Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

| Efallai y 4, 2017 | 0 Sylwadau

Mae ASEau yn gwthio'r Comisiwn Ewropeaidd i ailasesu pa wledydd y dylid eu cynnwys ar y rhestr ddu o awdurdodaethau gwyngalchu arian anweithredol. Gofynnodd pleidlais ar y cyd o'r pwyllgorau Materion Economaidd ac Ariannol (ECON) a Phwerau Sifil (LIBE) i'r Comisiwn ailfeddwl y rhestr mewn penderfyniad Ddydd Mercher (3 Mai). Bydd y penderfyniad yn awr yn cael ei bleidleisio yn y cyfarfod llawn sydd i ddod.


Dywedodd ASE Sven Giegold, llefarydd polisi ariannol ac economaidd y Grŵp Gwyrdd / EFA: “Mae rhestr ddu y gwledydd sy'n wynebu risg uchel o wyngalchu arian yn chwerthinllyd. Nid yw'r rhestr yn cynnwys unrhyw ganolfan ariannol alltraeth bwysig. Mae disodli Guyana gydag Ethiopia mewn ymateb i feirniadaeth Senedd Ewrop yn ymddangos fel rhyw fath o jôc wael gan y Comisiwn. Yn amlwg, nid yw'n gwneud unrhyw ymdrech i gymryd pryderon y Senedd o ddifrif.

“Mae angen rhestr ddu go iawn o wledydd gwyngalchu arian ar yr UE. Yn wyneb y gollyngiadau diweddar ar wyngalchu arian ac osgoi treth, mae'n annerbyniol nad yw Panama a hafanau treth pwysig eraill wedi'u cynnwys o hyd ar restr ddu y Comisiwn.

“Yn hytrach na dilyn argymhellion cyfyngedig y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF), rhaid i'r Comisiwn gynnal ei asesiad ei hun a dyrannu mwy o staff ar frys i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgol. Nid yw Comisiwn yr UE yn gallu cyflawni ei dasgau pwysig wrth frwydro yn erbyn troseddau ariannol gyda dim ond chwech o bobl yn gweithio yn islawr y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Gyfiawnder a Diogelu Defnyddwyr. Rhaid rhoi hwb i o leiaf 20 o weithwyr yn y tymor byr i bersonél ac adnoddau. ”

Mae'r Comisiwn yn nodi trydydd gwledydd risg uchel sydd wedyn yn destun mwy o fesurau diwydrwydd dyladwy i gwsmeriaid. Mae'r rhestr ddu ddiweddaraf o Orffennaf 2016 yn cynnwys un ar ddeg o wledydd. Ym mis Ionawr 2017, gwrthododd Senedd Ewrop Ddeddf Ddirprwyedig y Comisiwn i ddileu Gwladwriaeth Guyana. Mae'r Comisiwn bellach yn cynnig dilyn argymhellion y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF), y fforwm rhyngwladol yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgwyr, a disodli Guyana gydag Ethiopia. Mae ECON a LIBE wedi gwrthod y 'copïo pastio' hwn fel rhywbeth annigonol.

Roedd rhestr ddu 2016 y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer gwledydd gwyngalchu arian risg uchel yn cynnwys y gwledydd 11 canlynol: Affganistan, Bosnia, Guyana, Irac, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Gogledd Corea ac Iran. Nod gweithred ddirprwyedig ddiweddaraf y Comisiwn yw cael gwared ar Guyana o'r rhestr ddu a'i disodli gydag Ethiopia. Nid yw'r rhestr yn cynnwys unrhyw un o'r prif ganolfannau ariannol ar y môr.

Cefndir

Ar 19 Ionawr 2017, mabwysiadodd Senedd Ewrop a penderfyniad ar wrthod gweithred ddirprwyedig y Comisiwn 24 Tachwedd 2016.

Deddf dirprwyedig y Comisiwn Ewropeaidd 24 Mawrth 2017 yn diwygio'r rhestr o drydydd gwledydd sy'n gwyngalchu arian nad yw'n gydweithredol.

Llythyr gan y Comisiynydd Cyfiawnder Vera Jourova at Gadeiryddion pwyllgorau ECON, LIBE a PANA.

Penderfyniad y Pwyllgor ECON-LIBE yn gwrthod gweithred ddirprwyedig y Comisiwn 24 Mawrth 2017.

Gwelliannau a gyflwynwyd i benderfyniad y Pwyllgor ECON-LIBE yn gwrthod gweithred ddirprwyedig y Comisiwn 24 2017 Mawrth.

Meini prawf i restru'r gwledydd yn ôl y bedwaredd gyfarwyddeb Gwrth-wyngalchu Arian (Erthygl 9 paragraff 2 o Gyfarwyddeb (UE) 2015 / 849):

Polisi trydydd gwlad - Erthygl 9

1. Bydd awdurdodaethau trydydd gwlad sydd â diffygion strategol yn eu cyfundrefnau AML / CFT cenedlaethol sy'n peri bygythiadau sylweddol i system ariannol yr Undeb (“trydydd gwledydd risg uchel”) yn cael eu nodi er mwyn diogelu gweithrediad priodol y farchnad fewnol.

2. Bydd gan y Comisiwn yr hawl i fabwysiadu gweithredoedd dirprwyedig yn unol ag Erthygl 64 er mwyn nodi trydydd gwledydd risg uchel, gan ystyried diffygion strategol, yn enwedig mewn perthynas â:

(a) fframwaith AML / CFT cyfreithiol a sefydliadol y drydedd wlad, yn arbennig:

(i) Troseddu gwyngalchu arian ac ariannu terfysgwyr;
(ii) mesurau sy'n ymwneud â diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid;
(iii) gofynion sy'n ymwneud â chadw cofnodion, a;
(iv) gofynion i roi gwybod am drafodion amheus.

(b) pwerau a gweithdrefnau awdurdodau cymwys y drydedd wlad at ddibenion brwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgwyr, a;

(c) effeithiolrwydd y system AML / CFT wrth fynd i'r afael â gwyngalchu arian neu risgiau cyllido terfysgol y drydedd wlad.

3. Bydd y gweithredoedd dirprwyedig y cyfeirir atynt ym mharagraff 2 yn cael eu mabwysiadu o fewn mis ar ôl nodi'r diffygion strategol y cyfeirir atynt yn y paragraff hwnnw.

4. Bydd y Comisiwn yn ystyried, fel y bo'n briodol, wrth lunio'r gweithredoedd dirprwyedig y cyfeirir atynt ym mharagraff 2, werthusiadau, asesiadau neu adroddiadau perthnasol a luniwyd gan sefydliadau rhyngwladol a gosodwyr safonau sydd â chymhwysedd ym maes atal gwyngalchu arian a brwydro yn erbyn cyllid terfysgol mewn perthynas â'r risgiau a berir gan drydydd gwledydd unigol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, osgoi talu treth, trethiant

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *