Yng nghanol rhyfeloedd masnach, mae gwledydd fel #Kazakhstan yn aros ar agor i fusnesau

| Ionawr 11, 2019

Nid yw'r frwydr rhwng bod yn agored ac ynysu ym maes masnach y byd yn ddim byd newydd. Fodd bynnag, mae diddordeb byd-eang yn y 'rhyfeloedd masnach' fel y'u gelwir wedi cynyddu'n hwyr iawn, oherwydd bod tensiynau rhwng Tsieina a'r UDA yn cynyddu. Yn ddiweddar, mae'r ddwy wlad wedi gosod cyfres o dariffau ar gynhyrchion, yn rhybuddion gan yr IMF ac eraill y gallai'r 'rhyfel' hwn leihau'n sylweddol dwf byd-eang, yn ysgrifennu Yerkin Tatishev, Cadeirydd Sefydlog y Grŵp Kusto.

Ar gyfer fy Kazakhstan brodorol, mae ymrwymiad cryf i fod yn agored a dull cydweithredol o fasnachu yn elfennau sylfaenol o'n llwyddiant sy'n dod i'r amlwg ac yn rhan o'r hyn sy'n gwneud Kazakhstan yn unigryw. Mae integreiddio economaidd gyda'n holl gymdogion agos, a hyd yn oed rhai gwledydd ymhellach i ffwrdd fel Fietnam, wedi ein galluogi i ddenu FDI sylweddol a datblygu ein datblygiad, gan gydol ein hagwedd daearyddol i fwy na 2 biliwn o ddefnyddwyr.

Wrth gwrs, mae Kazakhstan yn adnabyddus am ei allforion nwyddau, yn enwedig olew, wraniwm a metelau critigol eraill. Yn rhannol, diolch i'r adnoddau hyn, mae'r wlad wedi'i hintegreiddio'n ddwfn i'r economi fyd-eang - ond fel y gwyddom, gall dibynnu ar nwyddau ar gyfer twf economaidd gael ei risgiau. Heddiw, rhaid inni wneud mwy i arallgyfeirio economi Kazakh gan ddefnyddio adnoddau cynaliadwy a pŵer mantais gymharol i greu ffynonellau cyfoethog a thwf incwm yn y tymor hir, yn enwedig mewn ardaloedd sydd heb eu datblygu yn ein heconomi. Yn fyr, mae'n rhaid inni roi ein tir hynod gyfoethog yn ôl i'r gwaith, a dwyn i gof ein treftadaeth falch o ddefnyddio a pharchu'r tir hwnnw - i adeiladu economi amaethyddol fodern ac integredig.

Mae gan Kazakhstan heddiw dros 180 miliwn o hectarau o diriogaeth sy'n addas ar gyfer cynhyrchu amaethyddol, ac o hynny, dim ond 20 miliwn sy'n cael eu ffermio'n weithredol. Mae'r ystadegyn hon yn unig yn ein gwneud yn unigryw yn y byd ac yn nodi pa mor ddwys yw'r cyfleoedd. Y drws nesaf i ni, mae miliynau o ddefnyddwyr sy'n mynnu yn Rwsia, Tsieina, y Dwyrain Canol a mannau eraill yn sychedig am gynhyrchion amaethyddol iach o ansawdd uchel - yn amrywio o gnydau nad ydynt yn GMO a ffrwythau i gig eidion, cig oen a phroteinau eraill sy'n cael eu codi'n naturiol.

Nid oes llawer o sectorau'n fwy cysylltiedig yn fyd-eang nag amaethyddiaeth - lle mae ffermwyr, rhengwyr, cyflenwyr a dosbarthwyr yn rhannu'r cyfrifoldeb am ganlyniad cyflawn. Mae'r gallu i weithredu a masnachu'n rhydd felly yn hanfodol i'r diwydiant cynnal bywyd hwn. Wrth i boblogaethau a phŵer prynu gynyddu, felly mae angen i'r byd eang ehangu a buddsoddi mewn rhanbarthau â photensial amaethyddol heb ei gwblhau, fel Kazakhstan.

Yn y Grŵp Kusto, dyma pam yr ydym wedi penderfynu cymryd rhan a buddsoddi mewn helpu i sefydlu economi amaethyddol fodern. Yn seiliedig ar lwyddiant mawr lleoedd fel Nebraska, yng Nghanolbarth yr Unol Daleithiau, lle mae un wladwriaeth yn gallu cyfrannu hyd at $ 30 biliwn mewn allbwn economaidd y flwyddyn, rydym yn argyhoeddedig y gall Kazakhstan wneud yr un peth neu hyd yn oed yn well.

Yn ddiweddar, fe wnaethom ymuno â phartneriaeth ar y cyd â chwmni Americanaidd Baumgartner, Gwyddoniaeth Amaethyddiaeth a Gwasanaeth (BASS), cynhyrchydd hadau nad ydynt yn GMO, sy'n gallu darparu'r union hadau cywir ar gyfer amodau tyfu lleol ar draws sbectrwm o gynhyrchion. Mae'r hadau cywir, ynghyd â'r dulliau ffermio cywir - gan gynnwys dyfrhau modern - bwydydd cymedrol o ansawdd uchel a dibynadwy ar gyfer ein bridiau Black Angus yn KazBeef, is-adran amaethyddol o Grŵp Kusto. Y cyfan ar hyd y gadwyn werth cymhleth hon, rydym yn gweld cyfleoedd ar gyfer twf busnesau cefnogol eraill a fydd yn helpu i ddod â swyddi newydd i'r sector.

Wrth gwrs, mewn economi agored, gall cwmnïau ddilyn eu polisïau eu hunain o fod yn agored a cheisio partneriaethau a chydweithio - yn union fel yr ydym wedi'i wneud. Ac ar gyfer Kazakhstan i gyrraedd ei botensial amaethyddol helaeth, rhaid i'r cynhyrchion hyn gyrraedd marchnadoedd allforio a defnyddwyr newydd. Dyna pam yr wyf yn cymeradwyo ymagwedd ein Llywodraeth tuag at adeiladu a chefnogi economi fasnachol agored.

Mae natur fasnachol yn stryd ddwy ffordd. Pan fydd gwledydd yn masnachu'n rhydd, ffurfir ffurfiau eraill o gydweithio, a pherthynas gadarnhaol. Ar gyfer economïau sy'n dod i'r amlwg, mae buddsoddiad sy'n gysylltiedig â masnach yn darparu'r modd i ymladd tlodi, is-ddiweithdra is a chynyddu cynhyrchedd a chyfleoedd i drigolion.

Yn Grŵp Kusto, rwyf, gyda'm cydweithwyr, wedi sefydlu a datblygu cwmni sy'n cymryd golwg rhyngwladol tra'n elwa ar arbenigedd lleol. Mae masnach agored, yng ngwlad ein tarddiad, Kazakhstan, a llawer o wledydd ein gweithrediadau nawr, wedi bod yn hanfodol i'n twf. Mae'r profiad hwn wedi dangos ei fod yn gwbl bosibl i gefnogi menter yn y cartref ac archwilio ac ehangu i farchnadoedd newydd - boed hynny trwy gyd-fentrau neu gyfnewid arfer gorau.

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, cynnwys, Erthygl Sylw, Kazakhstan