#EUJapanRelations - Cytundeb masnach newydd dawn o gyfnod newydd

| Rhagfyr 5, 2018
Golygfa o'r awyr o borthladd busnes gyda chynhwysydd llwytho craen y lan mewn llong cynhwysydd © delweddau AP / Yr Undeb Ewropeaidd-EP Bydd masnach rhwng yr UE a Siapan yn cael hwb mawr © delweddau AP / Yr Undeb Ewropeaidd-EP

Mae cysylltiadau UE-Japan yn mynd i gael lifft fawr wrth lofnodi cytundeb masnach mawr a phartneriaeth strategol.

Er bod yr UE a Japan eisoes yn mwynhau cysylltiadau da, maent wedi cytuno i uwchraddio eu partneriaeth yn erbyn cefndir o densiynau rhyngwladol cynyddol ac amddiffynaeth.

Bydd y cytundeb masnach arfaethedig yn ei gwneud yn haws i gwmnïau Ewropeaidd allforio i Japan, tra bydd partneriaeth strategol a gynlluniwyd yn rhoi hwb i gydweithrediad ar heriau cyffredin fel diogelwch a'r amgylchedd.

Mae ASEau i fod i bleidleisio ar y ddau gytundeb yn ystod cyfarfod llawn Rhagfyr. Bydd yn rhaid i'r Cyngor eu cymeradwyo hefyd cyn y gallant ddod i rym.

Masnach

Mae cwmnïau'r UE yn allforio gwerth mwy na € XWWM o nwyddau a € 58bn mewn gwasanaethau i Japan y flwyddyn, ond bydd y cytundeb masnach yn hybu hyn ymhellach fyth trwy gael gwared ar y rhwystrau sy'n weddill i fasnach. Mae hyn yn cynnwys cael gwared ar 28 o dariffau ar fwy na 90% o allforion yr UE i Japan. Disgwylir i hyn arbed tua € 90bn i allforwyr yr UE mewn dyletswyddau tollau bob blwyddyn. Yn ogystal, bydd Japan yn cydnabod statws arbennig mwy na 1 o gynhyrchion amaethyddol Ewropeaidd o ranbarthau penodol, a elwir yn Ddangosiadau Daearyddol. Cymerir camau hefyd i ostwng rhwystrau nad ydynt yn tariff, er enghraifft drwy ddibynnu ar safonau rhyngwladol yn hytrach na gofynion Japaneaidd penodol.

ASE arweiniol Pedro Silva PereiraDywedodd aelod Portiwgaleg o'r grŵp S&D, fod y cytundeb yn cael ei gwblhau ar adeg bwysig: “Mae Cytundeb Partneriaeth Economaidd yr UE-Japan yn anfon signal amserol i gefnogi masnach agored, teg, gwerthoedd-seiliedig ar reolau ar adeg o amddiffynaeth gynyddol a pholisi masnach anghyson gan Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump. Mae'r cytundeb hwn hefyd yn gyfle i'r Undeb Ewropeaidd (UE) yn Asia-Pacific, yn enwedig ers i'r UD dynnu'n ôl o gytundeb masnach rydd rhanbarthol y Bartneriaeth Traws-Môr Tawel (TPP), ac mae'n helpu i hyrwyddo gwerthoedd yr UE a safonau uchel yn y rhanbarth. ”

Dywedodd yr ASE fod y cytundeb yn ymwneud â llawer mwy na symbylu masnach yn unig: “Bydd y cytundeb hwn yn meithrin cysylltiadau economaidd dwyochrog agosach yn ogystal â chydweithrediad cadarn ar ddatblygu cynaliadwy fel y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Yn ogystal, gall y cytundeb wella cydlynu ar faterion amlochrog â Japan a helpu i lunio rheolau ar gyfer yr economi fyd-eang yn unol â'n safonau uchel a'n gwerthoedd cyffredin o barchu hawliau dynol, democratiaeth a rheolau cyfraith .. ”

Partneriaeth strategol

Mae'r Cytundeb Partneriaeth Strategol yn gytundeb cyfreithiol rwymol, sy'n cwmpasu cydweithredu ar ystod o faterion. ASE arweiniol Alojz PeterleDywedodd aelod o grŵp EPP o Slofenia: “[[]] fydd yn dyfnhau cydweithrediad â Japan ar draws sectorau allweddol, gan ymdrin â phynciau fel newid yn yr hinsawdd, ymchwil iechyd a seiberdroseddu. Mae'r bartneriaeth hon yn ateb yr heriau byd-eang cyfredol sy'n mynd y tu hwnt i'r ffiniau ac mae hefyd yn cadarnhau ein hymrwymiad i orchymyn rhyngwladol, sy'n seiliedig ar reolau. ”

Model ar gyfer gwledydd eraill

Dywedodd y ddau ASE eu bod yn gweld y cytundebau fel modelau posibl ar gyfer cydweithredu â gwledydd eraill.

Dywedodd Silva Perreira: “Dyma'r cytundeb masnach cyntaf yn yr UE gydag ymrwymiad i weithredu Cytundeb Paris i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chyda phenodau pwrpasol ar lywodraethu corfforaethol a busnesau bach a chanolig. Mae'r cytundeb hefyd yn cynnal safonau uchel yr UE ar ddiogelu'r amgylchedd, diogelu defnyddwyr, diogelwch bwyd a hawliau llafur, yn diogelu gwasanaethau cyhoeddus ac yn parchu'r hawl i reoleiddio. "

Dywedodd Peterle: “Mae'r ddau gytundeb wedi bod yn bosibl oherwydd bod yr UE a Siapan yn bartneriaid o'r un anian â gwerthoedd cyffredin o ddemocratiaeth a gweledigaeth gyffredin ar gyfer masnach a chydweithrediad byd-eang… dylai safonau uchel a'r parodrwydd i fynd i'r afael â heriau byd-eang fod yn gonglfaen i cytundebau cydweithredu yn y dyfodol. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, Japan, Tisa, Masnach, cytundebau masnach

Sylwadau ar gau.