#EU Agor pennod newydd o berthynas â The Gambia

| Chwefror 9, 2017 | 0 Sylwadau

BARROWNeven Mimica, Comisiynydd ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Rhyngwladol, yn y cyfarfod heddiw Gambia y newydd ei ethol yn Llywydd Adama Barrow a'i Lywodraeth newydd.

Gwnaeth y Comisiynydd Mimica y datganiad canlynol: "Mae'r newid democrataidd heddychlon yn y Gambia yn ganlyniad benderfynu ar y bobl Gambia, yn ogystal â'r ymdrechion cydgysylltiedig rhanbarthol a rhyngwladol y Gymuned Economaidd Gorllewin Unol Affrica. Gambia wedi dangos datrys clodwiw, amynedd a dewrder yn ystod cyfnod o densiwn uchel. Mae'r UE yn gwbl ymroddedig i ymgysylltu â Arlywydd Barrow a'i Lywodraeth. Rydym am fod yn bartner freintiedig o The Gambia Newydd. Yn ychwanegol at y pecyn € 75 miliwn o gymorth ar unwaith lofnodi heddiw, yr ydym eisoes yn paratoi pecyn tymor canolig o € 150 miliwn, a fydd yn canolbwyntio ar adeiladu galluoedd y Wladwriaeth ac ar greu swyddi."

Mae'r ymweliad hwn yn arwydd clir o barodrwydd yr UE i roi cymorth ariannol a thechnegol ar unwaith at y broses ddemocrataidd yn y Gambia a'i difidendau ar gyfer y boblogaeth o ran llywodraethu da, parch at hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith. Bydd yr UE hefyd yn cam i fyny ei gefnogaeth i ddatblygu cynaliadwy a chynhwysol y wlad mewn ymgynghoriad agos â'r awdurdodau newydd. Mae'r UE wedi ymrwymo i gefnogi cynnydd ynghylch democratiaeth, hawliau dynol, llywodraethu da a datblygu cynaliadwy a chynhwysol.

Heddiw, cyhoeddodd Comisiynydd Mimica y pecyn o fesurau, sy'n gyfystyr â € 75 miliwn. Mae'n cynnwys prosiect o € 10.5 miliwn i atgyfnerthu mynediad y boblogaethau mwyaf agored i niwed, gan gynnwys aelwydydd benywaidd, i farchnadoedd a chyfleusterau economaidd-gymdeithasol. Gwneir hyn drwy raglen adsefydlu ffyrdd bwydo. Ymhellach, bydd prosiect o € 20.5 miliwn yn anelu at greu cyfleoedd twf a chyflogaeth, yn arbennig ar gyfer ieuenctid, yn ogystal â mynediad gwell i fwyd. Bydd prosiect o € 11.5 yn ceisio gwella diogelwch bwyd, ee trwy gefnogi darpariaeth bwyd, arian parod, trin diffyg maeth acíwt yn ogystal ag atal pob math o wenith maeth. O dan y Cronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer Affrica, Bydd y Gambia yn elwa o gyfraniad o € 11 miliwn anelu at gynyddu cyfleoedd gwaith ar gyfer pobl ifanc. Yn olaf, ymyriadau cyfanswm o € 21.5 miliwn ym meysydd newid yn yr hinsawdd, diogelwch bwyd, cymorth i sefydliadau cymdeithas sifil, democratiaeth a hawliau dynol, ymhlith eraill hefyd yn rhan o'r pecyn hwn yn gyntaf.

Comisiynydd Mimica hefyd wedi cyhoeddi heddiw paratoi ail becyn o € 150 miliwn, a fydd ar gael ar gyfer camau gweithredu tymor canolig a hwy o blaid y boblogaeth Gambia. Mae cenhadaeth technegol UE yn ymweld â Banjul i nodi a thrafod meysydd o ddiddordeb cyffredin.

Cefndir

y Partneriaeth UE-Gambia wedi helpu i gyflawni nodau datblygu pwysig i'r Gambia, gan gynnwys, er enghraifft, palmant bron i 50% o'r rhwydwaith ffyrdd Gambiaidd trwy brosiectau a ariennir gan y Gronfa Datblygu Ewropeaidd. Mae cysylltiadau hefyd wedi ffynnu mewn meysydd eraill megis masnach, pysgodfeydd a thwristiaeth.

Cyfanswm dyraniad yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer y Gambia o dan y Cronfa Datblygu Ewropeaidd 11th (EDF) ar gyfer y cyfnod 2014-2020 ar EUR 150 miliwn. Penderfynwyd cychwyn gydag amlen gychwynnol (EUR 33 miliwn ar gyfer 2015-2016) i gefnogi blaenoriaethau datblygu The Gambia, fel y'i diffinnir yn y "Rhaglen ar gyfer Twf Carlam a Chyflogaeth" (TUDALEN 2012-2016). Prif sectorau'r cam cyntaf yw Amaethyddiaeth ar gyfer twf economaidd a diogelwch bwyd / maeth a strategaeth Ymadael i'r sector trafnidiaeth. Gyda'r llywodraeth newydd yn ei le, mae blaenoriaethau allweddol yr UE o ran cydweithrediad datblygu yn cynnwys sefydlogrwydd ac ailadeiladu'r Wladwriaeth Gambia yn gyflym.

Mae'r Gambia hefyd yn elwa o agenda ranbarthol Cymru ECOWAS, Y mae eu blaenoriaethau yn cael eu canolbwyntio ar bum maes ymyrraeth, yn arbennig, heddwch a diogelwch, datblygu seilwaith, amaethyddiaeth a gwydnwch, farchnad gyffredin a gystadleurwydd rhanbarthol a meithrin gallu.
Mae'r Gambia hefyd elwa o'r llinell gyllideb yr Amgylchedd. Mae prosiect Gweithredu Newid Byd-eang yn yr hinsawdd yn cael ei weithredu ym maes rheoli parthau arfordirol integredig a newid yn yr hinsawdd. Ymyriadau ym meysydd diogelwch bwyd, amaethyddiaeth a datblygu gwledig, creu swyddi, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc a menywod, yn ogystal â chamau i gefnogi sefydliadau cymdeithas sifil, democratiaeth a hawliau dynol, yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd.

Gambia yn gymwys ar gyfer y Cronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer sefydlogrwydd a mynd i'r afael ag achosion sylfaenol mudo afreolaidd a phobl wedi'u dadleoli yn Affrica. Ers Uwchgynhadledd y Valletta, mabwysiadwyd dau gamau newydd o blaid Gambia am gyfanswm o EUR 14.9 miliwn gan anelu, ymhlith eraill, i gynnig cyfleoedd a swyddi economaidd i atgyfnerthu gallu ieuenctid.

Mwy o wybodaeth

Ar Dirprwyo'r UE yn Y Gambia: https://eeas.europa.eu/delegations/gambia_en

Ar y Gronfa Ymddiriedolaeth yr UE ar gyfer Affrica: http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Democratiaeth, Datblygu, Economi, gwleidyddiaeth

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *