Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

| Efallai y 4, 2017 | 0 Sylwadau

Aelodau o Senedd Ewrop yn cael eu gwthio i'r Comisiwn Ewropeaidd i ail-asesu pa wledydd y dylid eu cynnwys ar y rhestr ddu o awdurdodaethau wyngalchu arian anghydweithredol. Mae pleidlais y cyd rhwng y Materion Economaidd ac Ariannol (ECON) a Hawliau Sifil (LIBE) pwyllgorau gofynnodd y Comisiwn i ailystyried y rhestr mewn penderfyniad ar ddydd Mercher (3 Mai). Bydd y penderfyniad yn awr yn cael ei roi i bleidlais yn y cyfarfod llawn ar ddod.


Dywedodd ASE Sven Giegold, llefarydd polisi ariannol ac economaidd y grŵp Gwyrddion / EFA: "rhestr ddu y Comisiwn o wledydd sy'n dwyn risg uchel o wyngalchu arian yn chwerthinllyd. Nid yw'r rhestr yn cynnwys unrhyw ganolfan ariannol alltraeth pwysig sengl. Amnewid Guyana gyda Ethiopia mewn ymateb i feirniadaeth y Senedd Ewrop yn ymddangos fel rhyw fath o jôc wael gan y Comisiwn. Mae'n amlwg yn gwneud unrhyw ymdrech i gymryd y pryderon Seneddol o ddifrif.

"Mae angen i'r UE restr waharddedig go iawn o wledydd arian-wyngalchu. Yn wyneb y gollyngiadau diweddar ar wyngalchu arian ac osgoi talu treth, mae'n annerbyniol bod Panama a hafanau treth pwysig eraill yn dal heb eu cynnwys ar rhestr ddu y Comisiwn.

"Yn hytrach na dim ond yn dilyn argymhellion cyfyngedig y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF), mae'n rhaid i'r Comisiwn gynnal ei asesiad ei hun ac ar frys yn dyrannu mwy o staff i fynd i'r afael gwyngalchu arian a chyllido gan derfysgwyr. Mae Comisiwn yr UE yn gallu cyflawni ei dasgau pwysig wrth fynd i'r afael troseddau ariannol gyda dim ond chwech o bobl yn gweithio yn y seler y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Gyfiawnder a Diogelu Defnyddwyr. Mae'n rhaid i bersonél ac adnoddau cael hwb hyd at o leiaf 20 o weithwyr yn y tymor byr. "

Mae'r Comisiwn yn nodi drydydd gwledydd risg uchel sy'n wedyn yn destun mesurau diwydrwydd dyladwy mwy o gwsmeriaid. Mae'r rhestr ddu diweddaraf o fis Gorffennaf 2016 yn cynnwys un ar ddeg o wledydd. Ym mis Ionawr 2017, gwrthododd y Senedd Ewrop a Deddf y Comisiwn Dirprwyedig i gael gwared ar y Wladwriaeth o Guyana. Mae'r Comisiwn bellach yn cynnig dim ond yn dilyn argymhellion yr Heddlu Ariannol Gweithredu Tasg (FATF), y fforwm rhyngwladol yn erbyn gwyngalchu arian a chyllido gan derfysgwyr, ac yn cymryd lle Guyana gyda Ethiopia. ECON a LIBE wedi gwrthod hyn 'copi gludo' fel annigonol.

rhestr ddu Gorffennaf 2016 y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer risg uchel o wledydd gwyngalchu arian yn cynnwys y gwledydd 11 canlynol: Afghanistan, Bosnia, Guyana, Irac, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Gogledd Korea ac Iran. dirprwyedig y Comisiwn diweddaraf ddeddf yn anelu at gael gwared Guyana o'r rhestr ddu a'i disodli â Ethiopia. Nid yw'r rhestr yn cynnwys unrhyw un o'r prif ganolfannau ariannol y môr.

Cefndir

Ar 19 2017 Ionawr, Senedd Ewrop wedi mabwysiadu penderfyniad ar y gwrthod y Comisiwn weithred o 24 2016 Tachwedd dirprwyedig.

weithred dirprwyedig y Comisiwn Ewropeaidd o 24 2017 Mawrth diwygio'r rhestr o heb fod yn cydweithredol wyngalchu arian drydydd gwledydd.

Llythyr gan Gomisiynydd Cyfiawnder Vera Jourova i Gadeiryddion y ECON, pwyllgorau LIBE a PANA.

Penderfyniad y-LIBE ECON Pwyllgor yn gwrthod y weithred dirprwyedig y Comisiwn o 24 2017 Mawrth.

Gwelliannau a gyflwynwyd ar y penderfyniad y-LIBE ECON Pwyllgor yn gwrthod y weithred dirprwyedig y Comisiwn o 24 2017 Mawrth.

Meini prawf i rhestr ddu o wledydd yn ôl y pedwerydd gyfarwyddeb gwyngalchu gwrth-arian (Erthygl 9 2 paragraff Cyfarwyddeb (UE) 2015 / 849):

polisi trydedd gwlad - Erthygl 9

1. Rhaid nodi awdurdodaethau trydydd gwlad sydd â diffygion strategol yn eu cyfundrefnau cenedlaethol AML / CFT sy'n peri bygythiadau sylweddol i system ariannol yr Undeb ("trydydd gwledydd risg uchel") er mwyn diogelu gweithrediad priodol y farchnad fewnol.

2. Bydd gan y Comisiwn yr hawl i fabwysiadu gweithredoedd dirprwyedig yn unol ag Erthygl 64 er mwyn nodi trydydd gwledydd risg uchel, gan gymryd i ystyriaeth ddiffygion strategol, yn enwedig mewn perthynas â:

(A) y fframwaith AML / CFT cyfreithiol a sefydliadol y drydedd wlad, yn arbennig:

(I) Troseddoli o wyngalchu arian ac ariannu gan derfysgwyr;
(Ii) mesurau sy'n ymwneud â diwydrwydd dyledus cwsmeriaid;
(Iii) gofynion sy'n ymwneud â gadw cofnodion, a;
(Iv) gofynion i adrodd drafodion amheus.

(B) y pwerau a gweithdrefnau awdurdodau cymwys y drydedd wlad at ddibenion brwydro yn erbyn gwyngalchu arian a chyllido gan derfysgwyr, ac;

(C) pa mor effeithiol yw'r system / CFT AMY wrth fynd i'r afael gwyngalchu arian neu beryglon ariannu terfysgol o'r drydedd wlad.

3. Rhaid mabwysiadu'r gweithredoedd dirprwyedig y cyfeirir atynt ym mharagraff 2 o fewn mis ar ôl adnabod y diffygion strategol y cyfeirir ato yn y paragraff hwnnw.

4. Rhaid i'r Comisiwn gymryd i ystyriaeth, fel y bo'n briodol, wrth lunio'r gweithredoedd dirprwyedig y cyfeirir atynt ym mharagraff 2, gwerthusiadau, asesiadau neu adroddiadau perthnasol a luniwyd gan sefydliadau rhyngwladol a phenodwyr safonol sydd â chymhwysedd ym maes atal gwyngalchu arian a mynd i'r afael â chyllido terfysgol, mewn perthynas â'r risgiau a wneir gan drydydd gwledydd unigol.

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, osgoi talu treth, trethiant