Mae ffigurau swyddi newydd y DU yn dangos 'cynnydd ym mhob agwedd', meddai llefarydd y Blaid Geidwadol yn #Brussels

| Efallai y 21, 2019

Anthea McIntyre (Yn y llun) Tynnodd sylw at y ffaith bod diweithdra'n gostwng ar yr un pryd â chyflogau cynyddol fel tystiolaeth glir bod polisïau'r llywodraeth yn trawsnewid tirwedd swyddi Prydain.

Wrth groesawu'r ystadegau cyflogaeth diweddaraf, dywedodd McIntyre, ASE Ceidwadol Gorllewin Canolbarth Lloegr: “Rydym wedi gadael i entrepreneuriaid ac arloeswyr fwrw ymlaen â'r hyn sy'n dod yn naturiol ac mae hynny wedi cynhyrchu hinsawdd lle mae swyddi yn cael eu creu, mae gwaith yn werth chweil ac mae'r genedl yn brysur.

“Mae'n galonogol iawn bod cyflogaeth ymhlith y gweithlu iau, anabl a lleiafrifoedd ethnig yn cynyddu ynghyd â'r gweddill. Mae'r diwygiad swyddi hwn yn rhywbeth nad yw llywodraeth Lafur erioed wedi'i gynhyrchu - ac mae ei fanteision yn cael eu teimlo ar draws cymdeithas. Mae gan bobl urddas gwaith, mae'r gwaith hwnnw'n rhoi mwy o arian yn eu pecynnau cyflog ac mae ein diwygiadau treth yn anfon mwy o'r arian hwnnw yn syth i'w pocedi.

“Ble bynnag yr ydych chi'n edrych, mae pethau'n symud i'r cyfeiriad iawn. Gall ein gwrthwynebwyr feirniadu popeth maent yn ei hoffi ond nid yw'r ffigurau'n gorwedd. ”

Yn y cyfamser, gwnaeth McIntyre ymosodiad aruthrol ar gyfarwyddeb arfaethedig ar Amodau Gwaith Tryloyw a Rhagweladwy y mae hi'n dweud sy'n cael ei rhuthro drwodd a bydd yn taro busnesau bach a'r hunangyflogedig yn annheg.

Dywedodd na fyddai'r mesurau - a gytunwyd eisoes mewn trafodaethau tair ffordd rhwng Cyngor yr UE, y Comisiwn a'r Senedd, yn dod ag unrhyw fudd gwirioneddol i weithwyr ond y byddent yn cael effaith niweidiol ar fusnesau bach b yn enwedig.

Wrth gondemnio'r adroddiad gan ASE Sbaen Calvet Chambon, o Gynghrair y Democratiaid Rhyddfrydol yn Ewrop, dywedodd: “Drwy gydol fy nghyfnod yma yn y Senedd ac yn y Pwyllgor Cyflogaeth rwyf wedi hyrwyddo gwell rheoleiddio. Ac nid yw hyn yn well rheoleiddio. Mae'n brysur iawn i ddod â deddfwriaeth i ben ar unrhyw gost, felly rydym wedi rhoi'r gorau i'n hymrwymiad i destun y Senedd ar y gyfarwyddeb hon. ”

Dywedodd McIntyre, a dderbyniodd wobr gan Gymdeithas Trethdalwyr Ewrop yn ddiweddar am ei gwaith seneddol i helpu busnesau bach a chanolig, fod y gyfarwyddeb arfaethedig yn arbennig o annheg oherwydd ei bod yn caniatáu eithriadau i gyflogwyr y wladwriaeth. “Bydd hyn yn galluogi llywodraethau a gwasanaethau sifil i eithrio eu hunain rhag y rheolau iawn y byddant yn eu gorfodi i ddilyn busnesau bach. Mae hyn yn rhagrith gwarthus trwy ddewis annheg, triniaeth annheg, cystadleuaeth annheg. Mewn iaith gyffredin, pwyth i fyny. ”

Derbyniodd McIntyre y wobr am ei gwaith ar Bwyllgor Cyflogaeth a Materion Cymdeithasol Senedd Ewrop, lle mae'n gydlynydd Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop. Mae ei waith yno wedi cynnwys cyfres o adroddiadau a mentrau i hyrwyddo gwell rheoleiddio ac amlygu'r difrod a wnaed i fusnesau bach a chanolig (BBaCh) trwy fiwrocratiaeth feichus.

Yn gynharach eleni, cyflwynodd adroddiad i'r Comisiwn ar sut y dylid defnyddio arolwg baich blynyddol i fesur effaith deddfwriaeth ar fusnes. Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd yn cyhoeddi adroddiad sy'n hyrwyddo damcaniaeth noeth, sy'n archwilio sut y gall gwell gwybodaeth a pherswâd weithio'n well na chyrraedd busnes gyda deddfwriaeth a gorfodaeth.

Dywedodd McIntyre: “Rwy'n falch iawn fy mod wedi derbyn y dystysgrif anrhydedd hon gan sefydliad sydd eisiau'r gorau i drethdalwyr yn unig. Pan fyddant yn gwneud yn dda, mae busnes fel amser yn gwneud yn dda. Nhw yw egin gwyrdd ein ffyniant a rhaid inni eu meithrin. Mae angen y gofod a'r rhyddid arnynt i dyfu - nid yn strancio trwy or-reoleiddio. Hwn oedd fy nod drwy gydol fy amser ym Mrwsel. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brwsel, Blaid Geidwadol, Economi, Cyflogaeth, EU, UK

Sylwadau ar gau.