Cysylltu â ni

Economi

Cyflogaeth a Datblygiadau Cymdeithasol: Adolygiad Blynyddol yn tynnu sylw at y ffactorau allweddol y tu ôl gallu i wrthsefyll argyfwng

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

arweinwyr_position_jobs_organisation_politicians_credit-shutterstock_jirsakMae gwledydd sy'n darparu swyddi o ansawdd uchel ac amddiffyniad cymdeithasol effeithiol yn ogystal â buddsoddi mewn cyfalaf dynol wedi profi i fod yn fwy gwydn yn yr argyfwng economaidd. Dyma un o brif ganfyddiadau'r Adolygiad Cyflogaeth a Datblygiadau Cymdeithasol yn Ewrop 2014, sydd wedi edrych yn ôl ar ganlyniadau'r dirwasgiad. Mae hefyd yn pwysleisio'r angen i fuddsoddi mewn ffurfio a chynnal sgiliau cywir y gweithlu i gefnogi cynhyrchiant, yn ogystal â'r her o adfer cydgyfeiriant ymhlith aelod-wladwriaethau.

Mae'r adolygiad wedi edrych ar y gwersi a ddysgwyd o'r dirwasgiad i weld bod ei effaith negyddol ar gyflogaeth ac incwm yn llai ar gyfer gwledydd â marchnadoedd llafur mwy agored a llai segmentol, a buddsoddiad cryfach mewn dysgu gydol oes. Yn y gwledydd hyn, mae budd-daliadau diweithdra yn tueddu i gwmpasu llawer o'r di-waith, yn gysylltiedig ag ysgogiad, ac yn ymatebol i'r cylch economaidd.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Symudedd Llafur Marianne Thyssen: "Creu swyddi yw ein tasg fwyaf brys ac mae etifeddiaeth yr argyfwng yn ei gwneud yn fwy heriol. Mae'r Adolygiad hwn yn canfod bod angen gweithredu diwygiadau strwythurol ynghyd â mesurau i gefnogi defnydd a galw. Mae angen buddsoddiad pellach arnom mewn pobl i addysgu, hyfforddi ac actifadu Ewropeaid yn well ar gyfer y farchnad lafur. Bydd tramgwydd Buddsoddi Comisiwn Juncker yn helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a sylweddol yn y meysydd hanfodol hyn. "

hysbyseb

Mae'r adolygiad yn nodi bod nifer o aelod-wladwriaethau'n symud yn raddol tuag at fodel buddsoddi cymdeithasol sy'n hyrwyddo potensial pobl trwy gydol eu hoes ac yn cefnogi cyfranogiad ehangach yn y farchnad lafur. Mae diwygiadau yn y gorffennol i ddod â mwy o fenywod a gweithwyr hŷn i mewn i waith wedi helpu i gynnal cyfraddau gweithgaredd yn Ewrop. Mae hyn yn cadarnhau'r angen i barhau â diwygiadau i'r farchnad lafur a moderneiddio amddiffyn cymdeithasol.

Gwell sgiliau wedi'u cydweddu â gwell swyddi

Yn wyneb poblogaeth sy'n heneiddio ond sy'n dirywio yn yr UE, mae buddsoddi mewn cyfalaf dynol yn hanfodol i gefnogi cynhyrchiant a sicrhau twf cynhwysol sy'n llawn swyddi ac yn y dyfodol. Mae'r adolygiad yn tanlinellu bod buddsoddiad cyfalaf dynol effeithiol yn gofyn nid yn unig addysg a hyfforddiant yn y sgiliau cywir, ond hefyd fframweithiau digonol i helpu pobl i gynnal, uwchraddio a defnyddio'r sgiliau hynny trwy gydol eu bywydau gwaith. Yn yr ystyr hwn, mae angen polisïau priodol i atal cyfalaf dynol rhag cael ei wastraffu trwy anactifedd neu dan-ddefnyddio potensial cyflogaeth pobl.

hysbyseb

Ar y llaw arall, mae angen i gynnydd yn y cyflenwad o gyfalaf dynol medrus gael ei gyfateb i gynnydd yn y cyflenwad o swyddi o safon, er mwyn esgor ar weithlu mwy cynhyrchiol. Gan edrych ar heriau a chyfleoedd yn y dyfodol, mae'r Adolygiad yn nodi y dylai newidiadau parhaus sy'n gysylltiedig â chynnydd technolegol, globaleiddio, newid demograffig a gwyrddu'r economi gynnig cyfleoedd i greu swyddi o ansawdd uchel, ond gallant hefyd wneud rhai sgiliau a swyddi wedi dyddio a chyflogau. mwy polariaidd. Felly mae angen polisïau rhagweithiol sy'n cefnogi hyfforddiant gydol oes, gwell cymorth chwilio am swydd a deialog gymdeithasol i ragweld a gweithredu arloesiadau.

Adfer cydgyfeiriant

Yn olaf, mae'r Adolygiad hefyd yn tanlinellu bod adfer cydgyfeiriant economaidd-gymdeithasol yn dasg bwysig arall yn dilyn blynyddoedd yr argyfwng, yn enwedig o ran aelod-wladwriaethau'r 15 Deheuol ac ymylol. Y tu ôl i wahaniaethu a achoswyd gan argyfwng roedd nid yn unig maint y sioc economaidd ond hefyd anghydbwysedd strwythurol a oedd eisoes yn bresennol cyn yr argyfwng yn y gwledydd yr effeithiwyd arnynt fwyaf, fel cynhyrchiant gwan, diffyg buddsoddiad mewn cyfalaf dynol, gwendidau yn eu sector bancio a swigod eiddo , ac yn eu systemau lles. Mae'r adolygiad yn cyfrannu at y ddadl barhaus ar y ffyrdd mwyaf priodol o adfer cydgyfeirio, dyfnhau'r undeb economaidd ac ariannol a chryfhau ei ddimensiwn cymdeithasol.

Adolygiad Cyflogaeth a Datblygiadau Cymdeithasol yn Ewrop

Dyma'r pedwerydd rhifyn o'r Adolygiad Blynyddol o Gyflogaeth a Datblygiadau Cymdeithasol yn Ewrop (ESDE), lle mae'r Comisiwn yn adrodd ar y tueddiadau cyflogaeth a chymdeithasol diweddar, ac yn myfyrio ar yr heriau sydd ar ddod ac ymatebion polisi posibl. Gyda'r adolygiad hwn, mae'r Comisiwn hefyd yn cyflawni ei rwymedigaeth Cytuniad i adrodd ar y sefyllfa gymdeithasol yn yr UE.

Mae ESDE yn cyflwyno gwaith dadansoddol cadarn gan wasanaethau'r Comisiwn, yn seiliedig ar y data a'r llenyddiaeth ddiweddaraf sydd ar gael, ac mae ei brif ganfyddiadau'n sail i fentrau'r Comisiwn ym maes polisi cyflogaeth a chymdeithasol.

Mwy o wybodaeth

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd