Cysylltu â ni

Economi

Sarhaus Buddsoddi UE: Comisiwn a'r EIB yn lansio gwasanaeth cynghori newydd ar offerynnau ariannol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

copi EIBAr 19 Ionawr, mae'r Comisiwn Ewropeaidd, mewn partneriaeth â Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), yn lansio fi-cwmpawd, gwasanaeth cynghori newydd ar offerynnau ariannol ar gyfer y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (Cronfeydd ESI). Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o'r canolbwynt ymgynghorol 'siop un stop', sydd i'w lansio fel rhan bwysig o'r UE Cynllun buddsoddi.  
 
Mae'r gwaith i gyflawni'r Cynllun Buddsoddi yn symud yn gyflym. Dim ond diwrnod ar ôl 50 Llywydd Jean-Claude Juncker cyhoeddi cynlluniau ar gyfer buddsoddi ymosodol UE, ac mae'r Comisiwn eisoes wedi lansio cynnig deddfwriaethol ar gyfer y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI) - i ysgogi o leiaf € 315 biliwn mewn buddsoddiad preifat a chyhoeddus ar draws yr Undeb Ewropeaidd. Gyda lansiad cwmpawd, mae'r Comisiwn ac EIB bellach yn symud yn gyflym i gyflwyno ail golofn y cynllun Buddsoddi i wneud buddsoddiad gwirioneddol yn yr economi. Nod yr ail biler yw gwella cymorth technegol (gyda chanolfan ymgynghorol i ddarparu'r holl gefnogaeth ariannol a thechnegol angenrheidiol i hyrwyddwyr cyhoeddus a phreifat) a darparu tryloywder i fuddsoddwyr. Bydd piblinell prosiect tryloyw o brosiectau hyfyw yn cael ei lansio gyda'r EIB yn ddiweddarach eleni.  
 
Bydd y llwyfan cwmpawd newydd hwn yn cael ei lansio yn ystod dau ddiwrnod gynhadledd a fynychwyd gan Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jyrki Katainen sy'n gyfrifol am Swyddi, Twf a Chystadleurwydd, Polisi Comisiynydd Rhanbarthol Corina Creţu ac Is-Lywydd Banc Buddsoddi Ewrop Wilhelm Molterer. Byddant yn ymuno â Aelod-wladwriaethau a rhanbarthau yn y gynhadledd lefel uchel i gyfnewid profiadau ac arferion gorau ar y dyluniad a'r defnydd o offerynnau hyn.
Wrth siarad cyn y lansiad, dywedodd yr Is-lywydd Jyrki Katainen: "Mae arian allan yna, ond mae buddsoddwyr yn dweud wrthym fod angen prosiectau strwythuredig arnynt a mynediad at wybodaeth glir i ailgysylltu cyllid buddsoddi â phiblinell o brosiectau dibynadwy. Rydym am ymprydio. olrhain y gwaith i sefydlu canolbwynt technegol a fydd yn darparu siop un stop ar gyfer cyngor a chefnogaeth i ddarpar fuddsoddwyr. Mae lansio fi-cwmpawd yn gam pwysig i'r cyfeiriad cywir. "
 
Meddai Creţu: "Rwy'n croesawu lansiad y fi-gwmpawd i gyfuno ein cyd-wybodaeth er mwyn sicrhau'r effaith orau ar lawr gwlad. Mae enghreifftiau rhagorol yn ysbrydoliaeth i wledydd eraill, yn enwedig y rhai sy'n ei chael hi'n anodd tynnu cyllid yr UE a sicrhau ei ddefnydd effeithlon. . Rwy'n annog aelod-wladwriaethau i ddyblu faint o fuddsoddiadau sy'n cael eu sianelu trwy offerynnau ariannol yn y cyfnod rhaglennu newydd. "
Dywedodd Molterer: “Mae gan yr EIB gyda’i arbenigedd technegol, sectorol a gwlad-benodol y potensial i annog defnydd ehangach o offerynnau ariannol. Mae'r arbenigedd a'r aelod-wladwriaethau wedi cydnabod yr arbenigedd hwn yn eang. Byddwn yn ei ddefnyddio i helpu derbynwyr cronfeydd yr UE i dargedu prosiectau sydd â hyfywedd economaidd uchel. "
 
Bydd y llwyfan fi-cwmpawd fod yn alluogwr pwysig ar gyfer aelod-wladwriaethau i wneud defnydd o offerynnau ariannol o dan y Cronfeydd ESI, gan y bydd y polisi Cydlyniant chwarae rhan ganolog o ran cyrraedd amcanion y Cynllun Buddsoddi, o ran buddsoddiadau strategol a ffrwythlon, swydd creu a thwf cynaliadwy.
 
Mae'r Cynllun Buddsoddi osodwyd fel targed i ddyblu y defnydd o offerynnau ariannol yn 2014 2020-; drwy eu defnyddio, bydd dychwelyd pob ewro ei fuddsoddi yn yr aelod-wladwriaethau yn cael ei gynyddu. Fi-cwmpawd, a sefydlwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop, bwriedir i arfogi a chryfhau arbenigedd yr awdurdodau rheoli a rhanddeiliaid sy'n gweithio gyda offerynnau ariannol hyn yn well.
 
Cefndir
Mae offerynnau ariannol yn cynnwys benthyciadau, gwarantau, ecwiti, cyfalaf menter ac offerynnau sy'n dwyn risg, o bosibl wedi'u cyfuno â chymhorthdaliadau cyfradd llog neu gymorthdaliadau ffi gwarant. Maent yn cynrychioli dull sy'n effeithlon o ran adnoddau o ddefnyddio cronfeydd cyllideb yr UE er mwyn galluogi buddsoddiad yn yr economi. 
 
Mae rheoliadau Cronfa ESI ar gyfer 2014-2020 wedi ehangu cwmpas offerynnau ariannol i gynnwys yr holl amcanion thematig a phob un o'r pum Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESI): Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), y Gronfa Cydlyniant (CF), y Gymdeithas Ewropeaidd Cronfa (ESF), Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD), a'r Gronfa Arforol a Physgodfeydd Ewropeaidd (EMFF). 
 
Mae Comisiynwyr Polisi Rhanbarthol, Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig, Cyflogaeth, Sgiliau Materion Cymdeithasol a Symudedd Llafur, yr Amgylchedd, Materion Morwrol a Physgodfeydd, mae Is-Lywydd EIB a Phrif Swyddog Gweithredol Cronfa Fuddsoddi Ewrop (EIF) wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) ar bartneriaeth ar gyfer cymorth technegol a gwasanaethau cynghori i gefnogi'r defnydd o offerynnau ariannol o dan yr ESIF ac o dan y Rhaglen ar gyfer Cyflogaeth a Arloesedd Cymdeithasol (EaSI). 
 
Mae'r gynhadledd yn nodi'r cyntaf mewn cyfres o gamau o dan y MoU, a fydd yn ymrwymiad saith mlynedd rhwng y Comisiwn a'r EIB. Bydd y llwyfan ymgynghorol fi-cwmpawd yn darparu aelod-wladwriaethau a'u hawdurdodau rheoli yn ogystal â darparwyr microcredit gyda chymorth a chyfleoedd dysgu ar gyfer datblygu offerynnau ariannol. 
 
Bydd y llwyfan ymgynghorol fi-cwmpawd yn cael ei ategu yn ddiweddarach yn y flwyddyn gyda lansio menter 'cymorth aml-ranbarthol' dod at ei gilydd i awdurdodau rheoli a sefydliadau ariannol. Mae'r fenter hon yn anelu at gefnogi'r defnydd posibl o offerynnau ariannol mewn buddsoddiad meysydd blaenoriaeth sy'n cael eu rhannu gan y rhanbarthau gan o leiaf ddau aelod-wladwriaethau gwahanol.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd