Pleidleisiwch dros #5G: Sicrhau etifeddiaeth Robert Schuman

| Efallai y 10, 2019

Fel yn 1950, mae Ewrop heddiw yn wynebu'r dewis o fod yn feiddgar a blaengar ar ei dyfodol, yn ysgrifennu Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Mae 9 May yn ddiwrnod arbennig i Ewrop. Ar y diwrnod hwn, yn ôl yn 1950, cyflwynodd Gweinidog Tramor Ffrainc, Robert Schuman, ddatganiad rhyfeddol a oedd yn atal Ewrop yn y dyfodol. Bryd hynny, roedd Ewrop yn adfeilion: ar ôl dinistr a thrychinebau yr Ail Ryfel Byd, roedd angen i'r Hen Gyfandir ailddyfeisio ei hun a lansio model newydd y gallai ei werthoedd gorau - rhyddid, dewrder ac undod - ffynnu unwaith eto.

Mae'r Datganiad chwyldroadol Schuman yn paratoi'r ffordd ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd - pwerdy economaidd a diwylliannol cenedl 28 sy'n parhau i ysbrydoli y byd i gyd.

Eto, pan gyflwynodd Schuman ei ddatganiad ar 9 May 1950, roedd ei gynigion i gyfuno cynhyrchu glo a dur, a thrwy hynny wneud rhyfel rhwng gwladwriaethau Ewrop yn amhosibl yn amhosibl, yn ymddangos yn gamarweiniol i lawer. Afraid dweud, profwyd yr amheuwyr yn anghywir!

Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Yn 2019, dathlir Diwrnod Ewrop ar hyn o bryd pan fydd technoleg yn dod â newidiadau aruthrol i'n cymdeithas ac i'r dyfodol. Tra bod pobl yn cwestiynu'r effaith, gadewch i mi ei gwneud yn glir: mae'r amheuwyr yn anghywir. Mae gan Ewrop ac Ewropwyr botensial a galluoedd mawr. Bydd Ewrop yn parhau i fod ar flaen y gad o ran arloesi, archwilio a chyflawni.

Er mwyn i hyn ddigwydd, mae'n rhaid gwneud dewisiadau. Dewisiadau o sut i gysoni gwerthoedd Ewropeaidd â'r technolegau newydd chwyldroadol sydd ar fin cael effaith ar ein ffordd o fyw.
Y flwyddyn nesaf, byddwn yn gweld cenhedlaeth newydd o rwydweithiau cyfathrebu symudol - 5G - yn cael ei defnyddio - sydd â photensial mawr i newid ein bywydau er gwell. Dylai refeniw 5G Worldwide gyrraedd yr hyn sy'n cyfateb i € 225 biliwn yn 2025.

Nid yn unig y bydd mwy o bobl yn cael eu cysylltu â'r Rhyngrwyd, ond yn llawer mwy 'pethau'. Bydd yr hyn a elwir yn Internet of Things yn gweld ffrwydrad mewn cyfathrebu rhwng peiriannau a chyfathrebu peiriant-i-beiriant. Bydd yn cysylltu hyd at 100 biliwn o ddyfeisiau â 2024 a gall manteision cyflwyno 5G ar draws pedwar sector diwydiannol allweddol - sef cerbydau modur, iechyd, trafnidiaeth ac ynni - gyrraedd € 114 y flwyddyn.

Cyrraedd targedau amgylcheddol

Gellir gwella popeth rydym yn ei ddefnyddio a'i angen gan 5G. Bydd yn ein helpu i gyrraedd targedau cymdeithasol megis Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig ac amcanion y Comisiwn Ewropeaidd ar, dyweder, newid yn yr hinsawdd a diogelwch ar y ffyrdd.

Gellir lleihau allyriadau, er enghraifft, yn sylweddol trwy awtomeiddio mwy deallus, gan ein helpu i gyrraedd targedau Cytundeb Paris i gyfyngu ar newid yn yr hinsawdd, gan y gellir diwallu ein hanghenion ynni yn fwy effeithlon trwy fwy o gysylltedd.

Bydd cludiant yn dod yn fwy diogel, yn llai llygrol ac yn fwy effeithlon wrth i geir gael eu cysylltu â'i gilydd a seilwaith cysylltiedig. Mae'r un peth yn wir am deithio ar fysiau, trenau ac awyrennau.

Gellid dosbarthu llawer o'n gofal iechyd yn awtomatig, gan helpu i reoli costau a rhyddhau gwelyau ysbyty. Bydd mwy o gyfle i ostwng costau cynhyrchion a weithgynhyrchir a gwasanaethau uniongyrchol. A bydd Cudd-wybodaeth Artiffisial wrth law i'n helpu i wneud dewisiadau doeth - dewis, rhagweld a chywiro popeth sydd o'n plaid.
Mae potensial 5G ar gyfer Ewropeaid yn rhyfeddol. Yn Huawei, rydym yn barod i weithio gyda'r Undeb Ewropeaidd ar safonau ac atebion a fydd yn sicrhau bod 5G yn gwbl gydnaws â gwerthoedd Ewropeaidd craidd. Mae Huawei yn deall Ewrop; rydym wedi bod yn gweithredu yma am flynyddoedd 18. Mae Huawei yn poeni am Ewrop gref ac unedig. Rydym yn barod i weithio gyda'r UE i gyflwyno 5G yn Ewrop.

Gwneud y penderfyniadau cywir

Fodd bynnag, bydd yn bwysig gwneud y penderfyniadau cywir, ac mae'n wir y byddai materion sy'n gymhleth yn dechnegol fel seiberddiogelwch, preifatrwydd data a cherbydau cysylltiedig yn elwa o drafodaethau mwy cyhoeddus. Dyma pam y gwnaethom agor Canolfan Tryloywder Seiber Ddiogelwch Huawei ym Mrwsel yn gynharach eleni, gan wahodd rheoleiddwyr, gweithredwyr a thrydydd partïon i ymweld â'r ganolfan i ddarganfod sut rydym yn gweithio a pham y gall Ewrop ymddiried yn Huawei.

Credaf na fydd Ewropeaid ond yn gallu diogelu eu model cymdeithasol a'u ffordd o fyw os yw potensial llawn 5G yn cael ei groesawu. Fel yn 1950, mae'r dewis o'ch blaen yn un enfawr:

Roedd Robert Schuman yn cofleidio'r dyfodol yn bendant, gan sicrhau bod Ewropeaid wedi elwa o'r degawdau i ddod. Nid yw pleidleisio ar gyfer dyfodol craffach gyda 5G yn llai pwysig heddiw.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, cynnwys, Erthygl Sylw

Sylwadau ar gau.