€ 191 miliwn i hyrwyddo #AgriFoodProducts gartref a thramor

| Tachwedd 20, 2018

Bydd y rhaglenni 2019 ar gyfer hyrwyddo cynhyrchion bwyd amaeth yr UE yn canolbwyntio'n bennaf ar farchnadoedd y tu allan i'r UE gyda'r potensial uchaf o ran twf.

Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd raglen waith polisi hyrwyddo 2019 ar 14 Tachwedd, gyda € 191.6 miliwn ar gael ar gyfer rhaglenni a ddewiswyd ar gyfer cyd-ariannu UE - cynnydd o € 12.5m o'i gymharu â 2018. Bydd € 89m yn cael ei ddyrannu i ymgyrchoedd mewn gwledydd twf uchel megis Canada, Tsieina, Colombia, Japan, Korea, Mexico, a'r Unol Daleithiau. Bydd peth o'r arian yn cael ei glustnodi i hyrwyddo cynhyrchion penodol, fel olewydd bwrdd.

Meddai'r Comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig, Phil Hogan: "Ewrop yw'r prif gynhyrchydd o fwyd a diod o ansawdd uchel. Yr wyf yn falch o ddweud hynny, gyda phwyslais hyd yn oed yn fwy ar ymdrechion hyrwyddo yn 2019, byddwn yn cynyddu ymwybyddiaeth o'r ffaith hon yn yr UE ac mewn trydydd gwledydd sydd â photensial twf uchel, er budd ein ffermwyr a'n cynhyrchwyr hwyr. Mae ein nifer cynyddol o gytundebau masnach yn golygu mwy o gyfleoedd i'n cynhyrchwyr ymuno ac mae'r Comisiwn yn sefyll y tu ôl iddyn nhw i'w cefnogi wrth hyrwyddo ac allforio eu cynhyrchion. "

O fewn yr UE ei hun, mae'r ffocws ar ymgyrchoedd sy'n hyrwyddo gwahanol gynlluniau a labeli ansawdd yr UE, gan gynnwys dynodi darddiad gwarchodedig (PDO), arwyddion daearyddol gwarchodedig (PGI) a gwarantau arbenigol traddodiadol (TSGs), yn ogystal â chynhyrchion organig. Yn ogystal, mae cyfran o'r cyllid wedi'i dargedu at rai sectorau penodol, fel reis a gynhyrchir yn gynaliadwy, a ffrwythau a llysiau. Cafodd yr olaf ei ddewis yn benodol i hyrwyddo bwyta'n iach ymhlith defnyddwyr yr UE.

Bydd y galwadau am gynigion ar gyfer ymgyrchoedd penodol yn cael eu cyhoeddi ym mis Ionawr 2019. Byddant yn agored i ystod eang o gyrff, megis sefydliadau masnach, sefydliadau cynhyrchwyr a grwpiau bwyd-amaeth sy'n gyfrifol am weithgareddau hyrwyddo.

Mwy o wybodaeth

Cyswllt â'r Rhaglen Waith Flynyddol 2019 (gan gynnwys atodiad gyda manylion y gyllideb a ddyrennir)

Mwy o wybodaeth am Polisi'r UE ar hyrwyddo cynhyrchion amaethyddol

Atodiad

Ailgyfrannu'r cyllidebau fesul blaenoriaeth ar gyfer rhaglenni a ariennir yn y rhaglen waith flynyddol 2019

Symiau a ragwelir (mewn miliwn €)
Rhaglenni syml yn y farchnad fewnol 20
Pwnc 1. Rhaglenni ar gynlluniau ansawdd yr UE (PDO, PGI, TSG, OQT), organig, RUP 12
Pwnc 2. Rhaglenni sy'n tynnu sylw at nodweddion penodol dulliau cynhyrchu amaethyddol yn yr Undeb (diogelwch bwyd, olrhain, dilysrwydd, labelu, agweddau maeth ac iechyd, lles anifeiliaid, parch tuag at yr amgylchedd a chynaliadwyedd) a nodweddion cynhyrchion yr UE o ran ansawdd, blas, amrywiaeth neu draddodiadau (=tu allan i gynlluniau ansawdd yr UE) 8
Rhaglenni syml mewn Trydydd Gwledydd 75
Pwnc 3. Tsieina, Japan, Korea, De Ddwyrain Asia, De Asia 25.25
Pwnc 4. Canada, UDA, Mecsico, Colombia 22
Pwnc 5. Ardaloedd daearyddol eraill 25.25
Pwnc 6. Olwynion bwrdd 2.5
Rhaglenni syml ar gyfer aflonyddu ar y farchnad / galwad ychwanegol am gynigion
5
Aml raglenni yn y Farchnad Mewnol 43.3
Testun A. Rhaglenni ar gynlluniau ansawdd yr UE [(PDO, PGI, TSG, OQT), organig, RUP] neu

Rhaglenni sy'n tynnu sylw at nodweddion penodol dulliau cynhyrchu amaethyddol yn yr Undeb (diogelwch bwyd, olrhain, dilysrwydd, labelu, agweddau maeth ac iechyd, lles anifeiliaid, parch tuag at yr amgylchedd a chynaliadwyedd) a nodweddion cynhyrchion yr UE o ran ansawdd, blas, amrywiaeth neu draddodiadau

32.8
Testun B. Bwyta'n iach: ffrwythau a llysiau 8
Testun C. Reis wedi'i gynhyrchu'n gynaliadwy 2.5
Aml-raglenni mewn Trydydd Gwledydd 43.3
Pwnc D. Rhaglenni ar gynlluniau ansawdd yr UE [(PDO, PGI, TSG, OQT), organig, RUP] neu

Rhaglenni sy'n tynnu sylw at nodweddion penodol dulliau cynhyrchu amaethyddol yn yr Undeb (diogelwch bwyd, olrhain, dilysrwydd, labelu, agweddau maeth ac iechyd, lles anifeiliaid, parch tuag at yr amgylchedd a chynaliadwyedd) a nodweddion cynhyrchion yr UE o ran ansawdd, blas, amrywiaeth neu draddodiadau.

38.3
Testun E. Cig Eidion 5
Aml-raglenni ar gyfer aflonyddu ar y farchnad / galwad ychwanegol ar gyfer cynigion 5
Mentrau'r Comisiwn ei hun 9.5
Cyfanswm gweithredoedd hyrwyddo 201.1

DS

Rhaglen hyrwyddo yw rhaglen syml a gyflwynir gan un neu fwy o sefydliadau sy'n cynnig yr un Aelod-wladwriaeth.

Rhaglen aml-raglen yw rhaglen a gyflwynir gan o leiaf ddau sefydliad sy'n cynnig o leiaf ddau Aelod-wladwriaethau neu un neu fwy o sefydliadau Ewropeaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amaethyddiaeth, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.