror a i Ffrainc ym mis Mawrth. Y nod yw i gwmpasu holl wledydd yr UE 28 2015 erbyn mis Hydref. Bydd yr Is-lywydd hefyd yn ymweld i wledydd nad ydynt yn yr UE i hyrwyddo Cynllun Buddsoddi.

Ym mhob gwlad, bydd y rhaglen sioe deithiol yn cael ei theilwra i fynd i'r afael â'r anghenion buddsoddi penodol aelod-wladwriaethau penodol. Yn ogystal ag awdurdodau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, mae'r is-lywydd yn trafod y Cynllun Buddsoddi gyda chynrychiolwyr o'r gymuned fusnes, undebau llafur, academyddion a myfyrwyr yn ogystal â buddsoddwyr posibl. Bydd hefyd yn ymweld prosiectau elwa o ariannu UE a thrafod cyfleoedd a gynigir gan y cynllun.

Cefndir

Bydd y Sioe Deithiol yn cynnwys y tair ongl y Cynllun Buddsoddi UE.

(1) Mobileiddio Cyllid Buddsoddi. Y nod yw darparu buddsoddwyr posibl (cyhoeddus a phreifat), yn ogystal â'r rhai sy'n ceisio elwa o gyllid yn y dyfodol, gyda gwybodaeth ymarferol am sut y bydd y Gronfa Ewropeaidd newydd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) yn gweithio a sut i gymryd rhan.

Gyda cefnogaeth wleidyddol gref gan aelod-wladwriaethau a Senedd Ewrop, gallai'r Gronfa Ewropeaidd newydd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol yn cael ei sefydlu ym mis Mehefin 2015, gyda ariannu ar gael ar gyfer prosiectau yn 2015 hydref. Gallai cyllid fod ar gael hyd yn oed yn gynharach ar gyfer busnesau bach a chanolig fel y Gronfa Buddsoddi Ewrop sy'n bodoli eisoes yn cael eu hatgyfnerthu.

(2) Mae'r Piblinellau Prosiect newydd. Bydd piblinell o brosiectau dibynadwy, hyfyw yn cael eu creu o dan y Cynllun Buddsoddi - wedi'i sgrinio gan arbenigwyr annibynnol - sy'n ddeniadol i fuddsoddwyr. Bydd y sioe deithiol yn darparu gwybodaeth ar sut y gall partïon â diddordeb, gan gynnwys aelod-wladwriaethau, rhanbarthau neu hyrwyddwyr prosiectau gyflwyno prosiectau i'w sgrinio, yn ogystal â'r gwasanaeth a ddarperir gan ganolbwynt cymorth technegol newydd, i sicrhau bod prosiectau wedi'u strwythuro'n dda ac yn cydymffurfio â nhw. gofynion rheoliadol.

(3) Mae'r diwygiadau rheoleiddio. Bydd y sioe deithiol yn casglu cefnogaeth wleidyddol ar gyfer diwygiadau rheoleiddio, ar lefel yr UE ac ar lefel genedlaethol sy'n hanfodol i ddileu'r rhwystrau i fuddsoddi, agor cyfleoedd buddsoddi newydd (mewn sectorau fel ddigidol, ynni a marchnadoedd cyfalaf) a newid yn barhaol ar yr amgylchedd buddsoddiad yn Ewrop.

Mwy o wybodaeth

Gwefan
LinkedIn
Twitter

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd