#Ergyrau masnachu yn y fargen masnachol yn tanio trethi sy'n methu - astudio

| Rhagfyr 6, 2018

Mae'r diweddaraf mewn cyfres o astudiaethau a gomisiynwyd gan grŵp Senedd Ewrop y Senedd (GUE / NGL) sy'n edrych i mewn i drethu'r UE yn cael ei lansio, gyda'r ffocws yn symud i'r problemau a allai godi o dan gytundeb masnach rydd rhwng yr UE a'r Mercosur, MEFTA .

Ysgrifennwyd gan dri Ariannin - ymchwilwyr troseddau ariannol Magdalena Rua ynghyd ag economegwyr Martin Burgos a Verónica Grondona - 'MERCO-SCAM - Sut fyddai Cytundeb Masnach UE-Mercosur yn annog llifoedd ariannol anghyfreithlon' yn dangos y potensial mawr ar gyfer cwympo treth a llifoedd ariannol anghyfreithlon eraill pe bai cytundeb yn dod i ben rhwng yr UE a'r Ariannin, Brasil, Paraguay a Uruguay.
Mae'r canfyddiad allweddol yn cynnwys:

  • Ymddengys fod y MEFTA drafft sydd wedi gollwng yn ffafrio rheoliadau cyllidol, ariannol a chyfnewid rhydd;
  • yn ei hanfod, bydd yr MEFTA arfaethedig yn debyg iawn i'r cytundeb masnach rydd Gymuned-Andean ar nwyddau, gwasanaethau, gwasanaethau ariannol a symudiad cyfalaf;
  • amcanion y negodi yw rhyddfrydoli a dadreoleiddio mecanweithiau rheoli - yn gyfleus sy'n edrych dros lawer o agweddau yn yr erthyglau trafod a fyddai'n gwneud posibilrwydd o fethu treth a gwyngalchu arian;
  • byddai rheolaethau cyfalaf yn cael eu cyfyngu a byddai gwasanaethau ariannol hapfasnachol yn cael eu rhyddfrydoli. Ar yr un pryd, gallai gyfyngu ar bosibiliadau i wledydd yn y cytundeb nodi'r wladwriaethau â lefelau uchel o gyfleoedd osgoi treth a chyfrinachedd ariannol, yn ogystal â mesurau eraill i atal llifoedd anghyfreithlon, osgoi treth a gwyngalchu arian;
  • gyda stoc cyfoeth ariannol y pedwar gwlad ddatblygol o Mercosur yn 2017 yn fwy na US $ 853.7 biliwn, tra rhwng 2008-2017 roedd yr all-lif blynyddol cyfartalog o'r gwledydd hyn tua $ 56.4 biliwn, mae hynny'n llawer o arian sy'n gadael y bloc, gan amddifadu'r gwledydd o dreth na ellir ei ail-fuddsoddi wedyn;
  • Yn yr un modd, mae'r stoc o gyfoeth alltraeth ar gyfer rhai aelod-wladwriaethau'r UE yn rhedeg i mewn i filiwnau (Lwcsembwrg: $ 12.6 trillion, sy'n cynrychioli 20185% o CMC; yr Iseldiroedd ar $ 10.1 trillion, 1228% o GDP), mae'r risg o ansefydlogrwydd ariannol yn uchel pan mae llawer iawn o mewn ac all-lif yn dal i fod yn annibynadwy. Felly gallai MEFTA waethygu'r broblem ar gyfer y ddwy ochr;
  • mae'r astudiaeth hefyd yn archwilio gwahanol elfennau llif ariannol anghyfreithlon ac yn cyflwyno amcangyfrif o broblem llifoedd posibl cyfalaf, gwasanaethau a nwyddau a fyddai'n digwydd yn MEFTA, a;
  • gallai'r systemau treth presennol a hynod hyblyg a chyfundrefnau ariannol a chyfnewid rhyddfrydoli hwyluso'r llifau hyn, yn ogystal â gwledydd yr UE a Mercosur sy'n enwau treth enwog a / neu awdurdodaethau cyfrinachedd ariannol.

Mae'r astudiaeth hefyd yn cynnwys argymhellion polisi ar gau'r baichiadau i fynd i'r afael â thwyllo trethi, llifoedd ariannol anghyfreithlon a gwyngalchu arian.

Wrth sôn am yr astudiaeth, dywedodd Matt Carthy, GUE / NGL (Sinn Féin, Iwerddon): "Mae sibrydion marwolaeth cytundeb masnach rydd yr UE-Mercosur wedi gorliwio'n fawr. Mae eisoes wedi'i gyhoeddi y bydd cyfarfod technegol rhwng y partneriaid yn digwydd ar 10 Rhagfyr, yn dilyn trafodaethau anffurfiol yng nghynhadledd G20.

"Mae gen i lawer o broblemau gyda'r fargen arfaethedig, yr wyf wedi bod yn ymgyrchu yn erbyn ochr â ffermwyr a chymdeithas sifil Gwyddelig - yn enwedig polisïau llywodraeth Brasil a milwrydd eithaf dde, Jair Bolsonaro. Ni all yr UE hawlio i hyrwyddo gwerthoedd cyffredinol hawliau dynol a chydraddoldeb tra ar yr un pryd gwneud masnach yn delio â llywodraeth o'r fath, "ychwanegodd.

"Mae'r adroddiad yr ydym yn ei lansio heddiw yn ei gwneud hi'n glir y bydd y cytundeb hwn hefyd yn cael effaith niweidiol sylweddol ar y ddau bartner o ran rhyddfrydoli'r sector gwasanaethau ariannol, datrys mecanweithiau sydd wedi'u rhoi ar waith i atal hedfan cyfalaf, a mynd i'r afael â threth pysgota a gwyngalchu arian. "

"Mae'r awduron yn dangos sut y bydd y rhyddfrydoli hwn yn caniatáu i filiynau mwy o ewro gael eu symud ar y môr i asiantaethau trethi ac awdurdodaeth cyfrinachedd, tra hefyd yn cynyddu'r bygythiadau i sefydlogrwydd ariannol ymhlith y ddau fasnach masnachu," daeth i'r casgliad.

Mae'r astudiaeth hon yn nodi'r diweddaraf mewn cyfres o astudiaethau a gomisiynwyd gan GUE / NGL sy'n edrych ar osgoi treth a chyfiawnder treth sy'n cwmpasu rôl y Cwmni Cwmnïau Cyfrifeg Pedwar, CCCTB, Cytundebau Treth yr UE gyda Gwledydd sy'n Datblygu, Aflonyddu treth Apple a'r Papurau Panama dros y flwyddyn ddiwethaf. Gallwch ddarllen mwy o'r sylw trwy ymweld â'r gwefan arbennig ar gyfiawnder treth.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, rheolau treth gorfforaethol, Trosedd, Economi, EU, gwyngalchu arian, osgoi talu treth, trethiant

Sylwadau ar gau.