Hone Eich Sgiliau Technegol Chi Angen Arholiad CompTIA CAS-003 gyda Paratoad

| Efallai y 15, 2019

Mae CASP + CompTIA yn wahanol ar ei ben ei hun. Mae'n nod unigryw sy'n anelu at weithwyr proffesiynol arbenigol sydd eisiau dilyn rôl yr ymarferydd diogelwch. Yn unol â hynny, mae CASP +, neu Ymarferydd Diogelwch Uwch CompTIA +, yn darparu ar gyfer yr arbenigwyr sydd wedi syfrdanu gyrfa nodedig yn y diwydiant TG.

Mae'r ardystiad lefel uwch hwn wedi bod yn gwneud tonnau yn y maes seiberddiogelwch oherwydd ei amcanion hollgynhwysol sy'n hybu ystod o sgiliau technegol. Yn y pen draw, mae ymarferwyr diogelwch yn helpu busnesau rhag seiber-fygythiadau cyson.

Pam mae CASP +, yn wahanol i bob ardystiad arall?

Oeddech chi'n gwybod mai CASP +, trwy ei arholiad CAS-003, yw'r unig ardystiad ymarferol ac wedi'i seilio ar berfformiad ar gyfer ymarferwyr? Gyda'i darged eithaf unigryw, dim ond nifer cyfyngedig o arbenigwyr TG all gael gafael ar yr achrediad CompTIA nodedig hwn. O ganlyniad, ni allwch sefyll yr arholiad os ydych chi'n gem TG newydd gyda gwybodaeth gyfyngedig neu weithiwr TG wedi'i bobi gyda phrofiadau ychydig flynyddoedd. Dim ond gweithwyr proffesiynol profiadol sydd ag o leiaf ddeng mlynedd o brofiad gweinyddu TG ac o leiaf gefndir cefndir technegol ymarferol 5 sy'n gallu cael yr ardystiad mawreddog hwn.

Yn wahanol i ardystiadau lefel arbenigol eraill, mae CASP + yn canolbwyntio ar harneisio arbenigwyr diogelwch â sgiliau ymarferol. Felly, nid yr unigolion arbenigol hyn yn unig sy'n nodi'r seiberddiogelwch diogelwch ac roedd angen cychwyn fframweithiau ond hefyd i weithredu'r ateb gorau gan ddefnyddio'r safonau hynny. Gan fod hyn yn canolbwyntio ar ymarferwyr - nid rheolwyr na gweithwyr proffesiynol TG eraill - mae CASP + yn denu'n gyflym y rhai sy'n bwriadu hyrwyddo eu sgiliau seiberddiogelwch yn gynhwysfawr. Prepaway.com.

Beth yw ystyr arholiad CAS-003?

Mae ei arholiad ardystio, CAS-003, yn arholiad 165-munud sy'n cynnwys cwestiynau yr un mor galed 90 wedi'u rhannu'n aml-ddewis a fformat sy'n seiliedig ar berfformiad. Oherwydd bod yr arbenigedd hwn eisoes ar gyfer yr arbenigwyr, nid oes sgôr graddedig, sy'n golygu eich bod naill ai'n pasio neu'n methu. Mae hyn yn gwneud yr arholiad hwn yn un o'r ardystiadau CompTIA anoddaf i ewinedd.

Beth yw'r sgiliau technegol a enillwyd ar ôl pasio arholiad CAS-003?

Fel un o'r ardystiadau CompTIA gorau a mwyaf heriol, mae ymgeiswyr ar gyfer yr arholiad ardystio hwn wedi'u penodi'n dda gydag amrywiaeth o alluoedd technegol sy'n werthfawr i'ch proffesiwn. Yma, y ​​sgiliau seiberddiogelwch gorau y byddwch yn eu caffael o'r hufen enwog hwn o enw da CompTIA y cnwd.

Rheoli Risg

Heddiw, mae rheoli risg yn rhan annatod o unrhyw fusnes. Trwy reoli risg, gall sefydliadau weithio'n effeithiol a diffinio eu nodau yn y dyfodol yn synhwyrol. Mae hynny oherwydd bod rheoli risg yn ystyried y busnes cyfan, ynghyd â'r risgiau a'r ffurflenni. Ac os bydd cwmni'n rhoi pwyslais ar yr agwedd fusnes bwysig hon, yna bydd llai o siawns o gael ei siomi.

Ac fel ymarferydd diogelwch, mae angen i chi fod yn arbenigwr ar reoli'r risg o fentrau diweddar yn ogystal â gwerthuso risgiau a fframweithiau diogelwch. Dylech wybod sut i ddehongli data a allai fod yn gysylltiedig â bygythiadau yn y diwydiant. Yn gryno, rhaid i chi baratoi ymlaen gyda diogelwch seiberddiogelwch a gweithredu rhai strategaethau lliniaru risg. Mae pob un o'r cyfrifoldebau cyfrifoldebau rheoli risg sylweddol hyn yn trafod yr amcanion https://www.comptia.org/.

Integreiddio trefnus o ddiogelwch menter

Hanfodol arall fel agwedd i'w hystyried mewn unrhyw fusnes yw ei ddiogelwch menter. Diogelwch menter yw pan fydd cwmnïau'n creu strategaethau i leihau'r risg o fynediad anghyfreithlon i ddata a systemau. Mae'r technegau hyn yn cynnwys integreiddio gwesteiwyr, rhwydweithiau, a storio i bensaernïaeth menter warchodedig i sicrhau bod yr holl wybodaeth a systemau pwysig yn cael eu sicrhau. Gan ddefnyddio technolegau amrywiol fel ar-safle, rhithwirio, a chwmwl, rhaid i asedau ffisegol y sefydliad gael eu diogelu'n fawr rhag derbyniadau diawdurdod posibl.

Oherwydd diogelwch menter yn bwysig iawn, mae'r sefydliad yn gofyn am weithiwr proffesiynol a all ymdrin â gweinyddu diogelwch menter. A chyda CAS-003, rydych chi'n barod i ymgorffori eich sgiliau technegol yn y diogelwch menter busnes.

Pensaernïaeth diogelwch menter

Mae ymarferwyr diogelwch hefyd yn ymdrin ag integreiddio cydrannau rhwydwaith a diogelwch. Gyda phensaernïaeth diogelwch trwy ddyluniad diogelwch unedig, caiff cwmnïau eu diogelu rhag risgiau posibl mewn amgylchedd penodol. Gall hyn fod yn dasg sy'n procio'r meddwl os na chewch eich ardystio ag ardystiad fel CompTIA CASP +.

Oherwydd bod CASP + yn eich galluogi i weithredu rheolaethau diogelwch neu wrthfesurau diogelwch sydd eu hangen i gynnal cyfrinachedd, dibynadwyedd ac argaeledd y system. Hefyd, defnyddir y rheolaethau diogelwch hyn ar gyfer gwahanol ddyfeisiau gan gynnwys offer symudol, gwesteiwr ac offer ffactor bach.

Gweithrediadau diogelwch menter

Ar wahân i bensaernïaeth diogelwch, mae'r arholiad ardystio hwn yn cyffwrdd â gweithrediadau diogelwch menter, lle mae ymgeiswyr yn cael eu hamlinellu â thechnegau mewn achos o ddigwyddiadau risg. Gydag amcanion CAS-003, mae ymarferwyr diogelwch yn dod yn hyfedr wrth weithredu ymateb i ddigwyddiadau yn ogystal ag adfer dulliau os bydd problem benodol yn codi. Drwy gynnal asesiadau diogelwch, mae ymgeiswyr yn defnyddio offer priodol i ganfod, ymchwilio, ymateb ac atal pryderon cybersecurity ymhellach sy'n creu effaith ar y busnes cyfan.

Ymchwil, datblygu a chydweithio mewn menter

Yn olaf ond yn sicr nid y lleiaf, trwy gymryd arholiad CAS-003, rydych chi'n cael dysgu gwahanol ddulliau ymchwil ac yn cymhwyso'r technegau hyn ymhellach o fewn y fenter. Gwneir y dulliau hyn i asesu tueddiadau'r diwydiant a sut mae'r rhain yn effeithio ar y busnes cyfan. At hynny, mae hyn yn helpu gyda datblygiad y fenter a chydweithio pellach er mwyn cyflawni nodau busnes. Ar wahân i'r dulliau ymchwil hyn, mae'r arholiad hefyd yn rhoi defnydd o ddulliau cryptograffig fel blockchain ac amgryptio dyfeisiau symudol. Ac wrth integreiddio technegau cryptograffig, bydd eich gwybodaeth yn bellgyrhaeddol.

Sut i baratoi?

I baratoi ar gyfer arholiad CAS-003 ewch i wefan swyddogol CompTIA. Yma fe welwch yr wybodaeth am e-lyfrau, hyfforddiant ystafell ddosbarth a manylion am y prawf ei hun. Ynghyd â pharatoi o'r fath, gallwch ddefnyddio tomenni arholiadau i adolygu'r deunydd a ddysgwyd neu ddod o hyd i'r meysydd gwan y mae angen i chi ganolbwyntio arnynt. Ar gyfer hynny, ewch i wefan Paratoad - un o'r prif adnoddau gwe y gallwch ddibynnu arni'n llawn. Ar lwyfan Paratoad, fe welwch gasgliad gwerthfawr o'r tomenni arholiadau diweddaraf. Mae'r ffeiliau hyn yn cynnwys y cwestiynau arholiad blaenorol a'r cwestiynau arholiad cyfredol gydag atebion y gallwch eu hyfforddi. Mae'r ffeiliau'n cael eu creu gan y rhai sy'n cymryd rhan yn yr arholiadau go iawn ac yn cael eu gwirio gan arbenigwyr TG, dyna pam eu bod mor bwysig i wneud eich paratoad yn effeithlon. Yn ogystal, mae'r tomenni hyn mewn fformat .vce ac yn cael eu hagor gyda'r Chwaraewr VCE, sy'n eich helpu i olrhain eich canlyniadau a hyfforddi'r cwestiynau anoddaf i chi amserau diderfyn. Ar wefan Paratoad, gallwch ddod o hyd i gwrs hyfforddi a fydd yn rhoi mwy o fanylion i chi am yr arholiad. Os bydd unrhyw faterion ynglŷn â pha ffeil i'w lawrlwytho neu gwrs i'w dilyn, gallwch gyfathrebu â'r ymgeiswyr yn uniongyrchol ar blatfform Paratoi. Gwnewch yn siŵr y byddwch chi bob amser yn cael ateb prydlon a chyngor da.

Casgliad

Ar y cyfan, nid oes amheuaeth bod CASP + yn ardystiad amlwg ymhlith gweithwyr proffesiynol lefel-arbenigol sy'n cystadlu am achrediad lefel uwch. Gyda arholiad CASP + CAS-003, byddwch yn dod yn ymarferydd diogelwch profiadol sy'n barod i fynd â'r diwydiant TG yn stormus.

Felly, a ydych chi'n barod am yr her o fynd â'ch sgiliau technegol amhrisiadwy i'r lefel uchaf? Os ydych, yna mae angen i chi ddechrau paratoi'ch hun gyda phrofiad TG manwl a pharatoi ar gyfer yr arholiad! Gwiriwch wefan Paratoad i basio'r arholiad ardystio ar yr ymgais gyntaf.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi

Sylwadau ar gau.